Številka 50
Uradni list RS, št. 50/1996 z dne 6. 9. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 50/1996 z dne 6. 9. 1996, Kazalo


PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Odloki

2932. Odlok o razpisu splošnih volitev v Državni zbor

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

3000. Uredba o dopolnitvah uredbe o določitvi kmetijskih in živilskih proizvodov, za katere se ob uvozu plačuje posebna dajatev

Sklepi

2933. Sklep o razrešitvi generalnega konzula Republike Slovenije v Münchnu
2934. Sklep o postavitvi generalnega konzula Republike Slovenije v Münchnu
2935. Sklep o izjemni odmeri družinske pokojnine družinskim članom oseb, ki imajo posebne zasluge na področju kulture
2936. Sklep o izjemnem priznanju in odmeri oziroma povečanju starostnih pokojnin osebam, ki imajo posebne zasluge na področju kulture

MINISTRSTVA

2937. Odredba o uvedbi namakanja na območju Mestne občine Ljubljana
2938. Odredba o dopolnitvi odredbe o uvedbi agromelioracijskega postopka na območju Občine Gorišnica
2939. Odredba o dopolnitvi odredbe o uvedbi agromelioracijskega postopka na območju Občine Majšperk
2940. Odredba o uvedbi namakanja na območju Občine Kungota
2941. Odredba o dopolnitvi odredbe o uvedbi agromelioracijskega postopka na območju Občine Juršinci
2942. Odredba o dopolnitvi odredbe o uvedbi agromelioracijskega postopka na območju Mestne občine Ptuj
2943. Odredba o dopolnitvi odredbe o uvedbi agromelioracijskega postopka na območju Občine Desternik-Trnovska vas
2944. Odredba o uvedbi namakanja na območju Občine Pesnica
2945. Odredba o uvedbi namakanja na območju Občine Šentilj
2946. Odredbo o dopolnitvi odredbe o uvedbi agromelioracijskega postopka na območju Občine Videm
2947. Odredba o dopolnitvi odredbe o uvedbi agromelioracijskega postopka na območju Občine Zavrč
2948. Odredba o uvedbi agromelioracijskega postopka na območju Občine Šentjernej
2949. Odredba o uvedbi agromelioracijskega postopka za obnovo trajnih nasadov - sadovnjakov na območju Občine Krško
2950. Odredba o uvedbi agromelioracijskega postopka za obnovo trajnih nasadov na območju Občine Škocjan
2951. Odredba o uvedbi agromelioracijskega postopka na območju Občine Postojna
2952. Odredba o uvedbi agromelioracijskega postopka za ureditev trajnih nasadov na območju Občine Ajdovščina
2953. Odredba o dopolnitvi odredbe o uvedbi hidromelioracijskega postopka na območju Občine Lenart
2954. Odredba o uvedbi agromelioracijskega postopka za ureditev trajnih nasadov na območju Občine Vipava
2955. Odredba o uvedbi melioracijskega postopka na območju Občine Ljubno ob Savinji
2956. Odredba o uvedbi agromelioracijskega postopka za obnovo trajnih nasadov na območju Občine Novo mesto
2957. Odredba o uvedbi agromelioracijskega postopka na območju Občine Novo mesto
2958. Odredba o dopolnitvi odredbe o uvedbi agromelioracijskega postopka na območju Občine Metlika
2959. Odredba o uvedbi hidromelioracijskega postopka na območju Občine Sevnica

DRUGI REPUBLIŠKI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2960. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin in cen na drobno na območju Slovenije za avgust 1996

OBČINE

Bled

2961. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za območje planske celote Bled

Cankova-Tišina

2962. Odlok o ustanovitvi in izdajanju javnega glasila Občine Cankova-Tišina

Dornava

2963. Pravilnik o pogojih, načinu in kriterijih za pridobitev sredstev za pospeševanje in razvoj drobnega gospodarstva in podjetništva v Občini Dornava

