Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/1996 z dne 12. 1. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/1996 z dne 12. 1. 1996

Kazalo

5. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o varstvu okolja (ZVO-A), stran 5.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o varstvu okolja (ZVO-A)
Razglašam zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o varstvu okolja (ZVO-A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 27. decembra 1995.
Št. 012-01/95-124
Ljubljana, dne 4. januarja 1996.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O VARSTVU OKOLJA (ZVO-A)
1. člen
V zakonu o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93) se v zadnjem stavku tretjega odstavka 21. člena besedilo “razen, če javen razpis ni smiseln zaradi lokacijske pogojenosti koncesije” nadomesti z besedilom “če zakon ne določa drugače”.
V sedmem odstavku 21. člena se črta besedilo tretjega in četrtega stavka.
Doda se nov osmi odstavek, ki se glasi:
“(8) Vlada predpiše primere in pogoje, pod katerimi se lahko na demografsko ogro`enih območjih koncesija na naravni dobrini podeli brezplačno.”
2. člen
V prvem odstavku 101. člena se 2. točka spremeni tako, da se glasi:
“2. primere in pogoje za brezplačno podelitev koncesije na demografsko ogro`enih območjih (osmi odstavek 21. člena);”.
3. člen
Za 111. členom se dodajo novi 111.a, 111.b in 111.c člen, ki se glasijo:
“111.a člen
(1) Obstoječa pravica upravljanja, rabe ali izkoriščanja naravne dobrine, ki je v lasti Republike Slovenije ali lokalne skupnosti, se uresničuje v obsegu, na način in pod pogoji, določenimi v pravnomočnem aktu, s katerim je bila pridobljena.
(2) Pri podeljevanju koncesij po določbah 21. člena ali pri podeljevanju dovoljenj po določbah 22. člena tega zakona se ne sme posegati v pravico iz prejšnjega odstavka.
111.b člen
Za pravico iz prvega odstavka prejšnjega člena tega zakona se šteje pravica, ki je bila pridobljena z:
1. vodnogospodarskim dovoljenjem za rabo voda iz 49. člena zakona o vodah (Uradni list SRS, št. 38/81 in 29/86 ter Uradni list RS, št. 15/91),
2. aktom o vpisu vodne pravice iz 71. člena zakona o vodah (Uradni list SRS, št. 16/74) v vodno knjigo oziroma 79. člena zakona o vodah (Uradni list SRS, št. 38/81, 29/86 ter Uradni list, št. 15/91),
3. vodnogospodarskim soglasjem za stalni odvzem mivke, peska, proda in kamna iz 2. člena strokovnega navodila o načinu odvzemanja mivke, peska, proda in kamna (Uradni list SRS, št. 27/84),
4. dovoljenjem za gospodarski ribolov iz 14. člena zakona o morskem ribištvu (Uradni list SRS, št. 25/76, 29/86 in 47/87),
5. aktom o oddaji v uporabo območja, na katerem je dovoljeno postavljati priprave za gojitev in lov rib in drugih morskih živali iz 23. člena zakona o morskem ribištvu,
6. dovoljenjem za športni ribolov iz 12. člena zakona o morskem ribištvu,
7. aktom o izročitvi v upravljanje ribiškega okoliša iz 19. člena zakona o sladkovodnem ribištvu (Uradni list SRS, št. 25/76 in 42/86),
8. aktom o oddaji ribiškega okoliša ali njegovega dela za intenzivno gojitev rib iz 22. člena zakona o sladkovodnem ribištvu,
9. aktom o izročitvi lovišča v upravljanje iz 23. člena zakona o varstvu, gojitvi in lovu divjadi ter upravljanju lovišč (Uradni list SRS, št. 25/76 in 29/86),
10. aktom o dodelitvi obale, pripadajočih zemljišč in morja v upravljanje za uporabo za opravljanje luške dejavnosti iz 5. in 20. člena zakona o lukah (Uradni list SRS, št. 7/77 in 29/86),
11. dovoljenjem za raziskovanje rudnin iz 15. člena zakona o rudarstvu (Uradni list SRS, št. 17/75, 29/86 in 24/89),
12. dovoljenjem za izkoriščanje rudnin iz 26. člena zakona o rudarstvu in
13. dovoljenjem za pridobivanje drugih rudnin iz 54. člena zakona o rudarstvu.
111.c člen
Do uveljavitve zakonov iz 16., 17. in 18. člena tega zakona se koncesija lahko podeli brez javnega razpisa:
1. izvajalcu javne službe,
2. imetniku koncesije na naravni dobrini za podaljšanje časa trajanja koncesije ali za povečanje njenega obsega in
3. imetniku obstoječe pravice upravljanja, rabe ali izkoriščanja naravne dobrine za njeno podaljšanje ali za povečanje njenega obsega.”
4. člen
Ta zakon prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 801-01/90-3/101
Ljubljana, dne 27. decembra 1995.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Jožef Školč l. r.

AAA Zlata odličnost