Uradni list

Številka 17
Uradni list RS, št. 17/1996 z dne 29. 3. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 17/1996 z dne 29. 3. 1996

Kazalo

965. Pravilnik o tehničnih pogojih za pridobitev licence za opravljanje dejavnosti tehničnega varovanja oseb in premoženja, stran 1373.

Na podlagi 14. člena zakona o zasebnem varovanju in o obveznem organiziranju službe varovanja (Uradni list RS, št. 32/94) izdaja minister za notranje zadeve
P R A V I L N I K
o tehničnih pogojih za pridobitev licence za opravljanje dejavnosti tehničnega varovanja oseb in premoženja
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem pravilnikom se določajo tehnični pogoji za pridobitev licence za opravljanje dejavnosti tehničnega varovanja oseb in premoženja.
II. TEHNIČNI POGOJI
2. člen
a) Osebje
V intervencijskih centrih mora biti zagotovljena stalna prisotnost najmanj dveh oseb, ki ob sprožitvi alarmnega signala poskrbita za ustrezno ukrepanje.
Za ustrezno ukrepanje se šteje, da je zagotovljeno ukrepanje lastnih varnostnikov.
Osebi iz prvega odstavka tega člena morata izpolnjevati z zakonom določene pogoje.
3. člen
b) Oprema
Prostori intervencijskega centra morajo biti primerni za poslovne prostore, ustrezno tehnično varovani in imeti kontroliran vstop v objekt.
Prostori iz prejšnjega odstavka morajo imeti dva izvora napajanja v električno energijo, in sicer iz električnega omrežja in iz vira nadomestnega napajanja, ki mu zagotavlja delovanje najmanj 24 ur.
Intervencijski center mora imeti:
– sprejemnik signalov s pripadajočo tehnično opremo, ki zagotavlja avtomatični časovni zapis vseh stanj, in sicer: alarm, vključitev, izključitev, preverjanje, servisni poseg, okvara, avtomatsko preverjanje in izvedeni ukrepi;
– sistem za prenos signalov;
– zaščito pred posegom nepooblaščenih oseb;
– zagotovljeno stalno povezavo z varnostniki;
– najmanj dve telefonski liniji do 50 naročnikov ter dodatno linijo na vsakih nadaljnjih 50 naročnikov;
– zagotovljeno zasilno razsvetljavo delovnih mest, pri čemer mora dosegati vsaj 10% osvetljenosti splošne razsvetljave;
– dokazilo, da ima v primeru okvare opreme za tehnično varovanje zagotovljeno odpravo okvare v roku 6 ur od njenega nastanka;
– zagotovljen ustrezen način obveščanja policije, če so nanj vezani objekti iz 21. člena zakona o zasebnem varovanju in o obveznem organiziranju službe varovanja.
4. člen
Oprema za tehnično varovanje mora ustrezati tehnični dokumentaciji in veljavnim domačim tehničnim predpisom. Če domačih predpisov ni, se uporabljajo IEC standardi.
5. člen
Delovanje sistema za prenos signala mora zagotoviti učinkovito ukrepanje varnostnikov, to je najkasneje v 15 minutah od sprejetega signala.
Varovani objekti, ki nimajo možnosti stalne nadzorovane povezave z intervencijskim centrom, imajo lahko lokalno signalizacijo, ki jo sestavlja rumena utripajoča luč in časovno omejen zvočni signal.
6. člen
Vsi sprejeti signali z varovanih objektov se morajo avtomatično zapisovati. Vsak zapis mora poleg vrste dogodka vsebovati še datum, uro in tekočo številko zapisa, odrejene ukrepe intervencijskega centra in ugotovljeno stanje.
Podatki o vseh sprejetih signalih se morajo hraniti najmanj eno leto od dneva, ko je bil signal sprejet.
7. člen
Lastnik oziroma upravljalec intervencijskega centra mora zagotoviti strokovno montažo, redno strokovno vzdrževanje sistema tehničnega varovanja v rokih in na način, kot izhaja iz navodil proizvajalca. Lastnik oziroma upravljalec mora v ta namen uporabljati storitve vgraditelja sistemov ali vzdrževalca, ki ju je pooblastil proizvajalec.
8. člen
O prenosu alarmnega signala do objektov ministrstva za notranje zadeve odloča ministrstvo za notranje zadeve, ki za vsak varovani objekt posebej določi pogoje varovanja in druge medsebojne obveznosti.
9. člen
Mehanska zaščita mora biti izdelana, preizkušena in certificirana v skladu s slovenskimi, če pa ti ne obstajajo pa z evropskimi standardi, tehničnimi predpisi in priporočili. Mehanska zaščita v tehnično varovanih objektih mora biti konstruirana in vgrajena tako, da omogoča potreben čas za učinkovito posredovanje varnostnikov.
10. člen
Podatki o projektu, izdelavi, vgradnji sistema tehničnega varovanja in sprejetih signalih so poslovna tajnost in morajo biti ustrezno tehnično varovani.
Način ravnanja s podatki iz prejšnjega odstavka mora biti urejen z internim aktom lastnika oziroma upravljalca intervencijskega centra.
III. KONČNA DOLOČBA
11. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0221-28-241/51-96
Ljubljana, dne 18. marca 1996.
Andrej Šter l. r.
Minister
za notranje zadeve

AAA Zlata odličnost