Hrpelje-Kozina

2964. Spremembe in dopolnitve statuta Občine Hrpelje-Kozina

Idrija

2965. Sklep, da se kot javna lastnina in s tem javna infrastruktura na področju kulture določita nepremičnini: stavba Filmskega gledališča v Idriji in stavba Kulturnega doma v Spodnji Idriji
2966. Sklep, da se kot javna infrastruktura na področju kulture razglasijo nepremičnine v javni lastnini in v upravaljanju javnih zavodov
2967. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka za del območja Krajevne skupnosti Črni Vrh, za naselji Idrijski Log in Zadlog
2968. Poročilo o izidu glasovanja na referendumu za uvedbo krajevnega samoprispevka v denarju za del območja KS Črni Vrh, za naselji Idrijski Log in Zadlog

Ig

2969. Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero davka od premoženja na posest stavb
2970. Vrednost točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč na območju Občine Ig
2971. Poročilo o izidu volitev v svete vaških skupnosti na območju Občine Ig
2972. Poročilo o izidu glasovanja na referendumu za uvedbo samoprispevka za območje Občine Ig

Kamnik

2973. Odlok o komunalno-nadzorstveni službi v Občini Kamnik

Kuzma

2974. Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Kuzma

Pivka

2975. Odlok o proračunu Občine Pivka za leto 1996
2976. Sklep o imenovanju občinske volilne komisije Občine Pivka

Slovenska Bistrica

2977. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Oplotnica

Šentjur pri Celju

2978. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda
2979. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda
2980. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Osnovna šola Planina pri Sevnici

Škocjan

2999. Sklep o izbiri najugodnejšega izdelovalca lokacijskih dokumentacij za neposredne posege v prostor na območju Občine Škocjan na podlagi javnega razpisa z dne 24. 5. 1996

Škofja Loka

2981. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Osnovna šola Cvetka Golarja
2982. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Osnovna šola Ivana Groharja
2983. Odlok o ustanovitvi Zavoda za šport Škofja Loka
2984. Statutarni sklep Občine Škofja Loka
2985. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Osnovna šola Petra Kavčiča
2986. Program priprave programskih zasnov in zazidalnega načrta obrtne cone Trata, v delu ureditvenega območja P1/2 - Gorenjska predilnica, Lokateks, EGP
2987. Program priprave programskih zasnov in lokacijskega načrta za cesto R-319/1110 obvoznica Škofja Loka

Trebnje

2988. Odlok o taksah za obremenjevanje okolja z odpadki
2989. Odlok o spremembi meje območja naselja Brezovica pri Trebelnem in naselja Pugled pri Mokronogu ter spremembi meje območja KS Trebelno in KS Mokronog
2990. Odlok o preimenovanju ulic v naselju Mirna
2991. Odlok o spremembi meje med naseljem Dolenje Medvedje selo in naseljem Trebnje
2992. Sprememba pravilnika o dodeljevanju subvencij za pospeševanje razvoja podjetništva in kmetijstva

Turnišče

2993. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Turnišče
2994. Poročilo volilne komisije Krajevne skupnosti Turnišče o izidu glasovanja na referendumu o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje KS Turnišče

Vitanje

2995. Odlok o javnem redu in miru v Občini Vitanje
2996. Odlok o davku od premoženja v Občini Vitanje
2997. Odlok o krajevni taksi v Občini Vitanje

Zavrč

2998. Sklep, da je kulturni dom s pripadajočo opremo v Goričaku v Občini Zavrč javna lastnina

POPRAVKI

1. Popravek pravilnika o pogojih za pridobitev licenc za prevoze v cestnem prometu, načinu in postopku njihove pridobitve ter o načinu vodenja evidence o izdanih licencah
2. Popravek sklepa odločbe ustavnega sodišča
3. Popravek odloka o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 1996
4. Popravek uredbe o taksah za obremenjevanje vode in tal zaradi ustvarjanja odpadkov v Občini Jesenice
5. Popravek odloka o občinskih upravnih taksah (Kočevje)
6. Popravek odloka o zazidalnem načrtu stanovanjskega območja Log v Kranjski Gori (KG 2-S8/2)
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti