Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/1996 z dne 14. 6. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/1996 z dne 14. 6. 1996

Kazalo

2022. Pravilnik o vsebini prijave za registracijo topografije polprevodniških vezij, stran 2571.

Na podlagi četrtega odstavka 9. člena zakona o varstvu topografije polprevodniških vezij (Uradni list RS, št. 21/95) izdaja minister za znanost in tehnologijo
P R A V I L N I K
o vsebini prijave za registracijo topografije polprevodniških vezij
1. člen
Ta pravilnik določa bistvene elemente in način sestavljanja prijave za varstvo topografije polprevodniških vezij ter vsebino registra zavarovanih topografij polprevodniških vezij.
2. člen
Prijava mora vsebovati:
1. zahtevo za vpis v register zavarovanih topografij na izpolnjenem obrazcu SIPO T-1;
2. materiale, ki določajo ali ilustrirajo zadevno topografijo;
3. povzetek značilnosti elektronske funkcije ali funkcij polprevodniškega vezja, izdelanega po zadevni topografiji;
4. pisno izjavo o datumu začetka gospodarskega izkoriščanja, če je bila topografija gospodarsko že izkoriščana.
Kot priloga se lahko predloži:
1. vzorce integriranih vezij, izdelanih po zadevni topografiji;
2. nosilce podatkov o topografiji (magnetne, optične…);
3. izpis podatkov o topografiji (računalniški izpis datoteke, ki se uporablja pri izdelavi zadevne topografije).
3. člen
Skupaj s prijavo, oziroma v roku dveh mesecev, se kot priloga vloži:
1. potrdilo o plačani pristojbini za vpis v register zavarovanih topografij;
2. pooblastilo zastopniku;
3. podatke o drugih prijaviteljih, če je več prijaviteljev;
4. podatke o drugih ustvarjalcih, če je več ustvarjalcev.
Na obrazloženo zahtevo prijavitelja lahko Urad RS za intelektualno lastnino (v nadaljevanju: urad) podaljša rok iz 2., 3. in 4. točke tega člena za največ tri mesece.
4. člen
Zahteva za vpis v register zavarovanih topografij se vloži na obrazcu SIPO T-1, ki vsebuje:
1. naslov za dopisovanje, ki je praviloma naslov prijavitelja ali njegovega zastopnika oziroma naslov skupnega predstavnika, če je več prijaviteljev, številko telefona in telefaksa ter morebitno šifro akta;
2. podatke o prijavitelju: priimek in ime ter naslov stalnega prebivališča vključno z navedbo države, če gre za fizično osebo, oziroma firmo in njen sedež, če gre za pravno osebo, pri čemer se morajo podatki za pravne osebe ujemati s podatki iz sodnega registra;
3. podatke o morebitnem zastopniku, ki mora biti vpisan v register zastopnikov pri uradu: priimek in ime oziroma firmo ter registrsko številko zastopnika;
4. podatke o ustvarjalcu: priimek in ime ter naslov, pri katerem zadostuje navedba kraja in države;
5. naziv in/ali oznako topografije;
6. datum začetka gospodarskega izkoriščanja, če je bila topografija gospodarsko že izkoriščana;
7. izjave:
a) označbo in izjavo o skupnem predstavniku, kadar je več prijaviteljev brez zastopnika in se odločijo za skupnega predstavnika, pri čemer se pri naslovu za dopisovanje navede njegov naslov;
b) označbo, da je prijavitelj tudi uporabnik topografije;
c) označbo, da je prijavitelj pravni naslednik ustvarjalca;
d) označbo, da je topografija ustvarjena v delovnem razmerju, po naročilu, po pogodbi ali za lastne potrebe ustvarjalca;
8. podatke o prilogah:
a) označbo o priloženih straneh povzetka značilnosti elektronskih funkcij polprevodniškega vezja, izdelanega po zadevni topografiji;
b) označbo o prilogah, ki določajo ali ilustrirajo zadevno topografijo;
c) označbo o priloženih vzorcih integriranega vezja, izdelanega po zadevni topografiji;
d) označbo, da je priloženo potrdilo o plačilu pristojbine;
e) označbo, da so priloženi nosilci podatkov (magnetni, optični…);
f) označbo, da je priložen tiskani izpis podatkov;
g) označbo, da je priloženo pooblastilo zastopniku;
h) označbo, da je priložen dodatni list s podatki o drugih prijaviteljih;
i) označbo, da je priložen dodatni list s podatki o drugih ustvarjalcih;
j) označbo o drugih prilogah;
9. označbo, da je vloga poslana po telefaksu;
10. priimek, ime in funkcijo ter podpis odgovorne osebe prijavitelja, če gre za pravno osebo, oziroma podpis prijavitelja, če gre za fizično osebo. V primeru, da pravna ali fizična oseba ima pooblaščenega zastopnika, podpis zastopnika oziroma skupnega predstavnika, če gre za več prijaviteljev brez pooblaščenega zastopnika.
Obrazec SIPO T-1 je objavljen skupaj s tem pravilnikom in je njegov sestavni del.
Če predvideni prostor v posamezni rubriki ne zadošča, se zahtevani podatek z označbo rubrike in njeno polno vsebino priloži kot posebna priloga k obrazcu SIPO T-1.
5. člen
Za določanje ali ilustracijo topografije se lahko vložijo:
1. risbe ali fotografije proizvodnih načrtov, potrebnih za proizvodnjo polprevodniškega izdelka po zadevni topografiji;
2. risbe ali fotografije mask ali njihovih delov, potrebnih za proizvodnjo polprevodniškega izdelka po zadevni topografiji;
3. risbe ali fotografije posameznih plasti polprevodniškega izdelka po zadevni topografiji;
6. člen
Priloge, ki določajo ali ilustrirajo topografijo, morajo nazorno in z zadostno ločljivostjo predstaviti posamezne plasti topografije kakor tudi njihovo zaporedje. Vsi načrti, ki tvorijo posamezno celoto morajo biti izdelani v enakem merilu.
Vložijo se lahko tudi priloge kot so nosilci podatkov (magnetni, optični…), izpisi podatkov o topografiji, vzorci polprevodniškega vezja, izdelanega po topografiji, ali dodatni pojasnjevalni opis topografije, za katero se zahteva varstvo.
7. člen
Priloge naštete v 5. členu tega pravilnika so lahko označene kot poslovna skrivnost in se v prijavi vložijo ločeno.
Dodatna kopija prilog naštetih v 5. členu tega pravilnika se lahko vloži v delno izbrisani ali zatemnjeni obliki. Nevidni del lahko obsega do 90% celotne površine načrta ali fotografije. Ta priloga je javna, vendar se ne sme fotokopirati ali kako drugače razmnoževati. Vpogled se lahko opravi samo v navzočnosti odgovornega delavca urada in stranka lahko naredi samo ročni izpis. Zahtevek za vpogled mora biti predhodno vložen v pisni obliki.
8. člen
V register varovanih topografij se vpišejo naslednji podatki:
1. registrska številka varovane topografije;
2. datum vložitve prijave;
3. datum in številka odločbe o vpisu v register;
4. podatki o prijavitelju: priimek in ime ter naslov stalnega prebivališča vključno z navedbo države prijavitelja, če gre za fizično osebo, oziroma naziv in sedež prijavitelja, če gre za pravno osebo, pri čemer se morajo podatki za pravne osebe ujemati s podatki iz sodnega registra;
5. podatki o ustvarjalcu: priimek in ime ter naslov pri katerem zadostuje navedba kraja in države;
6. naziv in/ali oznaka topografije;
7. datum začetka gospodarskega izkoriščanja, če je bila topografija gospodarsko že izkoriščana;
8. podatki o morebitnem zastopniku.
V register varovanih topografij se vpišejo tudi naslednji podatki:
1. podatki o spremembah, ki se nanašajo na prenos pravic, licenco, zastavno pravico in druge spremembe, ki so pomembne za pravni status varovane topografije;
2. podatki o spremembah, ki se nanašajo na nosilca pravice, kot so: sprememba imena oziroma firme, sprememba naslova oziroma sedeža in druge spremembe, ki se nanašajo na pravni status nosilca pravic iz zavarovane topografije;
3. podatki o morebitnih sodnih sporih v zvezi s sodnim varstvom varovane topografije;
4. podatki o prenehanju varstva varovane topografije (pravna podlaga in datum prenehanja);
5. drugi podatki.
9. člen
Po vpisu v register in objavi podatkov v uradnem glasilu urada izda urad nosilcu pravice listino o registrirani topografiji.
Listina o topografiji vsebuje:
1. registrsko številko topografije;
2. podatke o nosilcu pravice: priimek in ime ter naslov, če gre za fizično osebo, oziroma firmo in njen sedež, če gre za pravno osebo;
3. podatke o ustvarjalcih: priimek in ime ter naslov;
4. naziv in/ali oznako topografije;
5. datum začetka gospodarskega izkoriščanja, če je pred dnevom prijave topografija že bila gospodarsko izkoriščana;
6. datum vložitve prijave;
7. datum odločbe o vpisu v register;
8. datum izdaje listine.
10. člen
V register varovanih topografij se vpišejo spremembe, kot so: sprememba imena ali firme, sprememba naslova ali sedeža nosilca varovane topografije, prenos pravice, odstop pravice do uporabe (licenca), zastavna pravica in druge spremembe.
Vpis spremembe v register varovanih topografij se zahteva z vlogo, ki mora vsebovati:
1. zahtevo za vpis spremembe v register;
2. pooblastilo zastopniku, če se zahteva vloži po zastopniku;
3. ustrezno dokazilo o pravni podlagi za vpis spremembe;
4. potrdilo o plačilu ustrezne pristojbine.
Zahteva za vpis sprememb iz 1. točke drugega odstavka tega člena mora vsebovati:
1. navedbo registra, v katerega naj se vpišejo spremembe;
2. registrsko številko topografije;
3. podatke o nosilcu pravice: priimek in ime ter naslov, če gre za fizično osebo, oziroma firmo in njen sedež, če gre za pravno osebo;
4. podatke o vložniku zahteve;
5. naziv in/ali oznako topografije;
6. podatke o morebitnem zastopniku: priimek in ime oziroma firmo ter registrsko številko zastopnika;
7. navedbo spremembe in njen opis;
8. datum vložitve zahteve;
9. priimek in ime ter podpis nosilca pravice; podpis skupnega predstavnika, če je več nosilcev, ki imajo skupnega predstavnika; podpise vseh nosilcev pravice, če jih je več in nimajo skupnega predstavnika; priimek, ime in funkcijo ter podpis osebe, ki je za pravno osebo podpisala zahtevo, če je nosilec pravna oseba brez zastopnika; priimek in ime oziroma firmo ter podpis zastopnika.
11. člen
Pogodba ali javna listina, s katero se dokazuje pravna podlaga za vpis spremembe v register, se pošlje v izvirniku ali overjeni kopiji, v celoti ali v delu, iz katerega jasno izhaja, da je sprememba bila opravljena.
Če je pogodba ali javna listina v tujem jeziku, lahko urad zahteva, da se v roku, ki ne sme biti daljši od dveh mesecev od dneva vročitve poziva, predloči overjen prevod v slovenski jezik.
12. člen
Če je zahteva za vpis spremembe sestavljena v skladu s tem pravilnikom in če izpolnjuje z zakonom določene pogoje, izda urad odločbo o vpisu spremembe v register varovanih topografij in spremembo vpiše v register. Sprememba v registru se objavi v uradnem glasilu urada.
13. člen
Če vloga za spremembo ni v skladu z 10., 11. in 12. členom tega pravilnika, urad pozove vložnika, naj jo v roku, ki ne sme biti daljši od dveh mesecev od dneva vročitve poziva, dopolni.
Če se vložnik zahteve za vpis spremembe v roku iz prvega odstavka tega člena ne ravna v skladu s pozivom urada, se zahteva za vpis spremembe s sklepom zavrže.
14. člen
Če pogodba ali javna listina, s katero se dokazuje pravna podlaga za vpis spremembe, ne izpolnjuje z zakonom določenih pogojev, ali če se podatki iz zahteve za vpis spremembe ne ujemajo s podatki v registru, pozove urad vložnika zahteve, naj se v roku, ki ne sme biti daljši od dveh mesecev od dneva vročitve poziva, izreče o razlogih, zaradi katerih ni mogoče vpisati spremembe.
Če se vložnik zahteve v roku iz prvega odstavka tega člena ne izreče o razlogih, zaradi katerih ni mogoče vpisati spremembe, ali ne navede novih dejstev in ne predloži novih dokazov, urad z odločbo zavrne zahtevo za vpis spremembe.
15. člen
V register varovanih topografij se vpiše navedba, ali je licenca izključna ali neizključna, če je vrsta licence določena s pogodbo.
Licenca se vpiše v register kot podlicenca, če jo je dal pridobitelj licence, ki je vpisana v register.
16. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 004-1/96
Ljubljana, dne 27. maja 1996.
Minister
za znanost in tehnologijo
prof. dr. Andrej Umek l. r.
                NAVODILO ZA IZPOLNJEVANJE OBRAZCA


Obrazec izpolnite s tiskalnikom, pisalnim strojem ali čitljivimi
tiskanimi črkami.


1. Vpišite polni poštni naslov za dopisovanje. Praviloma je to
naslov prijavitelja ali njegovega zastopnika oziroma naslov
skupnega predstavnika, če je prijaviteljev več.

2. Če je prijavitelj fizična oseba, vpišite najprej priimek, nato
ime in polni naslov, vključno z državo.

Če je prijavitelj pravna oseba, vpišite firmo in sedež. Vsi
podatki morajo biti identični s podatki iz sodnega registra.

Če je prijaviteljev več, jih na enak način navedite v prilogi.

3. Navedite priimek in ime pooblaščenega zastopnika in številko,
pod katero je registriran pri uradu.

4. Vpišite najprej priimek, nato ime in naslov ustvarjalca,
vključno z državo. Če je ustvarjalcev več, jih na enak način
navedite v prilogi.

5. Vpišite naziv in/ali oznako topografije.

6. Navedite datum začetka gospodarskega izkoriščanja, če je
topografija že bila izkoriščana.

7. S križcem označite ustrezne izjave. Pri prvi izjavi navedite
skupnega predstavnika le v primeru, če je prijaviteljev več in
nimajo zastopnika.

8. S križcem označite kvadrat glede na to, katere priloge
prilagate.

9. S križcem označite, če vlogo pošiljate po telefaksu.

Pri podpisovanju obrazca upoštevajte naslednje:

- če je prijavitelj fizična oseba, ki nima zastopnika, navede
svoj priimek in ime ter se podpiše;

- če je prijavitelj fizična ali pravna oseba, ki ima zastopnika,
slednji navede svoj priimek in ime oziroma firmo ter se podpiše;

- če je prijavitelj pravna oseba, ki nima zastopnika, navede
priimek in ime ter funkcijo odgovorne osebe, ki jo tudi podpiše;

- če je več prijaviteljev, ki imajo skupnega predstavnika, se
slednji podpiše.


Vlogo pošljite na naslov:


URAD RS ZA INTELEKTUALNO LASTNINO
Kotnikova 6, p.p. 206
1001 LJUBLJANA

ali po telefaksu:

(061) 314 133

in naknadno še po pošti na gornji naslov.


PRISTOJBINA

Pristojbino nakažite na žiro račun urada št.:

50100-840-061-3070.

Kot namen nakazila navedite: za registracijo topografije.


AAA Zlata odličnost