Uradni list

Številka 17
Uradni list RS, št. 17/1996 z dne 29. 3. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 17/1996 z dne 29. 3. 1996

Kazalo

17. Zakon o ratifikaciji Dogovora med Ministrstvom za notranje zadeve Republike Slovenije in zveznim ministrom za notranje zadeve Republike Avstrije o sodelovanju pri zatiranju mednarodno organiziranega kriminala, mednarodnega ilegalnega trgovanja z mamili in mednarodnega terorizma (BATTMOK), stran 70.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
O RAZGLASITVI ZAKONA O RATIFIKACIJI DOGOVORA MED MINISTRSTVOM ZA NOTRANJE ZADEVE REPUBLIKE SLOVENIJE IN ZVEZNIM MINISTROM ZA NOTRANJE ZADEVE REPUBLIKE AVSTRIJE O SODELOVANJU PRI ZATIRANJU MEDNARODNO ORGANIZIRANEGA KRIMINALA, MEDNARODNEGA ILEGALNEGA TRGOVANJA Z MAMILI IN MEDNARODNEGA TERORIZMA (BATTMOK)
Razglašam Zakon o ratifikaciji Dogovora med Ministrstvom za notranje zadeve Republike Slovenije in zveznim ministrom za notranje zadeve Republike Avstrije o sodelovanju pri zatiranju mednarodno organiziranega kriminala, mednarodnega ilegalnega trgovanja z mamili in mednarodnega terorizma (BATTMOK), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 12. marca 1996.
Št. 001-22-29/96
Ljubljana, dne 20. marca 1996
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
Z A K O N
O RATIFIKACIJI DOGOVORA MED MINISTRSTVOM ZA NOTRANJE ZADEVE REPUBLIKE SLOVENIJE IN ZVEZNIM MINISTROM ZA NOTRANJE ZADEVE REPUBLIKE AVSTRIJE O SODELOVANJU PRI ZATIRANJU MEDNARODNO ORGANIZIRANEGA KRIMINALA, MEDNARODNEGA ILEGALNEGA TRGOVANJA Z MAMILI IN MEDNARODNEGA TERORIZMA (BATTMOK)
1. člen
Ratificira se Dogovor med Ministrstvom za notranje zadeve Republike Slovenije in zveznim ministrom za notranje zadeve Republike Avstrije o sodelovanju pri zatiranju mednarodno organiziranega kriminala, mednarodnega ilegalnega trgovanja z mamili in mednarodnega terorizma, podpisan 23. junija 1995 v Ljubljani.
2. člen
Dogovor se v izvirniku v slovenskem in nemškem jeziku glasi:
D O G O V O R
med Ministrstvom za notranje zadeve Republike Slovenije in zveznim ministrom za notranje zadeve Republike Avstrije o sodelovanju pri zatiranju mednarodno organiziranega kriminala, mednarodnega ilegalnega trgovanja z mamili in mednarodnega terorizma
Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije in zvezni minister za notranje zadeve Republike Avstrije sta se
ob upoštevanju prijatejskih vezi med državama,
v skrbi zaradi nevarnosti tesne povezanosti mednarodne organizirane kriminalitete, mednarodnega ilegalnega trgovanja z mamili in mednarodnega terorizma,
v želji po krepitvi in poglabljanju že obstoječega sodelovanja med varnostnimi organi obeh držav dogovorila kot sledi:
1. člen
Pogodbenici bosta v okviru veljavnosti notranjega pravnega reda sodelovali pri zatiranju mednarodno organiziranega kriminala, mednarodnega ilegalnega trgovanja z mamili in mednarodnega terorizma. Izmenjava informacij bo potekala tudi brez vsakokratnega zaprosila druge pogodbenice.
2. člen
(1) Pogodbenici bosta na področju zatiranja mednarodno organiziranega kriminala izmenjavali podatke zlasti na naslednjih področjih:
– ilegalne trgovine z orožjem, municijo in razstrelivom;
– mednarodne trgovine z ukradenimi motornimi vozili;
– tihotapljenja umetniških predmetov in antikvitet;
– pranja denarja, ponarejanja denarja, vrednotnic in dokumentov;
– gospodarske kriminalitete ter
– trgovanja z ljudmi in ilegalnega vodenja oseb preko državne meje.
(2) Sodelovanje med pogodbenicama med drugim zajema:
– izmenjavo informacij o storilcih in skupinah storilcev;
– izmenjavo informacij o načinih delovanja ter sprejetih policijskih ukrepih;
– koordinacijo policijskih poizvedb ob vključitvi tehničnih sredstev .
3. člen
Pogodbenici bosta za preprečevanje prepovedanega pridobivanja, proizvajanja, prilaščanja, uvoza, izvoza in tranzita mamil, psihotropnih snovi in prekurzorjev ter kemikalij, ki služijo za izdelavo mamil ter ilegalnega trgovanja z njimi sprejemali zlasti naslednje ukrepe:
– izmenjavali informacije o običajih in novih oblikah ilegalne mednarodne trgovine z mamili in spremljevalne kriminalitete;
– izmenjavali kemijska izvedenska mnenja.
4. člen
Pogodbenici bosta na področju zatiranja mednarodnega terorizma izmenjavali predvsem:
– informacije o terorističnih skupinah, terorističnih napadih in drugih primerih terorizma;
– informacije o stanju ogroženosti pred terorizmom ter o razvoju metod za preventivno zatiranje terorizma in
– informacije o praktičnih izkušnjah in tehničnem znanju na področju zaščite in varovanja zračnega, vodnega, cestnega in železniškega prometa.
5. člen
(1) V okviru tega dogovora bosta pogodbenici izmenjavali izkušnje o uporabljenih kriminalističnih metodah, sredstvih in tehniki.
(2) Izmenjava izkušenj obsega tudi posredovanje ustreznih besedil zakonov, strokovne literature in drugih publikacij o zadevah, ki so predmet tega dogovora.
(3) Pogodbenici lahko sporazumno izmenjujeta strokovnjake in se bosta nadalje podpirali pri šolanju in izpopolnjevanju.
6. člen
(1) V okviru tega dogovora poteka izmenjava osebnih podatkov skladno z zakonoma o varstvu osebnih podatkov obeh pogodbenic.
(2) Za ta namen si bosta pogodbenici po diplomatski poti izmenjali besedili zakonov.
7. člen
(1) Kadar je ena od pogodbenic mnenja, da bi ugoditev prošnji kršila njeno suverenost, ogrozila varnost ali druge bistvene interese države ali kršila načela njene pravne ureditve, lahko pomoč deloma ali v celoti odkloni ali postavi zanjo določene pogoje. V takšnih primerih se bosta pogodbenici medsebojno obvestili.
(2) Informacije, izmenjane v okviru tega dogovora, se na zahtevo obravnavajo kot tajne.
8. člen
Strokovnjaki obeh pogodbenic se bodo sestajali najmanj enkrat letno zaradi razreševanja vseh vprašanj, povezanih z izvajanjem tega dogovora. Ta srečanja bodo potekala izmenično v Sloveniji in Avstriji.
9. člen
Ta dogovor ne vpliva na obveznosti iz drugih bilateralnih ali multilateralnih pogodb.
10. člen
(1) Ta dogovor začne veljati z izmenjavo not.
(2) Dogovor je sklenjen za nedoločen čas. Vsaka pogodbenica ga lahko kadarkoli odpove. Dogovor ostane v veljavi še tri mesece po odpovedi, posredovani po diplomatski poti.
Sestavljeno v Ljubljani, dne 23. junija 1995 v dveh izvirnikih, vsak v slovenskem in nemškem jeziku. Besedili sta v obeh jezikih enako verodostojni.
Minister
za notranje zadeve
Republike Slovenije
Andrej Šter l. r.
Zvezni minister
za notranje zadeve
Republike Avstrije
Dr. Caspar Einem l. r.
V E R E I N B A R U N G
zwischen dem Ministerium für Inneres der Republik Slowenien und dem Bundesminister für Inneres der Republik Österreich über die Zusammenarbeit bei der Bekämpfung der internationalen organisierten Kriminalität, des internationalen illegalen Suchtgifthandels und des internationalen Terrorismus
Das Ministerium für Inneres der Republik Slowenien und der Bundesminister für Inneres der Republik Österreich –
eingedenk der freundschaftlichen Beziehungen zwischen beiden Staaten,
besorgt über die Gefahren, die von den engen Verbindungen zwischen der internationalen organisierten Kriminalität, dem internationalen illegalen Suchtgifthandel und dem internationalen Terrorismus ausgehen,
vom Wunsche geleitet, die schon bestehende Zusammenarbeit zwischen den Sicherheitsbehörden beider Staaten zu verstärken und zu vertiefen –
haben folgendes vereinbart:
Artikel 1
Die Vertragsparteien werden im Rahmen der jeweiligen innerstaatlichen Rechtsordnung bei der Bekämpfung der internationalen organisierten Kriminalität, des internationalen illegalen Suchtgifthandels und des internationalen Terrorismus zusammenarbeiten. Der Informationsaustausch wird auch ohne Ersuchen der jeweils anderen Vertragspartei erfolgen.
Artikel 2
(1) Die Vertragsparteien werden auf dem Gebiet der Bekämpfung der internationalen organisierten Kriminalität Informationen insbesondere auf Gebieten
– des illegalen Handels mit Waffen, Munition und Sprengstoffen;
– des internationalen Handels mit gestohlenen Kraftfahrzeugen;
– des Schmuggels von Kunstgegenständen und Antiquitäten;
– der Geldwäscherei, der Geld-, Wertpapier- und Dokumentenfälschung;
– der Wirtschaftskriminalität sowie
– des Menschenhandels und der Schlepperei
austauschen.
(2) Die Zusammenarbeit der Vertragsparteien umfaßt unter anderem:
– den Informationstaustausch über Täter und Tätergruppen;
– den Informationsaustausch über Modi operandi sowie getroffene polizeiliche Maßnahmen und
– die Koordination polizeilicher Ermittlungen unter Einbeziehung technischer Mittel.
Artikel 3
Die Vertragsparteien werden zur Bekämpfung der illegalen Gewinnung, der Herstellung, des Erwerbs, der Ein-, Aus- und Durchfuhr von Suchtgiften, psychotropen Substanzen, Vorläufersubstanzen und Chemikalien, die der Suchtgifterzeugung dienen, sowie zur Bekämpfung des illegalen Handels mit diesen Stoffen insbesondere folgende Maßnahmen treffen:
– Austausch von Informationen über herkömmliche und neue Formen des internationalen illegalen Suchtgifthandels und der Begleitkriminalität;
– Austausch von chemischen Gutachten.
Artikel 4
Die Vertragsparteien werden auf dem Gebiet der Bekämpfung des internationalen Terrorismus insbesondere
– Informationen über terroristische Gruppierungen, verübte Terroranschläge und sonstige terroristische Ereignisse;
– Informationen über den jeweiligen Stand terroristischer Bedrohungen sowie über die zur vorbeugenden Terrorismusbekämpfung entwickelten Methoden und
– Informationen über praktische Erfahrungen und technisches Wissen auf dem Gebiet des Schutzes und der Sicherung des Luft-, See-, Straßen- und Eisenbahnverkehrs
austauschen.
Artikel 5
(1) Im Rahmen dieser Vereinbarung werden die Vertragsparteien Erfahrungen über angewendete Methoden, Mittel und Technik der Kriminalistik austauschen.
(2) Der Erfahrungsaustausch umfaßt auch die Übermittlung einschlägiger Gesetzestexte, von Fachliteratur und anderer Veröffentlichungen in Angelegenheiten, die Gegenstand dieser Vereinbarung sind.
(3) Die Vertragsparteien können im gegenseitigen Einvernehmen Experten entsenden und werden weiters einander bei der Schulung und Fortbildung unterstützen.
Artikel 6
(1) Im Rahmen dieser Vereinbarung erfolgt der Austausch personenbezogener Daten gemäß den jeweiligen innerstaatlichen Datenschutzgesetzen.
(2) Zu diesem Zweck werden die Texte dieser Gesetze auf diplomatischem Weg ausgetauscht werden.
Artikel 7
(1) Ist eine Vertragspartei der Ansicht, daß die Erledigung eines Ersuchens geeignet ist, die Hoheitsrechte des Staates zu beeinträchtigen, seine Sicherheit oder andere wesentliche Interessen des Staates zu gefährden oder gegen Grundsätze seiner Rechtsordnung zu verstoßen, so kann sie die Unterstützung ganz oder teilweise verweigern oder von bestimmten Bedingungen oder Auflagen abhängig machen. In einem solchen Falle werden die Vertragsparteien einander verständigen.
(2) Die im Rahmen dieses Vereinbarung ausgetauschten Informationen werden auf Ersuchen geheimgehalten.
Artikel 8
Experten der beiden Vertragsparteien werden einander wenigstens einmal jährlich zur Erörterung aller Fragen, die sich aus der Durchführung dieser Vereinbarung ergeben, treffen. Diese Treffen werden abwechselnd in der Republik Slowenien und in der Republik Österreich stattfinden.
Artikel 9
Durch diese Vereinbarung werden die Verpflichtungen aus anderen bilateralen oder multilateralen Verträgen nicht berührt.
Artikel 10
(1) Diese Vereinbarung tritt mit Notenwechsel in Kraft.
(2) Sie wird auf unbeschränkte Dauer abgeschlossen und bleibt bis zum Ablauf von drei Monaten ab dem Tag in Kraft, an dem eine Vertragspartei der anderen auf diplomatischem Weg ihre Kündigungsabsicht mitteilt.
Geschehen zu Laibach, am 23. Juni 1995 in zwei Urschriften, jede in slowenischer und deutscher Sprache, von denen beide gleichermaßen authentisch sind.
Der Minister für Inneres
der Republik Slowenien:
Andrej Šter e. h.
Der Bundesminister
für Inneres
der Republik Österreich:
Dr. Caspar Einem e. h.
3. člen
Za izvajanje dogovora skrbi Ministrstvo za notranje zadeve.
4. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 212-05/95-10/1
Ljubljana, dne 12. marca 1996
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Jožef Školč l. r.

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina