Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/1997 z dne 14. 2. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/1997 z dne 14. 2. 1997

Kazalo

448. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Dol pri Ljubljani, stran 668.

Na podlagi 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 in 8/96), 40., 41. in 140. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96 in 23/96), 16. člena statuta Občine Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št. 43/95) ter 26. člena statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 32/95 in 33/95) sta: Občinski svet občine Dol pri Ljubljani na 15. seji dne 28. 5. 1996 in Mestni svet občine Ljubljana na 22. seji dne 23. 1. 1997 sprejela
O D L O K
o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Dol pri Ljubljani
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom Občina Dol pri Ljubljani, s sedežem Videm 48, Dol pri Ljubljani in Mestna občina Ljubljana s sedežem Mestni trg 1, Ljubljana (v nadaljevanju besedila: ustanoviteljici) ustanavljata na področju osnovnega šolstva javni vzgojno-izobraževalni zavod Osnovna šola Dol pri Ljubljani (v nadaljevanju: zavod), v čigar sestavo sodijo:
– Podružnična šola Dolsko, Dolsko 53 a,
– Podružnična šola Senožeti, Senožeti 53,
– Podružnična šola Križevska vas, Križevska vas 1,
– Podružnična šola Šentjakob ob Savi, Zajčeva pot 34, Ljubljana.
II. STATUSNE DOLOČBE
1. Ime, sedež in pravni status zavoda
2. člen
Zavod posluje pod imenom: Osnovna šola Dol pri Ljubljani.
Sedež zavoda: Videm 17, 1262 Dol pri Ljubljani.
Skrajšano ime zavoda: OŠ Dol pri Ljubljani.
Zaradi izvajanja izobraževalnega programa na različnih lokacijah se v Osnovni šoli Dol pri Ljubljani organizirajo:
– Podružnična šola Dolsko,
– Podružnična šola Senožeti,
– Podružnična šola Križevska vas,
– Podružnična šola Šentjakob ob Savi.
Zavod lahko po predhodnem soglasju z ustanoviteljicama organizira delo v novi podružnični šoli ali ukine obstoječo, če so za to podani zakonski razlogi.
3. člen
Zavod je za svoje obveznosti odgovoren s sredstvi, ki so v pravnem prometu.
Zavod je pravna oseba s popolno odgovornostjo in odgovarja za svoje obveznosti z vsem premoženjem, s katerim razpolaga.
Podružnične šole v pravnem prometu nimajo pooblastil.
4. člen
Zavod se vpiše v sodni register pri Okrožnem sodišču v Ljubljani in v razvid zavodov vzgoje in izobraževanja, ki ga vodi ministrstvo, pristojno za šolstvo.
5. člen
Zavod je pravna oseba s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi v poslovanju in v pravnem prometu, kot jih določata zakon in ta odlok.
2. Pečat zavoda
6. člen
Zavod ima in uporablja svoje pečate v skladu z zakonom.
Število posameznih pečatov, njihovo uporabo, način varovanja in uničevanja določi ravnatelj.
3. Zastopanje, predstavljanje in podpisovanje
7. člen
Zavod zastopa in predstavlja ravnatelj.
Ravnatelj zavoda zastopa in predstavlja zavod brez omejitev.
Med začasno odsotnostjo nadomešča ravnatelja njegov pomočnik ali delavec zavoda, ki ga za nadomeščanje pooblasti ravnatelj. Pomočnik ravnatelja ali pooblaščeni delavec zavoda ima v času nadomeščanja vsa pooblastila ravnatelja.
Ravnatelj lahko za zastopanje ali predstavljanje zavoda v posameznih zadevah pooblasti druge osebe.
8. člen
Za zavod podpisujejo ravnatelj in delavci, ki so pooblaščeni za zastopanje, vsak v mejah pooblastil in poslov, ki jih opravljajo.
V odnosih z banko in Agencijo RS za plačilni promet, nadziranje in informiranje podpisujejo zavod ravnatelj, računovodja in podpisniki z deponiranimi podpisi pri Agenciji RS za plačilni promet, nadziranje in informiranje, ki jih določi ravnatelj.
Ravnatelj z odločbo določi delavce zavoda, ki so pooblaščeni, da podpisujejo za zavod v odnosih, ki niso navedeni v tem odloku.
4. Območje zadovoljevanja vzgojno-izobraževalnih potreb
9. člen
Zavod s svojo dejavnostjo zadovoljuje potrebe po osnovnošolskem izobraževanju na območju Občine Dol pri Ljubljani, na območju Krajevne skupnosti Podgorica-Šentjakob v Mestni občini Ljubljana ter na območju naselja Velika vas v Občini Moravče.
Šolski okoliš Podružnične šole Dolsko obsega območje naselij Dolsko, Kamnica, Klopce, Laze pri Dolskem, Osredke, Petelinje, Vinje.
Šolski okoliš Podružnične šole Senožeti obsega naselje Senožeti.
Šolski okoliš Podružnične šole Križevska vas obsega naselja Križevska vas, Vrh pri Dolskem, Zagorica pri Dolskem, Velika vas.
Šolski okoliš Podružnične šole Šentjakob ob Savi obsega območje Krajevne skupnosti Podgorica Šentjakob.
Matična enota je Osnovna šola Dol pri Ljubljani, kjer je sedež zavoda. Šolski okoliš matične enote obsega naselja oziroma učence iz Občine Dol pri Ljubljani, iz Krajevne skupnosti Podgorica-Šentjakob in iz naselja Velika vas, ki niso zajeti v šolske okoliše podružničnih šol iz 2. do 5. odstavka tega člena.
V podružnične šole se otroke vpisuje v podružničnih šolah.
III. DEJAVNOST ZAVODA
10. člen
Dejavnost zavoda je:
– M/80.102 Osnovnošolsko splošno izobraževanje
– M/80.4 Izobraževanje odraslih
Dejavnost zavoda šteje kot javna služba, katere izvajanje je v javnem interesu.
11. člen
Zavod opravlja javnoveljavni izobraževalni program, ki je sprejet na način in po postopku, določenem z zakonom.
12. člen
Zavod izdaja spričevala o uspehu in izobrazbi, ki štejejo kot javne listine.
Zavod ne sme začeti opravljati nove dejavnosti ali spremeniti pogojev za opravljanje dejavnosti, dokler ustanoviteljici ne dasta soglasja in dokler pristojni organ ne izda odločbe, da so izpolnjeni pogoji, predpisani za opravljanje dejavnosti glede tehnične opremljenosti in varstva pri delu ter drugi predpisani pogoji.
Za nove dejavnosti ne štejejo druge dejavnosti, ki jih opravlja zavod v manjšem obsegu, s katerimi dopolnjuje in boljša ponudbo vzgojno-izobraževalnega dela ali s katerimi prispeva k popolnejšemu izkoriščanju zmogljivosti, ki se uporabljajo za opravljanje vpisanih registriranih dejavnosti.
13. člen
Zavod lahko sklepa pogodbe in opravlja druge pravne posle samo v okviru dejavnosti, ki je vpisana v sodni register.
IV. ORGANI ZAVODA
14. člen
Organi zavoda so:
– svet zavoda,
– ravnatelj,
– strokovni organi,
– svet staršev.
Zavod ima lahko tudi druge organe, katerih delovno področje, sestavo in način volitev oziroma imenovanja določi s pravili.
1. Svet zavoda
15. člen
Zavod upravlja svet zavoda, ki ga sestavljajo predstavniki ustanoviteljic, predstavniki delavcev zavoda in predstavniki staršev.
Svet zavoda šteje enajst članov in ga sestavljajo:
– trije predstavniki ustanoviteljic (od teh je en predstavnik Mestne občine Ljubljana),
– pet predstavnikov delavcev zavoda,
– trije predstavniki staršev.
Predstavnike delavcev zavoda se voli:
– izmed strokovnih delavcev podružnične šole Dolsko – enega člana
– izmed strokovnih delavcev podružničnih šol Šentjakob ob Savi, Senožeti in Križevska vas – enega člana
– izmed strokovnih delavcev matične enote – dva člana
– izmed upravno-administrativnih in tehničnih delavcev zavoda – enega člana.
Predstavnike ustanoviteljic imenujeta občinska sveta ustanoviteljic izmed delavcev občinskih uprav ali članov občinskih organov ter občanov posameznih naselij šolskega okoliša. Predstavnike zaposlenih izvolijo delavci zavoda neposredno na tajnih volitvah, po postopku in na način, ki ga določa zakon in ta odlok. Predstavnike staršev volijo starši na svetu staršev, najmanj en predstavnik staršev mora biti iz podružnične šole.
Člani sveta izmed sebe izvolijo na prvi seji predsednika in njegovega namestnika.
Svet odloča z večino glasov svojih članov.
Mandat članov sveta traja štiri leta. Za člana sveta zavoda je ista oseba lahko izvoljena največ dvakrat zaporedoma.
Mandat predstavnikov staršev v svetu zavoda je povezan s statusom njihovih otrok – učencev v zavodu.
a) Volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda
16. člen
Svet zavoda razpiše volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda s sklepom največ 90 in najmanj 60 dni pred iztekom mandatne dobe. Volitve se opravijo najkasneje 15 dni pred potekom mandata sveta zavoda. S sklepom o razpisu volitev mora biti določen dan volitev in število članov sveta, ki se volijo. Sklep o razpisu volitev se mora javno objaviti v zavodu.
S sklepom o razpisu volitev se imenuje volilna komisija, ki jo sestavljajo predsednik, njegov namestnik in dva člana ter njuna namestnika. Član volilne komisije oziroma njegov namestnik ne more biti kandidat za predstavnika delavcev v svetu in mora imeti aktivno volilno pravico. Volilno komisijo se imenuje za dobo štirih let.
17. člen
Pravico predlagati kandidate za člane sveta zavoda imajo najmanj trije delavci zavoda z aktivno volilno pravico in reprezentativni sindikat.
Predlogi kandidatov za svet zavoda, ki se predložijo volilni komisiji najkasneje 21. dan po dnevu razpisa volitev, morajo biti pisni, s podpisi vseh predlagateljev in s priloženimi pisnimi soglasji h kandidaturi vseh predlaganih kandidatov.
Kandidati za predstavnike delavcev v svetu zavoda morajo imeti pasivno volilno pravico.
18. člen
Glasovanje na volišču vodi volilna komisija.
Volitve morajo biti organizirane tako, da je zagotovljena tajnost glasovanja. Volilna komisija lahko določi, da se za delavce, ki bodo odsotni na dan volitev, zagotovi možnost predčasnih volitev.
Voli se z glasovnicami osebno. Na glasovnici se navedejo imena kandidatov po abecednem redu priimkov, z navedbo, koliko kandidatov se voli izmed kandidatov strokovnih delavcev matične enote in posameznih podružničnih šol ter izmed kandidatov upravnih, administrativnih in tehničnih delavcev. Voli se tako, da se obkroži zaporedna številka pred imenom tistega kandidata, za katerega se želi glasovati.
Neizpolnjena glasovnica in glasovnica, na kateri ni mogoče ugotoviti volje volilca, sta neveljavni.
Neveljavna je tudi glasovnica, če je volilec glasoval za več kandidatov kot jih je potrebno izvoliti.
Volitve so veljavne, če se jih je udeležila več kot polovica delavcev zavoda z aktivno volilno pravico.
Zavod lahko volitve v svet zavoda podrobneje opredeli v pravilih zavoda.
19. člen
Izvoljenih je toliko kandidatov za člane sveta zavoda, kot je predstavnikov delavcev v svetu zavoda (izmed strokovnih delavcev matične enote in posameznih podružničnih šol ter izmed upravno-administrativnih in tehničnih delavcev!). Izvoljeni so tisti kandidati, ki so dobili največje število glasov. Če sta dva kandidata dobila enako število glasov, je izvoljen tisti, ki ima daljšo delovno dobo v zavodu.
O poteku volitev na volišču se piše zapisnik, volilna komisija pa izdela poročilo o rezultatih volitev, ki ga objavi v roku 5 dni od dneva izvedbe glasovanja.
b) Odpoklic predstavnikov delavcev v svetu zavoda
20. člen
Postopek za odpoklic predstavnika delavcev v svetu zavoda se začne na podlagi pisne zahteve najmanj 10% delavcev zavoda z aktivno volilno pravico oziroma na zahtevo sindikata, če gre za člana sveta, ki ga je kandidiral sindikat.
Zahtevi za odpoklic, ki jo predložijo delavci, morajo biti priloženi podpisi delavcev, ki predlagajo odpoklic.
Zahteva za odpoklic mora vsebovati razloge za odpoklic.
Zahteva se predloži volilni komisiji, ki preveri formalno pravilnost zahteve, ne da bi presojala razloge za odpoklic.
Če volilna komisija ne zavrne zahteve za odpoklic, v 30 dneh razpiše glasovanje o odpoklicu predstavnika delavcev v svetu zavoda in določi dan glasovanja.
Predstavnik delavcev v svetu zavoda je odpoklican, če je za odpoklic glasovala večina delavcev zavoda, ki imajo aktivno volilno pravico v času glasovanja o odpoklicu.
Za izvedbo glasovanja o odpoklicu predstavnika delavcev v svetu zavoda se smiselno uporabljajo določbe tega odloka in zakona o sodelovanju delavcev pri upravljanju.
21. člen
Za volitve in odpoklic predstavnikov delavcev v svet zavoda se, dokler ne bo sprejet zakon, ki bo urejal sodelovanje delavcev pri upravljanju zavodov, uporabljajo, v zadevah, ki jih ne ureja ta odlok, določbe zakona, ki ureja sodelovanje delavcev v upravljanju podjetij.
2. Ravnatelj
22. člen
Pedagoški vodja in poslovodni organ zavoda je ravnatelj.
Ravnatelj organizira in vodi delo in poslovanje zavoda, predstavlja in zastopa zavod, je odgovoren za zakonitost dela zavoda in opravlja druge naloge v skladu z zakoni in drugimi predpisi.
23. člen
Ravnatelja imenuje in razrešuje svet zavoda v soglasju z ministrom za šolstvo in šport. Mandat ravnatelja traja štiri leta.
Svet zavoda si mora pred imenovanjem ali razrešitvijo ravnatelja pridobiti mnenje učiteljskega zbora in mnenje Občine Dol pri Ljubljani.
24. člen
Če ravnatelju predčasno preneha mandat oziroma, če nihče izmed prijavljenih kandidatov ni imenovan, svet zavoda imenuje vršilca dolžnosti ravnatelja izmed strokovnih delavcev zavoda oziroma izmed prijavljenih kandidatov, vendar največ za eno leto.
Če v 60 dneh po prenehanju mandata ravnatelju, svet zavoda ne imenuje niti ravnatelja niti vršilca dolžnosti ravnatelja, imenuje vršilca dolžnosti ravnatelja v naslednjih osmih dneh minister.
a) Pomočnik ravnatelja
25. člen
Zavod ima pomočnika ravnatelja.
Pomočnik ravnatelja opravlja naloge, ki mu jih določi ravnatelj in naloge, ki so opisane v aktu o sistemizaciji.
b) Vodja podružnične šole
26. člen
Podružnična šola ima vodjo.
Vodja podružnične šole opravlja delo učitelja, organizacijske naloge v podružnični šoli in druge naloge, ki jih določi ravnatelj z opisom delovnega mesta vodje podružnične šole v aktu o sistemizaciji delovnih mest in za katere ga pisno pooblasti.
3. Strokovni organi
27. člen
Strokovni organi v zavodu so učiteljski zbor, oddelčni učiteljski zbor, razrednik in strokovni aktivi. Učiteljski zbor sestavljajo strokovni delavci zavoda.
Oddelčni učiteljski zbor sestavljajo strokovni delavci, ki opravljajo vzgojno-izobraževalno delo v posameznem oddelku.
Strokovne aktive sestavljajo učitelji istega predmeta oziroma predmetnih področij.
4. Svet staršev
28. člen
Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v zavodu oblikuje svet staršev zavoda.
Svet staršev zavoda je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na roditeljskem sestanku oddelka.
Prvi sklic sveta staršev opravi ravnatelj.
V. ZAPOSLENI V ZAVODU
29. člen
Delovna razmerja, udeležbo delavcev pri upravljanju in uresničevanje sindikalnih pravic delavcev v zavodu zavod uredi v skladu z zakonom in kolektivno pogodbo ter z zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja v svojem splošnem aktu.
Prosta delovna mesta strokovnih in drugih delavcev v zavodu se objavijo na podlagi sistemizacije delovnih mest. Sistemizacijo delovnih mest določi na podlagi normativov in standardov ravnatelj, v soglasju s šolsko upravo Ljubljana.
Zavod si mora pred objavo prostega delovnega mesta pridobiti soglasje ministra.
VI. VIRI IN NAČIN PRIDOBIVANJA SREDSTEV ZA DELO ZAVODA
30. člen
Ustanoviteljici in država zagotavljata pogoje za delo zavoda.
Ustanoviteljici zagotavljata zavodu sredstva in premoženje, s katerim je zavod upravljal do uveljavitve tega odloka ter sredstva in premoženje podružničnih šol, ki po tem odloku postanejo sestavni del zavoda. Zavod samostojno upravlja s sredstvi, ki so mu dana v upravljanje, ne more pa s pravnimi posli odtujiti nepremično premoženje ali le-to obremeniti s stvarnimi ali drugimi bremeni brez soglasja ustanoviteljic.
31. člen
Zavod pridobiva sredstva za delo iz javnih sredstev, sredstev ustanoviteljic, prispevkov učencev, sredstev od prodaje storitev in izdelkov ter iz donacij, prispevkov sponzorjev ter iz drugih virov.
Presežek prihodkov nad odhodki, ki jih zavod pridobi s prodajo proizvodov oziroma storitev, ustvarjenih z opravljanjem vzgoje in izobraževanja oziroma z opravljanjem drugih dejavnosti v skladu s tem odlokom, se uporablja za plačilo materialnih stroškov, investicijsko vzdrževanje in investicije, po predhodnem soglasju ustanoviteljic pa tudi za plače.
Merila za delitev presežka prihodkov nad odhodki v zavodu določi minister.
Primanjkljaj prihodkov, ki v zavodu nastane pri izvajanju medsebojno dogovorjenega programa iz osnovnih dejavnosti, upoštevajoč dogovorjena merila, kriterije ter normative in standarde, ki veljajo za področja dejavnosti zavoda, krijeta ustanoviteljici oziroma država.
32. člen
Za nadstandardne storitve lahko zavod pridobiva sredstva tudi z dotacijami, sponzorstvom, prispevki staršev in drugimi viri, določenimi z zakonom.
VII. ODGOVORNOST USTANOVITELJIC ZA OBVEZNOSTI ZAVODA
33. člen
Ustanoviteljici odgovarjata za obveznosti zavoda omejeno subsidiarno do višine sredstev, ki jih zagotavljata v skladu s 30. in 31. členom tega odloka.
VIII. SPLOŠNI AKTI ZAVODA
34. člen
Zavod lahko v zadevah, ki jih ne ureja ta odlok ter v drugih zadevah, ki jih je potrebno regulirati z interno normativo, uredi svojo notranjo organizacijo in delo s pravili. Pravila sprejme svet zavoda.
Zavod ima lahko tudi druge splošne akte, s katerimi ureja druge zadeve, če tako določa zakon. Splošne akte zavoda sprejema svet zavoda ali ravnatelj. Razmejitev pristojnosti pri sprejemanju splošnih aktov zavoda se določi s pravili zavoda.
Pravila in splošni akti iz drugega odstavka tega člena ne smejo biti v neskladju s tem odlokom.
IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
35. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo veljati:
– določbe odloka o ustanovitvi javnih zavodov s področja osnovnega šolstva št. 3/92 z dne 5. 3. 1992 (Uradni list RS, št. 18/92), ki se nanašajo na Osnovno šolo Dol pri Ljubljani,
– določbe odloka o določitvi šolskega okoliša bežigrajskih osnovnih šol France Bevk, Miran Jarc, dr. Vito Kraigher, Danile Kumar, n.h. Maks Pečar, France Ravbar, Milan Šuštaršič in Boris Ziherl (Uradni list, SRS, št. 19/89), ki se nanašajo na določitev šolskega okoliša Osnovne šole Dol pri Ljubljani,
– določbe sklepa o ustanovitvi javnih zavodov s področja osnovnega šolstva št. 012-2/92-01 z dne 27. 2. 1992 (Uradni list RS, št. 11/92), ki se nanašajo na podružnične šole Osnovne šole Polje,
– določbe sklepa o določitvi šolskih okolišev osnovnih šol v občini Ljubljana Moste – Polje, ki se nanašajo na šolski okoliš podružničnih šol Osnovne šole Polje (Uradni list SRS, št. 36/81).
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati statut Osnovne šole Dol pri Ljubljani, sprejet na seji sveta šole dne 27. 2. 1992.
36. člen
Ustanoviteljici medsebojne pravice in obveznosti, ki niso določene s tem odlokom, uredita s pogodbo o skupnem uresničevanju pravic in obveznosti do zavoda v roku treh mesecev po njegovi uveljavitvi.
37. člen
Zavod mora uskladiti svojo organizacijo in organe zavoda v roku treh mesecev od dneva uveljavitve tega odloka.
38. člen
Ravnatelju zavoda preneha mandat z iztekom dobe, za katero je bil imenovan. Po izteku mandata ravnatelju se opravi razpis prostega delovnega mesta na način in po postopku, določenem z zakonom in tem odlokom.
39. člen
Ravnatelj zavoda je dolžan poleg nalog, za katere je pristojen po zakonu, opraviti vse potrebno, da zavod uskladi organizacijo dela ter oblikuje svet zavoda v skladu s tem odlokom v roku treh mesecev od dneva uveljavitve tega odloka.
40. člen
Zavod je pravni naslednik Osnovne šole Dol pri Ljubljani, ki je vpisana v sodni register pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, pod registrsko številko 1/607/00.
Zavod prevzame vse pravice in obveznosti Osnovne šole Dol pri Ljubljani.
41. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 61-23/96
Ljubljana, dne 23. januarja 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Dol pri Ljubljani
Anton Silvester Zupan l. r.
Predsednik
Mestnega sveta
mestne občine Ljubljana
Dimitrij Kovačič l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti