Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/1996 z dne 12. 1. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/1996 z dne 12. 1. 1996

Kazalo

12. Uredba o republiških priznavalninah, stran 9.

Na podlagi 54. člena zakona o uresničevanju javnega interesa na področju kulture (Uradni list RS, št. 75/94) in 3. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o republiških priznavalninah
1. člen
Ta uredba določa pogoje in postopek za pridobitev republiške priznavalnine.
2. člen
Minister, pristojen za kulturo, dodeli republiško priznavalnino upokojenemu državljanu Republike Slovenije, ki je pomembno prispeval k slovenski kulturi (v nadaljevanju: predlagatelj), njegova pokojnina pa ni ustrezna danemu prispevku slovenski kulturi.
Republiške priznavalnine po tej uredbi ne morejo dobiti predlagatelji, ki imajo na dan uveljavitve te uredbe pravico do plačila prispevka v višini do triinpolkratnega zneska najnižje pokojninske osnove iz državnega proračuna ali pravico do republiške priznavalnine po zakonu o republiških priznavalninah (Uradni list SRS, št. 27/71).
3. člen
Postopek za podelitev republiške priznavalnine se začne na predlog predlagatelja ali na pobudo javnega zavoda na področju kulture, strokovnega društva na področju kulture, Kulturniške zbornice Slovenije ali ministrstva, pristojnega za kulturo.
4. člen
Šteje se, da je predlagatelj s svojim minulim delom pomembno prispeval k slovenski kulturi, če izpolnjuje naslednje pogoje:
– če je odločilno in trajno vplival k razvoju in uveljavljanju slovenske kulture oziroma umetnosti
– če je njegov prispevek prepoznaven po profesionalnosti intelektualnih storitev in po izvirnem avtorskem pristopu
– če je njegov prispevek razviden tudi iz kritičnih odmevov strokovne javnosti in enciklopedičnih zapisov oziroma vrednoten v strokovni literaturi.
Po ugotavljanju, ali predlagatelj izpolnjuje pogoje iz prejšnjega odstavka, se upošteva tudi najpomembnejše domače in tuje nagrade, ki jih je predlagatelj prejel za svoje delo.
5. člen
Minister, pristojen za kulturo, ustanovi posebno komisijo kot posvetovalni organ za pomoč pri ugotavljanju, ali predlagatelj izpolnjuje pogoje iz 4. člena te uredbe. Člane komisije imenuje izmed priznanih kulturnih delavcev oziroma strokovnjakov na področju kulture.
Sestavo, naloge in način dela komisije podrobneje določi minister, pristojen za kulturo, z aktom o ustanovitvi komisije.
6. člen
Republiška priznavalnina je enaka razliki od predlagateljeve pokojnine do 50 odstotkov zneska najvišje pokojnine za polno delovno dobo.
7. člen
Znesek iz 6. člena se lahko poveča zaradi števila družinskih članov upravičenca, njegovega zdravstvenega stanja, kraja bivanja, stanovanjskih razmer in drugih socialnih okoliščin.
Znesek povečanja iz prejšnjega odstavka ne sme presegati 10 odstotkov zneska iz 6. člena.
8. člen
Predlagatelj mora vlogi predložiti:
– potrdilo o državljanstvu
– dokumentacijo o izpolnjevanju pogojev iz 4. člena
– podatke o višini zadnje pokojnine
– podatke o socialnih okoliščinah iz 7. člena.
Minister, pristojen za kulturo, pred sprejemom odločitve zaprosi za strokovno mnenje o predlogu Kulturniško zbornico Slovenije, ki ima 21-dnevni rok za odgovor.
9. člen
O dodelitvi priznavalnine in njeni višini odloči minister, pristojen za kulturo, z odločbo. Republiško priznavalnino izplačuje Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije.
10. člen
Sredstva za republiško priznavalnino se zagotavljajo v proračunu Republike Slovenije.
11. člen
Ne glede na določilo drugega odstavka 2. člena te uredbe se lahko dodeli republiška priznavalnina po tej uredbi, če se upravičenec v roku 4 mesecev od uveljavitve te uredbe pisno odpove pravici do plačila prispevka v višini do triinpolkratnega zneska najnižje pokojninske osnove iz državnega proračuna oziroma pravici do republiške priznavalnine po zakonu o republiških priznavalninah (Uradni list SRS, št. 27/71).
Odpoved iz prejšnjega odstavka se poda pri ministrstvu, pristojnem za kulturo.
12. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 191-06/95-4/1-8
Ljubljana, dne 28. decembra 1995.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina