Uradni list

Številka 13
Uradni list RS, št. 13/1996 z dne 1. 3. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 13/1996 z dne 1. 3. 1996

Kazalo

612. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Grad, stran 961.

Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85) in v skladu s statutom Krajevne skupnosti Grad, je svet Krajevne skupnosti Grad na seji dne 15. 2. 1996 sprejel
S K L E P
o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Grad
1. člen
Za območje Krajevne skupnosti Grad, za naselja Dolnji Slaveči, Grad, Kovačevci, Kruplivnik, Motovilci, Radovci in Vidonci, se po odločitvi občanov na referendumu dne 11. 2. 1996 uvede krajevni samoprispevek v denarju in delu.
2. člen
Krajevni samoprispevek se uvede za obdobje petih let, in sicer od 1. 3. 1996 do 28. 2. 2001.
3. člen
Sredstva, zbrana s krajevnim samoprispevkom, bodo uporabljena za:
– sofinanciranje asfaltiranja, modernizacijo in vzdrževanje cest na območju krajevne skupnosti,
– sofinanciranje gradnje telovadnice pri Osnovni šoli Grad,
– gradnjo in vzdrževanje mrliških vež, vzdrževanje pokopališč,
– vzdrževanje kulturnih spomenikov, parka in zelenic,
– vzdrževanje in ureditev avtobusnih postajališč,
– gradnjo prizidka za potrebe KS in vzdrževanje vaških domov,
– kanalizacijo ter vzdrževanje in gradnjo ostale komunalne infrastrukture,
– sofinanciranje funkcionalne dejavnosti, društvene dejavnosti in ostale dejavnosti.
4. člen
S krajevnim samoprispevkom se bo predvidoma zbralo 9 milijonov SIT letno. Višina sredstev za posamezne namene se določi s programom in finančnim načrtom krajevne skupnosti.
5. člen
Zavezanci za samoprispevek so občani, ki imajo stalno prebivališče na območju Krajevne skupnosti Grad.
Zavezanci bodo samoprispevek plačevali v naslednji višini:
a) v denarju:
– 2% od neto plače in nadomestil zaposlenih in drugih prejemkov, ki imajo značaj plač,
– 2% od neto zavarovalne osnove obrtnikov oziroma samostojnih podjetnikov,
– 1% od pokojnin, razen tistih, katerih pokojnina je enaka ali nižja od zneska najnižje pokojnine za polno pokojninsko dobo,
– 10% od katastrskega dohodka od kmetijske dejavnosti,
– 2% mesečno zaposleni v tujini od povprečnega OD v RS za preteklo trimesečje;
b) v delu:
– občan – nosilec gospodinjstva ali njegovi družinski člani dva delovna dneva v letu.
Nadomestilo za neopravljeni delovni dan, ki traja 8 ur, se bo obračunalo v višini, ki jo s sklepom določi svet KS.
6. člen
Glede oprostitve plačila samoprispevka se uporabljajo določila 12. člena zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85).
7. člen
Svet krajevne skupnosti je pristojen, da v primeru bistvene spremembe višine katastrskega dohodka, ustrezno spremeni odstotek obremenitve iz katastrskega dohodka.
Krajevna skupnost lahko sredstva samoprispevka, ki so začasno prosta, vroči pri banki za določen čas.
8. člen
Samoprispevek obračunavajo in odtegujejo podjetja, zavodi, zasebni delodajalci in drugi izplačevalci plač ali nadomestil in pokojnin ob vsakem izplačilu.
Kmetijskim proizvajalcem in obrtnikom bo obračunavala in odtegovala samoprispevek Republiška uprava za javne prihodke – izpostava Murska Sobota.
Ob vsakem izplačilu oziroma nakazilu samoprispevka je potrebno krajevni skupnosti dostaviti seznam zavezancev, za katere se nakazuje samoprispevek.
Zavezanci, ki so zaposleni v tujini, plačujejo samoprispevek enkrat letno na žiro račun krajevne skupnosti, za kar krajevna skupnost izstavi zavezancem položnice za plačilo.
9. člen
Od zavezancev, ki samoprispevka ne bodo plačevali v določenem roku, se bodo obveznosti izterjale skupaj z zamudnimi obrestmi po predpisih, ki veljajo za izterjavo davkov.
10. člen
Sredstva samoprispevka se bodo zbirala na žiro račun Krajevne skupnosti Grad, št. 51900-842-056-82079.
Nadzor nad zbiranjem in porabo sredstev bo opravljal svet KS Grad, ki bo enkrat letno poročal zborom občanov o uporabi zbranih sredstev s samoprispevkom.
Pravilnost obračunavanja in odtegovanja samoprispevka kontrolira pri izplačevalcih plač Agencija za plačilni promet, nadziranje in informiranje – podružnica Murska Sobota ter RUJP – izpostava Murska Sobota, v okviru svoje pristojnosti.
11. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 3. 1996.
Št. 4/96
Grad, dne 15. februarja 1996.
Predsednik
sveta Krajevne skupnosti Grad
Jože Štesl l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti