Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/1995 z dne 23. 11. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/1995 z dne 23. 11. 1995

Kazalo

3073. Pravilnik o registraciji in označevanju vozil, zrakoplovov in vodnih plovil Ministrstva za obrambo, stran 5171.

Na podlagi 4. člena ustavnega zakona za izvedbo temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91-1) v zvezi z 202. členom zakona o temeljih varnosti cestnega prometa (Uradni list SFRJ, št. 50/88, 80/89 in Uradni list RS, št. 29/90 in 11/91) in v zvezi z 42. in 101. členom zakona o obrambi (Uradni list RS, št. 82/94) ter 28. členom zakona o grbu, zastavi in himni Republike Slovenije ter o slovenski narodni zastavi (Uradni list RS, št. 67/94) minister za obrambo izdaja
P R A V I L N I K
o registraciji in označevanju vozil, zrakoplovov in vodnih plovil Ministrstva za obrambo
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik ureja registracijo, označevanje, preglede in barvo motornih vozil ter traktorjev (v nadaljnjem besedilu: motorna vozila), priklopnih vozil ter traktorskih priklopnikov (v nadaljnjem besedilu: priklopna vozila), bojnih vozil, zrakoplovov in vodnih plovil (v nadaljnjem besedilu: plovila) Ministrstva za obrambo (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), motornih in bojnih vozil Slovenske vojske, motornih vozil civilne zaščite ter označevanje motornih vozil, delovnih in drugih strojev ter plovil iz popisa, ki se uporabljajo za obrambne potrebe oziroma za zaščito, reševanje in pomoč.
Bojna vozila so oklepna vozila na gosenicah ali kolesih, nosilci raket, pontonskih mostov, samovozna artilerijska in druga transportna sredstva, namenjena za bojno delovanje, vključno s specializiranimi namenskimi delavnicami in napravami, ki se ne uporabljajo za civilne namene.
2. člen
Vozila, zrakoplovi in plovila, ki se registrirajo in označujejo v skladu s tem pravilnikom, so motorna in bojna vozila, zrakoplovi ter plovila ministrstva, Slovenske vojske in Civilne zaščite.
Motorna vozila, zrakoplovi in plovila ministrstva, ki so pretežno namenjena za civilne potrebe ter za zaščito, reševanje in pomoč, se registrirajo po splošnih predpisih.
Prometna služba ministrstva, ki jo opravlja pristojna organizacijska enota ministrstva, določa, katera motorna vozila, zrakoplovi in plovila ministrstva se registrirajo in označujejo po tem pravilniku in katera po splošnih predpisih. Prometna služba ministrstva za motorna vozila, zrakoplove in plovila ministrstva, ki se registrirajo po tem pravilniku, opravlja registracijo, izdaja prometna dovoljenja in registrske tablice.
V Slovenski vojski naloge, določene s tem pravilnikom ter notranjimi pravili, opravlja vojaška prometna služba, če s tem pravilnikom ni določeno drugače.
II. MOTORNA VOZILA
1. Registracija
3. člen
Motorno vozilo se registrira tako, da se registrska oznaka, podatki o vozilu, o uporabniku, ki je organizacijska enota ministrstva oziroma poveljstvo ali enota Slovenske vojske (v nadaljnjem besedilu: uporabnik), vpišejo v evidenco registriranih vozil. Vozilo se registrira na ministrstvo.
Evidenca registriranih motornih vozil obsega podatke:
– registrska oznaka in označba;
– datum registracije;
– številka vpisa;
– podatki o prvi registraciji (datum, kraj, registrska označba);
– serijska številka izdanega prometnega dovoljenja;
– uporabnik, njegovo ime, sedež oziroma naslov;
– znamka, tip, leto izdelave in država, v kateri je bilo vozilo izdelano, številka šasije oziroma karoserije, moč in prostornina motorja, masa praznega vozila, dovoljena nosilnost, število sedežev in stojišč, oblika in namen karoserije, barva vozila in vrsta goriva, ki ga uporablja vozilo;
– podatki o tehničnem pregledu vozila in organizacija, ki je opravila tehnični pregled;
– zavarovalnica, pri kateri je sklenjeno obvezno zavarovanje in številka zavarovalne police.
Evidenco iz prejšnjega odstavka sestavljajo evidenčni listi motornih vozil.
Za bojna vozila se vodi ločena evidenca registriranih vozil, v kateri se ne vodijo podatki iz pete in devete alinee drugega odstavka tega člena. Evidenca registriranih bojnih vozil je zaupna in označena z “OBRAMBA, VOJAŠKA SKRIVNOST, STROGO ZAUPNO”.
4. člen
Vozilo se registrira na predlog uporabnika. Predlogu se priloži:
– dokaz o izvoru (prometno dovoljenje oziroma drug ustrezen dokument in dokazilo o spremembi lastništva od zadnje registracije);
– dokazilo o obveznem zavarovanju;
– dokazilo o tehnični brezhibnosti vozila, ki ne sme biti starejše od 30 dni;
– dokazilo o carinjenju;
– dokazilo o plačilu oziroma o oprostitvi plačila prometnega davka;
– dokazilo o plačilu drugih dajatev.
Za motorna vozila iz voznega parka ministrstva dokazila iz prejšnjega odstavka zbere prometna služba ministrstva.
Za registrirana motorna vozila izda prometna služba ministrstva prometno dovoljenje in predpisano število registrskih tablic. Prometno dovoljenje se izda na obrazcu, ki je predpisan s splošnimi predpisi.
Za bojna vozila se namesto prometnega dovoljenja izda tehnična knjižica in določi registrska oznaka v skladu s tem pravilnikom. Obrazec tehnične knjižice določi organizacijska enota ministrstva, pristojna za razvoj.
2. Registrske tablice
5. člen
Registrske tablice so:
– za motorna vozila;
– za motorna kolesa;
– za priklopna vozila;
– za traktorje;
– za traktorske priklopnike.
6. člen
Registrska tablica za motorna vozila Slovenske vojske je bele barve. Obrobljena je s črno črto. Na njej sta s črno barvo vpisani črki “SV”. Za njima je oznaka pripadnosti Slovenski vojski, dve črni črki ali številki, ki označujeta registrsko oznako Generalštaba Slovenske vojske, njemu neposredno podrejenih samostojnih bataljonov, njim enakih ali višjih enot, operativnega ali vojaško teritorialnega poveljstva ter tri številke črne barve. Registrske tablice se pritrdijo na prednji in zadnji strani motornega vozila na za to določenih mestih.
Registrska tablica za motorna kolesa Slovenske vojske je bele barve. Obrobljena je s črno črto. Na njej sta s črno barvo vpisani črki “SV”. Za njima je oznaka pripadnosti Slovenski vojski. Spodaj sta dve črni črki ali številki, ki označujeta registrsko oznako poveljstva ali enote, sledi pomišljaj ter dve številki črne barve. Pritrdi se na zadnjo stran motornega kolesa na za to določeno mesto.
Registrska tablica za traktorje je bele barve. Obrobljena je s črno črto. Na njej sta s črno barvo vpisani črki “SV”. Za njima je oznaka pripadnosti Slovenski vojski. Spodaj sta dve črni črki ali številki, ki označujeta registrsko oznako poveljstva ali enote, sledi pomišljaj in dve črki črne barve. Registrska tablica se pritrdi na za to določena mesta.
Registrska tablica za priklopna vozila Slovenske vojske je po obliki, barvi, merah in označbah enaka kot registrska tablica za vozila iz prvega odstavka tega člena, le da je na njej spremenjeno zaporedje oznak. Registrska tablica se pritrdi na zadnji strani priklopnega vozila na za to določeno mesto.
Oblika in mere za registrske tablice za motorna vozila in priklopna vozila iz tega člena so določene na risbah št. 1. do 8, ki so sestavni del tega pravilnika.
7. člen
Registrske tablice za motorna vozila Slovenske vojske, ki se uporabljajo v poveljstvih in enotah v skladu z materialno formacijo, so po obliki, velikosti in oznakah enake registrskim tablicam iz prejšnjega člena. Črkovne in številčne označbe so bele barve. Registrska tablica je pobarvana z maskirno barvo, ki je določena za bojna vozila Slovenske vojske. Obrobljena je z belo črto.
Registrska tablica se pritrdi na prednji in zadnji strani motornega vozila na za to določenih mestih.
8. člen
Bojna vozila Slovenske vojske se označujejo na za to določenih mestih z registrsko oznako “SV” ter dvo- in trimestno številko, ki sta med seboj ločeni s pomišljajem. Dvomestna številka označuje vrsto vozila, trimestna številka pa uporabnika. Velikost oznake je enaka velikosti registrske tablice za motorna vozila Slovenske vojske. Črke in številke so bele barve. Na sprednjem in zadnjem delu bojnega vozila je registrska oznaka obrobljena z belim robom. Na bočnih površinah bojnega vozila se označijo le številčne oznake v beli barvi in z višino številk 15 cm.
9. člen
Motorna vozila, ki se jih za obrambne potrebe daje na podlagi materialne dolžnosti, se v času uporabe v Slovenski vojski označujejo z oznako za označevanje vozil iz popisa. Izdelana je v obliki samolepilne ali magnetne nalepke, na kateri sta črki “SV” črne barve, nad njima je oznaka pripadnosti Slovenski vojski. Oznaka je določena na risbi št. 9, ki je sestavni del tega pravilnika. Vozila iz popisa se praviloma označujejo le na bočni strani.
Za vozilo iz popisa se ob vpoklicu izda potrdilo, da se vozilo uporablja za potrebe Slovenske vojske. V njem mora biti navedena registrska številka vozila, številka motorja in šasije ter ime in naslov lastnika ter čas uporabe vozila v Slovenski vojski. Potrdilo izda pristojna organizacijska enota ministrstva, ki vozilo vodi v evidenci, ob vpoklicu vozila.
10. člen
Motorna in druga vozila, delovni in drugi stroji iz popisa se pri aktivnostih Civilne zaščite ter pri reševanju, zaščiti in pomoči označujejo z oznako pripadnosti Civilni zaščiti Republike Slovenije. Izdelana je v obliki samolepilne ali magnetne nalepke.
Oznaka pripadnosti Civilni zaščiti Republike Slovenije ima premer od 35 do 50 cm in se nalepi na leva in desna prednja vrata vozil oziroma na primerno mesto na levi in desni strani delovnih in drugih strojev.
11. člen
Registrske tablice morajo biti na vozilu pritrjene tako, da so dobro vidne, oziroma, da niso upognjene ali kako drugače deformirane. Pritrjene morajo biti na mestu, ki ga je predvidel proizvajalec vozila, in tako, da so dobro vidne in čitljive, da niso zakrite, dodatno prevlečene ali prikrite s kakršnokoli snovjo. Barve, mere in oblike registrskih tablic na vozilu ni dovoljeno spreminjati.
Registrskih tablic ni dovoljeno prenesti na drugega uporabnika.
12. člen
Registrske tablice se morajo zamenjati za nove:
– kadar je najmanj ena registrska tablica pogrešana ali uničena;
– kadar postanejo tablice zaradi obrabljenosti nečitljive;
– kadar se vozilo razporedi drugemu uporabniku.
13. člen
Prometna služba ministrstva mora za vozila, registrirana po splošnih predpisih, v 15 dneh prijaviti upravnemu organu, pristojnemu za notranje zadeve, ki vodi evidenco motornih vozil, vsako spremembo, ki vpliva na spremembo podatkov v prometnem dovoljenju.
3. Tehnični pregledi
14. člen
Tehnični pregledi motornih in priklopnih vozil se opravljajo po splošnih predpisih.
15. člen
Prometna služba ministrstva in vojaška prometna služba skrbita za pravočasno opravljanje tehničnih pregledov motornih in priklopnih vozil. Uporabnik je dolžan pravočasno zahtevati tehnični pregled motornega ali priklopnega vozila.
Za motorno ali priklopno vozilo, ki je bilo na tehničnem pregledu ocenjeno za brezhibno, izda prometna služba ministrstva nalepko, na kateri je označen rok veljavnosti tehničnega pregleda.
16. člen
Tehnični pregledi bojnih vozil se opravljajo v skladu z navodili proizvajalca in normativi za vzdrževanje bojnih sredstev.
4. Preizkusne tablice
17. člen
Za motorna vozila Slovenske vojske, ki še niso registrirana in sodelujejo v prometu na določeni relaciji, se na podlagi potrdila o tehnični brezhibnosti in potrdila o zavarovanju pred škodo, povzročeno tretjim osebam, izdajo preizkusne tablice, ki veljajo pet dni. Za motorna vozila ministrstva se izda preizkusna tablica, katere veljavnost ni omejena s petdnevnim rokom. Preizkusne registrske tablice izda prometna služba ministrstva na zahtevo uporabnika.
Skupaj z preizkusnimi tablicami se izda potrdilo, v katerem je vpisan uporabnik, ime in priimek voznika, namen uporabe vozila, relacija na kateri se bo vozilo uporabljalo v prometu, vrsta, znamka in tip vozila, številka motorja in šasije ter rok uporabe preizkusnih tablic.
18. člen
Preizkusna tablica za motorna vozila Slovenske vojske je bele barve in obrobljena s črno črto. Na njej je napis “PREIZKUŠNJA”, črki “SV”, sledi pomišljaj, dve črki ali številki, sledi pomišljaj in tri številke. Črke in številke so črne barve. Njihov pomen je enak kot pri registrskih tablicah.
Preizkusna tablica za motorna vozila ministrstva je bele barve. Obrobljena je s črno črto. Na njej je napis “PREIZKUŠNJA”, črki “MO”, za njima je oznaka pripadnosti Slovenski vojski in trištevilčna oznaka. Črke in številke so črne barve.
Oblika in velikost preizkusnih tablic za motorna vozila iz prejšnjih dveh odstavkov je določena na risbah št. 10 do 12, ki so sestavni del tega pravilnika.
5. Označevanje in barva motornih vozil
19. člen
Motorna vozila Slovenske vojske se označijo glede na namembnost:
– vozila, na katerih se učijo kandidati za voznike, se označijo s predpisano tablico z oznako “L” in predpisano svetlobno tablo;
– sanitetna vozila se označijo z znamenjem Rdečega križa na belem polju in modro utripajočo ali vrtečo lučjo;
– vozila za prevoz nevarnih snovi se označijo v skladu s splošnimi predpisi;
– vozila s prednostjo in vozila s spremstvom se označijo z modro utripajočo ali vrtečo lučjo oziroma modro in rdečo lučjo, ki utripata ali se vrtita;
– motorna vozila, ki se uporabljajo pri vzdrževanju, vleki ali odvažanju pokvarjenih ali poškodovanih vozil, so opremljena z rumeno utripajočo lučjo.
Rumeno utripajočo luč morajo imeti tudi motorna vozila, ki ne izpolnjujejo predpisanih pogojev glede dimenzij, oziroma motorna vozila, katerih tovor presega dovoljene dimenzije, delovni stroji in vozila, ki jim je dodano priklopno vozilo za vleko drugih vozil.
Sanitetna vozila, vozila s prednostjo in vozila s spremstvom morajo biti opremljena tudi s sireno za posebne zvočne signale.
Vozila Slovenske vojske, ki se ne uporabljajo za bojne naloge, so enotne olivno zelene barve RAL 6014-F9.
20. člen
Maskirna barva motornih in bojnih vozil Slovenske vojske je sestavljena iz olivno zelene barve RAL 6014-F9 kot osnovne barve, srebrno zelene RAL 6031-F9 ter usnjeno rjave barve RAL 8027-F9 kot pokrivne barve. Maskirna barva je zaščitena in je drugi lastniki motornih vozil ne smejo uporabljati z razporeditvijo, kot je določena s tem pravilnikom.
21. člen
Motorna in bojna vozila Slovenske vojske so na levi in desni strani označena z oznako pripadnosti Slovenski vojski v obliki, ki je predpisana z uredbo o oznakah v Slovenski vojski (Uradni list RS, št. 3/95).
Obroba in prekrižana meča so asfaltno črne barve PUR EMAJL RAL 9021, barve v notranjem polju pa so od zgoraj navzdol odtenki rjave PUR EMAJL RAL drap p.vz., bledo rjave p.vz. in rjava RAL 8027-F9.
22. člen
Motorna in bojna vozila Slovenske vojske so lahko označena z oznako pripadnosti določenemu operativnemu ali vojaško teritorialnemu poveljstvu, bataljonu, njemu enaki ali višji enoti oziroma zavodu Slovenske vojske.
Oznaka pripadnosti iz prejšnjega odstavka ne sme biti na mestu, določenemu za znak pripadnosti Slovenski vojski, niti prekrivati registrskih oznak vozila.
23. člen
Motorna vozila Civilne zaščite so modre barve in označena z opozorilno rumeno črto, oznako pripadnosti Civilni zaščiti Republike Slovenije, modro utripajočo ali vrtečo lučjo in s sireno za oddajanje posebnih zvočnih signalov.
Tip modre barve iz prejšnjega odstavka je prometno modra 1 RAL 5017 in rumene Porche K 211. Barva je zaščitena in jo drugi lastniki motornih vozil ne smejo uporabljati z razporeditvijo, kot je določena s tem pravilnikom, razen za motorna vozila, namenjena za potrebe Civilne zaščite.
24. člen
Opozorilna črta na motornih vozilih Civilne zaščite je široka 35 cm in poteka od zadnjega roba prednjega levega blatnika preko vrat in zadnjega dela vozila do prednjega desnega blatnika na nasprotni strani vozila. Spodnji rob opozorilne črte je 10 cm oddaljen od praga vozila (dovoljena je sprememba širine opozorilne črte za + / -10 cm oziroma premik spodnjega roba opozorilne črte za + / -5 cm, glede na različna vozila). Z oznako pripadnosti Civilni zaščiti Republike Slovenije, ki ima premer 35 cm (z odstopanjem + / -10 cm) se motorna vozila Civilne zaščite označijo na obeh prednjih vratih in na pokrovu motorja. Oznako na vratih obdaja opozorilna rumena črta. Med krogom oznake in opozorilno črto je razmik 5 cm. Nad oznako pripadnosti Civilni zaščiti Republike Slovenije je lahko napis ŠTAB CIVILNE ZAŠČITE, pod njim pa ime občine oziroma drugega ustanovitelja štaba Civilne zaščite. Razmik nad napisom je 5 cm, razmik med zgornjim delom kroga oznake in spodnjim robom črk imena štaba je od 10 do 30 cm. Velikost črk je 6 do 8 cm in so označitveno rumene barve. Če z oznako pripadnosti Civilni zaščiti Republike Slovenije ni mogoče označiti motornega vozila na pokrovu motorja, se ga označi na strehi.
25. člen
V vojni se motorna vozila Civilne zaščite, druga vozila ter delovni in drugi stroji iz popisa, ki so vključeni v zaščito, reševanje in pomoč, dodatno označujejo s primerno velikimi samolepilnimi ali magnetnimi nalepkami z oznako Civilne zaščite v skladu z mednarodnimi predpisi. Oznake Civilne zaščite morajo biti vidne z leve, desne, prednje in zadnje strani ter iz zraka.
III. ZRAKOPLOVI
26. člen
Zrakoplovi vojaškega letalstva Slovenske vojske se označijo z zastavo Republike Slovenije.
Zastava se namešča na zgornjem delu obeh strani smernega stabilizatorja, na zgornji del zunanjih strani smernih stabilizatorjev, če ima zrakoplov dva ali več smernih stabilizatorjev, oziroma na obe strani zadnjega dela trupa, če zrakoplov nima smernega stabilizatorja.
Dolžina zastave Republike Slovenije je najmanj 40 cm in se prilagaja velikosti zrakoplova.
Zrakoplovi vojaškega letalstva Slovenske vojske so praviloma maskirne barve z razporeditvijo barv, ki je določena s tem pravilnikom za motorna in bojna vozila Slovenske vojske.
27. člen
Oznako pripadnosti zrakoplova vojaškemu letalstvu Slovenske vojske sestavljajo trije koncentrični krogi v barvah državne zastave. Zunanji krog je bele, srednji modre in notranji rdeče barve. Oznaka pripadnosti vojaškemu letalstvu Slovenske vojske se namešča na obe strani zadnjega dela trupa, na zgornjo površino desnega krila in na spodnjo površino levega krila. Če zrakoplov nima kril, se oznaka pripadnosti namešča na obe strani zadnjega dela trupa. Premer oznake je dve širini zastave iz prejšnjega člena.
Oblika oznake pripadnosti vojaškemu letalstvu Slovenske vojske je določena na risbi št. 13, ki je sestavni del tega pravilnika.
28. člen
Registrska oznaka zrakoplovov Slovenske vojske je sestavljena iz dveh delov, ki sta ločena s pomišljajem. Prvi del je sestavljen iz kombinacije črke in številke in označuje vrsto ter tip zrakoplova, drugi del je dvomestna registrska številka, ki se določi ob vpisu v register vojaških zrakoplovov.
Registrska oznaka se namešča pod zastavo Republike Slovenije iz 26. člena tega pravilnika. Višina oznake je polovica širine zastave, širina oznake pa je enaka dolžini zastave.
Samo registrska številka zrakoplova se namešča na obe strani sprednjega dela trupa, na zgornjo površino levega krila in na spodnjo površino desnega krila. Če zrakoplov nima kril, se registrska številka namešča na obe strani prednjega dela trupa. Višina številk je enaka višini oznake pripadnosti vojaškemu letalstvu Slovenske vojske.
29. člen
Zrakoplovi vojaškega letalstva Slovenske vojske so lahko označeni tudi z oznako pripadnosti določenemu poveljstvu ali enoti. Posamezni zrakoplov ima lahko tudi svoje ime.
30. člen
Zrakoplovi, ki se dajejo za obrambne potrebe na podlagi materialne dolžnosti iz popisa, se v vojni označijo s primerno veliko oznako pripadnosti Slovenski vojski.
31. člen
Zrakoplovi, ki se uporabljajo pretežno za zaščito, reševanje in pomoč, se lahko označijo z oznako pripadnosti Civilni zaščiti Republike Slovenije na obeh straneh trupa v primerni velikosti.
V vojni se zrakoplovi iz prejšnjega odstavka označijo tudi z znakom Civilne zaščite v skladu z mednarodnimi predpisi.
Zrakoplovi, ki se dajejo za zaščito, reševanje in pomoč na podlagi materialne dolžnosti iz popisa, se v vojni označijo s primerno veliko oznako pripadnosti Civilni zaščiti Republike Slovenije in v skladu s prejšnjim odstavkom.
32. člen
Registracijo zrakoplovov vojaškega letalstva Slovenske vojske ureja poseben predpis.
IV. VODNA PLOVILA
1. Registracija
33. člen
Ladje in čolni Slovenske vojske so ladje in čolni pod poveljstvom podčastnika ali častnika Slovenske vojske, katerih posadke so vojaške oziroma pod vojaško disciplino in ki morajo imeti zunanje razpoznavne znake vojnih ladij in čolnov Republike Slovenije.
Ladje Slovenske vojske so plovila, dolga 12 metrov in več in z izpodrivom 15 ton in več.
Čolni Slovenske vojske so plovila, krajša od 12m in z izpodrivom manjšim od 15 ton.
34. člen
Ladje in čolni Slovenske vojske se vpišejo v vpisnik ladij in čolnov Slovenske vojske (v nadaljevanju besedila: vpisnik).
Vpisnik vodi pristojna organizacijska enota ministrstva. Kopijo vpisnika hrani tudi Generalštab Slovenske vojske.
35. člen
Vpisnik je sestavljen iz knjige vpisov ladij in čolnov ter zbirke listin. Knjigo vpisov ladij in čolnov potrdi minister za obrambo.
Knjiga vpisov ladij in čolnov je zaupna in se označi z “OBRAMBA, VOJAŠKA SKRIVNOST, STROGO ZAUPNO”.
36. člen
V knjigo vpisov ladij in čolnov se vpišejo:
– označba in ime ladje in čolna;
– vrsta ladje ali čolna;
– izpodriv;
– klicni znak po predpisih o mednarodnem radijskem prometu;
– material, iz katerega je ladja ali čoln zgrajen;
– dolžina, širina in višina ladje ali čolna;
– vrsta pogona, vrsta, znamka, številka in moč glavnih pogonskih motorjev, vrsta goriva;
– največja hitrost, izražena v vozlih;
– kraj in leto gradnje ter graditelj;
– nosilnost oziroma število oseb in količina tovora, ki ga sme prevažati;
– namembnost;
– najmanjše število članov posadke, ki je potrebna za varno plovbo;
– datum in številka vpisa,
– datum pregleda, s katerim je ugotovljena sposobnost ladje ali čolna za plovbo.
V knjigo vpisov ladij in čolnov iz prejšnjega odstavka se vpišejo tudi čolni, ki se uporabljajo v notranjih vodah.
37. člen
Zbirka listin se vodi za vsako ladjo ali čoln posebej in se hrani v posebni mapi. Zbirka listin vsebuje listine, na podlagi katerih je ladja ali čoln vpisan v vpisnik.
38. člen
Vpis v vpisnik se opravi na podlagi ugotovljene sposobnosti ladje ali čolna za plovbo in odredbe ministra za obrambo. Ladje in čolni se izbrišejo iz vpisnika na podlagi odredbe ministra za obrambo.
Ladje in čolni, ki se dajejo za obrambne potrebe na podlagi materialne dolžnosti iz popisa, se ne vpisujejo v vpisnik.
39. člen
Dovoljenje za plovbo ladje ali čolna izda pristojna organizacijska enota Generalštaba Slovenske vojske, ki opravlja na ladjah in čolnih redne in kontrolne preglede.
Če se pri rednem ali kontrolnem pregledu ugotovi, da ima ladja ali čoln napake ali pomanjkljivosti, ki ogrožajo varnost ladje ali čolna, posadke, oseb ali okolja, organizacijska enota Generalštaba Slovenske vojske iz prejšnjega odstavka ladji ali čolnu odvzame dovoljenje za plovbo.
2. Označevanje ter imena ladij in čolnov
40. člen
Ladja Slovenske vojske, vpisana v vpisnik, mora imeti registrsko oznako in ime. Čoln Slovenske vojske, vpisan v vpisnik, mora imeti registrsko oznako.
Registrske oznake iz prejšnjega odstavka so sestavljene iz črk in številk.
Registrska oznaka ladje ali čolna mora biti na obeh straneh premca, ime ladje pa na obeh bokih krme.
Črke in številke registrske oznake ladje so bele barve. Njihova višina je 50 cm in širina 25 cm. Črke in številke registrske oznake čolna so bele barve. Njihova višina je 20 in širina 10 cm.
41. člen
Maskirna barva ladij in čolnov Slovenske vojske je mornarsko modra Bukolit emajl št. 130. Čolni Slovenske vojske, ki se uporabljajo v notranjih vodah in gumijasti čolni, se ne barvajo z maskirno barvo.
3. Vojaške, pomorske in položajne zastave ter poveljniški plamenci
42. člen
Vojaški pomorski zastavi Republike Slovenije sta zastava ladij in čolnov Slovenske vojske in zastava na premcu.
Zastava ladij in čolnov Slovenske vojske je zastava Republike Slovenije.
Zastava na premcu je temno modre barve in ima na sredini grb Republike Slovenije. Središče grba Republike Slovenije je v točki, v kateri se sekata diagonali zastave. Zastava na premcu je dolga 66 in široka 44 cm.
Oblika zastave na premcu je določena na risbi št. 14, ki je sestavni del tega pravilnika.
43. člen
Položajne zastave so:
– zastava predsednika Republike Slovenije;
– zastava predsednika Državnega zbora Republike Slovenije;
– zastava predsednika Vlade Republike Slovenije;
– zastava ministra za obrambo;
– zastava načelnika Generalštaba Slovenske vojske.
44. člen
Zastava predsednika Republike Slovenije je bele barve, kvadratne oblike, z robom, ki je enak slovenski trobojnici. Rob je širok eno osmino dolžine kvadratove stranice. V sredini kvadrata je grb Republike Slovenije. Središče grba se ujema s točko, v kateri se sekata diagonali zastave. Grb pokriva eno devetino zastave.
Zastava predsednika Državnega zbora Republike Slovenije je rdeče barve, kvadratne oblike, z robom temno modre barve. Rob je širok eno osmino dolžine kvadratove stranice. V sredini kvadrata je grb Republike Slovenije. Središče grba se ujema s točko, v kateri se sekata diagonali zastave. Grb pokriva eno devetino zastave.
Zastava predsednika Vlade Republike Slovenije je temno modre barve, kvadratne oblike, z robom rdeče barve. Rob je širok eno osmino dolžine kvadratove stranice. V sredini kvadrata je grb Republike Slovenije. Središče oznake se ujema s točko, v kateri se sekata diagonali zastave. Grb pokriva eno devetino zastave.
Zastava ministra za obrambo je rdeče barve, kvadratne oblike, z robom temno modre barve. Rob je širok eno osmino dolžine kvadratove stranice. V sredini kvadrata je oznaka pripadnosti Slovenski vojski. Središče oznake se ujema s točko, v kateri se sekata diagonali zastave. Oznaka pokriva eno devetino zastave.
Zastava načelnika Generalštaba Slovenske vojske je temno modre barve, kvadratne oblike, z robom rdeče barve. Rob je širok eno osmino dolžine kvadratove stranice. V sredini kvadrata je oznaka pripadnosti Slovenski vojski. Središče oznake se ujema s točko, v kateri se sekata diagonali zastave. Oznaka pokriva eno devetino zastave.
Položajne zastave so dolge in široke 50 cm. Njihove oblike so določene na risbah št. 15 do 19, ki so sestavni del tega pravilnika.
45. člen
Poveljniški plamenci so plamenec poveljnika pomorske enote in plamenec poveljnika ladje.
46. člen
Plamenec poveljnika pomorske enote, ki je enaka divizionu ali bataljonu, je rdeče barve in trikotne oblike. Na rdečem polju je ob trikotnikovi osnovnici stilizirano sidro zlate barve. Višina sidra je ena tretjina trikotnikove osnovnice.
47. člen
Plamenec poveljnika pomorske enote, ki je enaka odredu ali četi, je temno modre barve in trikotne oblike. Na modrem polju ob trikotnikovi osnovnici je sidro zlate barve. Višina sidra je ena tretjina trikotnikove osnovnice.
48. člen
Plamenec poveljnika ladje je bele barve in trikotne oblike. Poševne stranice so obrobljene z robom rdeče barve. Širina roba znaša eno desetino trikotnikove osnovnice. Na belem polju ob trikotnikovi osnovnici je sidro zlate barve. Višina sidra je ena tretjina trikotnikove osnovnice.
49. člen
Poveljniški plamenci so dolgi 60 in na prednjem koncu široki 30 cm. Njihove oblike so določene na risbah št. 20 do 22, ki so sestavni del tega pravilnika.
50. člen
Zastavo ladij in čolnov Slovenske vojske imajo ladje in čolni v privezu izobešeno od 8. ure zjutraj do sončnega zahoda na krmnem drogu. Ladje v vožnji imajo izobešeno zastavo na jamboru, čolni pa na krmnem drogu.
Zastave na premcu imajo ladje Slovenske vojske izobešene ob nedeljah in praznikih, vojaških in drugih svečanostih. Zastava na premcu je izobešena od 8. ure zjutraj do sončnega zahoda.
Če je na ladji oseba, ki ima pravico do položajne zastave ali plamenca, ima ladja izobešeno ustrezno položajno zastavo oziroma plamenec. Če je na ladji več oseb, ki imajo pravico do položajne zastave ali plamenca, se izobesi najvišja položajna zastava oziroma plamenec.
4. Druga plovila
51. člen
Plovila, ki se pretežno uporabljajo v Civilni zaščiti ali za zaščito, reševanje in pomoč, so lahko označena in v barvah, ki so določena s tem pravilnikom za motorna vozila Civilne zaščite. Opozorilna črta in oznaka pripadnosti Civilne zaščite Republike Slovenije se prilagaja konstrukciji plovila.
Z oznako pripadnosti Civilne zaščite Republike Slovenije v primerni velikosti in izvedbi se lahko označujejo tudi plovila, ki se dajejo za potrebe zaščite, reševanja in pomoči na podlagi materialne dolžnosti. V vojni morajo biti taka plovila označena tudi z znakom Civilne zaščite v skladu s prvim dopolnilnim protokolom k ženevskim konvencijam.
V. Prehodne in konČne doloČbe
52. člen
Dosedanje registrske oznake in oznake pripadnosti motornih vozil, zrakoplovov in plovil ministrstva se uskladijo s tem pravilnikom ob njihovi prvi naslednji registraciji.
53. člen
Organizacijska enota ministrstva, pristojna za razvoj, in tehnični zavod ministrstva izdelata tehnično in tehnološko dokumentacijo za registrske oznake, oznake pripadnosti ter barvanje motornih vozil, zrakoplovov in plovil ter določita mesta označevanja na motornih vozilih, zrakoplovih in plovilih v skladu s tem pravilnikom.
54. člen
Če posamezno vprašanje v zvezi z registracijo in označevanjem motornih vozil, zrakoplovov in plovil, ki so v uporabi v ministrstvu, Slovenski vojski oziroma Civilni zaščiti, s tem pravilnikom ni urejeno, se uporabljajo splošni predpisi.
Uporabo motornih vozil, zrakoplovov in plovil ministrstva in Slovenske vojske urejajo posebni predpisi.
55. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika prenehata veljati navodilo o identifikaciji motornih vozil, namenjenih za potrebe Teritorialne obrambe (Uradni list RS, št. 21/91) in pravilnik o registraciji, označevanju in uporabi motornih vozil Ministrstva za obrambo (Uradni list RS, št. 31/92).
56. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 012-199/95
Ljubljana, dne 10. novembra 1995.
Jelko Kacin l. r.
Minister za obrambo

AAA Zlata odličnost