Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/1996 z dne 10. 5. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/1996 z dne 10. 5. 1996

Kazalo

1446. Odredba o uvedbi agromelioracijskega postopka na območju Občine Komen, stran 2001.

Na podlagi 101. člena zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 1/79, 11/81 in 1/86 ter Uradni list RS, št. 9/90 in 5/91 ter 46/92 in 58/95 – odločba US), v zvezi s 1. členom zakona o prevzemu državnih funkcij, ki so jih do 31. 12. 1994 opravljali organi občin (Uradni list RS, št. 29/95) ter 99. člena zakona o upravi (Uradni list RS, št. 67/94) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
O D R E D B O
o uvedbi agromelioracijskega postopka na območju Občine Komen
1. člen
S to odredbo se uvedejo agromelioracijski postopki na kmetijskih zemljiščih na območju Občine Komen.
2. člen
Agromelioracijski postopek se uvede na kmetijskih zemljiščih, katerih lastnik oziroma uporabnik je:
-----------------------------------------------------------------------------------
K. o.     Parc. št.    Vrsta rabe    Kat. r.    Površ. m2    ZKV
-----------------------------------------------------------------------------------
Agram Zofija, Tupelče 4, Štanjel
Kobjeglava   1510-del    pašnik      3       10640      17
        1509      travnik     3       360       17
-----------------------------------------------------------------------------------
Meje območij agromelioracij so vrisane v preglednih katastrskih kartah, ki so sestavni del investicijsko tehnične dokumentacije, ki je na vpogled pri Kmetijski svetovalni službi v Komnu.
Investicijsko tehnična dokumentacija mora biti v skladu s prostorsko ureditvenimi pogoji, ki veljajo na navedenih melioracijskih območjih.
3. člen
Investitor agromelioracij po tej odredbi je:
– lastnik oziroma uporabnik kmetijskih zemljišč iz 2. člena te odredbe, zanje lahko vlaga zahtevek njihov pooblaščanec, ali
– pravna oseba, ki jo ustanovi oziroma za to pooblasti lastnik oziroma uporabnik kmetijskih zemljišč iz 2. člena te odredbe.
4. člen
Sredstva za agromelioracije zagotavlja lastnik in uporabnik kmetijskih zemljišč iz 2. člena te odredbe, ki lahko pridobi del sredstev iz proračuna Republike Slovenije na podlagi javnega razpisa, ki ga objavi Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Ljubljana.
5. člen
Agromelioracije po tej odredbi obsegajo ureditev kmetijskih površin za racionalnejšo rabo in zajemajo:
– terasiranje
– krčenje grmovja in
– odstranjevanje kamenja.
Lastnik oziroma uporabnik kmetijskih zemljišč na agromelioracijskih območjih iz 2. člena te odredbe mora sam opraviti očiščevalna dela in posaditi vinograde.
Če lastnik oziroma uporabnik kmetijskih zemljišč ne opravi del v roku, določenem v investicijskem programu, odredi Upravna enota Komen – organizacijska enota, pristojna za kmetijstvo, v skladu s 109. členom zakona o kmetijskih zemljiščih izvedbo potrebnih ukrepov na stroške lastnika oziroma uporabnika kmetijskega zemljišča iz 2. člena te odredbe.
Investitor mora vsa dela opravljati tudi v skladu s predpisi o urejanju naselij in drugih posegov v prostor ter mora zagotoviti, da bo pooblaščena strokovna inštitucija opravljala strokovni nadzor nad vsemi deli.
6. člen
Raba kmetijskih zemljišč iz 2. člena te odredbe mora biti po končanih agromelioracijah usklajena z novo kakovostjo zemljišča.
Lastnik oziroma uporabnik kmetijskih zemljišč iz 2. člena te odredbe mora redno vzdrževati doseženo rodovitnost melioriranih zemljišč.
7. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 355-03-01/96
Ljubljana, dne 12. aprila 1996.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano
dr. Jože Osterc l. r.

AAA Zlata odličnost