Uradni list

Številka 17
Uradni list RS, št. 17/1996 z dne 29. 3. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 17/1996 z dne 29. 3. 1996

Kazalo

22. Uredba o ratifikaciji Sporazuma med Republiko Slovenijo in Republiko Panamo o vzpostavitvi diplomatskih odnosov, stran 84.

Na podlagi tretjega odstavka 63. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 1/91-I) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
O RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED REPUBLIKO SLOVENIJO IN REPUBLIKO PANAMO O VZPOSTAVITVI DIPLOMATSKIH ODNOSOV
1. člen
Ratificira se Sporazum med Republiko Slovenijo in Republiko Panamo o vzpostavitvi diplomatskih odnosov, podpisan 10. maja 1995 v New Yorku.
2. člen
Sporazum se v izvirniku v slovenskem, španskem in angleškem jeziku glasi:
S P O R A Z U M
MED REPUBLIKO SLOVENIJO IN REPUBLIKO PANAMO O VZPOSTAVITVI DIPLOMATSKIH ODNOSOV
Republika Slovenija in Republika Panama,
sta se v želji, da bi okrepili in razvili odnose med državama v skladu s cilji in načeli Ustanovne listine Združenih narodov
sporazumeli o naslednjem:
1. člen
Republika Slovenija in Republika Panama bosta vzpostavili diplomatske odnose z dnem, ko prične veljati ta sporazum in bosta čimprej ko bo mogoče izmenjali diplomatske predstavnike.
2. člen
Pogodbenici tega sporazuma se strinjata, da bodo določila Dunajske konvencije o diplomatskih odnosih z dne 18. aprila 1961 veljala tudi za diplomatske odnose med njima.
3. člen
Pogodbenici tega sporazuma se strinjata, da bodo določila Dunajske konvencije o konzularnih odnosih z dne 24. aprila 1963 veljala tudi za konzularne odnose med njima.
4. člen
Ta sporazum začne veljati s podpisom.
Sestavljeno v New Yorku, dne 10. maja 1995 v po dveh izvodih v slovenskem, španskem in angleškem jeziku. Vsa besedila so enako verodostojna.
Za Vlado
Republike Slovenije
Danilo Türk l. r.
izredni in opolnomočeni
veleposlanik
stalni predstavnik
Republike Slovenije pri
Organizaciji združenih narodov
Za Vlado
Republike Paname
Jorge E. Illueca l. r.
izredni in opolnomočeni
veleposlanik
stalni predstavnik
Republike Paname pri
Organizaciji Združenih narodov
A C U E R D O
SOBRE EL ESTABLECIMIENTO DE RELACIONES DIPLOMÁTICAS ENTRE LA REPÚBLICA DE ESLOVENIA Y LA REPÚBLICA DE PANAMÁ
La República de Eslovenia y la República de Panamá, guiados por el deseo común de fortalecer y desarrollar relaciones entre ambos países de acuerdo con los principios y propósitos de la Carta de las Naciones Unidas, han acordado lo siguiente:
Artículo 1
La República de Eslovenia y la República de Panamá establecerán relaciones diplomáticas en la fecha en que este Acuerdo entre en vigor e intercambiarían representantes diplomáticos tan pronto como sea posible.
Artículo 2
Las Partes convienen en que sus relaciones diplomáticas se regirán por las disposiciones de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas del 18 de abril de 1961.
Artículo 3
Las Partes convienen, asimismo, en que sus relaciones consulares se regirán por las disposiciones de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares del 24 de abril de 1963.
Artículo 4
Este Acuerdo entrará en vigencia en la fecha de su firma.
Firmado en la ciudad de Nueva York a los diez días del mes de mayo de 1995, en dos originales, en los idiomas esloveno, espańol e inglés, cuyos texos son igualmente auténticos.
Por el Gobierno de la
República de Eslovenia
Danilo Türk m. p.
Embajador Extraordinario
y Plenipotenciario
Representante Permanente
de la República de Eslovenia
ante las Naciones Unidas
Por el Gobierno de la
República de Panamá
Jorge E. Illueca m. p.
Embajador Extraordinario
y Plenipotenciario
Representante Permanente
de la República de Panamá
ante las Naciones Unidas
A G R E E M E N T
BETWEEN THE REPUBLIC OF SLOVENIA AND THE REPUBLIC OF PANAMA REGARDING THE ESTABLISHMENT OF DIPLOMATIC RELATIONS
The Republic of Slovenia and the Republic of Panama,
guided by the desire to strengthen and develop relations between the two countries in accordance with the purposes and principles of the Charter of the United Nations
have agreed as follows:
Article 1
The Republic of Slovenia and the Republic of Panama shall establish diplomatic relations on the day this Agreement enters into force and exchange diplomatic representatives as soon as possible.
Article 2
The Parties to this Agreement agree that the provisions of Vienna Convention on Diplomatic Relations of 18 April 1961 shall apply to diplomatic relations between them.
Article 3
The Parties to this Agreement agree that the provisions of Vienna Convention on Consular Relations of 24 April 1963 shall apply to consular relations between them.
Article 4
This Agreement enters into force upon signature.
Done at New York on 10 May 1995 in duplicate, each in Slovene, Spanish and English, all texts being equally authentic.
For the Government of the
Republic of Slovenia
Danilo Türk, (s)
Ambassador Extraordinary
and Plenipotentiary
Permanent Representative
of the Republic of Slovenia
to the United Nations
For the Government of the
Republic of Panama
Jorge E. Illueca, (s)
Ambassador Extraordinary
and Plenipotentiary
Permanent Representative
of the Republic of Panama
to the United Nations
3. člen
Za izvajanje sporazuma skrbi Ministrstvo za zunanje zadeve.
4. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 900-04/95-63/1-8
Ljubljana, dne 29. junija 1995
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost