Uradni list

Številka 2
Uradni list RS, št. 2/1997 z dne 17. 1. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 2/1997 z dne 17. 1. 1997

Kazalo

153. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o taksi za obremenjevanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida, stran 193.

Na podlagi 80. člena zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93 in 1/96) in 21. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93 in 23/96) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah uredbe o taksi za obremenjevanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida
1. člen
V uredbi o taksi za obremenjevanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida (Uradni list RS, št. 68/96) se v 3. členu dodata nova tretji in četrti odstavek, ki se glasita:
‘Ne glede na določbe prvega odstavka tega člena se taksa ne plačuje pri prodaji goriv ali drugih gorljivih organskih goriv pravni osebi ali samostojnemu podjetniku ali zasebniku, registriranemu za opravljanje trgovske dejavnosti oziroma prometa z blagom, ki to gorivo kupuje za nadaljnjo prodajo.
Prodajalec sme prodati gorivo osebam iz prejšnjega odstavka brez plačila takse na podlagi pisne izjave kupca, da goriva ne bo uporabil za pridobivanje toplote ali za pogon motorjev ali turbin. Za dajanje pisne izjave se smiselno uporabljajo določbe predpisov o prometnem davku.’
2. člen
9. člen se spremeni tako, da se glasi:
‘Zavezanec iz prvega odstavka 6. člena te uredbe plačuje takso po predpisih o davčnem postopku in prometnem davku.
Pri vplačilu takse predloži zavezanec davčnemu organu za vsako akontacijsko dobo pregled vplačil petnajstdnevnih akontacij takse na obrazcu 2 TAKSA-ak, mesečni oziroma trimesečni in dokončni obračun takse pa na obrazcu 1 TAKSA-obr, ki sta kot prilogi sestavni del te uredbe.’
3. člen
V prilogi se beseda ‘bencin’ nadomesti z besedilom ‘motorni bencin’ in besedilo ‘svetilni petrolej, gorivo za reak. motorje’ z besedilom ‘motorni in svetilni petrolej, reaktivno gorivo in letalski bencin’ in dodata obrazec 1: TAKSA-obr in obrazec 2: TAKSA-ak.
4. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 423-06/97-7/2-8
Ljubljana, dne 16. januarja 1997.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik