Uradni list

Številka 70
Uradni list RS, št. 70/1995 z dne 8. 12. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 70/1995 z dne 8. 12. 1995

Kazalo

3219. Uredba o vodenju in vzdrževanju poslovnega registra Slovenije, stran 5396.

Na podlagi 21. člena zakona o poslovnem registru Slovenije (Uradni list RS, št. 13/95) in prvega odstavka 26. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o vodenju in vzdrževanju poslovnega registra Slovenije
1. člen
Ta uredba predpisuje način določanja identifikacije enotam poslovnega registra Slovenije (v nadaljnjem besedilu: poslovni register), vsebino poslovnega registra glede na pravno organizacijsko obliko poslovnega subjekta, predlog za vpis v poslovni register, način pridobivanja podatkov o novih enotah registra in o spremembah za že registrirane enote, način in kriterije razvrščanja enot po dejavnostih in ugotavljanje glavne dejavnosti, postopanje pri spremembah dejavnosti, obvestilo o identifikaciji in razvrstitvi po dejavnosti, postopek dela komisije za razvrščanje po dejavnostih pri ponovni razvrstitvi in preverjanje podatkov.
I. NAČIN DOLOČANJA IDENTIFIKACIJE
2. člen
(1) Statistični urad Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: upravljalec registra) določi vsaki enoti poslovnega registra enolično identifikacijo.
(2) Enote poslovnega registra so poslovni subjekti, njihove podružnice in drugi deli poslovnih subjektov (v nadaljnjem besedilu: podružnice) ter podružnice tujih poslovnih subjektov, ki opravljajo dejavnost na območju Republike Slovenije.
3. člen
(1) Upravljalec registra določi identifikacijo ob ustanovitvi oziroma registraciji enot poslovnega registra.
(2) Identifikacija enot poslovnega registra je matična številka.
(3) Če enota preneha poslovati, se njena matična številka ne določa drugim enotam poslovnega registra.
4. člen
Struktura (sestava) matične številke za enote poslovnega registra:
– za poslovne subjekte je 7-mestna številka (6-mestna zaporedna številka in 1-mestna kontrolna številka);
– za podružnice je 7-mestna številka poslovnega subjekta iz prejšnje alinee tega člena in 3-mestna zaporedna številka podružnice;
– za glavno podružnico tujega poslovnega subjekta je 7-mestna številka z enako strukturo kot za poslovni subjekt. Za druge podružnice istega tujega poslovnega subjekta je matična številka z enako strukturo kot za podružnice.
5. člen
(1) Matična številka poslovnih subjektov se izračuna po modulu 11:
– prvih šest mest je osnovna številka (zaporedna številka);
– na sedmem mestu je kontrolna številka, izračunana po modulu 11.
(2) Postopek za izračun kontrolne številke je naslednji:
– posamezna številka osnovne številke se pomnoži s konstantnimi ponderji 7, 6, 5, 4, 3, 2;
– zmnožki se seštejejo;
– seštevek se deli z 11;
– ostanek deljenja se odšteje od številke 11, razlika odštevanja je kontrolna številka.
(3) Če je ostanek deljenja 1 (ena), je kontrolna številka 0 (nič). Če je ostanek deljenja 0 (nič), se ta številka izloči iz niza zaporednih številk za določanje matične številke.
II. VSEBINA POSLOVNEGA REGISTRA GLEDE NA PRAVNO ORGANIZACIJSKO OBLIKO POSLOVNEGA SUBJEKTA
6. člen
(1) Posamezni podatki o poslovnem subjektu, ki se vodijo v poslovnem registru, so odvisni od njegove pravno organizacijske oblike in načina ustanovitve.
(2) Pravno organizacijsko obliko poslovnega subjekta določajo predpisi, ki urejajo status:
– gospodarskih družb,
– zadrug,
– bank, borz, hranilnic, investicijskih družb, skladov in drugih finančnih organizacij,
– zavarovalnih organizacij,
– nosilcev samostojnih oziroma svobodnih poklicev (odvetniki, zdravniki, lekarnarji, samostojni ustvarjalci na področju kulture, zasebni raziskovalci itn.),
– državnih organov in organizacij,
– organov in organizacij samoupravnih lokalnih skupnosti,
– javnopravnih poslovnih subjektov (zavodi, gospodarske javne službe),
– društev in drugih civilnopravnih oseb (sindikati, politične stranke, ustanove, agrarne skupnosti itn.) in
– drugih organizacijskih oblik.
(3) Metodološke osnove za poslovni register (klasifikacija pravno organizacijskih oblik poslovnih subjektov, šifrant sprememb itn.) se določijo v strokovnih navodilih.
(4) Način ustanovitve poslovnega subjekta sta registracija v primarnem registru oziroma ustanovitev neposredno na podlagi predpisa.
(5) Primarni register je po tej uredbi register oziroma druga zbirka podatkov, v katero pomeni vpis poslovnega subjekta akt njegove registracije (na podlagi katerega poslovni subjekt lahko začne poslovati).
7. člen
V poslovnem registru upravljalec registra o posameznem poslovnem subjektu vodi in vzdržuje tiste podatke iz drugega odstavka 7. člena zakona o poslovnem registru Slovenije (Uradni list RS, št. 13/95), ki jih kot obvezne podatke določajo predpisi, na podlagi katerih se poslovni subjekt registrira v primarnem registru, oziroma predpisi, na podlagi katerih se poslovni subjekt neposredno ustanovi.
8. člen
Predstojnik upravljalca registra izda strokovna navodila iz tretjega odstavka 6. člena te uredbe.
III. PREDLOG ZA VPIS V POSLOVNI REGISTER
9. člen
(1) Predlog za vpis v poslovni register se vloži na prijavi za vpis v poslovni register (v nadaljevanju: prijava PRS-1 za poslovne subjekte, prijava PRS-2 za podružnice). Prijavi vsebujeta podatke, ki so vsebina poslovnega registra, in druge podatke, ki so potrebni za vodenje in vzdrževanje poslovnega registra. Prijavi PRS-1 in PRS-2 sta sestavni del te uredbe.
(2) Za glavno podružnico tujega poslovnega subjekta se vloži predlog na prijavi PRS-1, za druge podružnice istega tujega poslovnega subjekta pa na prijavi PRS-2.
(3) Za vpis nove enote v poslovni register oziroma prijavo sprememb podatkov o obstoječih enotah poslovnega registra ni potrebno, da je prijava PRS-1 oziroma PRS-2 vložena na vnaprej natisnjeni prijavi, vendar pa morata biti vsebina posameznih rubrik in zaporedje teh rubrik enaka vsebini prijave PRS-1 oziroma PRS-2.
IV. NAČIN PRIDOBIVANJA PODATKOV O NOVIH ENOTAH REGISTRA IN O SPREMEMBAH ZA ŽE REGISTRIRANE ENOTE
10. člen
(1) Registrski organi morajo upravljalcu poslovnega registra posredovati kopijo sklepa oziroma odločbe o vpisu v primarni register in podatke o registriranih dejavnostih oziroma s predpisom ali z aktom o ustanovitvi določenih dejavnosti. Podatke lahko posredujejo na elektronskih medijih oziroma prek računalniških komunikacij ali na druge načine.
(2) Registrirane dejavnosti so po tej uredbi vse dejavnosti, ki jih poslovni subjekti prijavijo kot svojo aktivnost.
(3) Zaradi razvrstitve po dejavnostih morajo registrski organi upravljalcu registra poleg podatkov iz prvega odstavka tega člena posredovati potrjeno prijavo PRS-1. Prijavo PRS-1 izpolni subjekt vpisa ob vlogi za vpis v primarni register. Registrski organ prijavo potrdi s podpisom in žigom.
(4) Poslovni subjekti, ki se ne registrirajo v primarnih registrih, posredujejo upravljalcu registra pravno podlago za ustanovitev in podatke na ustrezni prijavi v skladu s prvim in tretjim odstavkom 9. člena te uredbe.
11. člen
Pri prijavi sprememb o enotah registra, ki jih sporočajo registrski organi, se obvezno vpišejo matična številka in firma oziroma ime enote pri kateri je nastala sprememba, datum spremembe in spremenjeni podatki.
V. NAČIN IN KRITERIJI RAZVRŠČANJA ENOT PO DEJAVNOSTIH IN UGOTAVLJANJE GLAVNE DEJAVNOSTI
A) Splošno o razvrščanju po dejavnostih
12. člen
(1) Razvrščanje po dejavnostih je strokovni postopek, s katerim se enotam poslovnega registra določi šifra in ime dejavnosti.
(2) Upravljalec registra razvršča vse enote poslovnega registra po dejavnostih v najnižjo možno raven standardne klasifikacije dejavnosti (uredba o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije dejavnosti, Uradni list RS, št. 34/94, 3/95, 33/95). Z določanjem najnižje možne razčlenitvene ravni se enotam poslovnega registra določijo tudi višje ravni standardne klasifikacije dejavnosti. Po tej uredbi je najnižja raven podrazred standardne klasifikacije dejavnosti.
(3) Razvrščanje po dejavnostih se opravi na podlagi dejavnosti, registriranih pri primarnem registrskem organu, oziroma na podlagi dejavnosti, določenih s predpisom ali z aktom o ustanovitvi, ter na podlagi podatkov iz prijave PRS-1 oziroma PRS-2 in drugih razpoložljivih podatkov (iz statističnih raziskovanj itn.) o dejavnostih enote, ki je subjekt razvrščanja.
(4) Razvrščanje se opravi po ravneh od najvišje do najnižje ravni standardne klasifikacije dejavnosti: od področja prek podpodročja, oddelka, skupine in razreda do podrazreda dejavnosti.
13. člen
(1) Upravljalec registra mora vsakemu poslovnemu subjektu določiti glavno dejavnost.
(2) Glavna dejavnost je ena izmed registriranih dejavnosti oziroma dejavnost, določena z zakonom ali z aktom o ustanovitvi.
(3) Če poslovni subjekt opravlja eno dejavnost, je ta njegova glavna dejavnost, če pa opravlja več dejavnosti, je treba ugotoviti njegovo glavno dejavnost.
14. člen
(1) Če poslovni subjekt proizvaja več različnih končnih proizvodov oziroma opravlja več različnih storitev, se glavna dejavnost ugotovi na podlagi deleža dodane vrednosti po posameznem proizvodu oziroma storitvi. Razvrstitev se opravi po postopkih iz četrtega odstavka 12. člena te uredbe. Po opravljeni razvrstitvi za posamezni proizvod oziroma storitev se opravi grupiranje od najvišje do najnižje ravni dejavnosti. Glavna dejavnost je tisti podrazred dejavnosti, ki ima največji delež v ustvarjeni dodani vrednosti poslovnega subjekta znotraj najvišje ravni grupiranih dejavnosti, in sicer znotraj področja dejavnosti z največjo ustvarjeno dodano vrednostjo.
(2) Če ni možno ugotoviti deleža dodane vrednosti za posamezne proizvode oziroma storitve, se glavna dejavnost ugotovi na podlagi deleža števila zaposlenih, izplačanih bruto plač, vrednosti osnovnih sredstev, vloženih investicijskih sredstev ali poslovnega prihodka (za preteklo zaključeno poslovno obdobje).
(3) Za enote, ustanovljene na podlagi zakona ali drugega predpisa oziroma akta o ustanovitvi, je glavna dejavnost tista, zaradi katere je enota ustanovljena. Če opravlja več dejavnosti, je glavna dejavnost tista, v kateri je največ zaposlenih ali v kateri je vrednost izplačanih bruto plač oziroma vrednost osnovnih sredstev ali vloženih investicijskih sredstev največja.
15. člen
(1) Če poslovni subjekt opravlja več dejavnosti, se za statistične in analitske namene poleg glavne dejavnosti ugotovijo tudi stranske in pomožne dejavnosti.
(2) Stranske dejavnosti so tiste, ki jih poslovni subjekt opravlja v tržne namene in niso glavna niti pomožna oziroma pomožne dejavnosti.
(3) Pomožne dejavnosti so tiste, ki se izvajajo praviloma samo za enoto, ki ji pripadajo, z namenom, da olajšajo oziroma omogočijo izdelavo proizvodov oziroma opravljanje storitev, in niso namenjene trženju (uprava poslovnega subjekta, računovodstvo, obdelava podatkov, nadzorovanje procesov, nabava, prodaja, skladiščenje, prevoz za lastne potrebe itn.).
B) Razvrstitev novih enot poslovnega registra po dejavnostih
16. člen
(1) Za novo ustanovljene poslovne subjekte, ki bodo opravljali pridobitne dejavnosti, se glavna dejavnost ugotovi na podlagi podatkov, ki jih poslovni subjekt posreduje upravljalcu registra o nameravanih proizvodih oziroma nameravanih storitvah in o nameravanem številu zaposlenih ter o vloženih osnovnih sredstvih po posameznem proizvodu oziroma storitvi.
(2) Za nove poslovne subjekte, ustanovljene na podlagi zakona ali drugega predpisa oziroma akta o ustanovitvi, je glavna dejavnost tista, zaradi katere je enota ustanovljena. Če opravlja več dejavnosti, je glavna dejavnost tista, v kateri je največje število zaposlenih ali največji delež vloženih investicijskih sredstev.
VI. POSTOPANJE PRI SPREMEMBAH DEJAVNOSTI
17. člen
Če je sprememba nastala pri prozvodih, storitvah oziroma namenu ustanovitve enote in poslovni subjekt predlaga spremembo glavne dejavnosti, mora upravljalcu registra posredovati podatke (prijavo PRS-1 s podatki o dejavnostih), da bo možno opraviti ponovno razvrstitev po dejavnostih. Na podlagi posredovanih podatkov in po postopkih, ki so opredeljeni v 12., 13. in 14. členu te uredbe, se opravi ponovna razvrstitev v glavno dejavnost in o tem obvesti poslovni subjekt.
18. člen
Če upravljalec registra ugotovi, da je pri poslovnem subjektu nastala sprememba pri opravljanju dejavnosti, ki vpliva na razvrstitev v glavno dejavnost, o tem obvesti poslovni subjekt in zahteva dodatne podatke (prijavo PRS-1 s podatki o dejavnostih). Na podlagi dodatnih podatkov ter upoštevajoč način in kriterije iz 12., 13. in 14. člena te uredbe, upravljalec registra opravi ponovno razvrstitev v glavno dejavnost, izda novo obvestilo in ga posreduje poslovnemu subjektu.
VII. OBVESTILO O IDENTIFIKACIJI IN RAZVRSTITVI PO DEJAVNOSTI
19. člen
Na podlagi določene identifikacije in ugotovljene glavne dejavnosti izda upravljalec registra poslovnemu subjektu obvestilo o identifikaciji in razvrstitvi po dejavnosti za poslovni subjekt (v nadaljevanju: obvestilo PRS-3). Obvestilo PRS-3 se izda tudi za glavno podružnico tujega poslovnega subjekta. Obvestilo PRS-3 je sestavni del te uredbe.
20. člen
Na podlagi določene identifikacije in razvrstitve po dejavnosti izda upravljalec registra podružnicam obvestilo o identifikaciji in razvrstitvi po dejavnosti za podružnice oziroma druge dele poslovnega subjekta (v nadaljnjem besedilu: obvestilo PRS-4). Obvestilo PRS-4 se izda tudi podružnici tujega poslovnega subjekta, ki ni glavna podružnica tujega poslovnega subjekta. Obvestilo PRS-4 je sestavni del te uredbe.
VIII. POSTOPEK DELA KOMISIJE ZA RAZVRŠČANJE PO DEJAVNOSTIH PRI PONOVNI RAZVRSTITVI
21. člen
(1) Če se poslovni subjekt ne strinja z razvrstitvijo v glavno dejavnost oziroma z razvrstitvijo podružnic in drugih delov poslovnega subjekta po standardni klasifikaciji dejavnosti, ponovno razvrstitev po dejavnostih opravi komisija za razvrščanje po standardni klasifikaciji dejavnosti (v nadaljnjem besedilu: komisija) na podlagi podatkov, ki jih je posredoval poslovni subjekt.
(2) Komisija opravi razvrstitev po dejavnostih na način in po kriterijih iz 12., 13., 14. in 16. člena te uredbe.
(3) O svoji odločitvi komisija obvesti poslovni subjekt.
IX. PREVERJANJE PODATKOV
22. člen
Upravljalec registra ugotavlja dejstva in preverja podatke o enotah poslovnega registra z občasnimi anketami ali preverbami pri že ustanovljenih enotah poslovnega registra oziroma s preverjanjem zajetja vseh enot poslovnega registra. Če upravljalec registra ugotovi napake, opozori registrski organ in poslovni subjekt z namenom, da se popravijo podatki oziroma uskladijo pri registrskem organu in v poslovnem registru.
X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
23. člen
(1) Vzpostavitev poslovnega registra se opravi v več fazah.
(2) V prvi fazi se izvede zajem manjkajočih podatkov v skladu z določbami zakona o poslovnem registru (Uradni list RS, št. 13/95) za enote registra organizacij in skupnosti in enotnega registra obratovalnic oziroma vpisnika samostojnih podjetnikov posameznikov (v nadaljnjem besedilu: enotni register obratovalnic) ter verifikacija obstoječih podatkov za enote teh dveh registrov. Ta faza se začne izvajati 15. decembra 1995.
(3) V naslednji fazi se v prehodnem obdobju (22. člen zakona o poslovnem registru Slovenije, Uradni list RS, št. 13/95) opravi postopen zajem manjkajočih enot, ki niso vsebina prej omenjenih registrov, so pa opredeljene z zakonom o poslovnem registru Slovenije kot enote poslovnega registra. Ta faza se začne izvajati 15. marca 1996 in se zaključi do konca leta 1996.
24. člen
(1) Matične številke poslovnih subjektov, podružnic in podružnic tujih poslovnih subjektov, ki jih je upravljalec registra določil pred izdajo te uredbe za enote registra organizacij in skupnosti ali za enote enotnega registra obratovalnic, so veljavne in se prevzamejo za poslovni register.
(2) Za enote prejšnjega registra organizacij in skupnosti sta struktura in število mest matične številke enaka, kot je s to uredbo predpisano za enote poslovnega registra. Za enote prejšnjega enotnega registra obratovalnic je 7-mestna matična številka določena po modulu 11 (s konstantnimi ponderji: 2, 3, 4, 5, 6 in 7) in po modulu 10.
(3) Matične številke, določene enotam iz drugega odstavka tega člena, so enolične, ker so iz niza osnovnih številk za določanje matičnih številk izločene vse zaporedne številke, za katere bi bila izračunana kontrolna številka enaka bodisi po modulu 11 ali 10.
25. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 050-04/95-3/1-8
Ljubljana, dne 23. novembra 1995.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Presednik

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina