Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/1995 z dne 21. 7. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/1995 z dne 21. 7. 1995

Kazalo

50. Uredba o ratifikaciji Protokola, ki spreminja Konvencijo o zastaranju terjatev na področju mednarodnega nakupa in prodaje blaga, stran 758.

Na podlagi tretjega odstavka 63. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 1/91-I) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
O RATIFIKACIJI PROTOKOLA, KI SPREMINJA KONVENCIJO O ZASTARANJU TERJATEV NA PODROČJU MEDNARODNEGA NAKUPA IN PRODAJE BLAGA
1. člen
Ratificira se Protokol, ki spreminja Konvencijo o zastaranju terjatev na področju mednarodnega nakupa in prodaje blaga, sestavljen na Dunaju 11. aprila 1980.
2. člen
Protokol se v izvirniku v angleškem jeziku in v slovenskem prevodu glasi:
P R O T O C O L
AMENDING THE CONVENTION ON THE LIMITATION PERIOD IN THE INTERNATIONAL SALE OF GOODS
The States Parties to this Protocol,
considering that international trade is an important factor in the promotion of friendly relations amongst States,
believing that the adoption of uniform rules governing the limitation period in the international sale of goods would facilitate the development of world trade,
considering that amending the Convention on the Limitation Period in the International Sale of Goods, concluded at New York on 14 June 1974 (the 1974 Limitation Convention), to conform to the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods, concluded at Vienna on 11 April 1980 (the 1980 Sales Convention), would promote the adoption of the uniform rules governing the limitation period contained in the 1974 Limitation Convention,
have agreed to amend the 1974 Limitation Convention as follows:
Article I
(1) Paragraph 1 of article 3 is replaced by the following provisions:
“1. This Convention shall apply only
(a) if, at the time of the conclusion of the contract, the places of business of the parties to a contract of international sale of goods are in Contracting States; or
(b) if the rules of private international law make the law of a Contracting State applicable to the contract of sale.”
(2) Paragraph 2 of article 3 is deleted.
(3) Paragraph 3 of article 3 is renumbered as paragraph 2.
Article II
(1) Subparagraph (a) of article 4 is deleted and replaced by the following provision:
“(a) of goods bought for personal, family or household use, unless the seller, at any time before or at the conclusion of the contract, neither knew nor ought to have known that the goods were bought for any such use;”
(2) Subparagraph (e) of article 4 is deleted and is replaced by the following provision:
“(e) of ships, vessels, hovercraft or aircraft;”
Article III
A new paragraph 4 is added to article 31 reading as follows:
“(4) If, by virtue of a declaration under this article, this Convention extends to one or more but not all of the territorial units of a Contracting State, and if the place of business of a party to a contract is located in that State, this place of business shall, for the purposes of this Convention, be considered not to be in a Contracting State, unless it is in a territorial unit to which the Convention extends.”
Article IV
The provisions of article 34 are deleted and are replaced by the following provisions:
“1. Two or more Contracting States which have the same or closely related legal rules on matters governed by this Convention may at any time declare that the Convention shall not apply to contracts of international sale of goods where the parties have their places of business in those States. Such declarations may be made jointly or by reciprocal unilateral declarations.
2. A Contracting State which has the same or closely related legal rules on matters governed by this Convention as one or more non-Contracting States may at any time declare that the Convention shall not apply to conctracts of international sale of goods where the parties have their places of business in those States.
3. If a State which is the object of a declaration under paragraph (2) of this article subsequently becomes a Contracting State, the declaration made shall, as from the date on which this Convention enters into force in respect of the new Contracting State, have the effect of a declaration made under paragraph (1), provided that the new Contracting State joins in such declaration or makes a reciprocal unilateral declaration.”
Article V
The provisions of article 37 are deleted and are replaced by the following provisions:
“This Convention shall not prevail over any international agreement which has already been or may be entered into and which contains provisions concerning the matters governed by this Convention, provided that the seller and buyer have their places of business in States parties to such agreement.”
Article VI
At the end of paragraph 1 of article 40, the following provision is added:
“Reciprocal unilateral declarations under article 34 shall take effect on the first day of the month following the expiration of six months after the receipt of the latest declaration by the Secretary-General of the United Nations.”
FINAL PROVISIONS
Article VII
The Secretary-General of the United Nations is hereby designated as the depositary for this Protocol.
Article VIII
(1) This Protocol shall be open for accession by all States.
(2) Accession to this Protocol by any State which is not a Contracting Party to the 1974 Limitation Convention shall have the effect of accession to that Convention as amended by this Protocol, subject to the provisions of article XI.
(3) Instruments of accession shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations.
Article IX
(1) This Protocol shall enter into force on the first day of the sixth month following the deposit of the second instrument of accession, provided that on that date:
(a) the 1974 Limitation Convention is itself in force; and
(b) the 1980 Sales Convention is also in force.
If these Conventions are not both in froce on that date, this Protocol shall enter into force on the first day on which both Conventions are in force.
(2) For each State acceding to this Protocol after the second instrument of accession has been deposited, this Protocol shall enter into force on the first day of the sixth month following the deposit of its instrument of accession, if by that date the Protocol is itself in force. If by that date the Protocol itself is not yet in force, the Protocol shall enter into force for that State on the date the Protocol itself enters into force.
Article X
If a State ratifies or accedes to the 1974 Limitation Convention after the entry into force of this Protocol, the ratification or accession shall also constitute an accession to this Protocol if the State notifies the depositary accordingly.
Article XI
Any State which becomes a Contracting Party to the 1974 Limitation Convention, as amended by this Protocol, by virtue of articles VIII, IX or X of this Protocol shall, unless it notifies the depositary to the contrary, be considered to be also a Contracting Party to the Convention, unamended, in relation to any Contracting Party to the Convention not yet a Contracting Party to this Protocol.
Article XII
Any State may declare at the time of the deposit of its instrument of accession or its notification under article X that it will not be bound by article I of the Protocol. A declaration made under this article shall be in writing and be formally notified to the depositary.
Article XIII
(1) A Contracting State may denounce this Protocol by notifying the depositary to that effect.
(2) The denunciation shall take effect on the first day of the month following the expiration of twelve months after receipt of the notification by the depositary.
(3) Any Contracting State in respect of which this Protocol ceases to have effect by the application of paragraphs (1) and (2) of this article shall remain a Contracting Party to the 1974 Limitation Convention, unamended, unless it denounces the unamended Convention in accordance with article 45 of that Convention.
Article XIV
(1) The depositary shall transmit certified true copies of this Protocol to all States.
(2) When this Protocol enters into force in accordance with article IX the depositary shall prepare a text of the 1974 Limitation Convention, as amended by this Protocol, and shall transmit certified true copies to all States Parties to that Convention, as amended by this Protocol.
Done at Vienna, this day of 11 April 1980, in a single original, of which the Arabic, Chinese, English, French, Russian and Spanish texts are equally authentic.
P R O T O K O L,
KI SPREMINJA KONVENCIJO O ZASTARANJU TERJATEV NA PODROČJU MEDNARODNEGA NAKUPA IN PRODAJE BLAGA
Države pogodbenice tega protokola,
menijo, da je mednarodna trgovina pomemben dejavnik za spodbujanje prijateljskih odnosov med državami,
so prepričane, da bi se s sprejetjem enotnih pravil o zastaralnem roku na področju mednarodnega nakupa in prodaje blaga lažje razvijala trgovina v svetu,
menijo, da bi spremembe Konvencije o zastaranju terjatev na področju mednarodnega nakupa in prodaje blaga, sklenjene v New Yorku 14. junija 1974 (Konvencija o zastaranju terjatev iz leta 1974), tako da bi bila usklajena s Konvencijo o pogodbah o mednarodni prodaji blaga, sklenjeno na Dunaju 11. aprila 1980 (Konvencija o prodaji blaga iz leta 1980), spodbudile sprejem enotnih pravil o zastaralnem roku iz Konvencije o zastaranju terjatev iz leta 1974,
in so sklenile, da spremenijo Konvencijo o zastaranju terjatev, kot sledi:
I. člen
1) 1. odstavek 3. člena se nadomesti z naslednjimi določbami:
“1. Ta konvencija velja le
a) če so v času sklenitve pogodbe poslovni sedeži pogodbenic pogodbe o mednarodnem nakupu in prodaji blaga v državah pogodbenicah ali
b) če se po določilih mednarodnega zasebnega prava za kupoprodajno pogodbo uporablja pravo države pogodbenice.”
2) 2. odstavek 3. člena se črta.
3) 3. odstavek 3. člena postane 2. odstavek.
II. člen
1) Pododstavek a) 4. člena se črta in nadomesti z naslednjo določbo:
“a) za blago, kupljeno za osebno ali družinsko rabo ali za rabo v gospodinjstvu, razen če prodajalec v času pred sklenitvijo pogodbe ali v času njene sklenitve ni ne vedel in mu ni bilo treba vedeti, da je bilo blago kupljeno za tako rabo;”
2) Pododstavek e) 4. člena se črta in nadomesti z naslednjo določbo:
“e) ladij, polovil, hidrogliserjev ali letal;”
III. člen
31. členu se doda nov 4) odstavek, ki se glasi:
“4) Če se na podlagi izjave po tem členu uporaba te konvencije razširi na eno ali več teritorialnih enot države pogodbenice, vendar ne na vse, in če je poslovni sedež pogodbenice v tej državi, se za ta poslovni sedež za namene te konvencije šteje, da ni v državi pogodbenici, razen če je v teritorialni enoti, na katero se uporaba konvencije razširi.”
IV. člen
Določbe 34. člena se črtajo in nadomestijo z naslednjimi določbami:
“1. Dvoje ali več držav pogodbenic, ki imajo enake ali sorodne pravne predpise o zadevah, ki jih ureja ta konvencija, lahko kadar koli izjavi, da konvencija ne velja za pogodbe o mednarodnem nakupu in prodaji blaga, če imajo pogodbenice svoj poslovni sedež v teh državah. Te izjave se lahko podajo skupaj ali z vzajemnimi enostranskimi izjavami.
2. Država pogodbenica, ki ima enake ali sorodne pravne predpise o zadevah, ki jih ureja ta konvencija, kot ena ali več držav, ki niso pogodbenice, lahko kadar koli izjavi, da konvencija ne velja za pogodbe o mednarodnem nakupu in prodaji blaga, če imajo pogodbenice svoje poslovne sedeže v teh državah.
3. Če država, v zvezi s katero se podaja izjava iz 2. odstavka, naknadno postane pogodbenica, velja podana izjava od datuma, ko začne konvencija za novo državo pogodbenico veljati, kot izjava iz 1. odstavka, pod pogojem, da se nova pogodbenica taki izjavi priključi ali poda vzajemno enostransko izjavo.”
V. člen
Določila 37. člena se črtajo in se nadomestijo z naslednjimi določbami:
“Ta konvencija nima večje veljave kot katera koli mednarodna pogodba, ki je že bila sklenjena ali se lahko še sklene in ki vsebuje določila v zvezi z vsemi zadevami, ki jih ureja ta konvencija, pod pogojem, da imata prodajalec in kupec svoja poslovna sedeža v državah pogodbenicah take mednarodne pogodbe.”
VI. člen
Na koncu 1. odstavka 40. člena se doda naslednje določilo:
“Vzajemne enostranske izjave iz 34. člena začnejo veljati prvega dne v mesecu po izteku šestih mesecev od dneva, ko je generalni sekretar Združenih narodov prejel zadnjo izjavo.”
KONČNE DOLOČBE
VII. člen
Generalni sekretar Združenih narodov se s tem imenuje za depozitarja tega protokola.
VIII. člen
1) Ta protokol je odprt za pristop vseh držav.
2) Pristop katere koli države, ki ni pogodbenica Konvencije o zastaranju terjatev iz leta 1974, k temu protokolu velja kot pristop k tej konvenciji, spremenjeni in dopolnjeni s tem protokolom, s pridržkom določil XI. člena.
3) Listine o pristopu se deponirajo pri generalnem sekretarju Združenih narodov.
IX. člen
1) Ta protokol začne veljati prvega dne šestega meseca po datumu deponiranja druge listine o pristopu pod pogojem, da je na ta dan:
a) v veljavi tudi Konvencija o zastaranju terjatev iz leta 1974; in
b) da je v veljavi tudi Konvencija o nakupu in prodaji blaga iz leta 1980.
Če ti dve konvenciji nista v veljavi na ta dan, začne protokol veljati prvega dne, ko stopita v veljavo ti dve konvenciji.
2) Za vsako državo, ki pristopi k temu protokolu po deponiranju drugega dokumenta o pristopu, začne ta protokol veljati prvega dne šestega meseca po datumu deponiranja listine o pristopu, če do tega datuma začne veljati tudi sam protokol. Če protokol do tega datuma še ni v veljavi, začne protokol veljati za to državo z datumom uveljavitve samega protokola.
X. člen
Če država ratificira Konvencijo o zastaranju terjatev iz leta 1974 po uveljavitvi tega protokola ali k njej pristopi, predstavljata ratifikacija ali pristop tudi pristop k temu protokolu, če država o tem ustrezno obvesti depozitarja.
XI. člen
Vsaka država, ki postane pogodbenica Konvencije o zastaranju terjatev iz leta 1974, spremenjene in dopolnjene s tem protokolom, ali k njej pristopi na podlagi VIII., IX., ali X. člena protokola, se glede na katero koli pogodbenico konvencije, ki še ni pogodbenica tega protokola, šteje za pogodbenico nespremenjene in nedopolnjene konvencije, razen če ne obvesti depozitarja o nasprotnem.
XII. člen
Vsaka država lahko ob deponiranju svoje listine o ratifikaciji ali pristopu ali obvestilu v skladu z X. členom izjavi, da je ne obvezuje I. člen protokola. Izjava, podana po tem členu, mora biti pisna in je treba o njej formalno obvestiti depozitarja.
XIII. člen
1) Država pogodbenica lahko odpove ta protokol tako, da o tem obvesti depozitarja.
2) Odpoved začne veljati prvega dne v mesecu, ki sledi izteku dvanajstmesečnega obdobja po datumu, ko je depozitar prejel obvestilo.
3) Vsaka pogodbenica, za katero ta protokol preneha veljati z uporabo 1. in 2. odstavka tega člena, ostane pogodbenica nespremenjene in nedopolnjene Konvencije o zastaranju terjatev iz leta 1974, razen če ne odpove nespremenjene in nedopolnjene konvencije v skladu s 45. členom omenjene konvencije.
XIV. člen
1) Depozitar bo vsem državam posredoval overjene izvode tega protokola.
2) Ko bo začel ta protokol veljati v skladu z IX. členom, bo depozitar pripravil besedilo Konvencije o zastaranju terjatev iz leta 1974, spremenjeno in dopolnjeno s tem protokolom, in bo posredoval overjene izvode vsem državam pogodbenicam omenjene konvencije, spremenjene in dopolnjene s tem protokolom.
Sestavljeno na Dunaju dne 11. aprila 1980 v enem samem izvodu, pri čemer je arabsko, kitajsko, angleško, francosko, rusko in špansko besedilo enako verodostojno.
3. člen
Za izvajanje protokola skrbi Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj.
4. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 900-02/93-4/11-8
Ljubljana, dne 29. junija 1995
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina