Uradni list

Številka 13
Uradni list RS, št. 13/1996 z dne 1. 3. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 13/1996 z dne 1. 3. 1996

Kazalo

613. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za naselje Mala Polana - zaselek Bukovje v KS Polana, stran 962.

Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/95) in 30. člena zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94) je svet KS Polana po predhodni razpravi na zboru krajanov Male Polane – zaselek Bukovje dne 5. 2. 1996 sprejel
S K L E P
o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za naselje Mala Polana – zaselek Bukovje v KS Polana
1. člen
Razpiše se referendum za uvedbo krajevenga samoprispevka za območje zaselka Bukovje v naselju Mala Polana (od hišne št. 1 do 55).
2. člen
Referendum bo v nedeljo, dne 21. aprila 1996, od 7. do 19. ure, na običajnem glasovalnem mestu.
3. člen
Krajevni samoprispevek bo uveden za obdobje petih let, in sicer od 1. 6. 1996 do 31. 5. 2001.
4. člen
Iz sredstev krajevnega samoprispevka se bo predvidoma zbralo, 5,500.000 SIT, ki se bodo uporabljala za naslednje namene:
– 60% zbranih sredstev se bo porabilo za komunalne zadeve,
– 40% zbranih sredstev se bo porabilo za ureditev ulične razsvetljave.
5. člen
Pravico glasovanja na referendumu imajo vsi krajani naselja Mala Polana, od hišne št. 1 do 55, ki so vpisani v splošni volilni imenik ter krajani, ki še niso vpisani v splošnem volilnem imeniku, so pa zaposleni in prejemajo osebni dohodek.
6. člen
Krajevni samoprispevek bodo plačevali krajani s stalnim bivališčem na območju Mala Polana – zaselek Bukovje, od hišne št. 1 do 55, in sicer:
– 2% od neto plače zaposlenih oziroma nadomestila plače ter nagrad, plačil dopolnilnega dela in plačil po pogodbah o delu,
– 2% od pokojnine,
– 3% od neto zavarovalne osnove zavezancev, ki opravljajo samostojno dejavnost,
– 5% od katastrskega dohodka,
– 250 DEM letno – v tolarski protivrednosti – občani, ki so na začasnem delu v tujini.
7. člen
Plačila samoprispevka so oproščeni zavezanci, ki jih določa 12. člen zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85).
8. člen
Na referendumu se glasuje neposredno in tajno z glasovnicami naslednje vsebine:
.                   KS POLANA
                    GLASOVNICA
za glasovanje na referendumu, dne 21. 4. 1996 o uvedbi krajevnega samoprispevka za naselje Mala Polana – zaselek Bukovje, za sofinanciranje ureditve ulične razsvetljave in komunalne zadeve. Samoprispevek se uvaja za dobo petih let, in sicer od 1. 6. 1996 do 31. 5. 2001, na način, kot je navedeno v razpisu samoprispevka. Samoprispevek se plačuje na naslednji način:
– 2% od neto plače zaposlenih oziroma nadomestila plače ter nagrad, plačil dopolnilnega dela in plačil po pogodbah o delu
– 2% od pokojnine,
– 3% od neto zavarovalne osnove zavezancev, ki opravljajo samostojno dejavnost,
– 5% od katastrskega dohodka,
– 250 DEM letno – v tolarski protivrednosti – občani, ki so na začasnem delu v tujini.
.                   GLASUJEM
“ZA”                                    “PROTI”
Glasuje se tako, da glasovalec obkroži besedo “ZA”, kolikor soglaša z uvedbo samoprispevka, oziroma besedo “PROTI”, kolikor ne soglaša z uvedbo samoprispevka.
9. člen
Glasovnice morajo biti opremljene s štampiljko KS Polana.
10. člen
Za izvedbo referenduma skrbi volilna komisija, ki jo imenuje KS Polana.
Glasovanje na volišču vodi volilni odbor, ki ga imenuje volilna komisija izmed krajanov iz območja, za katero se razpisuje referendum. Volilni odbor ugotovi izid glasovanja na volišču ter ga objavi.
11. člen
Sredstva za izvedbo referenduma zagotavlja KS Polana.
12. člen
Nadzor nad zbiranjem, uporabo in gospodarjenjem s samoprispevkom zbranih sredstev bo opravljal Svet KS Polana ter bo najmanj enkrat letno poročal zboru krajanov zaselka Bukovje o uporabi zbranih sredstev.
13. člen
Ta sklep se objavi na krajevno običajen način in v Uradnem listu Republike Slovenije.
V. Polana, dne 5. februarja 1996.
Predsednik
sveta KS Polana
Alojz Kramar l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti