Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/1997 z dne 14. 2. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/1997 z dne 14. 2. 1997

Kazalo

439. Pravilnik o metodologiji za določitev stroškov, ki se financirajo kot ustanoviteljske obveznosti, stran 657.

Na podlagi 36. člena in tretje točke 27. člena zakona o raziskovalni dejavnosti (Uradni list RS, št. 8/91) ter četrte točke sklepa o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje nacionalnega raziskovalnega programa (Uradni list RS, št. 16/94) in v skladu s 3. členom sklepa o pogojih dodeljevanja proračunskih sredstev za financiranje ustanoviteljskih obveznosti zavodom, ki opravljajo raziskovalno dejavnost (Uradni list RS, št. 17/94 in 33/96), izdaja minister za znanost in tehnologijo
P R A V I L N I K
o metodologiji za določitev stroškov, ki se financirajo kot ustanoviteljske obveznosti
I. USTANOVITELJSKE OBVEZNOSTI
1. člen
Ministrstvo za znanost in tehnologijo (v nadaljevanju: ministrstvo) dodeljuje iz sredstev državnega proračuna za izvajanje nacionalnega raziskovalnega programa sredstva za financiranje ustanoviteljskih obveznosti javnim raziskovalnim zavodom in javnim zavodom, ki opravljajo dejavnost, ki je infrastrukturni pogoj za raziskovalno dejavnost (v nadaljevanju: zavod).
Ministrstvo dodeljuje iz sredstev državnega proračuna za izvajanje nacionalnega raziskovalnega programa sredstva za ustanoviteljske obveznosti za raziskovalno dejavnost na univerzi.
2. člen
Sredstva za ustanoviteljske obveznosti za raziskovalno dejavnost na univerzah so namenjena za:
– sofinanciranje neposrednih materialnih in nematerialnih stroškov raziskovalnih projektov in raziskovalne infrastrukture,
– posodobljenje raziskovalne opreme,
– podoktorsko usposabljanje delavcev univerze,
– pokrivanje ustanoviteljskih obveznosti raziskovalnim enotam oziroma zavodom, ki jih je ustanovila univerza,
– funkcionalne dodatke prorektorjema in prodekanom za raziskovalno dejavnost.
II. KALKULATIVNI ELEMENTI ZA DOLOČITEV STROŠKOV
3. člen
Kalkulativni elementi za določitev stroškov izhajajo iz normativov in standardov za določanje sredstev za izvajanje nacionalnega raziskovalnega programa in so določeni v skladu z metodologijo za določitev cene raziskovalne ure v sklepu o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje nacionalnega raziskovalnega programa (Uradni list RS, št. 16/94).
4. člen
Kalkulativni elementi za določitev povprečne strukture stroškov so izračunani na podlagi sklepa o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje nacionalnega raziskovalnega programa (Uradni list RS, št. 16/94) in upoštevanje strukture stroškov po posameznih vedah v letu 1994.
Kalkulativni elementi za določitev povprečne strukture stroškov po vedah in odstotkih so:
1. Naravoslovje                        %
- plače izvajalcev in prispevki              36,6
- stroški upravljanja in vodenja              6,3
- stroški za zagotavljanje osnovnih delovnih
 pogojev                         16,8
- amortizacija                       13,3
- neposredni materialni in nematerialni
 stroški in storitve                   27,0
2. Tehnika                          %
- plače izvajalcev in prispevki              38,0
- stroški upravljanja in vodenja              6,5
- stroški za zagotavljanje osnovnih
 delovnih pogojev                     16,7
- amortizacija                       12,6
- neposredni materialni in nematerialni
 stroški in storitve                   26,2
 
3. Biotehnika
- plače izvajalcev in prispevki              38,4
- stroški upravljanja in vodenja              6,6
- stroški za zagotavljanje osnovnih
 delovnih pogojev                     16,6
- amortizacija                       12,5
- neposredni materialni in nematerialni
 stroški in storitve                   25,9
4. Medicina
- plače izvajalcev in prispevki              37,3
- stroški upravljanja in vodenja              6,4
- stroški za zagotavljanje osnovnih
 delovnih pogojev                     16,8
- amortizacija                       12,9
- neposredni materialni in nematerialni
 stroški in storitve                   26,6
5. Humanistika
- plače izvajalcev in prispevki              48,1
- stroški upravljanja in vodenja              6,9
- stroški za zagotavljanje osnovnih
 delovnih pogojev                     14,8
- amortizacija                       8,1
- neposredni materialni in nematerialni
 stroški in storitve                   22,1
6. Družboslovje
- plače izvajalcev in prispevki              47,0
- stroški upravljanja in vodenja              7,0
- stroški za zagotavljanje osnovnih
 delovnih pogojev                     15,2
- amortizacija                       8,4
- neposredni materialni in nematerialni
 stroški in storitve                   22,4
5. člen
Financiranje ustanoviteljskih obveznosti, ki se prizna na podlagi
tega pravilnika, se izračuna tako, da se za določitev sredstev iz
kalkulativnih elementov iz 4. člena tega pravilnika prizna:
- za kalkulativni element pod drugo točko (stroški upravljanja in
vodenja) - 100%
- za kalkulativni element pod tretjo točko (stroški za
zagotavljanje osnovnih pogojev dela) - 100%
- za kalkulativni element pod četrto točko (amortizacija) - 10%.
5. člen
Financiranje ustanoviteljskih obveznosti, ki se prizna na podlagi tega pravilnika, se izračuna tako, da se za določitev sredstev iz kalkulativnih elementov iz 4. člena tega pravilnika prizna:
– za kalkulativni element pod drugo točko (stroški upravljanja in vodenja) – 100%
– za kalkulativni element pod tretjo točko (stroški za zagotavljanje osnovnih pogojev dela) – 100%
– za kalkulativni element pod četrto točko (amortizacija) – 10%.
III. DOLOČITEV SREDSTEV IN FINANCIRANJE
6. člen
Zavod se uvrsti v vede iz 4. člena tega pravilnika upoštevaje odstavek, določen za kalkulativne elemente za posamezno vedo v 4. členu tega pravilnika in upoštevaje obseg prihodkov iz projektov v posamezni vedi v preteklem koledarskem letu.
Uvrstitev zavoda v posamezno vedo vsako leto s sklepom o dodelitvi sredstev za financiranje ustanoviteljskih obveznosti določi minister za znanost in tehnologijo.
Univerzi se priznajo kalkulativni elementi v višini povprečja vseh ved.
7. člen
Sredstva ustanoviteljskih obveznosti, ki pripadajo zavodu, so enaka odstotnemu deležu, izračunanemu na podlagi 4., 5. in 6. člena tega pravilnika, v prihodku od raziskovalne dejavnosti zavoda v preteklem koledarskem letu, ki je financirana iz sredstev državnega proračuna.
8. člen
Vključitev stroškov iz prve, druge in tretje točke drugega odstavka 4. člena v ustanoviteljske obveznosti se vračuna pri ceni raziskovalne ure tako, da se ta del stroškov odšteje.
Sredstva iz tretje alinee 5. člena se ne vračunajo v ceno raziskovalne ure in so strogo namenska ter se usmerijo v razvojni sklad zavoda, uporabijo pa se lahko le za:
– financiranje infrastrukture in raziskovalne opreme,
– za usposabljanje raziskovalnih kadrov,
– za pokritje stroškov za pripravo projektov in mednarodno sodelovanje.
9. člen
V primeru, da sredstva, potrebna za ustanoviteljski delež države, presegajo razpoložljiva oziroma zagotovljena sredstva ministrstva v proračunu RS, se linearno znižajo ustanoviteljski deleži za tekoče obdobje.
IV. POSTOPEK ZA DODELITEV SREDSTEV IN NADZOR
10. člen
Zavodi in univerzi so dolžni vsako leto do 15. decembra ministrstvu predložiti vlogo za financiranje v naslednjem letu.
Vlogi iz prejšnjega odstavka je treba priložiti še:
– program dela in finančni načrt,
– poročilo o ocenjevanju kakovosti in
– druge podatke, ki jih zahteva ta pravilnik.
Univerza vlogi predloži program raziskovalnega dela in finančni načrt.
Vlogo predloži direktor zavoda oziroma rektor univerze.
11. člen
Novoustanovljeni zavod mora vlogi priložiti listine iz prejšnjega odstavka tega pravilnika, razen listine iz druge alinee tretjega odstavka. Finančni načrt mora temeljiti na izkazanem številu ur raziskovalnega dela, načrtovanega v obdobju, na katerega se nanaša financiranje ustanoviteljskih obveznosti.
Ministrstvo določi obseg sredstev za delovanje zavoda za leto, v katerem je bil zavod ustanovljena (od ustanovitve do 31. decembra) in za prvo naslednje leto po ustanovitvi, na podlagi tega pravilnika ter odločitve ministra.
12. člen
Če vloga za dodelitev sredstev za ustanoviteljske obveznosti nima potrebnih podatkov, dokazil ali listin iz prejšnjega člena, ministrstvo opozori zavod, da vlogo dopolni oziroma predloži manjkajoče listine.
Če predlagatelj pomanjkljivosti v določenem roku ne odpravi, se šteje, da prijava ni vložena. Predložena dokumentacija se vrne predlagatelju.
13. člen
Na podlagi sklepa o višini sredstev za pokrivanje ustanoviteljskih obveznosti sklenete ministrstvo in zavod pogodbo, s katero se določijo:
– medsebojne pravice, obveznosti in odgovornosti,
– način plačevanja (praviloma dvanajstine),
– možnost revalorizacije sredstev.
V pogodbi se posebej določi namembnost sredstev.
Če zavod zmanjša porabo sredstev glede na kalkulativni element v 4. členu tega pravilnika, lahko tako sproščena sredstva porabi v skladu z drugim odstavkom 8. člena tega pravilnika.
14. člen
Zavod je dolžan ministrstvu poslati poročilo o porabi sredstev v preteklem letu do 1. februarja tekočega leta. To poročilo je pogoj za nadaljnje izplačevanje sredstev za ustanoviteljske obveznosti.
V. PREHODNE DOLOČBE
15. člen
Univerza predloži vlogo za financiranje v letu 1997 v skladu z navodili Ministrstva za znanost in tehnologijo do 1. 4. 1997.
16. člen
Z dnem, ko začne veljati ta pravilnik, preneha veljati pravilnik o metodologiji za določitev stroškov, ki se financirajo kot ustanoviteljske obveznosti (Uradni list RS, št. 21/95 in 34/96).
17. člen
Ta pravilnik se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 43/97
Ljubljana, dne 5. februarja 1997.
Minister
za znanost in tehnologijo
prof. dr. Andrej Umek l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti