Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/1996 z dne 12. 2. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/1996 z dne 12. 2. 1996

Kazalo

11. Uredba o ratifikaciji Memoranduma o soglasju med vladami Češke republike, Republike Madžarske, Republike Poljske, Slovaške republike, Republike Slovenije in Programom Združenih narodov za nadzor nad mamili, stran 35.

Na podlagi tretjega odstavka 63. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 1/91-I) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
O RATIFIKACIJI MEMORANDUMA O SOGLASJU MED VLADAMI ČEŠKE REPUBLIKE, REPUBLIKE MADŽARSKE, REPUBLIKE POLJSKE, SLOVAŠKE REPUBLIKE, REPUBLIKE SLOVENIJE IN PROGRAMOM ZDRUŽENIH NARODOV ZA NADZOR NAD MAMILI
1. člen
Ratificira se Memorandum o soglasju med vladami Češke republike, Republike Madžarske, Republike Poljske, Slovaške republike, Republike Slovenije in Programom Združenih narodov za nadzor nad mamili, podpisan v Pragi 5. oktobra 1995.
2. člen
Memorandum se v izvirniku v angleškem jeziku in prevodu v slovenskem jeziku glasi:
M E M O R A N D U M O F U N D E R S T A N D I N G
between the Governments of
The Czech Republic
The Republic of Hungary
The Republic of Poland
The Slovak Republic
The Republic of Slovenia
hereinafter called the Governments
and
The United Nations International Drug Control Programme
hereinafter called UNDCP
PREAMBLE
1. Recent rapid and substantive changes in the societies and the economies of the countries of Central Europe have been accompanied by significant increases in drug abuse and in the illicit trafficking, cultivation and production of narcotic drugs and psychotropic substances and diversion of precursors and essential chemicals.
I. GOVERNMENT COMMITMENT
2. Concerned about the impact of drug abuse and illicit trafficking on the health, social welfare and security of the population of the sub-region, the Governments have accordingly responded by increasing their efforts. The Governments re-affirm their commitment to take further effective action to prevent drug abuse, including local involvement at the community level, and to combat illicit trafficking and drug-related crime within their national territory.
3. The Governments recognize that the elaboration of comprehensive, balanced and wellcoordinated national drug control policies, strategies and plans are essential to the success of national efforts. The Governments therefore intend to elaborate such policies, strategies and plans where they do not exist, and to strengthen those that do exist and to provide adequate financial and human resources to implement them.
The Governments may wish to consult with, and seek assistance of, UNDCP to do so.
4. The existence of an inter-ministerial coordinating body for the planning and coordination of drug control efforts is essential for the effective implementation of national drug control policies as recommended in the Comprehensive Multi-disciplinary Outline of Future Activities in Drug Abuse Control. The Governments consider that priority attention should be given to the establishment or strengthening of such a body in each country.
5. Recognizing the importance of international cooperation in combating the drug problem, the Governments have been actively cooperating on the international level, inter alia, in the context of the Commission on Narcotic Drugs and the Council of Europe. The 1994 Berlin Declaration on Increased Cooperation in Combating Drug Crime and Organized Crime in Europe was a further demonstration of commitment to increased cooperation.
II. SUBREGIONAL AGENDA FOR ACTION
6. The Governments are convinced that cooperation at the sub-regional level should have a significant and effective impact on reducing drug abuse and illicit trafficking in their respective countries. The Governments recognize the important role which UNDCP and other international organizations have to play in fostering and supporting such cooperation. For its part, UNDCP is committed to assisting the Governments in this regard.
7. The following priority areas have been identified for the development of specific sub-regional programmes, projects or activities to be undertaken jointly by the Governments:
i. Analysis of the economic and social consequences of drug abuse and evaluation of the impact of drug control policies.
ii. Training of responsible officials in state administrations and of policy administrators and facilitators.
iii. Sharing of information among national drug control coordinating bodies and exhange of information on legislation.
iv. Promotion of national drug intelligence units.
v. Combined efforts against illicit drug traffic.
vi. Elaboration of sub-regional training programmes on specific issues related to controlled delivery techniques/precursor control and informant handling/undercover operations.
vii. Training of drug treatment and rehabilitation professionals within ongoing programmes as well as through the promotion of new programmes.
viii. Standardization of basic indicators and training on new methodologies for data collection and research on drug abuse.
ix. Elaboration of drug preventive education components for national school curricula and sharing of experience.
x. Redefinition of treatment and rehabilitation services and adoption of new approaches to better respond to the needs of drug abusers.
III. CONTRIBUTIONS BY THE GOVERNMENTS AND UNDCP
8. The Governments express their willingness to provide political, financial and technical support to joint programmes, projects and activities on a cost-sharing basis in volumes which take into account national capabilities and interests. UNDCP confirms its readiness to consider supporting these initiatives through the elaboration of technical cooperation projects, as appropriate.
IV. ORGANIZATIONAL MATTERS
9. The implementation of sub-regional programmes, projects and other activities prepared pursuant to this Memorandum shall be subject to approval by the Governments participating in the respective programme, project or activity.
10. In order to facilitate periodic review of the implementation of the sub-regional cooperation under the present Memorandum, the Governments agree to host, on a rotational basis, an annual meeting, in cooperation with UNDCP. The Governments and UNDCP may agree to alternate arrangements for holding the annual meeting. The meeting will review the results of collaboration efforts and identify and promote new activities. The meeting will be attended by policy level officials authorized by the Governments and by UNDCP.
11. If the circumstances so require, and when agreed upon by the Governments and UNDCP, representatives of other countries and international organizations may be invited to attend the annual meeting.
V. AMENDMENTS TO THE MEMORANDUM
12. With the mutual consent of all Governments and UNDCP, this Memorandum of Understanding may be extended to include other types of collaborative drug control measures. Governments of other countries may be invited to join the present Memorandum of Understanding if and when agreed upon through mutual consultations by the Governments signatories of the Memorandum of Understanding and UNDCP. Any such changes will be reflected in mutually agreed upon written revisions to this Memorandum of Understanding.
VI. CONDITIONS OF WITHDRAWAL
13. Any Government and UNDCP may withdraw from this Memorandum of Understanding by providing a six month written notice to that efect to the others.
14. In witness whereof, the Governments and UNDCP sign the present Memorandum in six copies.
For the Government of the Czech Republic
Igor Nemec, (s)
Date: 5. 10. 1995
For the Government of the Republic of Hungary
Gábor Kuncze, (s)
Date: 5. 10. 1995
For the Government of the Republic of Poland
Jerzy Zimovski, (s)
Date: 5. 10. 1995
For the Government of the Slovak Republic
Jozef Kalman, (s)
Date: 5. 10. 1995
For the Government of the Republic of Slovenia
Zvone Dragan, (s)
Date: 5. 10. 1995
For the United Nations International Drug Control
Programme
Giorgio Giacomelli, (s)
Date: 5. 10. 1995
M E M O R A N D U M O S O G L A S J U
med vladami
Češke republike
Republike Madžarske
Republike Poljske
Slovaške republike
Republike Slovenije
(v nadaljnjem besedilu vlade)
in
Programom Združenih narodov za nadzor nad mamili
(v nadaljnjem besedilu UNDCP)
PREAMBULA
1. Nedavne hitre in bistvene spremembe v družbi in gospodarstvih držav Srednje Evrope so povzročile znatno povečanje zlorabe mamil in ilegalnega prometa, proizvodnje in pridelave narkotikov in psihotropnih snovi ter raznolikost prekurzorjev in kemičnih sestavin za izdelavo mamil.
I. NALOGE VLADE
2. Zaskrbljene zaradi posledic, ki nastanejo zaradi zlorabe mamil in ilegalnega prometa in vplivajo na zdravje, socialno varnost in varnost prebivalcev v podregiji, so se vlade odzvale tako, da so okrepile svojo dejavnost, potrdile svoja prizadevanja glede nadaljnjih učinkovitih akcij za preprečevanje zlorabe mamil, pri čemer bi se vanje vključevali lokalni dejavniki na občinski ravni, in se obvezale, da se bodo borile proti nezakonitemu prometu in kriminaliteti mamil na svojem ozemlju.
3. Vlade ugotavljajo, da je za uspešno nacionalno prizadevanje potrebno nujno pripraviti obsežno uravnoteženo in temeljito usklajeno nacionalno politiko za nadzor nad mamili. Zato nameravajo vlade okrepiti oziroma določiti politiko, strategijo in načrte tam, kjer le-ti še ne obstajajo, ter zagotoviti ustrezne finančne in človeške vire za njihovo izvajanje.
Vlade se v ta namen lahko z UNDCP posvetujejo in prosijo za pomoč.
4. Kot priporoča obsežni “Multidisciplinarni pregled bodočih dejavnosti za nadzor nad zlorabo mamil”, je obstoj medsektorskega koordinacijskega telesa za načrtovanje in usklajevanje nadzora nad mamili nujen pogoj za učinkovito izvajanje državne politike na področju nadzora nad mamili. Vlade menijo, da mora biti ustanovitev in krepitev takšnega telesa v vsaki državi prednostna naloga.
5. Zavedajoč se pomena mednarodnega sodelovanja v boju zoper mamila, vlade dejavno sodelujejo na mednarodni ravni med drugim v okviru Komisije za narkotike pri Svetu Evrope. Berlinska deklaracija iz leta 1994 “O večjem sodelovanju na področju boja proti kriminaliteti mamil in organiziranemu kriminalu v Evropi” je bila nov dokaz velikega prizadevanja za okrepljeno sodelovanje.
II. PODREGIJSKA AKCIJSKA SHEMA
6. Vlade so prepričane, da bo sodelovanje na podregijski ravni bistveno in učinkovito vplivalo na zmanjšanje zlorabe mamil in ilegalni promet v njihovih državah. Vlade se zavedajo, kako zelo so pomembni UNDCP in druge mednarodne organizacije glede podpiranja in krepitve takšnega sodelovanja. Tako si bo UNDCP prizadeval pomagati vladam na svojem področju.
7. Naslednje naloge so opredeljene kot prednostne pri razvoju specifičnih podregionalnih programov, projektov ali dejavnosti, ki naj bi jih vlade skupno sprejele:
i. analiza ekonomskih in družbenih posledic zlorabe mamil in ocena vpliva nadzorne politike nad mamili;
ii. usposabljanje odgovornih uslužbencev državnih organov in snovalcev politike;
iii. izmenjava informacij med nacionalnimi koordinacijskimi organi za nadzor nad mamili in izmenjava informacij o zakonodaji;
iv. spodbujanje nacionalnih enot za zbiranje obvestil o zlorabi mamil;
v. skupna prizadevanja za zatiranje ilegalnega prometa z mamili;
vi. vzpostavitev podregijskih izobraževalnih programov za specifična področja, npr. tehnika kontroliranega razpečevanja/nadzor nad prekurzorji, ravnanje z informatorji/tajne operacije;
vii. usposabljanje strokovnjakov, ki se ukvarjajo z zdravljenjem in rehabilitacijo zasvojencev v okviru delujočih programov ter z uvajanjem novih programov;
viii. poenotenje osnovnih pokazateljev in izobraževanje o novih metodologijah zbiranja podatkov ter raziskovanja zlorabe mamil;
ix. izdelava šolskih predmetnikov, ki vsebujejo elemente preventivnega izobraževanja in izmenjava izkušenj na regionalni ravni;
x. ponovna določitev terapevtskih programov in programov socialne rehabilitacije in uvajanje novih pristopov, ki bolj odgovarjajo potrebam uživalcev mamil.
III. PRISPEVKI VLAD IN UNDCP
8. Vlade soglašajo, da bodo politično, finančno in tehnično podprle skupne programe, projekte in dejavnosti po načelu delitve stroškov v obsegu, ki upošteva nacionalne zmogljivosti in njihov interes. UNDCP potrjuje, da je pripravljen upoštevati te pobude prek projektov tehničnega sodelovanja glede na potrebe.
IV. ORGANIZACIJSKE ZADEVE
9. Izvajanje podregijskih programov, projektov in drugih dejavnosti, pripravljenih na osnovi tega Memoranduma, morajo odobriti vlade, ki so udeležene v posameznih programih, projektih ali dejavnostih.
10. Da bi bilo lažje redno pregledovati, kako se uresničuje podregijsko sodelovanje po tem Memorandumu, se vlade obvezujejo, da bodo po načelu rotacije gostile letna srečanja ob sodelovanju UNDCP. Vlade in UNDCP se lahko dogovorijo, da bodo spremenile pogoje za organizacijo letnih srečanj, na katerih bodo preverjale rezultate koordinacije ter opredelile in podprle nove dejavnosti. Srečanja se bodo udeležili državni uradniki, ki jih bodo pooblastile vlade posameznih držav skupaj z UNDCP.
11. Če bi bilo zaradi okoliščin potrebno in če se vlade in UNDCP strinjajo, bodo na letna srečanja lahko povabljeni predstavniki drugih držav in mednarodnih organizacij.
V. AMANDMAJI K MEMORANDUMU
12. Ob soglasju vseh vlad in UNDCP je možno v ta Memorandum o soglasju vključiti še druge skupne ukrepe proti zlorabi mamil. Vlade drugih držav je možno povabiti k podpisu tega Memoranduma o soglasju, če oziroma ko se bodo glede tega izrekle vse države podpisnice Memoranduma o soglasju in UNDCP. Vsaka takšna sprememba bo dodana kot medsebojno dogovorjena pisna revizija Memoranduma o soglasju.
VI. POGOJI ZA ODSTOP
13. Katerakoli vlada ali UNDCP lahko odstopi od Memoranduma o soglasju, če šest mesecev pred tem pisno obvesti vse ostale.
14. V potrditev tega dokumenta vlade in UNDCP podpišejo Memorandum v šestih izvodih:
Za Vlado Češke republike:
Igor Nemec l. r.
Datum: 5. 10. 1995
Za Vlado Republike Madžarske:
Gábor Kuncze l. r.
Datum: 5. 10. 1995
Za Vlado Republike Poljske:
Jerzy Zimovski l. r.
Datum: 5. 10. 1995
Za Vlado Slovaške republike:
Jozef Kalman l. r.
Datum: 5. 10. 1995
Za Vlado Republike Slovenije:
Zvone Dragan l. r.
Datum: 5. 10. 1995
Za Mednarodni program Združenih narodov za
nadzor nad mamili:
Giorgio Giacomelli l. r.
Datum: 5. 10. 1995
3. člen
Za izvajanje tega programa skrbijo Ministrstvo za notranje zadeve, Ministrstvo za zdravstvo ter Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve.
4. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 515-04/93-1/6-8
Ljubljana, dne 11. januarja 1996
Vlada Republike Slovenije
Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina