Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/1996 z dne 12. 7. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/1996 z dne 12. 7. 1996

Kazalo

38. Uredba o ratifikaciji Protokola o predvidenih ukrepih za zagotavljanje tekočega prometa na mejnih prehodih, stran 168.

Na podlagi tretjega odstavka 63. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 1/91-I) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
O RATIFIKACIJI PROTOKOLA O PREDVIDENIH UKREPIH ZA ZAGOTAVLJANJE TEKOČEGA PROMETA NA MEJNIH PREHODIH
1. člen
Ratificira se Protokol o predvidenih ukrepih za zagotavljanje tekočega prometa na mejnih prehodih, podpisan v Šentilju 29. junija 1996.
2. člen
Protokol se v izvirniku v slovenskem in nemškem jeziku glasi:
P R O T O K O L
O PREDVIDENIH UKREPIH ZA ZAGOTAVLJANJE TEKOČEGA PROMETA NA MEJNIH PREHODIH
Minister za notranje zadeve Republike Slovenije in zvezni minister za notranje zadeve Republike Avstrije, v nadaljevanju imenovana stranki, ob njunem srečanju ob odprtju postaje mejne službe zvezne žandarmerije 29. junija 1996 v Šentilju, v zvezi z mejnimi formalnostmi na mejnih prehodih vzdolž skupne državne meje,
ob upoštevanju veljavne zakonodaje in mednarodnopravnih obveznosti obeh držav,
zavedajoč se dosedanjih pozitivnih izkušenj v sodelovanju med obema državama,
s ciljem, da bi začeta pogajanja med Republiko Slovenijo in Republiko Avstrijo o olajšavah mejnih formalnosti v železniškem in cestnem prometu in o sodelovanju pri varovanju meje čimprej pripeljali v sklepno fazo,
načrtujeta naslednje:
1. Obe stranki si bosta
a) z usklajenim urejanjem prometa čez mejo,
b) z zadostno opremljenostjo z napravami za preverjanje potnih listin in računalniškimi terminali,
c) z zasedbo zadostnega števila uslužbencev na obstoječih mejnih prehodih med Republiko Slovenijo in Republiko Avstrijo v skladu s kadrovskimi možnostmi
prizadevali doseči na mejnih prehodih tekoč promet brez zastojev, pri čemer se predpisana mejna kontrola opravlja v skladu s predpisi.
2. Mejne formalnosti pri vstopu in izstopu se na mejnih prehodih izvaja v skladu s krajevnimi danostmi ter po potrebi in smotrnosti v okviru že obstoječih voznih pasov v obe smeri vožnje ločeno za:
a) državljane držav EU,
b) slovenske državljane,
c) državljane tretjih držav.
Vozni pas, naveden pod tč. a), lahko uporabljajo tudi državljani Evropskega gospodarskega prostora.
Vozni pas pod tč. b) lahko uporabljajo tudi državljani držav, ki niti v Sloveniji niti v Avstriji ne potrebujejo vizuma.
3. V ta namen predvidevata obe stranki na mejnih prehodih vzpostavitev potrebnega števila voznih pasov v skladu s prostorskimi danostmi. Posamezni vozni pasovi se odpirajo v sodelovanju med pristojnimi mejnimi službami glede na obseg prometa, pri čemer je potrebno vozne pasove ustrezno označiti.
Grafični prikaz označitve z razlago je priložen protokolu kot Priloga 1.
4. Če potniki ne upoštevajo dogovorjenih in označenih prometnih ureditev in se uvrstijo v napačen vozni pas, se jih, če to zahteva narava dela, napoti v pravilni vozni pas.
Za pospešitev mejnih formalnosti, naj bi se v posameznih primerih opravljanja poostrene mejne kontrole le-ta opravljala na posebnih kontrolnih mestih.
5. Obe stranki izražata svojo pripravljenost, da bosta v primeru uvedbe ukrepov, ki bi lahko vplivali na tekoče izvajanje mejnih formalnosti, že vnaprej in pravočasno obvestili vodje pristojnih mejnih služb. To obveščanje ne vpliva na uvedene ukrepe.
Obe stranki bosta v prihodnje skrbeli, da bodo med mejnimi službami vzpostavljene vse ustrezne možnosti sodelovanja za preprečevanje daljših zastojev.
Za izvajanje protokola v svoji državi je v sodelovanju s pristojnimi službami na slovenski strani pristojna Uprava policije v Ministrstvu za notranje zadeve, na avstrijski strani pa Zvezno ministrstvo za notranje zadeve, Oddelek III/16.
Sestavljeno 29. junija 1996 v Šentilju v dveh izvirnikih, vsak v slovenskem in nemškem jeziku, pri čemer sta obe besedili enako verodostojni.
Minister
za notranje zadeve
Republike Slovenije
Andrej Šter l. r.
Zvezni minister
za notranje zadeve
Republike Avstrije
Caspar Einem l. r.
P R O T O K O L L
ÜBER BEABSICHTIGTE MAßNAHMEN ZUR ERREICHUNG EINES STAUFREIEN VERKEHRSSTROMES AN DEN GRENZÜBERGÄNGEN
Der Innenminister der Republik Slowenien und der Bundesminister für Inneres der Republik Österreich, in der Folge Parteien genannt, nehmen anläßlich ihres Treffens im Rahmen der Eröffnung der Dienststelle des Grenzdienstes der Bundesgendarmerie am 29. Juni 1996 in Spielfeld im Zusammenhang mit der Grenzabfertigung an den entlang der gemeinsamen Staatsgrenze gelegenen Grenzübergängen,
unter Beachtung der gültigen Gesetzgebung und der völkerrechtlichen Verpflichtungen beider Staaten,
im Bewußtsein der bisherigen positiven Erfahrungen in der Zusammenarbeit zwischen beiden Staaten,
mit dem Ziel, die laufenden Verhandlungen zwischen der Republik Österreich und der Republik Slowenien über Erleichterungen der Grenzabfertigung im Eisenbahn- und Straßenverkehr und über die Zusammenarbeit bie der Grenzüberwachung möglichst rasch zu einem Abschlauß zu bringen
folgendes einvernehmlich in Aussicht:
1. Beide Parteien werden bemüht sein,
a) durch eine abgestimmte Regelung des Verkehrs über die Grenzen,
b) durch eine ausreichende Ausstattung mit Paßlesegeräten und EDV-Terminals,
c) durch die Besetzung der zwischen Österreich und Slowenien bestehenden Grenzübergänge nach Maßgabe der personellen Möglichkeiten mit einer ausreichenden Anzahl von Bediensteten
einen staufreien Verkehrsstrom an den Grenzübergängen zu erreichen, wobei die vorgeschriebenen Grenzkontrollen ordnungsgemäß durchzuführen sind.
2. Die Ein- und Ausgangsabfertigung an den Grenzübergängen wird nach Maßgabe der örtlichen Gegebenheiten sowie nach Bedarf und Zweckmäßigkeit im Rahmen der in jeder Fahrtrichtung bestehenden Spuren getrennt durchgeführt für
a) Staatsangehörige der EU-Staaten
b) slowenische Staatsangehörige
c) sonstige Drittstaatsangehörige.
Die unter lit. a) genannte Spur darf auch von Staatsangehörigen der EWR-Staaten benutzt werden.
Die unter lit. b) genannte Spur darf auch von Staatsangehörigen, die weder in Österreich noch in Slowenien der Sichtvermerkspflicht unterliegen, benützt werden.
3. Zu diesem Zweck beabsichtigen beide Parteien, auf den Zufahrten zu den Grenzübergangsstellen nach Maßgabe der räumlichen Gegebenheiten die notwendige Anzahl von Fahrspuren vorzusehen. Die Öffnung der jeweiligen Fahrspuren erfolgt durch Kontaktnahme zwischen den zuständigen Grenzdienststellen nach dem durch das Verkehrsaufkommen bedingten Bedarf, wobei die Fahrspuren entsprechend zu kennzeichnen sind.
Die graphische Darstellung der Kennzeichnung samt Erklärung ist dem Protokoll als Anlage 1 beigefügt.
4. Falls Reisende die abgesprochene und bezeichnete Verkehrsregelung nicht beachten und sich in die falsche Fahrspur einreihen, werden sie, wenn dies wegen der Arbeitsteilung notwendig ist, in die richtige Fahrspur verwiesen werden.
Um die Grenzabfertigung zu beschleunigen, sollen im Einzelfall notwendige Intensivkontrollen auf gesonderten Revisionsplätzen durchgeführt werden.
5. Beide Parteien bekunden ihre Bereitschaft, im Falle von Maßnahmen, die geeignet sein könnten, die zügige Grenzabfertigung zu beeinträchtigen, die Leiter der jeweils betroffenen Grenzdienststellen im vorhinein ehestmöglich zu informieren. Dieser Informationsaustausch soll jedoch die beabsichtigten Maßnahmen nicht beeinträchtigen.
Beide Parteien werden in Hinkunft überdies dafür Sorge tragen, daß zwischen den Grenzdienststellen alle Möglichkeiten der Kooperation wahrgenommen werden, die geeignet sind, längere Staus zu vermeiden.
Für die innerstaatliche Umsetzung des Protokolls sind in Zusammenarbeit mit den jeweils zuständigen Stellen auf slowenischer Seite die Direktion der uniformierten Polizei im Ministerium für Inneres sowie auf österreichischer Seite das Bundesministerium für Inneres, Abteilung III/16, zuständig.
Geschehen zu Spielfeld, am 29. Juni 1996 in zwei Urschriften, jede in slowenischer und deutscher Sprache, wobei beide Texte gleichermaßen authentisch sind.
Der Minister für Inneres
der Republik Slowenien
Andrej Šter, e. h.
Der Bundesminister für Inneres
der Republik Österreich
Caspar Einem, e. h.
3. člen
Za izvajanje protokola skrbita Ministrstvo za notranje zadeve in Ministrstvo za finance – Carinska uprava Republike Slovenije.
4. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 900-03/93-1/43-8
Ljubljana, dne 4. julija 1996
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost