Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/1996 z dne 19. 8. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/1996 z dne 19. 8. 1996

Kazalo

2796. Odlok o preoblikovanju javnega podjetja Agencija za radioaktivne odpadke p.o., Hajdrihova 2, Ljubljana, v javni gospodarski zavod, stran 3881.

Na podlagi prvega odstavka 18. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93), v zvezi z drugim odstavkom 25. člena zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93 in 1/96) in tretjega odstavka 21. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93 in 23/96) izdaja Vlada Republike Slovenije
O D L O K
o preoblikovanju javnega podjetja Agencija za radioaktivne odpadke p.o., Hajdrihova 2, Ljubljana v javni gospodarski zavod
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Javno podjetje Agencija za radioaktivne odpadke p.o., Hajdrihova 2, Ljubljana, ustanovljeno z odlokom Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 5/91) in vpisano v sodni register Temeljnega sodišča v Ljubljani, enota v Ljubljani s sklepom op. št. Srg 6920/91 z dne 13/12-1991, se s tem odlokom preoblikuje v javni gospodarski zavod (v nadaljnjem besedilu: zavod).
2. člen
Ustanovitelj zavoda je Republika Slovenija.
Pravice in odgovornosti ustanovitelja javnega gospodarskega zavoda izvršuje Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: ustanovitelj).
3. člen
Zavod je pravna oseba v organizacijski obliki javnega gospodarskega zavoda.
II. FIRMA IN SEDEŽ ZAVODA
4. člen
Firma zavoda: Agencija za radioaktivne odpadke, Ljubljana.
Prevod firme je: Agency for Radwaste Management, Ljubljana.
Skrajšana firma zavoda: Agencija RAO, Ljubljana.
Sestavni del firme je znak zavoda. V statutu zavoda se podrobneje opredeli vsebina in oblika tega znaka.
Sedež zavoda: Ljubljana.
III. DEJAVNOST ZAVODA
5. člen
Dejavnosti zavoda, ki jih zavod opravlja kot javno službo, so:
DF/23.30 – raziskovanje in razvoj na področju dolgoročnega ravnanja z radioaktvinimi odpadki in z izrabljenim gorivom;
DF/23.30 – zagotavljanje, organiziranje in izvajanje projektov v zvezi z odlaganjem radioaktivnih odpadkov in ravnanjem z izrabljenim gorivom z namenom izbrati najboljšo tehnologijo varnega in končnega odlaganja;
DF/23.30 – predhodna dela za začasno skladiščenje in trajno odlaganje radioaktivnih odpadkov;
DF/23.30 – zagotavljanje projektov in vodenje izgradnje načrtovanih objektov odlagališča radioaktivnih odpadkov;
DF/23.30 – upravljanje in obratovanje odlagališča radioaktivnih odpadkov;
DF/23.30 – vodenje evidence o količini, vrsti, obdelavi in nahajališčih radioaktivnih odpadkov ter o transportih radioaktivnih odpadkov;
DF/23.30 – izvajanje nalog v zvezi s prometom radioaktivnih odpadkov;
DF/23.30 – obvezno zbiranje in skladiščenje radioaktivnih odpadkov, razen odpadkov iz Nuklearne elektrarne Krško in Rudnika Žirovski vrh;
DF/23.30 – upravljanje Prehodnega skladišča radioaktivnih odpadkov v Podgorici;
DF/23.30 – organizacija in izvedba transporta radioaktivnih odpadkov;
DF/23.30 – priprava in izvedba sanacije objektov, v katerih se skladiščijo oziroma odlagajo radioaktivni odpadki, v primeru ali kot posledica radioloških nesreč;
DF/23.30 – sodelovanje pri mednarodnih projektih, dogovorih in pripravi morebitnih pogodb v zvezi z radioaktivnimi odpadki;
DF/23.30 – izvajanje mednarodne dejavnosti v zvezi z radioaktivnimi odpadki ter sodelovanje z mednarodnimi specializiranimi agencijami in drugimi strokovnimi inštitucijami;
DF/23.30 – skrb za pretok strokovnih informacij;
DF/23.30 – obveščanje javnosti ter izvajanje komunikacijske in izobraževalne dejavnosti s področja radioaktivnih odpadkov;
DF/23.30 – druge naloge po predhodnem pooblastilu ustanovitelja oziroma pristojnega ministrstva.
Navedene dejavnosti javne službe zavod opravlja v zvezi z radioaktivnimi odpadki, ki nastanejo na območju Republike Slovenije.
IV. VIRI IN NAČIN FINANCIRANJA DELA ZAVODA
6. člen
Sredstva za izvajanje svoje dejavnosti zavod pridobiva:
– iz proračuna Republike Slovenije,
– iz Sklada za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in odlaganja radioaktivnih odpadkov iz Nuklearne elektrarne Krško,
– s plačili uporabnikov skladišča in odlagališča radioaktivnih odpadkov.
V. ORGANI ZAVODA
7. člen
Organa zavoda sta upravni odbor in direktor zavoda.
8. člen
Upravni odbor ima pet članov.
Tri člane upravnega odbora imenuje ustanovitelj, enega člana imenuje Nuklearna elektrarna Krško, enega člana pa izvolijo delavci zavoda.
Mandatna doba članov upravnega odbora traja štiri leta.
V statutu zavoda se podrobneje opredeli postopek izvolitve oziroma imenovanje članov upravnega odbora, konstituiranje upravnega odbora, imenovanje predsednika in druga vprašanja, ki se nanašajo na upravni odbor zavoda.
9. člen
Upravni odbor ima naslednje pristojnosti:
– sprejema statut zavoda, akt o statusnih spremembah zavoda in njegove druge splošne akte,
– sprejema program dela zavoda in njegov finančni načrt,
– sprejema akt o notranji organizaciji ter vrsti in številu delovnih mest,
– imenuje in razrešuje direktorja javnega zavoda,
– obravnava finančno poročilo zavoda.
V statutu zavoda se določijo še druge pristojnosti upravnega odbora, opredeli način njegovega odločanja, sklicevanje in vodenje sej ter uredijo še druga vprašanja, ki so pomembna za delovanje upravnega odbora.
10. člen
Direktor zavoda organizira in vodi delo zavoda, odgovarja za zakonitost dela zavoda ter predstavlja in zastopa zavod.
Direktorja imenuje in razrešuje upravni odbor zavoda s soglasjem ustanovitelja zavoda.
Mandatna doba direktorja traja štiri leta, ista oseba pa je lahko po preteku mandata ponovno imenovana za direktorja zavoda.
Direktorja zavoda se imenuje na podlagi javnega razpisa, pogoji in postopek imenovanja pa se določijo v statutu zavoda.
V statutu se podrobneje opredelijo pravice, obveznosti in odgovornosti direktorja zavoda.
VI. ODGOVORNOST ZA OBVEZNOSTI ZAVODA
11. člen
Zavod je odgovoren za svoje obveznosti s sredstvi, s katerimi razpolaga.
V pravnem prometu nastopa zavod v svojem imenu in za svoj račun.
Ustanovitelj odgovarja le za obveznosti zavoda, ki nastanejo z opravljanjem obvezne javne službe.
VII. PRAVICE USTANOVITELJA ZAVODA
12. člen
Ustanovitelj:
– daje soglasje k statutu zavoda,
– podaja soglasje k statusnim spremembam zavoda,
– daje soglasje k notranji organizaciji ter številu in vrsti delovnih mest,
– daje soglasje k programu dela zavoda,
– odloča o cenah oziroma tarifah za uporabo skladišča oziroma odlagališča radioaktivnih odpadkov,
– daje soglasje k imenovanju in razrešitvi direktorja zavoda,
– sprejme finančno poročilo in zaključni račun zavoda.
VIII. PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI IN POKRIVANJE PRIMANJKLJAJA
13. člen
Presežek prihodkov nad odhodki zavod uporablja za izvajanje svoje dejavnosti in njen razvoj.
O izvedbi prioritetnih nalog pri uporabi presežka dohodkov nad odhodki odloča po predlogu direktorja upravni odbor zavoda.
K odločitvi iz prejšnjega odstavka je potrebno pridobiti soglasje ustanovitelja.
14. člen
O načinu in višini pokrivanja primanjkljaja, ki ga ni mogoče pokriti iz drugih razpoložljivih sredstev zavoda, odloča ustanovitelj na predlog upravnega odbora.
IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
15. člen
Sredstva za začetek dela zavoda se zagotovijo iz premoženja javnega podjetja.
Premoženje javnega podjetja, ki je znašalo na dan 1. januarja 1995 16,740.588,46 tolarjev, vlaga ustanovitelj kot ustanovno vlogo v javni gospodarski zavod.
16. člen
Organ upravljanja javnega podjetja Agencije za radioaktivne odpadke nadaljuje z delom v skladu s svojimi pristojnostmi do imenovanja upravnega odbora zavoda.
17. člen
Direktorica javnega podjetja Agencije za radioaktivne odpadke opravlja do imenovanja direktorja zavoda naloge v. d. direktorja zavoda.
18. člen
Statut zavoda mora biti sprejet v roku 90 dni po začetku veljavnosti tega odloka.
Postopek imenovanja direktorja zavoda se izvede takoj po sprejemu statuta.
Upravni odbor zavoda se imenuje v roku 60 dni po sprejemu statuta zavoda.
19. člen
Za vprašanja, ki jih ne opredeljuje ta odlok in se nanašajo na splošne akte, organizacijo, sredstva za delo, nadzor, statusne spremembe, vpis v sodni register in druga vprašanja, se uporabljajo neposredno določbe zakonov.
20. člen
Z dnem, ko začne veljati ta odlok, zavod kot pravni naslednik Agencije za radioaktivne odpadke p.o., Hajdrihova 2, Ljubljana, prevzame vse pravice in obveznosti javnega podjetja.
21. člen
Z dnem začetka veljavnosti tega odloka preneha veljati odlok o ustanovitvi javnega podjetja za ravnanje z radioaktivnimi odpadki (Uradni list RS, št. 5/91).
22. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 315-03/93-3/9-8
Ljubljana, dne 1. avgusta 1996.
Vlada Republike Slovenije
Janko Deželak l. r.
Podpredsednik

AAA Zlata odličnost