Uradni list

Številka 70
Uradni list RS, št. 70/1995 z dne 8. 12. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 70/1995 z dne 8. 12. 1995

Kazalo

3297. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o lokalnih volitvah (ZLV-C), stran 5524.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o lokalnih volitvah (ZLV-C)
Razglašam zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o lokalnih volitvah (ZLV-C), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 30. novembra 1995.
Št. 012-01/95-112
Ljubljana, dne 8. decembra 1995.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O LOKALNIH VOLITVAH (ZLV-C)
1. člen
V zakonu o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94 in 33/94) se prvi odstavek 109. člena nadomesti s sedmimi novimi odstavki, ki se glasijo:
“Za volitve članov svetov četrtnih skupnosti se smiselno uporabljajo določbe tega zakona, ki veljajo za volitve v občinski svet.
Za volitve članov svetov krajevnih skupnosti in članov svetov vaških skupnosti kot delov občine se smiselno uporabljajo določbe tega zakona, ki veljajo za večinske volitve v občinski svet.
Ne glede na 54. člen tega zakona kandidate za člane sveta krajevne, vaške oziroma četrtne skupnosti lahko določi s podpisovanjem skupina najmanj desetih volivcev. Podpisi se dajejo na seznamu, ki vsebuje osebne podatke podpisnikov: ime in priimek, rojstni datum in naslov stalnega prebivališča. Podatke v seznamu podpisnikov overi organ, ki vodi evidenco volilne pravice.
Ne glede na 56. člen tega zakona se lahko za določanje kandidatov za volitve članov svetov krajevnih skupnosti in članov svetov vaških skupnosti kot delov občine na zahtevo najmanj deset volivcev skličejo zbori volivcev v volilni enoti. Zahtevo je treba vložiti pisno pri volilni komisiji volilne enote najpozneje v desetih dneh od dneva razpisa volitev.
Število članov sveta krajevne skupnosti ter volilne enote za prve volitve v svete teh skupnosti v primeru, da se območje teh skupnosti po uveljavitvi zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij (Uradni list RS, št. 60/94, 69/94) ni spremenilo, določi dosedanji svet krajevne skupnosti, za vse naslednje volitve pa svet te skupnosti s svojim aktom.
Če svet krajevne skupnosti iz prejšnjega odstavka ne deluje ali če se je območje krajevne skupnosti po uveljavitvi zakona iz prejšnjega odstavka spremenilo, ali je bila krajevna, vaška oziroma četrtna skupnost na novo ustanovljena, določi število članov sveta krajevne, vaške in četrtne skupnosti ter volilne enote za prve volitve v svete teh skupnosti občinski svet, za vse naslednje volitve pa svet te skupnosti s svojim aktom.
Volilne enote se določijo tako, da je zagotovljena zastopanost prebivalcev posameznih naselij oziroma delov krajevne, vaške ali četrtne skupnosti v svetu te skupnosti.”
Dosedanji drugi odstavek postane osmi odstavek.
2. člen
V 112. členu se dodata nova drugi in tretji odstavek, ki se glasita:
“Glede pristojnosti občinskih volilnih komisij pri volitvah v svete krajevnih, vaških in četrtnih skupnosti se smiselno uporabljajo 41. člen in druge določbe tega zakona, ki določajo pristojnosti občinskih volilnih komisij, glede pristojnosti volilnih komisij krajevnih, vaških in četrtnih skupnosti pa se smiselno uporabljajo 42. člen in druge določbe tega zakona, ki določajo pristojnosti volilnih komisij volilnih enot.
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka občinski svet lahko določi, da volilne odbore imenujejo volilne komisije krajevnih, vaških in četrtnih skupnosti. Občinski svet lahko tudi natančneje razmeri pristojnosti občinske volilne komisije in volilnih komisij krajevnih, vaških in četrtnih skupnosti glede opravljanja in vodenja neposrednega tehničnega dela v zvezi z volitvami.”
3. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 004-01/93-9/25
Ljubljana, dne 30. novembra 1995.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Jožef Školč l. r.

AAA Zlata odličnost