Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/1997 z dne 14. 2. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/1997 z dne 14. 2. 1997

Kazalo

447. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše Ljubljana, stran 667.

Na podlagi določb zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 in 8/96), 100.a člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odločba US, 45/94 – odločba US RS, 57/94, 14/95, 20/95 – odločba US RS, 63/95 – obv. razlaga, 65/95 – odločba US RS, 73/95 – odločba US RS, 9/96 – odločba US RS, 14/96 – odločba US RS, 39/96 – odločba US RS in 44/96 – odločba US RS) in 26. člena statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 32/95 in 33/95) je Mestni svet mestne občine Ljubljana na 22. seji dne 23. 1. 1997 sprejel
O D L O K
o ustanovitvi javnega zavoda svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše Ljubljana
I. USTANOVITELJ
1. člen
S tem odlokom ustanavlja Mestna občina Ljubljana, s sedežem Mestni trg 1, Ljubljana javni zavod Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Ljubljana (v nadaljevanju: zavod).
O ustanoviteljskih pravicah in obveznostih odloča Mestni svet mestne občine Ljubljana.
II. IME IN SEDEŽ
2. člen
Ime zavoda je: Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Ljubljana.
Sedež zavoda je: Gotska 18, Ljubljana.
III. DEJAVNOSTI
3. člen
Zavod opravlja naslednje dejavnosti kot javno službo:
M/80.422 – pomoč otrokom in mladostnikom z učnimi težavami, čustvenimi motnjami, vedenjskimi motnjami ter drugimi psihosocialnimi motnjami in otrokom z razvojnimi odkloni, ki se odražajo v otrokovem in mladostnikovem razvoju, vedenju in uspešnosti v šoli;
N/85.14 – ambulantno-specialistično zdravstveno dejavnost na področju pedopsihiatrije in klinične psihologije, mentalne higiene in varstva duševnega zdravja otrok in mladostnikov;
N/85.14 – prevencijo učnih težav in psihosocialnih motenj, varovanje in razvijanje duševnega zdravja otrok in mladostnikov;
M/80.4 – izobraževalno dejavnost za šolske delavce, zdravstvene delavce in druge strokovnjake, katerih delovanje je povezano z varstvom duševnega zdravja in preprečevanjem psihosocialnih motenj ter učnih težav otrok in mladostnikov.
Zavod opravlja tudi druge dejavnosti v korist duševnega zdravja otrok in mladostnikov (analitično, raziskovalno in razvojno delo ter publicistično dejavnost).
IV. ORGANI ZAVODA
4. člen
Organi zavoda so:
– svet zavoda,
– direktor,
– strokovni svet.
1. Svet zavoda
5. člen
Organ upravljanja zavoda je svet zavoda.
Svet zavoda ima 7 članov.
Svet zavoda sestavljajo:
– trije predstavniki ustanovitelja,
– trije predstavniki delavcev zavoda,
– en predstavnik Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije.
Predstavnike delavcev zavoda izvolijo delavci zavoda s tajnim glasovanjem.
6. člen
Člani sveta zavoda se izvolijo oziroma imenujejo za štiri leta in so lahko ponovno izvoljeni oziroma imenovani.
Naloge in pristojnosti sveta zavoda se določijo v statutu zavoda.
2. Direktor
7. člen
Poslovodni organ zavoda je direktor.
Direktor organizira in vodi delo in poslovanje zavoda, predstavlja in zastopa zavod in je odgovoren za zakonitost dela zavoda.
Direktor vodi strokovno delo zavoda in je odgovoren za njegovo strokovno delo.
Direktorja imenuje in razrešuje svet zavoda s soglasjem ustanovitelja.
Direktor se imenuje na podlagi javnega razpisa.
Mandat direktorja traja štiri leta in je po preteku te dobe lahko ponovno imenovan.
8. člen
Za direktorja zavoda je lahko imenovan kandidat, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– visoka strokovna izobrazba;
– najmanj pet let delovnih izkušenj na vodstvenih delovnih mestih.
Drugi pogoji se določijo s statutom zavoda.
3. Strokovni svet
9. člen
Strokovni organ zavoda je strokovni svet.
Strokovni svet zavoda obravnava vprašanja s področja strokovnega dela zavoda, odloča o strokovnih vprašanjih v okviru pooblastil določenih v statutu zavoda, določa strokovne podlage za programe dela in razvoja zavoda in daje svetu in direktorju mnenja in predloge glede organizacije dela in pogojev za razvoj dejavnosti.
Sestava, način oblikovanja in naloge strokovnega sveta zavoda se določijo s statutom zavoda.
V. SREDSTVA ZA DELO
10. člen
Premoženje, s katerim upravlja zavod in ga uporablja za opravljanje dejavnosti, za katero je ustanovljen, je lastnina ustanovitelja.
Zavod lahko razpolaga s premičnim premoženjem, z nepremičnim premoženjem pa samo po predhodnem soglasju ustanovitelja.
Za upravljanje s premoženjem je zavod odgovoren ustanovitelju.
VI. VIRI, NAČIN IN POGOJI ZA PRIDOBITEV SREDSTEV ZA DELO
11. člen
Zavod pridobiva sredstva za izvajanje dejavnosti iz:
– sredstev ustanovitelja;
– sredstev Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije za opravljanje storitev;
– sredstev od prodaje storitev;
– z dotacijami, darili in iz drugih virov.
Organi zavoda zagotavljajo poslovanje v skladu z veljavnimi predpisi in odgovarjajo za zakonitost poslovanja.
Zavod je dolžan obveščati ustanovitelja o rezultatih poslovanja ter dajati ustanovitelju druge podatke o poslovanju, v skladu z zakonom.
VII. NAČIN RAZPOLAGANJA S PRESEŽKOM PRIHODKOV NAD ODHODKI IN NAČIN KRITJA PRIMANJKLJAJA SREDSTEV ZA DELO
12. člen
Presežek prihodkov nad odhodki, ki ga zavod ustvari pri opravljanju svoje dejavnosti kot javne službe, sme zavod uporabiti le za opravljanje in razvoj dejavnosti.
S presežkom prihodkov nad odhodki, ki ga zavod ustvari z opravljanjem dejavnosti, ki ni javna služba in je knjigovodstveno dokumentiran, zavod razpolaga samostojno. Kolikor pa zavod ta presežek namenja, v skladu z zakonom, za povečanje skupnega obsega sredstev za plačilo delovne uspešnosti zaposlenih v zavodu, je potrebno predhodno soglasje ustanovitelja.
V primeru primanjkljaja sredstev za dejavnost se način kritja tega primanjkljaja določi v soglasju z ustanoviteljem.
VIII. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI ZAVODA V PRAVNEM PROMETU
13. člen
Zavod je pravna oseba.
Zavod je vpisan v sodni register pri Okrožnem sodišču v Ljubljani pod reg. št. 1/494/00.
Zavod nastopa v pravnem prometu samostojno, z omejitvijo, da brez soglasja ustanovitelja ne sme sklepati pravnih poslov v zvezi z nepremičnim premoženjem.
Zavod odgovarja za svoje obveznosti s sredstvi, s katerimi razpolaga.
Ustanovitelj subsidiarno odgovarja za obveznosti zavoda v višini sredstev, ki so predvidena v finančnih načrtih ustanovitelja za opravljanje dejavnosti zavoda.
Zavod je dolžan uporabljati in upravljati premoženje ustanovitelja s skrbnostjo dobrega gospodarja.
IX. MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI MED USTANOVITELJEM IN ZAVODOM
14. člen
Ustanovitelj ima do zavoda naslednje pravice in obveznosti:
– spremlja in nadzira namenskost in gospodarnost porabe sredstev;
– daje soglasje k statusnim spremembam, spremembam dejavnosti in k statutu;
– opravlja druge zadeve v skladu s predpisi.
Zavod je dolžan ustanovitelju vsako leto poročati o izvrševanju letnega programa dela in razvoja zavoda.
X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
15. člen
Do sprejema statuta zavoda uporablja zavod statut ter druge splošne akte, ki so veljali na dan sprejema tega odloka razen določil, ki so v nasprotju z zakonom, tem odlokom in drugimi predpisi.
16. člen
Svet zavoda se oblikuje v skladu s tem odlokom v roku 45 dni po uveljavitvi tega odloka.
Do oblikovanja sveta zavoda po tem odloku, opravlja njegove naloge dosedanji svet zavoda.
17. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odločba Okrajnega ljudskega odbora Ljubljana o ustanovitvi Vzgojne posvetovalnice Ljubljana z dne 1. 1. 1955.
18. člen
Ta odlok začne veljati, ko nanj dajo soglasje organi občin Brezovica, Dobrova-Horjul-Polhov Gradec, Dol pri Ljubljani, Ig, Medvode, Škofljica, Velike Lašče in Vodice in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 021-1/97
Ljubljana, dne 23. januarja 1997.
Predsednik
Mestnega sveta
mestne občine Ljubljana
Dimitrij Kovačič l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti