Uradni list

Številka 70
Uradni list RS, št. 70/1995 z dne 8. 12. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 70/1995 z dne 8. 12. 1995

Kazalo

3298. Uredba o upravljanju z vojaškimi nepremičninami, stran 5525.

Na podlagi 21. člena ustavnega zakona za izvedbo temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91-I), 26. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93) in drugega odstavka 113. člena zakona o obrambi (Uradni list RS, št. 82/94) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o upravljanju z vojaškimi nepremičninami
1. člen
Z vojaškimi objekti, vojaškimi stanovanji in stanovanjskimi hišami ter drugimi vojaškimi nepremičninami (v nadaljnjem besedilu: vojaške nepremičnine), ki so last Republike Slovenije v skladu z ustavnim zakonom za izvedbo temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije in zakonom o obrambi, upravlja Ministrstvo za obrambo.
Evidenco vojaških nepremičnin iz prejšnjega odstavka vodi in ureja Ministrstvo za obrambo v skladu s predpisi, ki urejajo evidenco državnega premoženja.
Na podlagi podatkov iz evidence iz prejšnjega odstavka
Ministrstvo za obrambo izdaja potrdila, pooblastila in druge listine.
2. člen
Ministrstvo za obrambo določa v skladu z zakonom o obrambi vojaške nepremičnine, ki so trajno namenjene za obrambne ali zaščitne potrebe, ter predlaga Vladi Republike Slovenije, katere vojaške nepremičnine se namenijo za potrebe drugih državnih organov.
3. člen
Ministrstvo za obrambo vzdržuje in upravlja vojaški stanovanjski sklad. Minister za obrambo, po predhodnem soglasju Vlade Republike Slovenije, podrobneje uredi postopke, merila in kriterije v zvezi z vojaškimi stanovanji, ki se kot službena stanovanja dodeljujejo delavcem Ministrstva za obrambo, ki so pripadniki stalne sestave Slovenske vojske oziroma opravljajo vojaško službo ali službo, ki se v skladu z zakonom organizira po načelih, ki so predpisana za Slovensko vojsko.
Stanovanjska vprašanja delavcev Ministrstva za obrambo, ki ne izpolnjujejo pogojev iz prejšnjega odstavka, se rešujejo v skladu s predpisi, ki urejajo reševanje stanovanjskih vprašanj za delavce v državni upravi.
4. člen
Ministrstvo za obrambo lahko posamezne vojaške nepremičnine, ki niso trajno namenjene za obrambne ali zaščitne potrebe, zamenja ali odproda, če se s tem zagotavljajo nepremičnine oziroma prostori, ki bodo služili za obrambne ali zaščitne potrebe.
Posamezne vojaške nepremičnine se lahko zamenjajo ali odprodajo na podlagi načrta zamenjave in odprodaje državnega premoženja, ki ga sprejme Vlada Republike Slovenije.
Zamenjava in odprodaja vojaških nepremičnin se izvaja po postopku, ki velja za odprodajo oziroma zamenjavo državnega premoženja.
5. člen
Vojaške nepremičnine, ki začasno ne služijo za obrambne ali zaščitne potrebe, namenjene pa so kot namestitvene, skladiščne in druge zmogljivosti za primer poslabšanih varnostnih razmer, lahko Ministrstvo za obrambo daje v najem ali v zakup pod krajevno običajnimi pogoji. Pri tem mora biti zagotovljena možnost uporabe vojaške nepremičnine v primeru potrebe.
Pogodbe iz prejšnjega člena in prejšnjega odstavka sklepa minister za obrambo.
6. člen
Ministrstvo za obrambo daje izjave volje Republike Slovenije v postopkih za denacionalizacijo vojaških nepremičnin.
7. člen
Šteje se, da so bile vojaške nepremičnine, zgrajene ali pridobljene do 25. junija 1991 po dotedaj veljavnih predpisih, zgrajene ali pridobljene v skladu s pravnim redom Republike Slovenije. V kataster in prostorske akte se vnesejo tako kot vojaške nepremičnine, zgrajene ali pridobljene po 25. juniju 1991, v skladu z odredbo o določitvi objektov in okolišev objektov, ki so posebnega pomena za obrambo, in ukrepih za njihovo varovanje (Uradni list RS, št. 17/92) ter navodilom za določanje in prikazovanje potreb obrambe in zaščite v prostorskih planih (Uradni list RS, št. 23/94).
8. člen
Vojaške nepremičnine iz 1. člena te uredbe, s katerimi upravlja Ministrstvo za obrambo, se vknjižijo v zemljiški knjigi kot last Republike Slovenije.
9. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 460-01/95-9/1-8
Ljubljana, dne 30. novembra 1995.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost