Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/1996 z dne 19. 8. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/1996 z dne 19. 8. 1996

Kazalo

2797. Sklep o razdelitvi javnega zavoda Slovenski gledališki in filmski muzej na dva javna zavoda, stran 3883.

Na podlagi 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 in 8/96), 37. člena zakona o uresničevanju javnega interesa na področju kulture (Uradni list RS, št. 75/94) in 5. ter 20. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93 in 23/96) je Vlada Republike Slovenije na 209. seji dne 1. avgusta 1996 sprejela
S K L E P
o razdelitvi javnega zavoda Slovenski gledališki in filmski muzej na dva javna zavoda
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
S tem sklepom se javni zavod Slovenski gledališki in filmski muzej Ljubljana razdeli na dva javna zavoda z imenoma in sedežema:
1. Slovenski gledališki muzej, Ljubljana, Mestni trg 17,
2. Slovenska kinoteka, Ljubljana, Miklošičeva 38.
Javna zavoda sta pravni osebi.
2. člen
Ustanovitelj obeh javnih zavodov je Republika Slovenija.
II. DEJAVNOST ZAVODOV
3. člen
1. Javni zavod Slovenski gledališki muzej opravlja naslednje dejavnosti:
– 0/92.5 dejavnost knjižnic, arhivov, muzejev, od tega:
– 0/92.521 dejavnost muzejev;
– K/72 računalništvo in z njim povezane dejavnosti, od tega:
– K 72/40 dejavnosti, povezane z bazami podatkov;
– K 73 raziskovanje in razvoj, od tega:
– K/73.202 raziskovanje in razvoj na področju humanistike,
– DE/22 založništvo, tiskarstvo, od tega:
– DE/22.13 izdajanje revij in periodike;
– DE/22.15 drugo založništvo.
2. V okviru dejavnosti iz prejšnjega odstavka Slovenski gledališki muzej izvaja predvsem naslednje naloge:
– zbira, hrani, sistematizira, katalogizira ter predstavlja muzejsko gradivo, pomembno za zgodovino slovenskega gledališča;
– oblikuje muzejsko zbirko video posnetkov slovenske gledališke produkcije;
– sodeluje s sorodnimi tujimi organizacijami in združenji;
– izvaja raziskovalne in dokumentacijsko-informacijske naloge na področju gledališča;
– opravlja založniško dejavnost, povezano s temeljnimi področji svojega delovanja.
4. člen
1. Slovenska kinoteka opravlja naslednje dejavnosti:
– 0/92.1 filmska in videodejavnost, od tega:
– 0/92.13 kinematografska dejavnost;
– 0/92.12 distribucija filmov in videofilmov;
– 0/92.5 dejavnost knjižnic, arhivov, muzejev, od tega:
– 0/92.521 dejavnost muzejev;
– K 73 raziskovanje in razvoj, od tega:
– K/73.202 raziskovanje in razvoj na področju humanistike;
– DE/22 založništvo, tiskarstvo, od tega:
– DE/22.13 izdajanje revij in periodike;
– DE/22.15 drugo založništvo.
2. V okviru dejavnosti iz prejšnjega odstavka Slovenska kinoteka izvaja predvsem naslednje naloge:
– oblikuje in ohranja kinotečno zbirko svetovnega filma s pripadajočo tehnično opremo za predvajanje, hranjenje in obdelavo filmskih kopij;
– v kinotečni dvorani izvaja programsko – predstavitveno dejavnost na podlagi lastnega fonda in gostovanj tujih sorodnih institucij;
– zbira, hrani, sistematizira, katalogizira ter predstavlja muzejsko gradivo, pomembno za zgodovino filma in kinematografije;
– sodeluje s sorodnimi tujimi organizacijami in združenji;
– opravlja raziskovalno – propedevtično in založniško dejavnost, povezano s temeljnimi področji svojega delovanja.
III. ORGANI JAVNIH ZAVODOV
5. člen
Organi javnih zavodov so:
– svet zavoda,
– direktor,
– strokovni svet.
1. Svet zavoda
6. člen
Javni zavod upravlja svet zavoda, ki ga sestavljajo:
– predstavnika ustanovitelja (dva člana), ki ju imenuje Vlada Republike Slovenije,
– predstavnika delavcev zavoda (dva člana) ter
– predstavnika uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti (dva člana), ki ju imenuje minister, pristojen za kulturo, na podlagi predlogov izvajalcev gledališke oziroma filmske dejavnosti.
Način izvolitve prdstavnikov delavcev določi statut.
Mandat članov sveta zavoda traja štiri leta; po poteku mandata so lahko izvoljeni še za eno mandatno obdobje.
7. člen
Svet zavoda sprejema statut, programsko usmeritev in program dela, letni finančni načrt, zaključni račun in splošne akte zavoda ter opravlja druge zadeve, ki jih določa statut.
Statut začne veljati, ko da nanj soglasje ustanovitelj.
Akt o sistemizaciji delovnih mest v zavodu začne veljati, ko da nanj soglasje minister, pristojen za kulturo, po predhodnem mnenju reprezentativnih sindikatov v zavodu.
2. Direktor
8. člen
Direktor organizira in vodi poslovanje in strokovno delo zavoda, predstavlja in zastopa zavod ter je odgovoren za zakonitost in strokovnost njegovega delovanja.
Direktorja imenuje in razrešuje minister, pristojen za kulturo, na podlagi javnega razpisa ter po predhodnem mnenju sveta zavoda in strokovnega sveta.
Mandat direktorja traja pet let; po preteku te dobe je lahko ponovno imenovan.
Za direktorja je lahko imenovan kandidat, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– visokošolska izobrazba ustrezne usmeritve,
– najmanj pet let delovnih izkušenj pri podobnih delih in poznavanje področja dela zavoda,
– sposobnost za organiziranje in vodenje dela v zavodu,
– znanje najmanj enega tujega jezika.
Dodatni pogoji ter prenos pooblastil na posamezne delavce se določijo s statutom.
3. Strokovni svet
9. člen
Strokovni svet sestavljajo člani, ki jih imenuje svet zavoda v skladu z zakonom. Sestavo, način oblikovanja in naloge strokovnega sveta določi statut.
III. SREDSTVA ZA DELO IN ODGOVORNOST ZA OBVEZNOSTI ZAVODOV
10. člen
Minister, pristojen za kulturo, direktor SGFM in umetniški vodja kinotečne dejavnosti v SGFM sklenejo predhodni dogovor o prezaposlitvi vseh zaposlenih delavcev ter delitvi pravice uporabe nepremičnega premoženja, ki začne veljati z dnem uveljavitve tega sklepa.
11. člen
Zavoda prevzameta vse delavce, ki so bili dosedaj zaposleni v Slovenskem gledališkem in filmskem muzeju Ljubljana, tako da Slovenski gledališki muzej prevzame sedem delavcev, Slovenska kinoteka pa tri delavce.
12. člen
Premoženje, s katerim je upravljal zavod Slovenski gledališki in filmski muzej Ljubljana, se razdeli med zavoda tako, da vsak od njiju prevzame premoženje in opremo, ki jo je že dosedaj uporabljal za opravljanje svoje dejavnosti.
Premoženje se razdeli med zavoda na podlagi stanja, ugotovljenega z bilanco na dan 31. decembra 1995.
Zavoda skleneta v treh mesecih po uveljavitvi tega sklepa pogodbo, s katero podrobneje uredita vsa medsebojna razmerja, predvsem pa izvedeta razdelitev sredstev v naravi na podlagi delitvene bilance, ki jo potrdi Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije.
13. člen
Zavoda pridobivata sredstva za izvajanje dejavnosti:
– iz sredstev državnega proračuna,
– s prodajo storitev drugim uporabnikom,
– s prodajo publikacij in drugih del, za katero sta registrirana,
– z dotacijami, darili in iz drugih zakonitih virov, na način in pod pogoji, določenimi z zakonom in s statutoma zavodov.
Minister, pristojen za kulturo, določi normative in standarde za financiranje neprogramskih stroškov zavodov.
14. člen
Presežek prihodkov nad odhodki uporabljata zavoda le za izvajanje in razvoj svoje dejavnosti.
O načinu razpolaganja s presežkom prihodkov nad odhodki odloča svet zavoda na predlog direktorja in v soglasju z ustanoviteljem.
IV. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI ZAVODOV V PRAVNEM PROMETU
15. člen
Zavoda nastopata v pravnem prometu v okviru svoje dejavnosti samostojno, z vsemi pravicami in obveznostmi, v svojem imenu in za svoj račun.
Za svoje obveznosti odgovarjata zavoda z vsemi sredstvi, s katerimi upravljata.
16. člen
Premoženje zavodov je last ustanovitelja.
Z vsem premoženjem upravljata zavoda. S premičnim premoženjem upravljata zavoda samostojno, z nepremičninami pa samo po predhodnem soglasju ustanovitelja.
V. ODGOVORNOST USTANOVITELJA ZA OBVEZNOSTI ZAVODOV TER MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI USTANOVITELJA IN ZAVODOV
17. člen
Ustanovitelj prevzema odgovornost za obveznosti zavodov do višine vrednosti nepremičnega premoženja, s katerim upravljata zavoda.
Zavoda vsako leto pripravita program dela in finančni načrt ter ju posredujeta ustanovitelju v soglasje.
VI. PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA
18. člen
Minister, pristojen za kulturo, imenuje vršilca dolžnosti direktorja, ki pripravita vse potrebno za začetek dela zavodov.
19. člen
Organi zavodov morajo biti imenovani najpozneje v šestih mesecih od uveljavitve tega sklepa.
20. člen
Statuta zavodov morata biti sprejeta najpozneje v treh mesecih od datuma konstituiranja svetov zavodov.
21. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa prenehajo veljati določbe odloka o razdelitvi javnega zavoda Slovensko narodno gledališče Ljubljana na javne zavode (Uradni list RS, št. 19/92), ki se nanašajo na SGFM, razen določbe 8. člena.
22. člen
Z vpisom novih zavodov v sodni register se iz registra izbriše vpis zavoda Slovenski gledališki in filmski muzej Ljubljana, s sedežem v Ljubljani, Mestni trg 17.
Pravni naslednik zavoda Slovenski gledališki in filmski muzej Ljubljana je javni zavod Slovenski gledališki muzej.
23. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 022-05/93-3/2-8
Ljubljana, dne 1. avgusta 1996.
Vlada Republike Slovenije
Janko Deželak l. r.
Podpredsednik

AAA Zlata odličnost