Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/1997 z dne 14. 2. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/1997 z dne 14. 2. 1997

Kazalo

442. Sklep o dopolnitvi sklepa o poročanju in obveščanju javnosti o poslovanju investicijskih skladov, stran 660.

Na podlagi drugega odstavka 27. člena, tretjega odstavka 102. člena, drugega odstavka 105. člena in drugega odstavka 113. člena zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 6/94) izdaja Agencija za trg vrednostnih papirjev
S K L E P
o dopolnitvi sklepa o poročanju in obveščanju javnosti o poslovanju investicijskih skladov
1. člen
V sklepu o poročanju in obveščanju javnosti o poslovanju investicijskih skladov (Uradni list RS, št. 16/96) se v tretjem odstavku 3. člena črtajo besede “oziroma najkasneje do 31. 12. 1996”.
2. člen
V prvem odstavku 4. člena se za besedami “imetnika kuponov vzajemnega sklada” dodajo besede “oziroma delnic pooblaščene investicijske družbe”.
3. člen
V prvem odstavku 5. člena se besede “do desetega dne” nadomestijo z besedami “do petnajstega dne”.
4. člen
Za 9. členom se doda novo VI.a poglavje z 9.a, 9.b in 9.c členi, ki se glasi:
“VI.a POROČANJE O POVEZANIH OSEBAH
9.a člen
(1) Družba za upravljanje mora agenciji najkasneje do osmega dne v mesecu za pretekli mesec sporočati podatke in spremembe podatkov o vseh osebah, povezanih z družbo za upravljanje na obrazcu POV/DZU.
(2) Za osebe, povezane z družbo za upravljanje v smislu prvega odstavka tega člena se štejejo:
1. člani uprave in nadzornega sveta družbe za upravljanje oziroma pooblaščene investicijske družbe;
2. ožji družinski člani oseb iz 1. točke tega odstavka (zakonci oziroma izvenzakonski partnerji, in otroci oziroma posvojenci, ki nimajo polne poslovne sposobnosti);
3. pravne osebe, v katerih kapitalu je družba za upravljanje neposredno ali posredno udeležena z najmanj 20%;
4. osebe, ki so neposredno ali posredno imetniki najmanj 10% delnic oziroma poslovnih deležev družbe za upravljanje;
5. pravne osebe, ki skupaj z družbo za upravljanje tvorijo pogodbeni koncern ali koncern z razmerjem enakopravnosti po zakonu o gospodarskih družbah;
6. pravne osebe, v katerih kapitalu je posamezna oseba iz prejšnjih točk tega odstavka oziroma več teh oseb skupaj neposredno ali posredno udeležena z najmanj 20%.
(3) Šteje se po tem sklepu, da je posamezna oseba posredni imetnik delnic oziroma poslovnih deležev druge osebe, če je pri upravljanju te osebe udeležena z najmanj 50%.
(4) Vsebina obrazca POV/DZU ter navodilo za njegovo izpolnjevanje je določeno v prilogi 4 k temu sklepu.
9.b člen
(1) če povezani imetniki skupno pridobijo oziroma imajo najmanj 20% investicijskih kuponov vzajemnega sklada oziroma delnic pooblaščene investicijske družbe mora družba za upravljanje agenciji najkasneje do 8. dne v mesecu sporočati podatke in spremembe podatkov o povezanih imetnikih investicijskih kuponov vzajemnega sklada oziroma delnic pooblaščene investicijske družbe, na obrazcu POV/IS.
(2) Za povezane imetnike v smislu prvega odstavka tega člena se štejejo osebe, ki so med seboj povezane na enega od naslednjih načinov:
1. da so osebe, povezane z družbo za upravljanje, iz 9.a člena tega sklepa;
2. da so stranke istega pooblaščenega udeleženca, ki je investicijske kupone vpisal in vplačal za njihov račun.
(3) Vsebina obrazca POV/IS in navodilo za njegovo izpolnjevanje je določeno v prilogi 5 k temu sklepu.
(4) Družba za upravljanje mora na zahtevo agencije v časopisu, ki se prodaja na območju cele države, v roku 8 dni od prejema zahteve agencije, objaviti podatke o skupnih deležih investicijskih kuponov vzajemnega sklada oziroma delnic pooblaščene investicijske družbe, ki so v lasti povezanih imetnikov, za vsakega od načinov povezav iz drugega odstavka tega člena.
9.c člen
(1) Družba za upravljanje mora na zahtevo vsakega imetnika kuponov vzajemnega sklada oziroma delnic pooblaščene investicijske družbe temu omogočiti vpogled v mesečno poročilo iz prvega odstavka 9.a člena tega sklepa.
(2) Družba za upravljanje mora v roku iz prvega odstavka 9.a člena tega sklepa dostaviti poročilo iz prvega odstavka 9.a člena tega sklepa članom nadzornega sveta pooblaščene investicijske družbe.
(3) Družba za upravljanje mora v roku iz prvega odstavka 9.b člena tega sklepa članom nadzornega sveta pooblaščene investicijske družbe dostaviti poročilo o o skupnih deležih delnic pooblaščene investicijske družbe, ki so v lasti povezanih imetnikov, za vsakega od načinov povezav iz drugega odstavka 9.b člena tega sklepa.”
5. člen
Za 9.c členom se doda novo VI.b poglavje z 9.č členom, ki se glasi:
“VI.b POROČANJE O DRUGIH ZADEVAH
9.č člen
(1) Družba za upravljanje mora agenciji najkasneje do osmega dne v mesecu poročati o naslednjih dejstvih oziroma dogodkih, ki so nastopili v preteklem mesecu in na naslednji način:
1. seji nadzornega sveta družbe za upravljanje s predložitvijo zapisnika te seje;
2. seji nadzornega sveta pooblaščene investicijske družbe s predložitvijo zapisnika te seje;
3. skupščini družbe za upravljanje s predložitvijo zapisnika skupščine;
4. skupščini pooblaščene investicijske družbe s predložitvijo zapisnika skupščine;
5. spremembi pogodbe o upravljanju pooblaščene investicijske družbe s predložitvijo ustreznega dodatka k pogodbi;
6. spremembi statuta oziroma družbene pogodbe družbe za upravljanje s predložitvijo notarsko overjenega prečiščenega besedila;
7. spremembi statuta oziroma družbene pogodbe pooblaščene investicijske družbe s predložitvijo notarsko overjenega prečiščenega besedila;
8. sklenitvi, spremembi oziroma prenehanju pogodbe s članom klirinško depotne družbe o vodenju računov nematerializiranih vrednostnih papirjev investicijskih skladov oziroma sklenitvi, spremembi oziroma prenehanju pogodbe s klirinško depotno družbo o članstvu s predložitvijo pogodbe oziroma ustreznega dodatka k pogodbi;
9. sklenitvi, spremembi oziroma prenehanju pogodbe z depozitarjem, o hrambi vrednostnih papirjev investicijskih skladov, ki so izdani kot pisne listine s predložitvijo pogodbe oziroma ustreznega dodatka k pogodbi;
10. sklenitvi, spremembi oziroma prenehanju pogodbe s pooblaščenim udeležencem o opravljanju storitev posredovanja pri nakupu oziroma prodaji vrednostnih papirjev za račun investicijskega sklada s predložitvijo pogodbe oziroma ustreznega dodatka k pogodbi.
(2) Poročilo iz prvega odstavka tega člena mora obsegati:
1. firmo in sedež družbe za upravljanje;
2. mesec in leto, na katerega se nanaša poročilo;
3. datum in opis vsakega posameznega dejstva oziroma dogodka, ki je predmet poročanja;
4. popis listin, ki so priložene poročilu.
(3) Kadar v preteklem mesecu ni nastopil nobeden izmed dogodkov iz prvega odstavka tega člena mora družba za upravljanje v roku iz prvega odstavka tega člena agenciji sporočiti, da v obdobju, na katero se nanaša poročilo, ni nastopil nobeden izmed dogodkov iz prvega odstavka tega člena.”
6. člen
V 6. točki druge preglednice v obrazcu IS/M-3 (priloga 2 k sklepu) se številke v oklepaju “(1-2-3)” nadomestijo s pravilnimi številkami “(1-3-5)”.
7. člen
(1) Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
(2) Družba za upravljanje mora agenciji prvič poročati v skladu s tem sklepom o podatkih za povezane osebe iz 9.a člena tega sklepa in povezane imetnike iz 9.b člena tega sklepa po stanju na dan 31. 3. 1997 najkasneje do 8. 4. 1997.
(3) Družba za upravljanje mora agenciji prvič poročati o dejstvih oziroma dogodkih iz prvega odstavka 9.č člena, ki so nastopili v mesecu februarju 1997, najkasneje do 8. 3. 1997. Poročilu mora predložiti tudi:
1. pogodbo o upravljanju družbe za upravljanje z vsemi dodatki;
2. zadnje notarsko overjeno prečiščeno besedilo statuta oziroma družbene pogodbe družbe za upravljanje;
3. zadnje notarsko overjeno prečiščeno besedilo statuta oziroma družbene pogodbe pooblaščene investicijske družbe;
4. vse ob uveljavitvi tega sklepa veljavne pogodbe iz 8. do 10. točke prvega odstavka 9.č člena tega sklepa z ustreznimi dodatki.
dr. Dušan Mramor l. r.
Predsednik
strokovnega sveta Agencije za trg vrednostnih papirjev
                           PRILOGA 4

