Uradni list

Številka 50
Uradni list RS, št. 50/1996 z dne 6. 9. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 50/1996 z dne 6. 9. 1996

Kazalo

2957. Odredba o uvedbi agromelioracijskega postopka na območju Občine Novo mesto, stran 4298.

Na podlagi 101. člena zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 1/79, 11/81 in 1/86 ter Uradni list RS, št. 9/90 in 5/91 ter 46/92 in 58/95 – odl. US RS) ter 99. člena zakona o upravi (Uradni list RS, št. 67/94, 20/95 - odl. US RS in 29/95) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
O D R E D B O
o uvedbi agromelioracijskega postopka na območju Občine Novo mesto
1. člen
S to odredbo se uvede agromelioracijski postopek na kmetijskih zemljiščih na območju občine Novo mesto.
2. člen
Agromelioracijski postopek se uvede na kmetijskih zemljiščih:
– k.o. Židnja vas, parc. št. 551/1, 557/1,
– k.o. Črešnjice, parc. št. 2453, 2455/1, 2459, 2460, 2462/1 (del - 0, 4053 ha),
– k.o. Podturn, parc. št. 516, 517/1, 517/3, 517/4, 517/5, 517/6,
– k.o. Poljane, parc. št. 2081, 2026/1, 2014, 1967.
Na podlagi te odredbe bodo agromelioracijski postopki izvedeni na površini 19,5469 ha kmetijskih zemljišč.
Meje območij agromelioracij so vrisane v preglednih katastrskih kartah, ki so sestavni del investicijsko tehnične dokumentacije, ki je na vpogled pri investitorju oziroma Kmetijskem zavodu Ljubljana, Kmetijski svetovalni službi Novo mesto.
Investicijsko tehnična dokumentacija mora biti v skladu s prostorsko ureditvenimi pogoji, ki veljajo na obravnavanem območju agromelioracij.
3. člen
Investitorji agromelioracij po tej odredbi so lastniki oziroma uporabniki kmetijskih zemljišč iz 2. člena te odredbe, njihovi pooblaščenci ali pravne osebe, ki jih ustanovijo oziroma za to pooblastijo lastniki oziroma uporabniki kmetijskih zemljišč iz 2. člena te odredbe.
4. člen
Sredstva za agromelioracije iz te odredbe zagotovijo lastniki in uporabniki kmetijskih zemljišč iz 2. člena te odredbe, ki lahko pridobijo del sredstev za obnovo iz proračuna Republike Slovenije, na podlagi javnega razpisa Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
5. člen
Agromelioracija po tej odredbi obsega ureditev kmetijskih površin za racionalnejšo rabo po investicijskem programu in zajema:
– čiščenje zaraslih površin,
– odstranitev kamnitega skeleta in izravnavo zemljišč,
– zasipanje depresij,
– kalcifikacijo in založno gnojenje po gnojilnem načrtu,
– zatiranje plevela,
– dosetev travniško deteljne mešanice,
– izdelavo čredink,
– ureditev napajanja.
Lastniki oziroma uporabniki kmetijskih zemljišč na agromelioracijskih območjih iz 2. člena te odredbe morajo sami opraviti vsa potrebna dela v skladu z investicijskim programom.
Če lastniki oziroma uporabniki kmetijskih zemljišč ne opravijo del v roku, določenem v investicijskem programu, odredi Upravna enota Novo mesto - organizacijska enota, pristojna za kmetijstvo, v skladu s 109. členom zakona o kmetijskih zemljiščih izvedbo potrebnih ukrepov na stroške lastnika oziroma uporabnika kmetijskega zemljišča iz 2. člena te odredbe.
Investitor mora vsa dela opravljati tudi v skladu s predpisi o urejanju naselij in drugih posegov v prostor ter mora zagotoviti, da bo pooblaščena strokovna organizacija opravljala strokovni nadzor nad vsemi deli.
6. člen
Raba kmetijskih zemljišč iz 2. člena te odredbe mora biti po končani agromelioraciji usklajena z novo kakovostjo in mora ustrezati predpisom o dobrem gospodarjenju.
Lastniki oziroma uporabniki kmetijskih zemljišč iz 2. člena te odredbe morajo redno vzdrževati doseženo rodovitnost melioriranih zemljišč.
7. člen
Ta odredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 355-03/0077/96
Ljubljana, dne 22. avgusta 1996.
Minister
za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
dr. Jože Osterc l. r.

AAA Zlata odličnost