Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/1996 z dne 29. 6. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/1996 z dne 29. 6. 1996

Kazalo

2276. Sklep o javni razgrnitvi osnutka lokacijskega načrta za železniško progo Puconci-Hodoš-državna meja, stran 2936.

Na podlagi drugega odstavka 41. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 ter Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93 in 71/93) in 21. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93 in 23/96) je Vlada Republike Slovenije na 204. seji 27. junija 1996 sprejela
S K L E P
o javni razgrnitvi osnutka lokacijskega načrta za železniško progo Puconci–Hodoš–državna meja
1. člen
Vlada Republike Slovenije ugotavlja, da je osnutek lokacijskega načrta za železniško progo Puconci–Hodoš–državna meja (v nadaljevanju: osnutek lokacijskega načrta), ki ga je izdelal ZEU – Družba za načrtovanje in inženiring d.o.o. Murska Sobota v maju 1996, pod št. projekta 20/95-LN/MS, pripravljen v skladu z usmeritvami prostorskih sestavin dolgoročnega plana SR Slovenije za obdobje od leta 1986–2000 (Uradni list SRS, št. 1/86, 41/87, 12/89 in Uradni list RS, št. 36/90, 27/91), v skladu s prostorskimi sestavinami srednjeročnega družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1986–1990 (Uradni list SRS, št. 2/86, 41/87, 23/89), v skladu z odlokom o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 72/95), v skladu s programom priprave prostorskih izvedbenih načrtov, ki jih bo v skladu s srednjeročnim družbenim planom Republike Slovenije za obdobje 1986–1990 sprejela Vlada Republike Slovenije (Uradni list SRS, št. 19/86, 3/88 in Uradni list RS, št. 10/90, 59/93, 56/94 in 73/95) ter v skladu z zakonom in je primeren za javno razgrnitev.
2. člen
Osnutek lokacijskega načrta se javno razgrne na sedežu Urada Republike Slovenije za prostorsko planiranje.
Osnutek lokacijskega načrta se pošlje tudi Občini Puconci, Občini Gornji Petrovci in Občini Hodoš-Šalovci s predlogom, da skladno s svojimi predpisi poskrbijo za izvedbo njegove javne razgrnitve in za organizacijo ustrezne javne obravnave ter, da se območje, ki ga opredeljuje osnutek lokacijskega načrta, prevzame v prostorske sestavine njihovega dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana.
3. člen
Javna razgrnitev osnutka lokacijskega načrta na sedežu Urada Republike Slovenije za prostorsko planiranje mora trajati en mesec od objave tega sklepa, Občini Puconci, Občini Gornji Petrovci in Občini Hodoš-Šalovci pa se predlaga, da osnutek lokacijskega načrta tudi javno razgrnejo za en mesec, s pričetkom razgrnitve naslednji dan po njegovem prejemu.
4. člen
V času javne razgrnitve iz prejšnjega člena lahko k osnutku lokacijskega načrta posredujejo pripombe in predloge pravne osebe s sedežem v Republiki Sloveniji in fizične osebe s stalnim bivališčem v Republiki Sloveniji.
Pripombe in predlogi iz prejšnjega odstavka se posredujejo Ministrstvu za okolje in prostor, lahko pa tudi Občini Puconci, Občini Gornji Petrovci in Občini Hodoš-Šalovci.
5. člen
Po preteku javne razgrnitve osnutka lokacijskega načrta pristojni organi Občine Puconci, Občine Gornji Petrovci in Občine Hodoš-Šalovci oblikujejo stališča in predloge k osnutku lokacijskega načrta ter jih pošljejo Vladi Republike Slovenije.
6. člen
Ministrstvo za okolje in prostor mora pravočasno prejete pripombe in predloge iz 4. člena tega sklepa ter stališča in pripombe iz prejšnjega člena obravnavati ter zavzeti do njih stališča. Na podlagi teh stališč se bo osnutek lokacijskega načrta dopolnil, pridobila soglasja pristojnih organov, organizacij in skupnosti ter pripravile druge potrebne tehnične rešitve. Tako dopolnjeni osnutek lokacijskega načrta pošlje Ministrstvo za okolje in prostor Vladi Republike Slovenije.
7. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-04/96-11/1-8
Ljubljana, dne 27. junija 1996.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik