Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/1996 z dne 12. 1. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/1996 z dne 12. 1. 1996

Kazalo

4. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije (ZSKZ-A), stran 4.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije (ZSKS-A)
Razglašam zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije (ZSKS-A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 27. decembra 1995.
Št. 012-01/95-123
Ljubljana, dne 4. januarja 1996.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O SKLADU KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ IN GOZDOV REPUBLIKE SLOVENIJE (ZSKZ-A)
1. člen
V zakonu o Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 10/93) se v prvem stavku tretjega odstavka 14. člena besedilo “za katerega ni veljavnega prostorsko izvedbenega načrta oziroma ni izvršen odkup oziroma prenos v sklad stavbnih zemljišč” nadomesti z besedilom “ki 11. 3. 1993 niso bila določena kot nezazidana stavbna zemljišča v prostorskem izvedbenem aktu po 21. členu zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93 in 71/93).”
2. člen
Drugi odstavek 17. člena se spremeni tako, da se v celoti glasi:
“Upravljalci iz prejšnjega odstavka oziroma dejanski uporabniki in zakupniki sklenejo s skladom oziroma občino do 30. 6. 1996:
– zakupno pogodbo za kmetijska zemljišča v skladu s predpisi o kmetijskih zemljiščih oziroma drugo ustrezno pogodbo v skladu z zakonom;
– koncesijsko pogodbo s smiselno uporabo zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93) za gozdove oziroma drugo ustrezno pogodbo v skladu z zakonom;
– ustrezno pogodbo za druge nepremičnine v skladu z zakonom.”
Sedanji tretji odstavek se nadomesti z novim tretjim odstavkom, ki se glasi:
“Pri izbiri izvajalcev za vzdr`evanje gozdnih cest v kompleksih gozdov v lasti Republike Slovenije lahko v skladu z razpisnimi pogoji dosedanji upravljavci gozdov na javnem razpisu pod enakimi pogoji uveljavljajo prednostno pravico.”
Za tretjim odstavkom se dodajo novi četrti do sedmi odstavek, ki se glasijo:
“Pogodba iz drugega odstavka tega člena se za kmetijska zemljišča, na katerih so trajni nasadi, sklene za čas, ki ustreza amortizacijski dobi trajnega nasada, za druga kmetijska zemljišča pa za čas, določen v predpisih o kmetijskih zemljiščih. Za gozdove se pogodba iz drugega odstavka tega člena sklene najmanj za dela, ki jih je v sedanjih dr`avnih gozdovih opravljal dosedanji upravljavec po uveljavitvi zakona o gozdovih, in sicer najmanj za dobo 20 let.
Za sklenitev pogodbe iz drugega odstavka tega člena mora dosedanji upravljavec najpozneje 15 dni pred iztekom roka iz drugega odstavka tega člena predložiti skladu oziroma občini dokazila:
– o odplačno pridobljenih zemljiščih, plačanih iz lastnih sredstev, sicer izgubi pravico do pobota te kupnine z zakupnino oziroma odškodnino za koncesijo;
– o neamortiziranih lastnih vlaganjih v kmetijska zemljišča oziroma trajne nasade zaradi določitve trajanja zakupne pogodbe.
Če pogodba iz drugega odstavka tega člena ni sklenjena v roku, se šteje, da je pogodbeno razmerje nastalo po samem zakonu, o nerešenih vprašanjih pa na predlog sklada ali dejanskega uporabnika oziroma zakupnika odloči sodišče v nepravdnem postopku.
Po izteku pogodb iz drugega odstavka tega člena oziroma, če se dosedanji upravljavci odpovedo pravici do sklenitve pogodbe oziroma se sklenjena pogodba razdre, se v skladu z zakonom, ki ureja zakupna, koncesijska oziroma druga ustrezna razmerja, pogodba za novo obdobje sklene na podlagi javnega razpisa. Koncesionarja oziroma zakupnika izbere sklad oziroma občina. Po izteku pogodb lahko v skladu z zakonom oziroma koncesijskim aktom dotedanji zakupniki, koncesionarji ali drugi uporabniki pod enakimi pogoji uveljavijo prednostno pravico pri vzpostavitvi novih pogodbenih razmerij oziroma podeljevanju koncesij.”
Sedanji četrti in peti odstavek postaneta osmi in deveti odstavek.
3. člen
Za 17. členom se dodata 17.a in 17.b člen, ki se glasita:
“17.a člen
Zakupnina ali druga ustrezna obveznost se ne plačuje od kmetijskih zemljišč in gozdov, ki jih uporabljajo državni organi za opravljanje svoje temeljne dejavnosti ter tudi ne za kmetijska zemljišča in gozdove, ki jih za izvajanje izobraževalnega procesa uporabljajo šole s področja kmetijstva in gozdarstva, pod pogojem, da nosijo vse druge stroške v zvezi s temi zemljišči in gozdovi.
17.b člen
Sklad izvaja promet s kmetijskimi zemljišči in gozdovi, s katerimi gospodari, v skladu s predpisi, ki urejajo promet s kmetijskimi zemljišči, gozdovi in drugimi nepremičninami in svojimi akti, h katerim mora pridobiti soglasje Vlade Republike Slovenije. Za promet s temi nepremičninami ne veljajo prepovedi oziroma omejitve, določene v zakonu o začasni prepovedi privatizacije pravnih oseb in premoženja v lasti Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 20/94 in 37/95).”
4. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 720-03/91-4/24
Ljubljana, dne 27. decembra 1995.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Jožef Školč l. r.

AAA Zlata odličnost