Uradni list

Številka 70
Uradni list RS, št. 70/1995 z dne 8. 12. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 70/1995 z dne 8. 12. 1995

Kazalo

3230. Navodilo o spremembah in dopolnitvah navodila za predložitev in prevzem podatkov s plačilnih nalogov v računalniški obliki, stran 5423.

Na podlagi drugega in tretjega odstavka 4. člena in 19. člena zakona o Agenciji Republike Slovenije za revidiranje lastninskega preoblikovanja podjetij in o Agenciji Republike Slovenije za plačilni promet, nadziranje in informiranje (Uradni list RS, št. 48/94, 18/95 - odločba US in 58/95), šestega odstavka 28. točke navodila o obliki, vsebini in uporabi obrazcev za opravljanje plačilnega prometa prek Agencije Republike Slovenije za plačilni promet, nadziranje in informiranje (Uradni list RS, št. 9/95, 34/95 in 70/95) in v skladu z izdanim soglasjem Banke Slovenije, št. 29.00-0168/95 z dne 6. 12. 1995, generalna direktorica Agencije Republike Slovenije za plačilni promet, nadziranje in informiranje izdaja
N A V O D I L O
o spremembah in dopolnitvah navodila za predložitev in prevzem podatkov s plačilnih nalogov v računalniški obliki
1
V navodilu za predložitev in prevzem podatkov s plačilnih nalogov v računalniški obliki (Uradni list RS, št. 9/95) PRILOGA 3 postane PRILOGA 1, PRILOGA 4 pa PRILOGA 2. Zato se v 3. točki, prvem odstavku, številka “3” za besedo “PRILOGA” spremeni v številko “1”, v 10. točki, tretjem odstavku pa številka “4” za besedo “PRILOGA” spremeni v številko “2”.
2
V 9. točki, osmi alinei prvega odstavka in v petem odstavku se besedi “razčlenjenega prometa” nadomestita z besedami “prejemkov in šifra izdatkov”, v ustreznem sklonu.
3
V 11. točki, prvem odstavku pod zaporedno številko 17 se besede “razčlenjenega prometa obremenitve” nadomestijo z besedo “izdatkov”. Pod zaporedno številko 18 se besede “razčlenjenega prometa odobritve” nadomestijo z besedo “prejemkov”.
V zadnjem odstavku se besede “razčlenjenega prometa (obremenitve in odobritve)” nadomestijo z besedami “prejemkov in šifre izdatkov”.
4
V 13. točki se besedilo pod zaporedno številko 2 spremeni tako, da se glasi:
“Za plačilne naloge, predložene na magnetnem mediju, se na 1. in 2. mestu v podatku Šifra vpiše oznaka za zvezo 88. Šifre izdatkov in šifre prejemkov na 3., 4., 5. in 6. mestu se vpišejo in kontrolirajo na podlagi pregleda šifer prejemkov in izdatkov po osnovnih računih pravnih oseb. Pregled šifer prejemkov in izdatkov po osnovnih računih pravnih oseb je v prilogi navodila o izvajanju mesečnega statističnega raziskovanja o prejemkih na račune in izdatkih z računov, ki jih vodi Agencija Republike Slovenije za plačilni promet, nadziranje in informiranje (PI), Uradni list RS, št. 70/95”.
V 13. točki se besedi “PRILOGA 4” v besedilu pojasnila k zaporedni številki 3 spremenita v besedi “PRILOGA 2”, besedilo v oklepaju pa se dopolni tako, da se glasi: “(Uradni list RS, št. 9/95, 34/95 in 70/95)”.
5
To navodilo začne veljati in se uporablja od 1. 1. 1996 dalje.
Št. 020-15/95
Ljubljana, dne 6. decembra 1995.
Romana Logar l. r.
Generalna direktorica

AAA Zlata odličnost