Uradni list

Številka 13
Uradni list RS, št. 13/1996 z dne 1. 3. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 13/1996 z dne 1. 3. 1996

Kazalo

616. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka v denarju v Krajevni skupnosti Prosenjakovci za naselje Ivanjševci, stran 965.

Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85) in 56. člena zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94) ter 26. člena statuta Krajevne skupnosti Prosenjakovci je svet Krajevne skupnosti Prosenjakovci dne 14. 2. 1996 sprejel
S K L E P
o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka v denarju v Krajevni skupnosti Prosenjakovci za naselje Ivanjševci
1. člen
Za območje Krajevne skupnosti Prosenjakovci v naselju Ivanjševci se razpiše referendum za uvedbo krajevnega samoprispevka v denarju in delu.
2. člen
Sredstva zbrana s krajevnim samoprispevkom se bodo uporabila za izvajanje naslednjega referendumskega programa:
– napeljava vodovoda in elektrike v mrliško vežico,
– gradnja novega zvonika,
– vzdrževalna dela na živinski tehtnici,
– vzdrževalna dela na gasilskem domu,
– vzdrževanje vaških cest,
– modernizacija občinske ceste Ivanjševci–Lončarovci.
3. člen
Referendum bo v nedeljo 24. 3. 1996 od 7. do 19. ure, v gasilskem domu Ivanjševci.
4. člen
Krajevni samoprispevek bo uveden za obdobje petih let, in sicer od 1. 4. 1996 do 31. 3. 2001 in se bo zbiral na posebnem žiro računu KS Prosenjakovci št. 51900-842-78-82149.
5. člen
Samoprispevek bodo plačevali občani s stalnim bivališčem v Čikečki vasi po naslednjem:
– 1% od neto osebnega dohodka iz delovnega razmerja,
– 4% od katastrskega dohodka,
– 100 DEM zaposleni v tujini letno v tolarski protivrednosti,
– 100 DEM obrtniki in podjetniki letno v tolarski protivrednosti,
– 100 DEM od počitniških hišic, vikendov, vinskih kleti letno v tolarski protivrednosti.
6. člen
Samoprispevek obračunavajo in odtegujejo podjetja, zavodi, zasebni delodajalci in drugi izplačevalci plač ali nadomestil.
Kmetijskim proizvajalcem oziroma zavezancem katastrskega dohodka bo obračunavala in odtegovala samoprispevek Republiška uprava za javne prihodke, izpostava Murska Sobota.
Ob vsakem izplačilu oziroma nakazilu samoprispevka se krajevni skupnosti za posamezno vas dostavi seznam zaposlenih, za katere se nakazuje samoprispevek.
Samoprispevek se ne plačuje od socialnovarstvenih pomoči, od otroških dodatkov, invalidnin, od štipendij, učencev in študentov na proizvodnem delu oziroma delovni praksi, od regresa za letni dopust, od jubilejnih nagrad in odpravnin.
7. člen
Pravico do glasovanja imajo vsi občani, ki so vpisani v volilni imenik s stalnim bivališčem v Krajevni skupnosti Prosenjakovci, v vasi Ivanjševci in so starejši od 18 let oziroma nad 15 let, če so v delovnem razmerju.
8. člen
Referendum vodi volilna komisija Krajevne skupnosti Prosenjakovci, pri čemer smiselno uporablja določila zakona o volitvah in določila zakona o referendumu in o ljudski iniciativi.
9. člen
Družbeni nadzor nad zbiranjem, uporabo in gospodarjenjem s samoprispevkom zbranih sredstev, opravlja Krajevna skupnost Prosenjakovci. Pravilnost obračunavanja in odvajanja samoprispevka kontrolira Agencija za plačilni promet, nadziranje in informiranje ter Republiška uprava za javne prihodke, izpostava Murska Sobota, v okviru svojih pristojnosti.
10. člen
Vrstni red izvajanja programa določi svet Krajevne skupnosti Prosenjakovci, v dogovoru z vaškim odborom Ivanjševci.
11. člen
Na referendumu glasujejo občani neposredno in z glasovnicami. Na glasovnicah je naslednje besedilo:
.               KRAJEVNA SKUPNOST PROSENJAKOVCI
                   VAS IVANJŠEVCI
.                    GLASOVNICA
Na referendumu 24. 3. 1996 za uvedbo krajevnega samoprispevka v denarju in delu za dobo petih let, to je od 1. 4. 1996 do 31. 3. 2001, za sofinanciranje programov:
– napeljava vodovoda in elektrike v mrliško vežico,
– gradnja novega zvonika,
– vzdrževalna dela na živinski tehtnici,
– vzdrževalna dela na gasilskem domu,
– vzdrževanje vaških cest,
– modernizacija občinske ceste Ivanjševci–Lončarovci,
.                      glasujem
ZA                                      PROTI
Tisti, ki glasuje, izpolni glasovnico tako, da obkroži “ZA”, če se strinja, oziroma “PROTI”, če se z uvedbo ne strinja.
12. člen
Sredstva za izvedbo referenduma zagotovi Krajevna skupnost Prosenjakovci.
13. člen
Zavezancem se plačani zneski krajevnega samoprispevka odštevajo od osnove za dohodnino (7. člen zakona o dohodnini, Uradni list RS, št. 48/90).
14. člen
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema, objavi pa se v Uradnem listu Republike Slovenije.
Prosenjakovci, dne 14. februarja 1996.
Predsednik sveta
Krajevne skupnosti Prosenjakovci
Mirko Vöröš l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti