Uradni list

Številka 2
Uradni list RS, št. 2/1997 z dne 17. 1. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 2/1997 z dne 17. 1. 1997

Kazalo

159. Pravilnik o nomenklaturi poklicev, stran 198.

Na podlagi 11. člena zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 12/96) in drugega odstavka 99. člena zakona o upravi (Uradni list RS, št. 67/94 in 20/95) minister za delo, družino in socialne zadeve izdaja
P R A V I L N I K
o nomenklaturi poklicev
1. člen
Ta pravilnik določa poklice, ki so podlaga za pripravo izobraževalnih programov poklicnega oziroma strokovnega izobraževanja.
2. člen
Nomenklatura poklicev obsega seznam poklicev, raven zahtevnosti dela in tipična dela v okviru posameznega poklica.
Seznam poklicev, raven zahtevnosti dela in tipična dela v okviru posameznega poklica so določeni v prilogah, ki so sestavni deli tega pravilnika.
Raven zahtevnosti del glede na poklicno in strokovno izobrazbo je določena v:
prilogi I – višja strokovna izobrazba,
prilogi II – srednja strokovna izobrazba,
prilogi III – srednja poklicna izobrazba,
prilogi IV – nižja poklicna izobrazba.
3. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati pravilnik o nomenklaturi poklicev (Uradni list RS, št.17/96).
4. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 017-01-003 /96-040
Ljubljana, dne 14. januarja 1997.
mag. Anton Rop l. r.
Minister
za delo, družino in
socialne zadeve
                           PRILOGA I

       POKLICI IN TIPIČNA DELA VIŠJE STROKOVNE
              IZOBRAZBE:

1. INŽENIR/INŽENIRKA ELEKTRONIKE

Tipična dela:

- načrtovanje in priprava dela v proizvodnji,

- vodenje proizvodnega procesa,

- kontrola proizvodnega procesa,

- načrtovanje in projektiranje avtomatizacije delovnih procesov,

- načrtovanje in spremljanje izvajanja tehničnih in varnostnih
predpisov, postopkov certificiranja, priprava internih predpisov
ter spremljanje eksternih standardov,

- načrtovanje in projektiranje različnih informacijskih
podsestav,

- nadzor delovanja krmilnih, regulacijskih in varnostnih sistemov
v določenem tehnološkem procesu,

- sodelovanje pri tehničnih varnostnih pregledih,

- izvajanje nalog prodaje in nabave na elektrotehniškem področju,

- zagotavljanje izvajanja ekoloških, tehničnih, varnostnih
predpisov in sistema celovite kakovosti.

2. INŽENIR / INŽENIRKA ELEKTROENERGETIKE

Tipična dela:

- vodenje obratovanja hidroelektrarne, prenosnih naprav in
distribucijskih postrojev,

- vodenje izmene v termoelektrarni,

- vodenje rednega investicijskega vzdrževanja

 vodenje specialnih del (zaščita, meritve, kontrola obratovalne
pripravljenosti omrežja),

- vodenje in nadzor elektroenergetskih postrojev in
elektroenergetskih postrojev iz območnega centra vodenja ali
distribucijskega centra vodenja,

- izvajanje obratovalnih meritev,

- merjenje in preizkušanje zaščit distribucijskih naprav in
transformatorjev,

- zagotavljanje izvajanja ekoloških, tehničnih, varnostnih
predpisov in sistema celovite kakovosti.

3. INŽENIR/INŽENIRKA GOSTINSTVA

Tipična dela:

- vodenje delovnih procesov; gostinskih obratov, hotelskih
obratov, v kuhinji, v strežbi ter nabave in prodaje,

- vodenje delovnih skupin,

- organiziranje in nadzorovanje del,

- organiziranje in izvajanje analiz s področja poslovanja,

- zagotavljanje izvajanja ekoloških, tehničnih, varnostnih
predpisov insistema celovite kakovosti.

4. INŽENIR/INŽENIRKA TURIZMA

Tipična dela:

- vodenje delovnih procesov; gostinskih obratov, hotelskih
obratov, v recepciji, turistični agenciji, vodenje potovanj ter
nabave in prodaje,

- vodenje delovnih skupin,

- organiziranje in nadzorovanje del,

- organiziranje in izvajanje analiz s področja poslovanja,

- zagotavljanje izvajanja ekoloških, tehničnih, varnostnih
predpisov in sistema celovite kakovosti.

5. INŽENIR/INŽENIRKA STROJNIŠTVA

Tipična dela:

- načrtovanje in priprava dela v proizvodnji,

- načrtovanje in vodenje tehnoloških procesov in energetskih
postrojenj,

- organiziranje materialnih in proizvodnih pretokov,

- načrtovanje in organiziranje vzdrževanje proizvodnje,

- organizacija in vodenje vzdrževalnih del,

- spremljanje in analiziranje proizvodnih parametrov,

- vodenje proizvodnega procesa,

- spremljanje in zagotavljanje izvajanja proizvodnega dela in
drugih tehničnih predpisov,

- spremljanje stroke in zagotavljanje razvoja proizvodnih
procesov,

- vodenje nabave in prodaje proizvodov,

- spremljanje in nadzor proizvodnih procesov z ustreznimi
informacijskimi sredstvi,

- snovanje, organiziranje in vodenje izdelave orodij,

- načrtovanje in vodenje montažnih del za proizvodni proces ali
industrijske opreme,

- vodenje dejavnosti v okviru gospodarske družbe,

- poučevanje praktičnega pouka strojništva,

- zagotavljanje izvajanja ekoloških, tehničnih, varnostnih
predpisov in sistema celovite kakovosti.

6. INŽENIR/INŽENIRKA GRADBENIŠTVA

Tipična dela:

- opravljanje del pomočnika vodje ali vodje gradbišča pri
izvajanju gradbenih del, del pri načrtovanju, vodenju ali nadzoru
graditve novih objektov ter rednem vzdrževanju in rekonstrukciji
obstoječih objektov,

- vodenje izvajanja posameznih faz pri organizaciji in izvajanju
del na gradbiščih,

- pripravljanje popisov del s predizmerami in predračuni,

- kontroliranje in obračunavanje izvedenih del,

- pripravljanje in sodelovanje pri pripravi tehnologij,

- opravljanje strokovnih projektov s področja vseh vrst gradbenih
objektov in planiranja,

- vodenje, koordiniranje in načrtovanje s kontrolo in zagotovitev
kakovosti izvedenih del,

- načrtovanje porabe v javnih gospodarskih službah,

- nadzorovanje, izvajanje javnih gospodarskih del,

- sodelovanje v postopkih za izdajo pravnih dovoljenj s področja
urejanja prostora in gradbeništva v državni in lokalni
samoupravi,

- sodelovanje na področju inženiringa,

- poučevanje praktičnega pouka gradbeništva,

- opravljanje del mentorja v gospodarski družbi pri praktičnem
usposabljanju študentov,

- vodenje dejavnosti v okviru gospodarske družbe,

- zagotavljanje izvajanja ekoloških, tehničnih, varnostnih
predpisov in sistema celovite kakovosti.

7. INŽENIR/INŽENIRKA ŽIVILSTVA

Tipična dela:

- vodenje delovnih procesov, nabave in prodaje,

- vodenje delovnih skupin,

- organiziranje in nadzorovanje proizvodnjih procesov,

- načrtovanje, organiziranje in izvajanje ekonomskih analiz in
analiz vezanih na tehnološke postopke (kemijske, mikrobiološke,
senzorične, itd),

- zagotavljanje izvajanja ekoloških, sanitarno-higienskih,
tehničnih, varnostnih predpisov ter sistema celovite kakovosti.
                           PRILOGA II

      POKLICI IN TIPIČNA DELA SREDNJE STROKOVNE
              IZOBRAZBE:

1. DELOVODJA/DELOVODKINJA V LESARSTVU

Tipična dela:

- upravljanje sklopov strojev in procesnih linij za obdelavo,
predelavo lesa oziroma lesnih tvoriv,

- organiziranje in vodenje organizacjskih enot, delovnih skupin,
delavnic,

- tehnološka in operativna priprava dela z analizo študija časa,

- kontrola kvalitete,

- razporejanje delavcev v delovne skupine,

- mentorstvo učencev in praktično poučevanje vajencev.

2. DELOVODJA/DELOVODKINJA V GRADBENIŠTVU

Tipična dela:

- organizacija delovnih procesov in neposredno vodenje delovnih
skupin,

- prevzem blaga,

- razporejanje delavcev v delovne skupine,

- dajanje navodil in inštruktaža,

- kontrola kvalitete in opravljenih del,

- izračun opravljenega dela po skupinah,

- vodenje dnevne evidence opravljenih del,

- meritve na gradbiščih,

- prenos konstrukcij in projektne dokumentacije v objekt,

- organizacijsko administrativno poslovanje,

- kadrovsko poslovanje,

- praktično poučevanje učencev.

3. DELOVODJA/DELOVODKINJA V ELEKTROENERGETIKI

Tipična dela:

- vodenje manjših skupin (do 10 delavcev) pri:

- gradnji in rekonstrukciji nizko in visoko napetostnega omrežja,

- gradnji in dograditvi TP in RTP,

- obnova dograditve naprav v termo in hidroelektrarnah,

- vzdrževanje elektroenergetskih naprav,

- praktično poučevanje vajencev.

4. POSLOVODJA/POSLOVODKINJA V GOSTINSTVU

Tipična dela:

- organiziranje in vodenje delovnih procesov v gostinskem obratu
in delovni enoti,

- poslovna strategija,

- izdelava kalkulacij,

- sprejemanje naročil in rezervacij,

- naročanje in prevzem materialov,

- razporejanje delavcev v delovne skupine,

- kontrola kakovosti storitev,

- organizacijsko administrativno poslovanje,

- mentorstvo učencev in praktično poučevanje vajencev.

5. POMOČNIK/POMOČNICA VZGOJITELJA/VZGOJITELJICE

Tipična dela:

- načrtovanje in priprava ter evalvacija (sodelovanje pri analizi
stanja oddelka, začetna evalvacija, sodelovanje pri izboru
strategij v skladu s kurikulom in programom vrtca, sodelovanje
pri načrtovanju kokretnih nalog, priprave vzgojnih sredstev -
igrače, igrala, didaktični materiali, sodelovanje pri zapisu
spremljanja razvoja in napredka otrok, po dogovoru z
vzgojiteljico oziroma vzgojiteljem, samostojna izdelava zapisa,
priprava potrebnih materialov in gradiv za izvedbo programa s
starši, analiza lastnih postopkov - sprotna analiza, sodelovanje
pri izdelavi zaključnega poročila o realizaciji nalog v preteklem
letu - končna evalvacija)

- izvajanje vzgojno-izobraževalnih dejavnosti (estetsko in
funkcionalno urejanje prostora, sodelovanje pri neposrednem
izvajanju programa za predšolske otroke ali samostojno izvajanje
posameznih elementov v dogovoru z vzgojiteljico oziroma
vzgojiteljem, opazovanje vedenja in dejavnosti otrok, časovna
razporeditev in izvajanje dnevnih opravil - prehrana, higiena,
počitek)

- delo s starši (sodelovanje pri roditeljskih sestankih in
skupinskih oblikah sodelovanja vrtca s starši, sodelovanje pri
vodenju in organiziranje drugih oblik sodelovanja vrtca s starši
in samostojno izvajanje posameznih dejavnosti po dogovoru z
vzgojiteljem-ico, posredovanje opažanj o dejavnostih in vedenju
otroka staršem, dnevna izmenjava informacij s starši in
vzgojiteljem-ico.
                           PRILOGA III

      POKLICI IN TIPIČNA DELA SREDNJE POKLICNE
              IZOBRAZBE:

1. MLEKAR/MLEKARKA

Tipična dela:

* prevzem mleka

* tehnična obdelava mleka

* izdelovanje higiensko neoporečnih mlečnih in drugih izdelkov

* pakiranje mlečnih in drugih izdelkov

* skladiščenje mlečnih in drugih izdelkov

* izvajanje sanitarno-higienskih del in opravil

* laboratorijska dela (jemanje vzorcev, analize, obdelava
podatkov)

* vzdrževanje strojev in naprav (manjša popravila)

* mentorstvo učencev in praktično poučevanje vajencev.

2. TESAR/TESARKA

Tipična dela:

- razrez lesa,

- izdelovanje in obdelovanje lesenih elementov (risanje profilov,
predrisanje na material, ročno tesanje, površinska zaščita lesa,
strojna in ročna obdelava elementov, izdelovanje delov odrov,
elementov opažev in konstrukcij),

- izdelovanje lesenih konstrukcij (tramovja, opažev, letev,
ostrešij),

- postavljanje, sestavljanje strešnih konstrukcij in lesenih
elementov,

- vzdrževanje lesenih objektov in konstrukcij,

- izvajanje krovskih del (opečne, betonske, lesene, bitumenske
kritine),

- polaganje toplotnih izolacij,

- uporaba in vzdrževanje orodja.

3. MIZAR/MIZARKA

Tipična dela:

- izdelava vseh vrst pohištva za opremo stanovanj in poslovnih
prostorov ter vsa popravila pohištva,

- sestavljanje industrijsko izdelanega pohištva,

- izdelava vseh vrst stavbnega pohištva za stanovanjske in
poslovne zgradbe, popravila in vgrajevanje stavbnega pohištva,

- izdelovanje modelov in kalupov iz lesa, lesenih tvoriv in
drugih materialov,

- vzdrževanje strojev, orodij in naprav,

- izdelovanje in polaganje klasičnega lamelnega, panelnega
parketa, lesenih oblog in stropov.

4. ZIDAR/ZIDARKA

Tipična dela:

- zidanje zidov (kletnih, etažnih, votlih in drugih),

- zidanje stebrov in slopov (pravokotne, mnogokotne, okrogle in
druge oblike),

- zidanje predelnih sten, požarnih zidov, vencev, enostavnih
zidov iz kamna,

- izdelovanje, ometavanje in oblaganje fasad,

- vzidavanje (okenskih in vratnih okvirjev, ograj, stopnic),

- zazidavanje (različnih instalacij, odprtin, ostrešij),

- opravljanje zidarskih del na kanalizaciji (polaganje cevi,
izdelava jaškov, peskolovov, septičnih jam, požiralnikov),

- izdelovanje in vgrajevanje betona ter negovanje,

- postavljanje delovnih odrov in enostavnih fasadnih odrov,

- izvajanje rušitvenih del in sanacije,

- opravljanje meritev (zakoličenje objekta, postavitev gradbenih
profilov, prenos in obeleževanje višinskih točk iz zakoličbe na
profile in iz profilov na objekt in v objektu, niveliranje dna
izkopa),

- krivljenje in polaganje enostavne armature,

- izdelovanje opažev enostavnih betonskih konstrukcij,

- polaganje in betoniranje stropov s polnili,

- izdelovanje cementnih prevlek,

- izvajanje krovskih del z opečno betonskimi izdelki,

- izvajanje gradbenih del pri nizkih gradnjah (zunanje ureditve,
funkcionalne površine izdelkov, dovozne ceste),

- izdelovanje hidro, toplotne in zvočne izolacije,

- uporaba in vzdrževanje orodja,

- izdelava grobih in finih ometov.

5. IZDELOVALEC/IZDELOVALKA USNJENIH IN KRZNENIH OBLAČIL

Tipična dela:

- razvrščanje usnja, krzna in pomožnih materialov v kakovostne
razrede,

- priprava dela (jemanje mer, izdelava krojev in krojenje),

- izdelovanje usnjenih oblačil, krznenih oblačil in rokavic
(sestavljanje in šivanje),

- priprava strojev ter delo s stroji in orodji,

- dodelava usnjenih oblačil, krznenih oblačil in rokavic
(likanje, označevanje, uravnavanje dlake),

- računsko obdelovanje kože.

6. USNJARSKI GALANTERIST/USNJARSKA GALANTERISTKA

Tipična dela:

- priprava osnovnih in prirezovalnih krojev,

- priprava dela (pregled kakovosti usnja, rezanje ter mehanska
obdelava usnja),

- strojno in ročno krojenje,

- sestavljanje usnjenih galanterijskih izdelkov, sedlarskih
izdelkov in jermen s šivanjem in lepljenjem,

- dodelava in končna izdelava usnjenih galanterijskih izdelkov,
sedlarskih izdelkov in jermen.

7. RTV MEHANIK/MEHANIČARKA

Tipična dela:

- konstruiranje in izdelava manj zahtevnih elektronskih sklopov,

- priključevanje, zagon, vzdrževanje in servisiranje elektronskih
sistemov napajanja z električno energijo,

- priključevanje, zagon, vzdrževanje in servisiranje avdio,
video, nadzorne in komunikacijske tehnike,

- priključevanje, vzdrževanje in servisiranje antenskih in
kabelsko delilnih sistemov,

- izvajanje manj zahtevnih merilnih in kontrolnih postopkov.

8. AVTOKLEPAR/AVTOKLEPARKA

Tipična dela:

- demontaža in montaža delov, sklopov naprav in sistemov na
voznih sredstvih,

- konstruiranje razvitih plaščev, zasnova in izdelava šablon in
prirezov,

- kontrola in vzdrževanje okvirjev, karoserij in nadgradenj
motornih vozil, motornih koles in njih priključnih vozil,

- izdelava in rekonstrukcija okvirjev, karoserij in nadgradenj
motornih vozil, motornih koles in njih priključnih vozil,

- izvedba popravil v obliki izobčenja, brušenja, glajenja,
ravnanja ali obnove karoserijskih delov,

- izvajanje varilskih del na delih okvirja in karoserij ob
uporabi različnih varilskih tehnik,

- omejitev in določitev napak, motenj in njihovih vzrokov ter
ocenjevanje poškodb na voznih sredstvih z metodično preiskavo
poškodb in pomanjkljivosti,

- kontrola, nastavljanje, vzdrževanje in priključitev mehaničnih,
električnih, elektronskih, pnevmatskih in hidravličnih naprav in
njihovih sklopov na motornih vozilih, motornih kolesih in njih
priključnih vozilih, nadalje transportnih, gradbenih, kmetijskih
in delovnih strojih ter napravah z motorjem z notranjim
izgorevanjem,

- enostavno vzdrževanje pnevmatik in koles na voznih in delovnih
sredstvih,

- opremljanje z dodatno opremo in priborom in predelava motornih
vozil, motornih koles in njih priključnih vozil, nadalje
transportnih, gradbenih, kmetijskih in delovnih strojev ter
naprav z motorjem z notranjim izgorevanjem,

- kontrola, obdelava in zaščita površin, protikorozijska zaščita
votlih delov in podvozja, kot tudi lakiranje povezano s
popravilom karoserije,

- kontrola, nastavitve in presoja funkcije in stanja z ustreznimi
meritvami in ravnanjem okvirja in karoserije motornega vozila s
posebnim poudarkom na krmilnih napravah in geometriji podvozja
ter opravljenih del ob upoštevanju mejnih področij,

- vzdrževanje in popravilo hladilnikov in ogrevalnih naprav za
motorna vozila,

- servis izpušnih sistemov.

9. AVTOMEHANIK/AVTOMEHANIČARKA

Tipična dela:

- diagnosticiranje, nastavljanje, vzdrževanje in popravilo
motornih vozil, motornih koles in njih priključnih vozil,
transportnih, gradbenih, kmetijskih in drugih delovnih strojev
ter naprav z motorjem z notranjim izgorevanjem, njihovih sklopov,
delov,

- diagnosticiranje, nastavljanje, vzdrževanje in popravilo
električnih in elektronskih naprav in njih sklopov na motornih
vozilih, motornih kolesih in njih priključnih vozilih,
transportnih, gradbenih, kmetijskih in delovnih strojih ter
napravah z motorjem z notranjim izgorevanjem, vključno njihove
električne pogone, akumulatorje energije ter regulacijske in
krmilne naprave,

- enostavno vzdrževanje in popravilo pnevmatskih in hidravličnih
naprav na motornih vozilih, motornih kolesih in njih priključnih
vozilih, transportnih, gradbenih, kmetijskih in delovnih strojih
ter napravah z motorjem z notranjim izgorevanjem,

- enostavno vzdrževanje in popravilo pnevmatik in koles na
motornih vozilih, motornih kolesih in njih priklopnih vozil,

- enostavno vzdrževanje karoserij in okvirjev motornih vozil,
motornih koles in njih priklopnih vozil, kakor tudi
protikorozijske zaščite votlih delov in podvozja, kot tudi
lakiranje povezano s popravilom karoserije,

- kontrola, nastavitve in presoja funkcije in stanja motornega
vozila, sklopov in sistemov s posebnim poudarkom na zavornih in
krmilnih napravah, na pravilnem delovanju motorja z notranjim
izgorevanjem in naprav za čiščenje izpušnih plinov, na tehničnih
pregledih motornih vozil (dnevni, mesečni, letni),

- opremljanje motornih vozil, motornih koles in njih priključnih
vozil, transportnih, gradbenih, kmetijskih in delovnih strojev
ter naprav z motorjem z notranjim izgorevanjem z dodatno opremo
in priborom,

- pomoč in vleka motornih vozil na terenu.

10. MESAR/MESARKA

Tipična dela:

- klanje in omamljanje živali,

- odiranje - slačenje kože in odstranjevanje drobovine,

- razpolavljanje trupov z rezanjem in sekanjem,

- odstranjevanje, sekanje in čiščenje glav ter odstranjevanje
repov, mehurjev ipd.,

- razrezovanje in razsekovanje polovic,

- obrezovanje visečih koncev, odstranjevanje krvavih delov in
drobcev kosti,

- oblikovanje kosov mesa in sortiranje,

- izločanje kosti, ločevanje mesa in slanine,

- pridobivanje, sortiranje in čiščenje črev,

- čiščenje vampov,

- pripravljanje mesa, mesnih nadevov, črev in drobovine za
posamezne izdelke,

- polnjenje in oblikovanje izdelkov (salam, klobas, konzerv
ipd.),

- izdelovanje zaseke in oblikovanje šunk,

- termična obdelava mesnih izdelkov (kuhanje, pečenje,
dimljenje),

- topljenje masti,

- hlajenje in ohlajevanje mesnih izdelkov,

- čiščenje in predelava rib,

- skladiščenje in pakiranje,

- nabavljanje, pripravljanje ter prodaja rib in mesa,

- aranžiranje izložb in prodajnih vitrin.

AAA Zlata odličnost