Uradni list

Številka 13
Uradni list RS, št. 13/1996 z dne 1. 3. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 13/1996 z dne 1. 3. 1996

Kazalo

630. Sklep o preoblikovanju javnega zavoda Klinični center Ljubljana, stran 976.

Na podlagi tretjega odstavka 3. člena in 8. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 in 8/96) ter četrtega odstavka 2. člena ter 5. člena zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 9/92) je Vlada Republike Slovenije na seji 19. februarja 1996 sprejela
S K L E P
o preoblikovanju javnega zavoda Klinični center Ljubljana
USTANOVITELJ
1. člen
Ustanovitelj Kliničnega centra Ljubljana je Republika Slovenija. Ustanoviteljske pravice in obveznosti izvršuje Vlada Republike Slovenije.
2. člen
Klinični center je pravna oseba s statusom javnega zdravstvenega zavoda.
IME IN SEDEŽ
3. člen
Ime javnega zdravstvenega zavoda je Klinični center Ljubljana, skrajšano KC Ljubljana (v nadaljevanju: KC). Za poslovanje s tujino se uporablja naziv University Medical Center Ljubljana.
Sedež KC je v Ljubljani, Zaloška cesta 2.
DEJAVNOST
4. člen
Temeljne dejavnosti KC so zdravstvena dejavnost na sekundarni in terciarni ravni, izobraževalna dejavnost in raziskovalna dejavnost.
Zdravstvena dejavnost: KC s svojimi klinikami, inštituti in drugimi organizacijskimi enotami opravlja bolnišnično in ambulantno specialistično dejavnost za področje ljubljanske zdravstvene regije in drugih regij, če nimajo ustrezne zdravstvene dejavnosti na regionalni ravni, ter zdravstveno dejavnost na terciarni ravni.
Terciarno zdravstveno dejavnost predstavljajo skrb za uravnotežen razvoj specialističnih zdravstvenih dejavnosti v državi, uvajanje novih zdravstvenih metod, posredovanje novega znanja in veščin drugim zdravstvenim zavodom, izvajanje najzahtevnejših zdravstvenih storitev ter izvajanje tistih zdravstvenih ukrepov, ki so potrebni za izvajanje izobraževalne dejavnosti.
Izobraževalna dejavnost: KC s svojimi klinikami, inštituti in drugimi organizacijskimi enotami izvaja izobraževalno dejavnost za potrebe Medicinske fakultete in drugih zdravstvenih šol.
KC izvaja zdravstveno izobraževalno dejavnost na dodiplomski in podiplomski ravni ter predlaga vsebino ali spremembo izobraževalnih programov. Posebej skrbi za čim boljšo strokovno, izobraževalno in raziskovalno usposobljenost strokovnjakov, zaposlenih v KC.
Raziskovalna dejavnost: KC izvaja znanstveno raziskovalno delo z naslednjimi poglavitnimi cilji: izvajanje temeljnih raziskav, izvajanje uporabnih, ciljnih in razvojnih raziskav za potrebe nacionalnega zdravstvenega varstva.
Ostala dejavnost: Statut KC določi druge dejavnosti KC, ki so potrebne za delovanje KC in so v skladu z njegovimi strokovnimi in poslovnimi interesi. KC Ljubljana opravlja še:
– storitve bolnišničnega zdravstvenega varstva, kot so: nemedicinska oskrba (namestitev, prehrana),
– druge zdravstvene dejavnosti, kot so prevozi z reševalnimi vozili in drugo,
– dejavnost lekarn (bolnišnična lekarniška dejavnost in dejavnost za nehospitalizirane zavarovance),
– storitvene in servisne dejavnosti, ki so potrebne za izvajanje zdravstvene, izobraževalne in raziskovalne dejavnosti.
ORGANIZIRANOST
5. člen
Organizacijske enote KC so klinike, inštituti, strokovno poslovne skupnosti in poslovne skupnosti.
Temeljne strokovne enote KC, ki jih določi statut KC, so klinike in inštituti. Za določena strokovna področja se oblikujejo centri in službe. Skupni pogoj za njihovo oblikovanje je strokovno celovita dejavnost in velikost, ki jim omogoča strokovno samostojnost. Klinike in inštituti morajo izpolnjevati merila, ki jih predpisuje pravilnik o pogojih za pridobitev naziva klinika oziroma inštitut.
6. člen
Klinike, inštituti, centri in službe, ki opravljajo sorodno strokovno dejavnost, se zaradi strokovnih in ekonomskih interesov povežejo med seboj v strokovno-poslovne skupnosti. Na ta način se povežejo in organizirajo internistične, kirurške, nevrološke, ginekološke, pediatrične, psihiatrične in stomatološke dejavnosti.
Ostale klinike, inštituti, centri in službe se lahko zaradi ekonomskih interesov povežejo med seboj v poslovne skupnosti, kar se določi v statutu KC.
Poimenovanje skupnosti določi statut KC.
7. člen
Širše strokovne interese klinik in inštitutov, ki se ne povežejo niti v strokovno poslovne skupnosti niti v poslovne skupnosti, kar določi statut KC, zastopa v strokovnem svetu KC strokovni direktor KC.
ORGANI KC
8. člen
Organi KC so:
– svet KC;
– strokovni svet KC;
– generalni direktor KC;
– strokovni direktor KC.
1. Svet KC
9. člen
KC upravlja svet KC, ki ima 25 članov. Imenujejo ali izvolijo jih:
ustanovitelj KC: 13 članov
zaposleni v KC: 9 članov
Mesto Ljubljana: 1 člana
zavarovanci: 2 člana
Predstavnike ustanovitelja imenuje Vlada Republike Slovenije.
Sedem predstavnikov zaposlenih izvolijo v dejavnostih, opredeljenih v prvem odstavku 6. člena, dva pa iz preostalih dejavnosti.
Predstavnika zavarovancev imenuje Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.
Predsednik sveta se izvoli izmed predstavnikov ustanovitelja.
10. člen
Naloge in pristojnosti Sveta KC se v skladu z zakonom določijo v statutu KC, ki tudi opredeli, kako se izvolijo člani sveta izmed zaposlenih v KC.
Člani sveta so imenovani ali izvoljeni za 4 leta in so lahko ponovno imenovani ali izvoljeni.
Svet KC lahko odloča, če je na seji navzoča več kot polovica članov. Sklepe sprejema z večino glasov navzočih članov, razen v zadevah, za katere je v statutu KC določeno, da se sprejemajo z večino glasov vseh članov sveta.
2. Strokovni svet KC
11. člen
Strokovni svet KC je kolegijski strokovni organ, ki načrtuje, obravnava in usmerja strokovno dejavnost KC, upoštevajoč strokovno samostojnost klinik in inštitutov v okviru njihovih strokovnih pooblastil. Strokovni svet odloča o strokovnih vprašanjih v skladu s pooblastili, določenimi v statutu, in v skladu z ekonomskimi možnostmi zavoda.
Strokovni svet sestavljajo strokovni direktorji strokovno-poslovnih skupnosti in predstavniki poslovnih skupnosti. Svet vodi strokovni direktor KC.
Strokovni svet lahko na sejo povabi predstojnika katerekoli klinike, inštituta, centra in službe, ko obravnava za njih pomembne strokovne zadeve. V tem primeru ima povabljeni enake pravice kot redni člani strokovnega sveta, razen pravice glasovanja.
Strokovni svet posreduje predloge strokovnih doktrin Zdravstvenemu svetu, razširjenim strokovnim kolegijem in zdravstvenim zavodom.
3. Generalni direktor KC
12. člen
KC vodi generalni direktor, ki organizira poslovanje ter predstavlja in zastopa KC. Odgovoren je za poslovni uspeh, za uravnoteženje poslovnih in strokovnih interesov in za zakonitost poslovanja.
Generalnega direktorja imenuje in razrešuje svet KC s soglasjem Vlade Republike Slovenije. Imenuje se na podlagi javnega razpisa.
Za generalnega direktorja je lahko imenovan kandidat, ki ima visoko izobrazbo, dodatno izobrazbo na področju upravljanja in najmanj pet let izkušenj z vodenjem in upravljanjem. Njegov mandat traja štiri leta in je lahko ponovno imenovan.
4. Strokovni direktor KC
13. člen
Strokovni direktor KC vodi, usklajuje in odgovarja za strokovno dejavnost KC. Odgovoren je tudi za uresničevanje uravnoteženega strokovnega razvoja in strokovnega povezovanja z drugimi zdravstvenimi zavodi.
Strokovnega direktorja imenuje in razrešuje svet KC na predlog strokovnega sveta KC. Imenuje se na podlagi javnega razpisa.
Za strokovnega direktorja je lahko imenovan kandidat, ki ima visoko strokovno izobrazbo medicinske smeri, naziv učitelja medicinske fakultete in najmanj pet let delovnih izkušenj s strokovnim vodenjem. Njegov mandat traja štiri leta in je lahko ponovno imenovan.
ORGANI STROKOVNO-POSLOVNE SKUPNOSTI
14. člen
Organi strokovno-poslovne skupnosti so strokovno-poslovni svet, strokovni direktor in direktor.
1. Strokovno-poslovni svet
15. člen
Strokovno-poslovni svet skupnosti obravnava vprašanja s področja strokovnega dela skupnosti in odloča o strokovnih in poslovnih vprašanjih v okviru pooblastil, določenih v statutu KC. Strokovno-poslovni svet skupnosti posreduje predloge strokovnemu svetu KC.
Odločitve strokovno-poslovnega sveta zavezujejo strokovnega direktorja in direktorja skupnosti. Strokovni direktor ali direktor skupnosti, vsak na svojem delovnem področju, lahko zadrži izvršitev odločitve strokovno-poslovnega sveta, če meni, da je nezakonita ali nepravilna, in predlaga, da jo preizkusi svet KC, če gre za poslovno odločitev, oziroma strokovni svet KC, če gre za strokovno odločitev. Tak predlog mora podati najkasneje v treh dneh po sprejemu odločitve, svet KC oziroma strokovni svet KC pa mora o predlogu odločiti najkasneje v 30 dneh. Svet KC oziroma strokovni svet KC odločitev strokovno-poslovnega sveta skupnosti potrdi ali razveljavi. Če v navedenem roku ne odloči o predlogu, se šteje, da je odločitev strokovno-poslovnega sveta skupnosti potrdil.
Strokovno-poslovni svet skupnosti sestavljajo predstojniki klinik in inštitutov. Člana po položaju sta strokovni in poslovodni direktor. Predseduje mu strokovni direktor strokovno-poslovne skupnosti.
Druge naloge in pristojnosti strokovno-poslovnega sveta se določijo v statutu KC, ki lahko določi, da so člani strokovno poslovnega sveta tudi predstojniki centrov in služb.
Strokovno-poslovni svet lahko odloča, če je na seji navzočih več kot polovica članov. Sklepe sprejema z večino glasov navzočih članov, razen v primerih, ki jih določa statut, ko je potrebna za odločanje večina vseh članov.
2. Strokovni direktor strokovno-poslovne skupnosti
16. člen
Strokovni direktor strokovno-poslovne skupnosti vodi in odgovarja za strokovno delo skupnosti.
Strokovnega direktorja imenuje in razrešuje svet KC na predlog strokovno-poslovnega sveta skupnosti. Imenuje ga na podlagi javnega razpisa.
Za strokovnega direktorja je lahko imenovan kandidat, ki ima visoko strokovno izobrazbo medicinske smeri, naziv učitelja medicinske fakultete in najmanj pet let delovnih izkušenj s strokovnim vodenjem. Njegov mandat traja štiri leta in je lahko ponovno imenovan.
3. Direktor strokovno-poslovne skupnosti
17. člen
Direktor organizira in vodi poslovanje strokovno-poslovne skupnosti in je odgovoren za zakonitost poslovanja ter v okviru svojih pooblastil tudi za poslovni uspeh.
Direktorja skupnosti imenuje in razrešuje generalni direktor. Imenuje ga na podlagi javnega razpisa.
Za direktorja skupnosti je lahko imenovan kandidat, ki ima visoko izobrazbo ekonomske ali pravne smeri ali drugo visoko izobrazbo z dodatno izobrazbo na področju upravljanja in najmanj pet let delovnih izkušenj z vodenjem in upravljanjem. Njegov mandat traja štiri leta in je lahko ponovno imenovan.
ORGANI POSLOVNE SKUPNOSTI
18. člen
Organa poslovne skupnosti sta poslovni svet in direktor.
1. Poslovni svet
19. člen
Poslovni svet poslovne skupnosti obravnava vprašanja s področja poslovanja skupnosti in odloča o poslovnih vprašanjih v okviru pooblastil, določenih v statutu KC.
Odločitve poslovnega sveta zavezujejo direktorja skupnosti. Direktor lahko zadrži odločitev poslovnega sveta, če meni, da je nezakonita ali nepravilna, in predlaga, da jo preizkusi svet KC. Tak predlog mora podati najkasneje v treh dneh po sprejemu odločitve, svet KC pa o predlogu odloči najkasneje v 30 dneh. Svet KC odločitev poslovnega sveta skupnosti potrdi ali razveljavi. Če ne odloči o predlogu v navedenem roku, se šteje, da je odločitev poslovnega sveta skupnosti potrdil.
Poslovni svet sestavljajo predstojniki klinik in inštitutov, ki sestavljajo skupnost. Član po položaju je direktor skupnosti, ki svetu tudi predseduje. Druge naloge in pristojnosti poslovnega sveta se določijo v statutu KC, ki lahko določi, da so člani poslovnega sveta tudi predstojniki centrov in služb.
2. Direktor poslovne skupnosti
20. člen
Direktor organizira in vodi poslovanje skupnosti in je odgovoren za zakonitost poslovanja skupnosti ter v okviru svojih pooblastil tudi za poslovni uspeh.
Direktorja poslovne skupnosti imenuje in razrešuje generalni direktor KC. Imenuje ga na podlagi javnega razpisa.
Za direktorja poslovne skupnosti je lahko imenovan kandidat, ki ima visoko izobrazbo ekonomske ali pravne smeri ali drugo visoko izobrazbo z dodatno izobrazbo na področju upravljanja in najmanj pet let delovnih izkušenj z vodenjem in upravljanjem. Njegov mandat traja štiri leta in je lahko ponovno imenovan.
ORGANI DRUGIH ORGANIZACIJSKIH ENOT
21. člen
Klinike in inštitute vodijo predstojniki. Odgovorni so za strokovno, izobraževalno in raziskovalno delo, za smotrno organizacijo, za ustrezno strokovno usposobljenost osebja in za strokovni razvoj, usklajen z ekonomskimi možnostmi, ter v okviru svojih pooblastil tudi za poslovni uspeh.
Predstojnika klinike oziroma inštituta imenuje in razrešuje svet KC na predlog strokovnega sveta KC. Za predstojnika klinike oziroma inštituta je lahko imenovan kandidat, ki ima naziv učitelja medicinske fakultete. Imenuje se na podlagi javnega razpisa po pridobitvi mnenja strokovnega kolegija klinike oziroma inštituta o vseh prijavljenih kandidatih.
22. člen
Centre in službe vodijo vodje. Statut lahko določi, da posamezne centre ali službe vodijo predstojniki, ki morajo imeti naziv učitelja Medicinske fakultete.
23. člen
Lekarniško dejavnost, zdravstveno nego, urgentno reševalno dejavnost in druge zdravstvene strokovne dejavnosti vodijo vodje.
Upravne, pravne, prehrambene, tehnične in druge dejavnosti, potrebne in smotrne za delovanje KC, vodijo vodje.
Njihove naloge in pristojnosti ter njihovo imenovanje določi statut KC.
DELOVNA TELESA KC
24. člen
Poslovni odbor je kolegijski posvetovalni organ, ki predlaga, obravnava in usmerja usklajenost strokovne dejavnosti z ekonomskimi možnostmi, smotrno organizacijo dela, zaposlovanje, nabavo opreme, sklepanje pogodb s plačniki zdravstvenih storitev iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, ceno zdravstvenih storitev in druga vprašanja v skladu s pooblastili, ki jih določi statut KC. Poslovni odbor obravnava tudi zdravstveno dejavnost, ki jo opravljajo organizacijske enote izven obveznega zdravstvenega zavarovanja ter jim posredujejo priporočila in predloge.
Člani poslovnega odbora so direktorji in strokovni direktorji poslovno-strokovnih skupnosti, strokovni direktor KC in generalni direktor KC, ki ga vodi.
Statut zavoda lahko določi tudi druge člane poslovnega odbora.
25. člen
Izobraževalno dejavnost vodi in usklajuje svet za izobraževanje, ki ga sestavljajo predstojniki kateder Medicinske fakultete, ki so zaposleni v KC.
Svet za izobraževanje vodi predsednik, ki ga izvolijo člani sveta za izobraževanje s soglasjem strokovnega direktorja KC in dekana Medicinske fakultete.
Naloge in pristojnosti sveta za izobraževanje določi statut KC.
26. člen
Raziskovalno dejavnost vodi in usklajuje raziskovalni svet, ki ga sestavljajo predstavniki tistih strokovnih enot, ki sestavljajo strokovni svet KC. Člani morajo imeti naziv znanstveni svetnik ali redni univerzitetni profesor. Člani raziskovalnega sveta izmed sebe izvolijo predsednika sveta.
Naloge in pristojnosti raziskovalnega sveta določi statut KC.
27. člen
Strokovno, izobraževalno in raziskovalno dejavnost posamezne klinike ali inštituta usmerja strokovni kolegij, ki ga vodi predstojnik klinike ali inštituta.
Sestavo in delovanje strokovnih kolegijev določi pravilnik, ki ga sprejme strokovni svet KC.
28. člen
KC ima komisijo za strokovno-etična vprašanja, komisijo za zagotavljanje kakovosti in odbor za pritožbe ter druge komisije in odbore, ki jih določi statut KC.
PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOST KLINIČNEGA CENTRA V PRAVNEM PROMETU
29. člen
KC nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj račun. Pri opravljanju svojih dejavnosti odgovarja z vsemi sredstvi, s katerimi upravlja. Za gospodarjenje in upravljanje s premoženjem je KC odgovoren ustanovitelju.
Ustanovitelj ne odgovarja za obveznosti KC.
SREDSTVA ZA DELO KLINIČNEGA CENTRA
30. člen
KC pridobiva sredstva za izvajanje dejavnosti:
– od Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije po pogodbi o izvajanju zdravstvenega programa iz obveznega zdravstvenega zavarovanja,
– iz proračuna Republike Slovenije za storitve in programe, za katere je z zakonom določeno, da se financirajo iz državnega proračuna,
– s prodajo storitev,
– z dotacijami, darili in drugimi viri.
31. člen
Finančno poslovanje KC se vodi po stroškovnih mestih in stroškovnih nosilcih. Obvezna stroškovna mesta so organizacijske enote iz 6. in 7. člena.
Druga stroškovna mesta in stroškovne nosilce pri opravljanju zdravstvenega programa po pogodbi z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije ali izven nje lahko določi poslovni odbor KC na predlog direktorja organizacijske enote ali predstojnika klinike ali inštituta.
Kriterije in elemente strukture cen storitev KC določi svet KC na predlog generalnega direktorja in v soglasju z ustanoviteljem.
32. člen
Organizacijske enote, ki poleg zdravstvene dejavnosti iz obveznega zdravstvenega zavarovanja opravljajo tudi drugo dejavnost, opravljajo ta del dejavnosti samostojno v imenu in za račun KC. Za potrebe opravljanja tega dela dejavnosti ima organizacijska enota podračun žiro računa KC.
Način nadzora nad to dejavnostjo opredeljuje statut.
KC vodi enotno finančno poslovanje.
33. člen
O razvoju zdravstvene dejavnosti (strokovni rasti, širjenju in spremembah) iz sredstev obveznega zdravstvenega zavarovanja odloča svet KC na predlog strokovnega sveta KC in s soglasjem ustanovitelja.
Naložbe v materialne zmogljivosti se financirajo s sredstvi ustanovitelja. Naložbe se lahko financirajo tudi iz presežka prihodkov nad odhodki opravljanja zdravstvene dejavnosti iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, če tako odloči svet KC.
Odločitve o obsegu in okviru vsebine zdravstvene dejavnosti izven pogodbe z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije sprejme na predlog organizacijske enote svet zavoda.
34. člen
O uporabi sredstev prihodkov nad odhodki pri izvajanju zdravstvenih programov po pogodbi z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije odloča svet KC na predlog organizacijske enote, ki je prihranek ustvarila, ter s soglasjem ustanovitelja. V primeru izgube mora svet KC na predlog organizacijske enote, kjer je izguba nastala, sprejeti sanacijski program za njeno pokrivanje.
Predlog razporeditve dobička, ki je bil ustvarjen z dejavnostjo izven obveznega zdravstvenega zavarovanja, sestavi organizacijska enota, ki ga je ustvarila. Način razporejanja dobička in pokrivanje morebitne izgube, se določi s pravilnikom, ki ga sprejme svet KC v soglasju z ustanoviteljem.
Če organizacijske enote pri opravljanju zdravstvenih storitev izven obveznega zdravstvenega zavarovanja v poslovnem letu ustvarijo izgubo, so dolžne predložiti sanacijski načrt. Generalni direktor lahko opravljanje te dejavnosti začasno prepove.
Pred izdelavo letnega zaključnega računa je KC dolžan izdelati izkaz uspeha za posamezno stroškovno mesto.
35. člen
Ustanovitelj lahko odloči, da se klinike, inštituti, centri ali službe, katerih dejavnosti ali deli dejavnosti niso neposredno povezani s temeljno zdravstveno, izobraževalno in raziskovalno dejavnostjo KC, izločijo iz javnega zavoda KC in se organizirajo kot samostojni zavodi ali podjetja s premoženjem, ki je last ustanovitelja.
Pobudo za izločitev daje organizacijska enota, ki se želi izločiti.
Predlog za izločitev pošlje ustanovitelju svet KC s podrobno utemeljitvijo in mnenjem.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
36. člen
Člani sveta KC se imenujejo oziroma izvolijo v roku 45 dni od uveljavitve tega sklepa.
Prve volitve članov sveta KC – predstavnikov zaposlenih v KC se opravijo po začasnem pravilniku, ki ga izda generalni direktor KC v 15 dneh po uveljavitvi tega sklepa.
37. člen
Statut KC se v soglasju z ustanoviteljem sprejme najkasneje v 3 mesecih od uveljavitve tega sklepa. Organizacijske enote iz 6. in 7. člena se oblikujejo v 3 mesecih po sprejemu statuta. V tem roku se imenujejo delavci s posebnimi pooblastili, ki so določeni s statutom. Do tedaj opravljajo svoje funkcije dosedanji delavci s posebnimi pooblastili.
38. člen
Generalni direktor KC pripravi predlog kriterijev in elementov cene storitev, ki se ne opravljajo v okviru obveznega zdravstvenega zavarovanja, najkasneje v 6. mesecih od uveljavitve tega sklepa.
39. člen
Z dnem, ko začne veljati ta sklep, preneha veljati odlok o ustanovitvi javnega zdravstvenega zavoda Klinični center Ljubljana (Uradni list RS, št. 34/92).
40. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 022-03/94-19/5-8
Ljubljana, dne 19. februarja 1996.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti