Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/1996 z dne 10. 5. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/1996 z dne 10. 5. 1996

Kazalo

1439. Odredba o uvedbi agromelioracijskega postopka na območju Občine Ravne-Prevalje, stran 1993.

Na podlagi 101. člena zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 1/79, 11/81 in 1/86 ter Uradni list RS, št. 9/90, 5/91, 46/92 in 58/95 – odl. US) v zvezi s 1. členom zakona o prevzemu državnih funkcij, ki so jih do 31. 12. 1994 opravljali organi občin (Uradni list RS, št. 29/95) ter 99. člena zakona o upravi (Uradni list RS, št. 67/94) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
O D R E D B O
o uvedbi agromelioracijskega postopka na območju Občine Ravne-Prevalje
1. člen
S to odredbo se uvede agromelioracijski postopek na kmetijskih zemljiščih na območju Občine Ravne-Prevalje
2. člen
Agromelioracijski postopek se uvede na kmetijskih zemljiščih, katerih lastniki oziroma uporabniki so:
---------------------------------------------------------------------------------
K. o.        parc. št.  vrsta rabe   kat. r.  površina m2  št. ZKV
---------------------------------------------------------------------------------
Smolak Ferdinand, Šentanel 24, Prevalje
Šentanel      14      pašnik     4        1.568     11
          16      njiva      7        10.000     11
          19      njiva      4        2.605     11
          25      pašnik     4        5.827     11
Najrajter Vinko Jamnica 17, Prevalje
Jamnica      17      gozd      5        30.000     1
Kričej Peter, Podkraj 12, Ravne na Koroškem
Zagrad       449     njiva      6         4.76     30
          458/     njiva      6         5.24     30
Mori Silvo, Podkraj 12, Prevalje
Zagrad       377     pašnik     3        5.197     56
          381     njiva      4         941     56
          383/1    travnik     4        1.750     56
          558     travnik     6        1.529     56
          559     travnik     4         583     56
Močilnik Rok, Lokovica 12, Prevalje
Lokovica      189     travnik     5        9.091     7
          189     travnik     6        11.409     7
Krautberger Jožica, Branko, Tolsti vrh 29, Ravne na Koroškem
Tolsti vrh     1314     njiva      4        9.639    129
          1316/1    travnik     7        8.361    129
Dobrodel Jože, Stražišče 44, Prevalje
Stražišče     387     travnik     6        7.411     24
          391     pašnik     4        4.589     24
Kotnik Anton, Marija, Šentanel 5, Prevalje
Šentanel      200     gozd      4         539     3
          206     pašnik     3        1.529     3
          208     sadovnjak    4        7.932     3
Gradišnik Robert, Lokovica 4, Prevalje
Lokovica      141/1    pašnik     3        11.454     2
          145/2    pašnik     4        2.025     2
          143     travnik     5        11.521     2
Merkač Matjaž, Kotlje 3, Ravne na Koroškem
Kotlje       259/1    travnik     4        10.000     4
Juteršek Rudolf, Elizabeta, Strojna 5, Ravne na Koroškem
Strojna      415     travnik     5        5.755     12
          415     travnik     6        1.097     12
          423/1    travnik     6        8.409     12
          423/2    travnik     6        3.751     12
          424     pašnik     3         137     12
          426     travnik     6        2.778     12
          427     pašnik     4        8.073     12
Konečnik Jože, Vera, Brdinje 13, Ravne na Koroškem
Brdinje      271/1    njiva      6        8.200     6
          271/2    pašnik     5         205     6
          274     gozd      4        10.655     6
Kordež Ivan, Prisoje 60, Prevalje
Farna vas     395     travnik     6        2.305     60
          394     travnik     5        2.137     60
          39_     sadovnjak    –         69_     60
Senica Jože, Šentanel 23, Prevalje
Šentanel      323     gozd      5        10.000     6
Penec Ivan, Suhi vrh 5, Prevalje
Suhi vrh      250     gozd      4         143     16
          251     gozd      4         200     16
          252     pašnik     3        7.805     16
          253     pašnik     4        11.852     16
---------------------------------------------------------------------------------
Meje območij agromelioracij so vrisane v preglednih katastrskih kartah, ki so sestavni del investicijsko tehnične dokumentacije, ki je na vpogled pri Kmetijski svetovalni službi Zavoda za veterinarstvo in živinorejo Celje, Enota za kmetijsko svetovanje Ravne na Koroškem.
Investicijsko tehnična dokumentacija mora biti v skladu s prostorsko ureditvenimi pogoji, ki veljajo na navedenih melioracijskih območjih.
3. člen
Investitorji agromelioracije po tej odredbi so:
– lastniki oziroma uporabnik kmetijskih zemljišč iz 2. člena te odredbe, zanje lahko vlaga zahtevke njihov pooblaščenec, ali – pravne osebe, ki jih ustanovijo oziroma za to pooblastijo lastniki oziroma uprabniki kmetijskih zemljišč iz 2. člena te odredbe.
4. člen
Sredstva za agromelioracije zagotovijo lastniki in uporabniki kmetijskih zemljišč iz 2. člena te odredbe, ki lahko pridobijo del sredstev iz proračuna Republike Slovenije na podlagi javnega razpisa, ki ga objavi Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
5. člen
Agromelioracija po tej odredbi obsega ureditev kmetijskih površin za racionalnejšo rabo po investicijskem programu in zajema:
– čiščenje zaraslih površin;
– izravnavo terena;
– založno gnojenje po gnojitvenem načrtu;
– kalcifikacijo tal;
– setev travno-deteljnih mešanic;
– zatiranje plevela.
Lastniki oziroma uporabniki kmetijskih zemljišč na agromelioracijskih območjih iz 2. člena odredbe morajo sami opraviti očiščevalna dela na kmetijskih zemljiščih, setev, pripravljalna dela za postavitev čredink in trosenje mineralnih gnojil.
Če lastniki oziroma uporabniki kmetijskih zemljišč ne opravijo del v roku, določenem v investicijskem programu,odredi Upravna enota Ravne na Koroškem – organizacijska enota, pristojna za kmetijstvo, v skladu s 109. členom zakona o kmetijskih zemljiščih izvedbo potrebnih ukrepov na stroške lastnika oziroma uporabnika kmetijskega zemljišča iz 2. člena te odredbe.
Investitor mora vsa dela opravljati tudi v skladu s predpisi o urejanju naselij in drugih posegov v prostor ter mora zagotoviti, da bo pooblaščena strokovna institucija opravljala nadzor nad vsemi deli.
6. člen
Raba kmetijskih zemljišč iz 2. člena te odredbe mora biti po končanih agromelioracijah usklajena z novo kakovostjo zemljišča in mora ustrezati predpisom o dobrem gospodarju.
Lastniki oziroma uporabniki kmetijskih zemljišč iz 2. člena te odredbe morajo redno vzdrževati doseženo rodovitnost melioriranih zemljišč.
7. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 330-1/96-3/4
Ljubljana, dne 28. marca 1996.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano
dr. Jože Osterc l. r.