      POROČANJE O OSEBAH POVEZANIH Z DRUŽBO ZA
              UPRAVLJANJE

Navodilo za izpolnjevanje obrazca POV/DZU

(1) Zgornji del obrazca se izpolnjuje z vnosom naslednjih
podatkov:

- prva vrstica: firma in sedež družbe za upravljanje oziroma
pooblaščene družbe za upravljanje;

- zadnja vrstica: mesec in leto, za katerega veljajo podatki iz
preglednice.

(2) V obrazec POV/DZU se vnašajo podatki o povezanih osebah iz
drugega odstavka 9.a člena sklepa in spremembe teh podatkov.
Kadar je družba za upravljanje v preteklem obdobju na obrazcu
POV/DZU že obvestila agencijo o posamezni povezani osebi poroča v
naslednjih obdobjih poročanja samo o spremembah podatkov v zvezi
s to osebo.

(3) V stolpec 1. do 8. preglednice obrazcev se vpisujejo podatki
o:

1. osebah iz 1., 2. in 5. točke drugega odstavka 9.a člena
sklepa;

2. o pravnih osebah iz 3. točke drugega odstavka 9.a člena
sklepa, v katerih kapitalu je družba za upravljanje neposredno
udeležena z najmanj 20%;

3. o pravnih osebah iz 4. točke drugega odstavka 9.a člena
sklepa, ki so neposredno imetniki najmanj 10% delnic oziroma
poslovnih deležev družbe za upravljanje.

(4) V stolpce 9. do 15. preglednice obrazcev se vpisujejo tudi
podatki o:

1. osebh iz 6. točke drugega odstavka 9.a člena sklepa;

2. o pravnih osebah iz 3. točke drugega odstavka 9.a člena
sklepa, v katerih kapitalu je družba za upravljanje posredno
udeležena z najmanj 20% (preko neposrednega imetnika, v katerega
kapitalu je družba za upravljanje udeležena z najmanj 50% -
tretji odstavek 9.a člena sklepa);

3. o pravnih osebah iz 4. točke drugega odstavka 9.a člena
sklepa, ki so posredni imetniki najmanj 10% delnic oziroma
poslovnih deležev družbe za upravljanje (preko neposrednega
imetnika, v katerega kapitalu je posredni imetnik udeležen z
najmanj 50% - tretji odstavek 9.a člena sklepa).

(5) Stolpci 9. do 15. se izpolnijo samo v zvezi z naslednjimi
povezanimi osebami:

1. osebami iz 1. do 5. točke drugega odstavka 9.a člena sklepa,
ki ima sama oziroma skupaj z drugimi povezanimi osebami najmanj
20% delež v pravni osebi iz 6. točke drugega odstavka 9.a člena
sklepa;

2. pravnimi osebami iz 3. točke drugega odstavka 9.a člena
sklepa, v katerih kapitalu je družba za upravljanje neposredno
udeležena z najmanj 50%, in so v kapitalu druge pravne osebe
udeleženi z najmanj 20%;

3. pravnimi osebami iz 4. točke drugega odstavka 9.a člena
sklepa, ki so neposredni imetniki najmanj 10% delnic oziroma
poslovnih deležev družbe za upravljanje, in v katerih kapital je
posredni imetnik udeležen z najmanj 50%.

(6) V posamezne stolpce preglednice obrazca POV/DZU se vpisujejo
naslednji podatki:

1. stolpec: zaporedna številka povezane osebe. V prvem obdobju
poročanja se vrstice (povezane osebe) številčijo od 1 naprej. V
drugem in naslednjih pa se vrstice (povezane osebe) številčijo od
prve naslednje proste številke glede na prehodno obdobje
poročanja naprej, tako da se zaporedne številke nikoli ne
ponovijo. Pri poročanju o spremembah podatkov o povezani osebi, o
kateri je družba za upravljanje že poročala v preteklem obdobju,
se tej osebi ne dodeli nova zaporedna številka, temveč se navede
zaporedna številka iz prvotnega poročila, tako da ima vsaka
povezana oseba eno samo zaporedno številko;

2. stolpec: ime in priimek fizične osebe oziroma firma pravne
osebe in naslov osebe;

3. stolpec: matična številka. Podatek se vpiše samo za pravne
osebe;

4. stolpec: tip povezave. Vpiše se ustrezna točka drugega
odstavka 9.a člena sklepa;

5. stolpec: opis povezave. Podatek se vpiše samo za osebe iz 1.,
2. oziroma 5. točke drugega odstavka 9.a člena sklepa. Glede na
tip povezave se vpišejo naslednji podatki:

- za povezane osebe iz 1. točke drugega odstavka 9.b člena:
funkcija (član uprave oziroma član nadzornega sveta DZU oziroma
PID);

- za povezane osebe iz 2. točke: sorodstvena povezava po
šifrantu: Z = zakonec oziroma izvenzakonski partner: O = otrok
oziroma posvojenec; z navedbo zaporedne številke osebe iz 1.
točke drugega odstavka 9.a člena sklepa (na primer, za zakonca
osebe pod zap. št. 3 se vpiše podatek z 3);

- za povezane osebe iz 5. točke drugega odstavka 9.a člena: vrsta
koncerna po šifrantu PK = pogodbeni koncern EK = koncern z
razmerjem enakopravnosti;

6. stolpec: delež. Podatek se vpiše samo za osebe iz 3. in 4.
točke drugega odstavka 9.a člena sklepa. Glede na tip povezave se
vpišejo naslednji podatki:

- za povezane osebe iz 3. točke drugega odstavka 9.a člena: delež
(v odstotku) družbe za upravljanje v kapitalu povezane osebe;

- za povezane osebe iz 4. točke drugega odstavka 9.a člena: delež
(v odstotku) povezane osebe v kapitalu družbe za upravljanje;

7. stolpec: datum nastanka povezave. Datum nastanka povezave je
datum nastopa tistega dejstva oziroma okoliščine, zaradi katere
nastane povezava med družbo za upravljanje in povezano osebo;

8. stolpec: datum prenehanja povezave. Datum prenehanja povezave
je datum nastopa tistega dejstva oziroma okoliščine, zaradi
katere preneha povezava med družbo za upravljanje in povezano
osebo;

9. stolpec: zaporedna številka. Zaporedna številka je sestavljena
iz dveh delov, ločenih s pomišljajem. Prvi del je enak zaporedni
številki povezane osebe iz tretjega odstavka tega navodila, drugi
del pa se številči od 1 naprej za vsako osebo, ki je s posamezno
osebo iz tretjega odstavka tega navodila povezana na način iz
petega odstavka tega navodila (na primer: če so podatki o osebi
iz 1. do 5. točke vnešeni pod zaporedno številko 3 v 1. stolpcu
se v isti vrsti v 6. stolpec vpiše zaporedna številka 3-1 za prvo
od oseb iz 6. točke, ki je povezana s to osebo, številka 3-2 za
drugo in tako naprej);

10. stolpec: firma;

11. stolpec: matična številka;

12. stolpec: delež. Glede na način povezav iz petega odstavka teh
navodil se vpišejo naslednji podatki:

- delež (v odstotku) osebe iz 1. do 5. točke v kapitalu osebe iz
6. točke;

- delež (v odstotku) pravne osebe iz 3. točke drugega odstavka
9.a člena sklepa, v katerih kapitalu je družba za upravljanje
neposredno udeležena z najmanj 50%, v kapitalu druge pravne
osebe;

- delež (v odstotku) pravne osebe, v kapitalu neposrednega
imetnika iz 4. točke drugega odstavka 9.a člena sklepa;

13. stolpec: se izpolni samo, če je oseba iz 1. do 5. točke
udeležena v kapitalu osebe iz 6. točke skupaj z drugimi osebami
iz 1. do 5. točke. Vpišejo se zaporedne številke drugih oseb iz
1. do 5. točke;

14. stolpec: datum nastanka povezave. Datum nastopa tistega
dejstva oziroma okoliščine, zaradi katerih nastane povezava iz
petega odstavka tega navodila;

15. stolpec: datum prenehanja povezave. Datum nastopa tistega
dejstva oziroma okoliščine, zaradi katerih preneha povezava iz
petega odstavka tega navodila.

(7) Pod preglednicami se s tiskanimi črkami vpisuje ime in
priimek direktorja družbe za upravljanje oziroma ime in priimek
druge odgovorne osebe družbe za upravljanje. Poleg imena in
priimka se ta oseba tudi lastnoročno podpiše. Na drugo vrstico
pod preglednico se vpisuje kraj in datum, ko je bil obrazec
sestavljen.

(8) Kadar v posameznem obdobju poročanja ni nastala nobena nova
povezava med družbo za upravljanje in povezano osebo in pri
povezanih osebah, o katerih je družba za upravljanje že poročala
v preteklih obdobjih, ni prišlo do spremembe nobenega podatka, se
nad preglednico vnese tekst "v obdobju poročanja ni prišlo do
spremembe".
                           PRILOGA 5

         POROČANJE O POVEZANIH IMETNIKIH
       INVESTICIJSKIH KUPONOV OZIROMA DELNIC

Navodilo za izpolnjevanje obrazca POV/IS

(1) Zgornji del obrazca se izpolnjuje z vnosom naslednjih
podatkov:

- prva vrstica: firma in sedež družbe za upravljanje oziroma
pooblaščene družbe za upravljanje;

- druga vrstica: ime vzajemnega sklada oziroma firma pooblaščene
investicijske družbe;

- tretja vrstica: zaporedna številka skupine med seboj povezanih
imetnikov;

- zadnja vrstica: mesec in leto, za katerega veljajo podatki iz
preglednice.

(2) Za vsako od skupin med seboj povezanih imetnikov se izpolni
samostojen obrazec, ki se oštevilči z zaporedno številko ustrezne
skupine povezanih imetnikov.

(3) V obrazec POV/IS se vnašajo podatki o povezanih imetnikih
znotraj skupine. Kadar je družba za upravljanje v preteklem
obdobju na obrazcu POV/IS že obvestila agencijo o posamezni
povezani osebi iz skupine, poroča v naslednjih obdobjih poročanja
samo o spremembah podatkov v zvezi s to osebo.

(4) V posamezne stolpce preglednice obrazca POV/IS se vpisujejo
naslednji podatki:

1. stolpec: zaporedna številka osebe znotraj skupine. V prvem
obdobju poročanja o posamezni skupini povezanih imetnikov se
vrstice (povezani imetniki znotraj skupine) številčijo od 1
naprej. V drugem in naslednjih pa se vrstice (povezani imetniki)
številčijo od prve naslednje proste številke glede na predhodno
obdobje poročanja naprej, tako da se zaporedne številke znotraj
skupine nikoli ne ponovijo. Pri poročanju o spremembah podatkov o
pozvanem imetniku, o katerem je družba za upravljanje že poročala
v preteklem obdobju, se temu imetniku ne dodeli nova zaporedna
številka, temveč se navede zaporedna številka iz prvotnega
poročila, tako da ima vsak povezani imetnik znotraj skupine eno
samo zaporedno številko;

2. stolpec: ime in priimek fizične osebe oziroma firma pravne
osebe in naslov osebe;

3. stolpec: matična številka. Podatek se vpiše samo za pravne
osebe;

4. stolpec: tip povezave. Vpiše se ustrezna točka drugega
odstavka 9.b člena sklepa;

5. stolpec: opis povezave. Glede na tip povezave se vpišejo
naslednji podatki:

- za povezane imetnike iz 1. točke drugega odstavka 9.b člena:
zaporedna številka osebe iz obrazca POV/DZU;

- za povezane imetnike iz 2. točke drugega odstavka 9.b člena:
firma pooblaščenega udeleženca;

6. stolpec: delež (v odstotku) povezanega imetnika v
investicijskih kuponih vzajemnega sklada oziroma delnicah
pooblaščene investicijske družbe;

7. stolpec: datum nastanka povezave. Datum nastanka povezave je
datum nastopa tistega dejstva oziroma okoliščine, zaradi katere
nastane povezava;

8. stolpec: datum prenehanja povezave. Datum prenehanja povezave
je datum nastopa tistega dejstva oziroma okoliščine, zaradi
katere preneha povezava;

(5) Pod preglednicami se s tiskanimi črkami vpisuje ime in
priimek direktorja družbe za upravljanje oziroma ime in priimek
druge odgovorne osebe družbe za upravljanje. Poleg imena in
priimka se ta oseba tudi lastoročno podpiše. Na drugo vrstico pod
preglednico se vpisuje kraj in datum, ko je bil obrazec
sestavljen;

(6) Kadar v posameznem obdobju poročanja ni nastala nobena nova
povezava in pri povezanih osebah, o katerih je družba za
upravljanje že poročala v preteklih obdobjih, ni prišlo do
spremembe nobenega podatka, se nad preglednico vnese tekst "v
obdobju poročanja ni prišlo do spremembe".

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti