Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/1995 z dne 9. 6. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/1995 z dne 9. 6. 1995

Kazalo

37. Zakon o ratifikaciji Sporazuma o gospodarskem sodelovanju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Bolgarije, stran 165.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
O RAZGLASITVI ZAKONA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA O GOSPODARSKEM SODELOVANJU MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO REPUBLIKE BOLGARIJE
Razglašam Zakon o ratifikaciji Sporazuma o gospodarskem sodelovanju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Bolgarije, ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 10. maja 1995.
Št. 012-01/95-38
Ljubljana, dne 18. maja 1995
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
Z A K O N
O RATIFIKACIJI SPORAZUMA O GOSPODARSKEM SODELOVANJU MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO REPUBLIKE BOLGARIJE
1. člen
Ratificira se Sporazum o gospodarskem sodelovanju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Bolgarije, podpisan 20. aprila 1994 v Sofiji.
2. člen
Sporazum se v izvirniku v angleškem jeziku in v prevodu v slovenskem jeziku glasi:
A G R E E M E N T
ON ECONOMIC COOPERATION BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF SLOVENIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF BULGARIA
The Government of the Republic of Slovenia and the Government of the Republic of Bulgaria (hereinafter the Contracting Parties)
In the desire to develop bilateral trade relations and strengthen long-term economic cooperation;
In accordance with the development of both states and in the desire to foster mutually beneficial and permanent relations between both states;
In accordance with world economic processes and practices and norms of the international market;
Have agreed on the following:
Article 1
The Contracting Parties shall contribute actively to the further development of economic relations between them, in accordance with their national legislation in force.
Article 2
1. The Contracting Parties shall grant each other most-favoured-nation treatment for products originating in or exported to their respective territories, with regard to:
a) customs duties and charges of any kind imposed on or in connection with importation or exportation including the method of levying such duties and charges;
b) methods of payment for imports and exports and the international transfer of such payments;
c) rules and formalities in connection with importation and exportation such as customs clearance, transit, warehouses and transshipment;
d) taxes and other internal charges of any kind applied directly or indirectly to imported products;
e) laws, regulations and requirements affecting the international sale, offering for sale, purchase, transportation, distribution and use.
2. The provisions of paragraph 1 shall not apply to those advantages, exemptions and privileges which the Republic of Slovenia and the Republic of Bulgaria has granted or may grant to:
a) neighbouring states in order to facilitate frontier traffic;
b) any other state under any agreement constituting or leading to the formation of a customs union or a free-trade area;
c) developing states on the basis of international agreements.
Article 3
Economic relations between the Contracting Parties shall be developed in accordance with the provisions of this Agreement and with the legislation of each state.
Article 4
In respect of the development of economic cooperation the Contracting Parties shall support the exchange of information, particularly with regard to their legislation and programmes in the economic field, as well as exchange of other information of mutual interest.
Article 5
1. All payments between the Contracting Parties and their economic subjects shall be transacted in freely convertible currencies, in accordance with the foreign exchange legislation in force in each state, as well as the international banking practice.
2. In specific cases the Contracting Parties and their economic subjects may also agree on a different method of payment from that provided in paragraph 1, in case this is not contrary to their national legislation.
3. In accordance with their legislation and with the provisions of this Agreement, the Contracting Parties may apply various forms of economic links, such as barter, cooperation, etc.
Article 6
In accordance with their legislation, the Contracting Parties shall facilitate the duty-free import of samples and products necessary for the organisation of trade fairs, exhibitions and seminars, although only in the case when these are not intended for further sale.
Article 7
1. A Joint Committee of representatives of the relevant government bodies and economy of both states shall be founded, which shall:
a) undertake the implementation of this Agreement;
b) study the possibilities and make proposals for the expansion of economic cooperation;
c) endeavour to remove barriers in bilateral trade;
d) assure the exchange of information on changes of regulations in each state;
e) search for possibilities of resolving possible problems that might arise in bilateral cooperation.
2. The Joint Committee shall meet once a year, alternately in the Republic of Slovenia and the Republic of Bulgaria.
Article 8
Amendments or supplements to this Agreement shall be adopted only with the written consent of both Contracting Parties. A Contracting Party shall reply to the proposal of the other Contracting Party for amendments or supplements to the Agreement within 60 days from the receipt of the proposal.
Article 9
1. This Agreement is concluded for an indefinite period. Either Contracting Party may cancel the Agreement in writing through diplomatic channels with a notice of three months period.
2. The ceasing of this Agreement shall have no effect on the fulfilment of contracts concluded during its validity, unless the Contracting Parties agree otherwise.
Article 10
This Agreement shall enter into force on the date following the exchange of written notes by which the Contracting Parties inform each other of the fulfilment of the requirements of their national legislation for the enactment of the Agreement.
Done at Sofia on 20 April 1994 in two original copies in English language.
For the Government of
the Republic of Slovenia
Davorin Kračun, (s)
For the Government of
the Republic of Bulgaria
Valentin S. Karabašev, (s)
S P O R A Z U M
O GOSPODARSKEM SODELOVANJU MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO REPUBLIKE BOLGARIJE
Vlada Republike Slovenije in Vlada Republike Bolgarije (v nadaljevanju pogodbenici)
sta se v želji, da bi razvili dvostranske trgovinske odnose in okrepili dolgoročno gospodarsko sodelovanje,
v skladu z razvojem obeh držav in v želji, da bi utrjevali vzajemno koristne in trajne odnose med državama,
v skladu s svetovnimi gospodarskimi procesi in prakso ter normami mednarodnega trga
dogovorili o naslednjem:
1. člen
Pogodbenici bosta dejavno prispevali k nadaljnjemu razvoju medsebojnih gospodarskih odnosov v skladu s svojo veljavno nacionalno zakonodajo.
2. člen
1. Pogodbenici bosta druga drugi priznali status države z največjimi ugodnostmi za izdelke, ki izhajajo z ozemlja ene ali druge pogodbenice ali se izvažajo na ozemlje ene ali druge pogodbenice, za:
a) carine in dajatve vseh vrst za uvoz ali izvoz ali v zvezi z njima, vključno z načinom njihovega odmerjanja,
b) način plačila za uvoz in izvoz in mednarodni prenos takih plačil,
c) pravila in formalnosti pri uvozu in izvozu, kot so carinjenje, tranzit, skladišča in pretovarjanje,
d) davke in druge notranje pristojbine kakršnekoli vrste, ki neposredno ali posredno veljajo za uvožene izdelke,
e) zakone, predpise in potrebe, ki vplivajo na mednarodno prodajo, ponujanje v prodajo, nakup, prevoz, distribucijo in uporabo.
2. Določila 1. odstavka ne veljajo za tiste ugodnosti, oprostitve in privilegije, ki jih Republika Slovenija in Republika Bolgarija priznavata ali bosta morda priznali:
a) sosednjim državam z namenom, da se olajša maloobmejni promet,
b) drugi državi po sporazumu, ki pomeni carinsko unijo ali prostotrgovinsko področje ali vodi v njuno oblikovanje,
c) državam v razvoju na podlagi mednarodnih sporazumov.
3. člen
Gospodarski odnosi med pogodbenicama se bodo razvijali v skladu z določili tega sporazuma in zakonodajo vsake države.
4. člen
Pri razvoju gospodarskega sodelovanja bosta pogodbenici podpirali izmenjavo informacij, še zlasti o njuni zakonodaji in programih na gospodarskem področju, kot tudi izmenjavo drugih vzajemno koristnih informacij.
5. člen
1. Vsa plačila med pogodbenicama in njunimi gospodarskimi subjekti se opravljajo v prosto konvertibilnih valutah v skladu z devizno zakonodajo, veljavno v eni in drugi državi, kot tudi z mednarodno bančno prakso.
2. V posebnih primerih se lahko pogodbenici in njuni gospodarski subjekti dogovorijo o drugačnem načinu plačila, kot ga določa 1. odstavek, če ni v nasprotju z njuno nacionalno zakonodajo.
3. V skladu s svojo zakonodajo in z določili tega sporazuma lahko pogodbenici uporabljata različne oblike gospodarskih povezav, kot so vezani posli, kooperacija itd.
6. člen
V skladu s svojo zakonodajo bosta pogodbenici lajšali brezcarinski uvoz vzorcev in izdelkov, potrebnih za organizacijo trgovinskih sejmov, razstav in seminarjev, vendar samo v primeru, ko le-ti niso namenjeni za nadaljnjo prodajo.
7. člen
1. Ustanovila se bo mešana komisija predstavnikov ustreznih vladnih teles in gospodarstva obeh držav, ki:
a) bo skrbela za uresničevanje tega sporazuma,
b) bo proučevala možnosti in pripravljala predloge za širjenje gospodarskega sodelovanja,
c) si bo prizadevala odpraviti ovire pri dvostranski trgovini,
d) bo zagotavljala izmenjavo informacij o spremembah predpisov v vsaki državi,
e) bo iskala možnosti za premagovanje morebitnih težav, ki bi lahko nastale pri dvostranskem sodelovanju.
2. Mešana komisija se bo sestajala enkrat letno izmenično v Republiki Sloveniji in Republiki Bolgariji.
8. člen
Dopolnila ali dodatki k temu sporazumu se sprejmejo samo s pisnim pristankom obeh pogodbenic. Pogodbenica bo odgovorila na predlog druge pogodbenice za dopolnila ali dodatke k sporazumu v 60 dneh po prejemu predloga.
9. člen
1. Ta sporazum se sklene za nedoločen čas. Ena ali druga pogodbenica ga lahko pisno odpove po diplomatski poti s trimesečnim odpovednim rokom.
2. Prenehanje tega sporazuma ne bo vplivalo na izpolnjevanje pogodb, sklenjenih med njegovo veljavnostjo, razen če se pogodbenici drugače ne dogovorita.
10. člen
Ta sporazum začne veljati na dan po izmenjavi pisnih not, s katerima pogodbenici druga drugo obvestita o izpolnitvi zahtev njune nacionalne zakonodaje za uveljavitev sporazuma.
V Sofiji, dne 20. aprila 1995, v dveh izvirnikih v angleškem jeziku.
Za Vlado
Republike Slovenije
Davorin Kračun l. r.
Za Vlado
Republike Bolgarije
Valentin S. Karabašev l. r.
3. člen
Za izvajanje sporazuma skrbi ministrstvo, pristojno za ekonomske odnose in razvoj.
4. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 300-01/95-17/1
Ljubljana, dne 10. maja 1995
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Jožef Školč l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti