Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/1996 z dne 10. 5. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/1996 z dne 10. 5. 1996

Kazalo

1499. Uredba o subvencioniranju študentske prehrane, stran 2053.

Na podlagi prvega odstavka 89. člena zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 5/96) in prvega odstavka 26. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o subvencioniranju študentske prehrane
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S to uredbo se določajo način, upravičenci in merila za subvencioniranje študentske prehrane, kot del uresničevanja javnega interesa pri zagotavljanju ustreznih materialnih pogojev študentov, ki se izobražujejo v okviru študijskih programov na Univerzi v Ljubljani in Univerzi v Mariboru ter na samostojnih visokošolskih zavodih.
2. člen
Strokovno organizacijske naloge pri subvencioniranju študentske prehrane opravlja ministrstvo, pristojno za delo, družino in socialne zadeve (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).
Za izvajanje posameznih nalog iz prejšnjega odstavka lahko ministrstvo pooblasti Študentsko organizacijo Slovenije oziroma Republiški zavod za zaposlovanje. Medsebojna razmerja, obveznosti in odgovornosti pri izvajanju navedenih nalog se uredijo s pogodbo.
II. NAČIN SUBVENCIONIRANJA ŠTUDENTSKE PREHRANE
3. člen
Subvencioniranje študentske prehrane se izvaja s prodajo bonov za študentsko prehrano (v nadaljnjem besedilu: boni).
Bone izdajajo gostinska in druga podjetja ter zavodi, ponudniki študentske prehrane, izbrani na podlagi javnega razpisa, ki ga vsako leto objavi ministrstvo.
Boni morajo biti izdelani s primerno zaščito proti ponarejanju in se lahko uporabljajo izključno za plačilo toplega obroka.
4. člen
Višina subvencije za študentsko prehrano iz proračunskih sredstev znaša najmanj 60 odstotkov vrednosti povprečne cene študentskega kosila za predpretekli mesec, usklajene z ugotovljeno stopnjo porasta drobnoprodajnih cen v tem mesecu, kot jo ugotovi in objavi Statistični urad Republike Slovenije.
Povprečna cena študentskega kosila predstavlja izračunano povprečje cen študentskih kosil v predpreteklem mesecu, ponderirano s številom prodanih bonov posameznega ponudnika v tem mesecu.
5. člen
Proračunska sredstva za subvencioniranje študentske prehrane so namenska in se lahko uporabljajo le za ta namen. Sredstva za kritje stroškov izvajanja subvencionirane študentske prehrane zagotavlja ministrstvo v višini najnujnejših opravičljivih dejanskih stroškov in Republiški zavod za zaposlovanje ter Študentska organizacija Slovenije iz drugih virov, v skladu s sklenjeno pogodbo iz 2. člena te uredbe.
6. člen
Subvencioniranje študentske prehrane se izvaja skozi celo študijsko leto v času trajanja predavanj in rednih študijskih obveznosti.
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se subvencioniranje študentske prehrane ne zagotavlja za čas šolskih počitnic in sicer od 10. julija do 20. avgusta tekočega šolskega leta.
III. UPRAVIČENCI DO SUBVENCIONIRANE ŠTUDENTSKE PREHRANE
7. člen
Upravičenci do subvencionirane študentske prehrane so vse osebe, s statusom študenta Univerze v Ljubljani in Univerze v Mariboru ter samostojnih visokošolskih zavodov, vključno z absolventi in študenti podiplomskega študija in ta status izkažejo s študentsko izkaznico oziroma z vpisanim inskripcijskim potrdilom za tekoči semester v indeksu predavanj ter niso zaposleni oziroma vpisani v evidenco iskalcev zaposlitve pri Republiškem zavodu za zaposlovanje.
Upravičenci do subvencioniranja študentske prehrane so tudi osebe s statusom študenta višje strokovne šole, ki ta status izkažejo s potrdilom te šole in niso zaposlene oziroma vpisane v evidenco iskalcev zaposlitve pri Republiškem zavodu za zaposlovanje.
8. člen
Upravičenci iz prejšnjega člena te uredbe imajo v okviru subvencioniranja študentske prehrane pravico do nakupa največ 20 bonov mesečno.
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka imajo upravičenci z ugotovljeno invalidnostjo I. kategorije in upravičenci, ki že imajo otroka, pravico do nakupa največ pet dodatnih bonov mesečno.
Posamezni upravičenec iz prejšnjega odstavka lahko uveljavi le eno izmed podlag za pridobitev pravice do nakupa dodatnih bonov. Pravico do nakupa dodatnih bonov na podlagi izkazanega starševstva lahko uveljavlja le eden od staršev.
IV. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
9. člen
Do ustanovitve Študentske organizacije Slovenije, vendar najdlje do 31. decembra 1996, opravljata posamezne strokovno organizacijske naloge pri organizaciji in izvedbi subvencionirane študentske prehrane po pooblastilu Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve Študentska organizacija Univerze v Ljubljani in Študentska organizacija Univerze v Mariboru.
10. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 620-11/96-3/1-8
Ljubljana, dne 25. aprila 1996.
Vlada Republike Slovenije
Janko Deželak l. r.
Podpredsednik

AAA Zlata odličnost