Uradni list

Številka 50
Uradni list RS, št. 50/1996 z dne 6. 9. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 50/1996 z dne 6. 9. 1996

Kazalo

2955. Odredba o uvedbi melioracijskega postopka na območju Občine Ljubno ob Savinji, stran 4296.

Na podlagi 101. člena zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 1/79, 11/81 in 1/86 ter Uradni list RS, št. 9/90 in 5/91 ter 46/92 in 58/95 - odl. US RS) ter 99. člena zakona o upravi (Uradni list RS, št. 67/94, 20/95 - odl. US RS in 29/95) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
O D R E D B O
o uvedbi melioracijskega postopka na območju Občine Ljubno ob Savinji
1. člen
S to odredbo se uvede melioracijski postopek na kmetijskih zemljiščih na območju Občine Ljubno ob Savinji.
2. člen
Melioracijski postopek (namakalni sistem) se uvede na kmetijskih zemljiščih:
– k.o. Ter, parc. št. 1265/1, 1265/11, 1265/2, 1265/3, 1265/4, 1265/5, 1265/6, 1265/9, 1280, 1341, 1342, 1343, 1345, 1391, 1392, 1393, 1389/1, 1389/1
– k.o. Ljubno, parc. št. 619, 622, 644/1, 708, 630, 627, 629, 631, 709, 710, 632, 633, 634, 626, 628.
Meje območij melioracij so vrisane v preglednih katastrskih kartah, ki so sestavni del investicijsko tehnične dokumentacije, ki je na vpogled pri investitorju in Zavodu za živinorejo in veterinarstvo Celje, Kmetijska svetovalna služba Mozirje.
Investicijsko tehnična dokumentacija mora biti v skladu s prostorsko ureditvenimi pogoji, ki veljajo na navedenih melioracijskih območjih.
3. člen
Investitor melioracije po tej odredbi je lastnik oziroma uporabnik kmetijskega zemljišča iz 2. člena te odredbe, ki zahtevke vlaga sam.
4. člen
Sredstva za melioracijo zagotovi lastnik oziroma uporabnik kmetijskega zemljišča iz 2. člena te odredbe, ki lahko pridobi del sredstev iz proračuna Republike Slovenije, na podlagi javnega razpisa, ki ga objavi Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
5. člen
Melioracija po tej odredbi obsega namakanje kmetijskih površin, kombinirano z gnojenjem z gnojevko.
Lastnik oziroma uporabnik kmetijskega zemljišča na melioracijskem območju iz 2. člena te odredbe mora sam opraviti očiščevalna in vzdrževalna dela na namakalnem sistemu.
Investitor mora vsa dela opravljati v skladu s predpisi o urejanju naselij in drugih posegov v prostor.
6. člen
Raba kmetijskega zemljišča iz 2. člena te odredbe mora biti po končanih melioracijskih ukrepih usklajena z novo kakovostjo zemljišča in mora ustrezati predpisom o dobrem gospodarjenju.
Lastnik oziroma uporabnik kmetijskega zemljišča iz 2. člena te odredbe mora redno vzdrževati doseženo rodovitnost melioriranih zemljišč.
7. člen
Te odredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 355-02-25/96-7
Ljubljana, dne 21. avgusta 1996.
Minister
za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
dr. Jože Osterc l. r.

AAA Zlata odličnost