Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/1996 z dne 31. 5. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/1996 z dne 31. 5. 1996

Kazalo

1841. Pravilnik o znaku "Dobra igrača", stran 2378.

Na podlagi 14. člena zakona o organizaciji in delovnem področju ministrstev (Uradni list RS, št. 71/94) in 99. člena zakona o upravi (Uradni list RS, št. 67/94) minister za šolstvo in šport izdaja
P R A V I L N I K
o znaku “Dobra igrača”
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se opredeljuje znak “Dobra igrača”, določajo podlage za ocenjevanje igrač in postopek za pridobitev znaka “Dobra igrača”.
2. člen
Znak “Dobra igrača” se podeli igračam, namenjenim predšolskim in šolskim otrokom, za katere se v postopku, določenim s tem pravilnikom, ugotovi, da izpolnjujejo zahtevane strokovne kriterije.
3. člen
Znak “Dobra igrača” je simbol otroka, ki lovi žogo z razprostrtimi rokami v obliki črke Y, oranžne barve. Simbol otroka in žoge obkroža oranžni krog, prekinjen ob spodnjem robu simbola Y. Pod krogom je napis “Dobra igrača” v oranžni barvi.
4. člen
Znak “Dobra igrača” podeljuje minister, pristojen za predšolsko vzgojo, na predlog komisije za oceno igrač.
Komisijo za oceno igrač sestavlja šest članov, ki jih imenuje minister, pristojen za predšolsko vzgojo, izmed strokovnjakov na področju zdravstva, psihologije in pedagogike, tehnologije in oblikovanja. V komisiji sodelujeta predstavnik ministrstva, pristojnega za predšolsko vzgojo ter strokovni tajnik komisije.
Člane komisije, predsednika in tajnika imenuje minister, pristojen za predšolsko vzgojo, za štiri leta.
Komisija dela v skladu s poslovnikom o delu komisije, ki ga sprejme na svoji prvi seji.
II. POSTOPEK OCENJEVANJA IGRAČE
5. člen
Komisija za oceno igrač obravnava igrače, ki jih v ocenjevanje predložijo zainteresirani vlagatelji.
6. člen
Vlagatelj za domačo igračo je lahko proizvajalec igrače, vlagatelj za tujo igračo je lahko uvoznik igrače.
Dejstvo iz prejšnjega odstavka izkaže vlagatelj z ustreznimi dokazili.
7. člen
Vlagatelj predloži igračo v ocenjevanje s posebno vlogo, ki vsebuje naslednje priloge:
– slovensko ime igrače,
– pravila igre oziroma navodila za uporabo igrače v slovenskem jeziku, kadar je to potrebno,
– pisne ocene strokovnih institucij iz 9. člena tega pravilnika,
– igračo v enem izvodu,
– dve barvni fotografiji ali fotokopiji igrače oziroma barvni prospekt ali katalog igrač,
– druga strokovna mnenja, če jih ima.
Dokumentacijo, ki je potrebna za izdelavo ocen iz tretje alinee prejšnjega odstavka, določijo strokovne institucije.
8. člen
Komisija za oceno igrač ocenjuje igrače na podlagi:
– pisnih ocen strokovnih institucij, določenih v 9. členu tega pravilnika,
– pregleda predložene igrače in mnenja strokovnih članov komisije ter
– drugih strokovnih mnenj, če so jih vlagatelji predložili v pisni obliki.
Komisija poda končno oceno igrače in predlaga ministru podelitev znaka “Dobra igrača”.
9. člen
Pisne ocene izdajo naslednje pooblaščene strokovne institucije:
– Institut za varovanje zdravja Republike Slovenije – oddelek za sanitarno kemijo,
– Pedagoška fakulteta v Ljubljani – oddelek za fiziko in tehniko,
– Filozofska fakulteta – oddelek za psihologijo,
– Društvo oblikovalcev Slovenije.
10. člen
Vse stroške, ki nastanejo pri pripravi ocen iz tretje alinee prvega odstavka 7. člena, zaračunajo te institucije vlagatelju.
11. člen
Minister, pristojen za predšolsko vzgojo podeli vlagatelju za igračo znak “Dobra igrača”.
Znak “Dobra igrača” je neprenosljiv in ga lahko nosi le igrača prejemnika tega znaka.
Pravice, ki jih uživajo igrače z znakom “Dobra igrača” na podlagi predpisov s področja plačevanja prometnih davkov, lahko uveljavlja pri ministrstvu, pristojnem za predšolsko vzgojo, le pridobitelj tega znaka.
12. člen
Ministrstvo, pristojno za predšolsko vzgojo, vodi evidenco podeljenih znakov “Dobra igrača”.
Vzorce igrač, ki jih je komisija ocenjevala, in en izvod seznama iz drugega odstavka 15. člena tega pravilnika hrani in uporablja Pedagoška fakulteta v Ljubljani za izobraževanje vzgojiteljic in vzgojiteljev na podlagi pogodbe, ki jo sklene z ministrstvom, pristojnim za predšolsko vzgojo.
13. člen
Če predloži komisiji za oceno igrač vlagatelj igračo, enako igrači, ki že ima znak “Dobra igrača”, lahko pooblaščene institucije iz 9. člena tega pravilnika svoje ocene pripravijo le na podlagi preverjanja istovetnosti igrače.
V primeru iz prejšnjega odstavka tega člena nosi vlagatelj dejanske stroške preverjanja.
III. ODVZEM ZNAKA “DOBRA IGRAČA”
14. člen
Komisija predlaga ministru odvzem znaka “Dobra igrača” za tiste igrače, ki ne izpolnjujejo več kriterijev, po katerih so pridobile ta znak.
Komisija lahko predlaga odvzem znaka “Dobra igrača” tudi v primeru, če ugotovi, da se uporablja v nasprotju z drugim odstavkom 11. člena.
IV. NALOGE KOMISIJE ZA OCENO IGRAČ
15. člen
Z rezultati ocenjevanja in o primerih odvzema znaka “Dobra igrača” seznanja komisija pristojne inšpekcijske službe in zainteresirane strokovne institucije, proizvajalce igrač, trgovce, avtorje in druge.
Komisija vsako leto izdela seznam igrač, ki so prejele znak “Dobra igrača”.
Seznam je javen in je arhiviran na sedežu komisije.
Komisija spremlja svetovne trende pri razvoju igrač in se vključuje v domača in mednarodna strokovna posvetovanja o igračah.
16. člen
Komisija lahko enkrat letno izmed igrač slovenskih proizvajalcev, ki so prejele znak “Dobra igrača”, izbere najboljšo igračo in jo predlaga za podelitev priznanja “Igrača leta”.
V. KONČNE DOLOČBE
17. člen
Pri ugotavljanju istovetnosti igrač, ki so pridobile znak dobra igrača po predpisih v obdobju od leta 1985 do 1991, se ne uporablja 13. člen tega pravilnika, temveč o tem odloči komisija sama. V primeru ugotovljene istovetnosti se igrači podeli znak “Dobra igrača”.
V primeru iz prejšnjega odstavka mora vlagatelj v vlogi za pridobitev znaka “Dobra igrača” navesti ime proizvajalca igrače ter priložiti seznam igrač, katalog in eno igračo.
18. člen
Sredstva za delo komisije za ocenjevanje igrač zagotavlja ministrstvo, pristojno za predšolsko vzgojo.
19. člen
Z dnem, ko prične veljati ta pravilnik, preneha veljati pravilnik o znaku “Dobra igrača” z dne 22. 11. 1993, ki ga je izdal minister za šolstvo in šport.
20. člen
Ta pravilnik prične veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 602-5/96
Ljubljana, dne 23. aprila 1996.
Minister
za šolstvo in šport
dr. Slavko Gaber l. r.

AAA Zlata odličnost