Uradni list

Številka 13
Uradni list RS, št. 13/1996 z dne 1. 3. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 13/1996 z dne 1. 3. 1996

Kazalo

620. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka v denarju in delu v Krajevni skupnosti Motvarjevci, stran 969.

Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85) in 56. člena zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94) je svet Krajevne skupnosti Motvarjevci dne 13. 2. 1996 sprejel
S K L E P
o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka v denarju in delu v Krajevni skupnosti Motvarjevci
1. člen
Za območje Krajevne skupnosti Motvarjevci se razpiše referendum za uvedbo krajevnega samoprispevka v denarju in delu.
2. člen
Sredstva zbrana s krajevnim samoprispevkom se bodo uporabila za izvajanje naslednjega referendumskega programa:
– ureditev ulične razsvetljave,
– modernizacija ceste do pokopališča,
– ureditev in gramoziranje ceste Motvarjevci–Dobrovnik (modernizacija),
– napeljava vaškega vodovoda,
– ureditev kabelske TV,
– zgraditev igrišča za odbojko, tenis (manjši športni center),
– vzdrževanje vaških poti in propustov,
– vzdrževanje vaškega doma in dotičnega dvorišča z okolico,
– modernizacija cest v vinogradih,
– hidromelioracija,
– zgraditev letne hale pri vaškem domu,
– dograditev mrliške vežice, vodovod in električna napeljava,
– ustanovitev turističnega društva, ki bi skrbela za ureditev zdravstvenega in naravnega okolja v vasi,
– sofinanciranje vseh obstoječih društev v KS.
3. člen
Referendum bo v nedeljo 24. 3. 1996 od 7. do 19. ure, v vaškem domu Motvarjevci.
4. člen
Krajevni samoprispevek bo uveden za obdobje petih let, in sicer od 1. 4. 1996 do 31. 3. 2001 in se bo zbiral na posebnem žiro računu št. 51900-842-078-82635.
5. člen
Samoprispevek bodo plačevali občani s stalnim bivališčem v KS Motvarjevci po naslednjem:
a) v denarju:
– 2% od neto osebnega dohodka iz delovnega razmerja,
– 1% od pokojnin,
– 3% od čistega osebnega dohodka iz davčne osnove od samostojnega opravljanja obrtnih in drugih dejavnosti,
– 8% od katastrskega dohodka,
– 200 DEM v tolarski protivrednosti delavci, ki so na začasnem delu v tujini,
– 150 DEM tolarske protivrednosti od počitniških hišic in vikendov.
Svet KS se pooblašča, da v primeru višine KD ustrezno spremeni % obremenitve iz katastrskega dohodka.
b) v delovni obveznosti:
– tri delovne dni letno po 8 ur občana nosilca gospodinjstva ali njegove družinske člane,
– lastniki od 1 do 4 ha obdelovalne zemlje 4 delovne dni,
– lastniki zemlje nad 5 ha pet dni delovne dni,
– lastniki traktorjev po vsakem traktorju en delovni dan.
Nadomestilo za delovni dan, ki traja 8 ur, znaša 50 DEM tolarske protivrednosti.
6. člen
Samoprispevek obračunavajo in odtegujejo podjetja, zavodi, zasebni delodajalci in drugi izplačevalci plač ali nadomestil. Kmetijskim proizvajalcem oziroma zavezancem katastrskega dohodka bo obračunavala in odtegovala samoprispevek Republiška uprava za javne prihodke, izpostava Murska Sobota.
Ob vsakem izplačilu oziroma nakazilu samoprispevka se krajevni skupnosti za posamezno vas dostavi seznam zaposlenih oziroma upokojencev, za katere se nakazuje samoprispevek.
7. člen
Samoprispevek se ne plačuje od socialnovarstvenih pomoči, od otroških dodatkov, invalidnin, od štipendij, učencev in študentov na proizvodnem delu oziroma delovni praksi, od regresa za letni dopust, od jubilejnih nagrad in odpravnin.
8. člen
Pravico do glasovanja imajo vsi občani, ki so vpisani v volilni imenik s stalnim bivališčem v Krajevni skupnosti Motvarjevci in so starejši od 18 let oziroma nad 15 let, če so v delovnem razmerju.
9. člen
Referendum vodi volilna komisija Krajevne skupnosti Motvarjevci, pri čemer smiselno uporablja določila zakona o volitvah in določila zakona o referendumu in o ljudski iniciativi.
10. člen
Družbeni nadzor nad zbiranjem, uporabo in gospodarjenjem s samoprispevkom zbranih sredstev, opravlja Krajevna skupnost Motvarjevci. Pravilnost obračunavanja in odvajanja samoprispevka kontrolira Agencija za plačilni promet, nadziranje in informiranje ter Republiška uprava za javne prihodke, izpostava Murska Sobota, v okviru svojih pristojnosti.
11. člen
Vrstni red izvajanja programa določi svet Krajevne skupnosti Motvarjevci.
12. člen
Na referendumu glasujejo občani neposredno in z glasovnicami. Na glasovnicah je naslednje besedilo:
.                  KRAJEVNA SKUPNOST MOTVARJEVCI
.                      GLASOVNICA
Na referendumu 24. 3. 1996 za uvedbo samoprispevka v denarju in delu za dobo petih let, to je od 1. 4. 1996 do 31. 3. 2001, za sofinanciranje programov:
– ureditev ulične razsvetljave,
– modernizacija ceste do pokopališča,
– ureditev in gramoziranje ceste Motvarjevci–Dobrovnik (modernizacija),
– napeljava vaškega vodovoda,
– ureditev kabelske TV,
– zgraditev igrišča za odbojko, tenis (manjši športni center),
– vzdrževanje vaških poti in propustov,
– vzdrževanje vaškega doma in dotičnega dvorišča z okolico,
– modernizacija cest v vinogradih,
– hidromelioracija,
– zgraditev letne hale pri vaškem domu,
– dograditev mrliške vežice, vodovod in električna napeljava,
– ustanovitev turističnega društva, ki bi skrbela za ureditev zdravstvenega in naravnega okolja v vasi,
– sofinanciranje vseh obstoječih društev v KS
.                       glasujem
ZA                                      PROTI
Tisti, ki glasuje, izpolni glasovnico tako, da obkroži “ZA”, če se strinja, oziroma “PROTI”, če se z uvedbo ne strinja.
13. člen
Sredstva za izvedbo referenduma zagotovi krajevna skupnost.
14. člen
Zavezancem se plačani zneski krajevnega samoprispevka odštevajo od osnove za dohodnino (7. člen zakona o dohodnini, Uradni list RS, št. 48/90).
15. člen
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema, objavi pa se v Uradnem listu Republike Slovenije.
Motvarjevci, dne 13. februarja 1996.
Predsednik sveta
Krajevne skupnosti Motvarjevci
Štefan Bogdan l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti