Uradni list

Številka 64
Uradni list RS, št. 64/1995 z dne 10. 11. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/1995 z dne 10. 11. 1995

Kazalo

2945. Pravilnik o pogojih za izvajanje požarnega varovanja, stran 4973.

Na podlagi 42. člena zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93) izdaja minister za obrambo
P R A V I L N I K
o pogojih za izvajanje požarnega varovanja
I. SPLOŠNO
1. člen
S tem pravilnikom se določajo obseg požarnega varovanja in pogoji, ki jih morajo izpolnjevati pravne osebe za pridobitev pooblastila za opravljanje požarnega varovanja.
2. člen
(1) Požarno varovanje je po tem pravilniku varovanje oseb, živali in premoženja (v nadaljnjem besedilu: varovani objekt) pred požarom. Požarno varovanje zajema fizično in tehnično varovanje.
(2) Fizično varovanje opravlja varnostnik, ki je trajno, občasno, med obhodom ali po prejetem signalu navzoč v varovanem objektu.
(3) Tehnično varovanje se opravlja s sprejemnikom signalov v sprejemnem centru, ki je povezan z oddajnikom požarnojavljalne centrale ali drugega vgrajenega sistema aktivne požarne zaščite v varovanem objektu.
3. člen
Požarno varovanje obsega:
1. preventivni pregled objektov med obhodom;
2. preverjanje stanja v objektu po prejetem signalu;
3. ustrezno ukrepanje ali gašenje ob začetnem požaru (v nadaljnjem besedilu: ukrepanje);
4. obveščanje gasilske enote, centra za obveščanje ali policijske postaje ter lastnika o požaru;
5. obveščanje lastnika o začetnem požaru.
II. POGOJI ZA PRIDOBITEV POOBLASTILA ZA POŽARNO VAROVANJE
4. člen
(1) Požarno varovanje lahko opravljajo pravne osebe, ki so registrirane za varovanje premoženja in imajo licenco za opravljanje zasebnega varovanja v skladu z zakonom o zasebnem varovanju in o obveznem organiziranju službe varovanja (Uradni list RS, št. 32/94) (v nadaljnjem besedilu: izvajalci požarnega varovanja).
(2) Poleg pogojev iz prvega odstavka tega člena morajo imeti izvajalci požarnega varovanja:
1. zaposleno ustrezno število varnostnikov v skladu z 10. členom tega pravilnika;
2. vsa tehnična sredstva in naprave, zahtevane s tem pravilnikom;
3. potrdilo o brezhibnem delovanju sprejemnika po pravilniku o pregledovanju in preizkušanju vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite (Uradni list RS, št. 22/95).
5. člen
Izvajalec požarnega varovanja lahko požarno varuje samo tiste objekte, pri katerih lahko fizično posreduje najkasneje 15 minut po sprejemu signala v sprejemnem centru in v katerih je vgrajen brezhibni sistem aktivne požarne zaščite, kar lastnik ali uporabnik objekta oziroma naročnik požarnega varovanja (v nadaljnjem besedilu: naročnik) dokaže s:
1. potrdilom o brezhibnem delovanju skladno s pravilnikom o pregledovanju in preizkušanju vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite (Uradni list RS, št. 22/95);
2. poročilom o pregledu in preizkusu, ki ju opravi pooblaščeni izvajalec pregledov, iz katerega izhaja, da je sistem primeren za povezavo s sprejemnikom signalov v sprejemnem centru.
III. POSTOPEK ZA PRIDOBITEV POOBLASTILA
6. člen
(1) Pravne osebe, ki želijo opravljati požarno varovanje, vložijo pri Upravi Republike Slovenije za zaščito in reševanje (v nadaljnjem besedilu: uprava) vlogo in ji priložijo vse listine, iz katerih izhaja, da izpolnjujejo pogoje iz 4. člena tega pravilnika.
(2) Uprava izda pooblastilo pravni osebi, ki izpolnjuje pogoje za izvajanje požarnega varovanja v šestdesetih dneh, če ni potreben poseben ugotovitveni postopek. Če je potreben poseben ugotovitveni postopek, uprava izda pooblastilo v devetdesetih dneh.
7. člen
Pooblastilo velja pet let od dneva njegove izdaje.
8. člen
Pooblastilo se lahko odvzame predčasno, če izvajalec požarnega varovanja ne izpolnjuje več pogojev tega pravilnika oziroma izgubi licenco za opravljanje tehničnega varovanja ali ob večjih nepravilnostih pri delu.
IV. OPREDELITEV OBSEGA POŽARNEGA VAROVANJA
9. člen
Izvajalec požarnega varovanja in naročnik s pogodbo jasno določita obseg požarnega varovanja, zlasti načrt požarnega varovanja, ki naj obsega:
1. katere objekte in na kakšen način se bodo požarno varovali;
2. čas, predviden za morebitno ukrepanje;
3. število usposobljenih delavcev, razpoložljivih za ukrepanje;
4. način obveščanja gasilske enote, centra za obveščanje, policijske postaje in naročnika;
5. način vstopa v požarno varovani objekt;
6. čas odprave okvar na delu sistema, ki je v lasti izvajalca požarnega varovanja;
7. odgovornost za premoženje naročnika med okvaro sistema.
V. OSEBJE IN OPREMA
10. člen
(1) V sprejemnem centru mora biti zagotovljena stalna prisotnost varnostnika, ki bo ob prejetem signalu ustrezno ukrepal.
(2) Poleg varnostnika v sprejemnem centru mora imeti izvajalec požarnega varovanja zaposlenega vsaj še enega varnostnika, ki bo opravljal fizično varovanje ter ustrezno ukrepal ob začetnem požaru.
(3) Varnostnik iz prvega odstavka tega člena mora imeti najmanj izobrazbo V. stopnje.
(4) Varnostnik iz drugega odstavka tega člena mora imeti najmanj izobrazbo IV. stopnje in mora biti za gašenje usposobljena oseba.
11. člen
Izvajalec požarnega varovanja mora imeti v vseh tistih avtomobilih, ki so predvideni za izvajanje požarnega varovanja, nameščena vsaj dva prenosna gasilna aparata, in sicer:
1. gasilni aparat na prah A, B, C z 9 kg gasila;
2. gasilni aparat na plin CO(2) s 5 kg gasila.
12. člen
(1) Prostori sprejemnega centra morajo izpolnjevati pogoje za poslovne prostore in imeti vsaj dva vira električnega napajanja - električno omrežje in vir za nadomestno napajanje vseh nujno delujočih porabnikov električne energije.
(2) Sprejemnik signalov v sprejemnem centru mora imeti lasten vir električnega napajanja, ki mu zagotavlja delovanje za najmanj šest ur.
(3) V sprejemnem centru morajo biti:
1. certificiran sprejemnik signalov s pripadajočo opremo;
2. najmanj dve telefonski liniji do 100 naročnikov ter dodatna linija na vsakih nadaljnjih 100 naročnikov;
3. zagotovljena stalna povezava z varnostniki;
4. zagotovljena zasilna razsvetljava v izvedbi kot razsvetljava delovnih mest s posebnimi nevarnostmi, pri čemer mora dosegati vsaj 10% osvetljenosti splošne razsvetljave.
13. člen
(1) Vsi prejeti signali se morajo samodejno zapisovati. Vsak zapis mora poleg vrste dogodka vsebovati še datum, uro in tekočo številko zapisa.
(2) Sprejemnik signalov mora razlikovati požarni alarm in signal, ki javlja napako v sistemu, ne glede na to, v katerem delu sistema je napaka nastala.
14. člen
V sprejemnem centru mora biti za vsak varovan objekt opisan način ukrepanja in obveščanja.
15. člen
(1) Izvajalec požarnega varovanja mora redno opravljati kontrolne preglede in preizkuse v skladu z navodili proizvajalca posamezne opreme na:
1. sprejemnikih signalov s pripadajočo opremo;
2. sistemih za prenos signalov iz varovanega objekta do sprejemnega centra.
(2) Prenosne poti med oddajnikom na varovanem objektu in sprejemnikom se morajo samodejno preverjati. Sprejemnik mora takoj signalizirati nepravilnosti na prenosni poti kot napako.
(3) Izjemoma se lahko nepravilnosti na prenosni poti signalizirajo v času, ki ne sme biti daljši od štirih ur po nastanku nepravilnosti. Pri takem načinu preverjanja prenosne poti se ta pot ne sme uporabljati za prenos signalov iz objektov z veliko ali zelo veliko požarno ogroženostjo.
(4) Vsi preizkusi morajo biti najavljeni naročniku in evidentirani v sprejemnem centru.
16. člen
Izvajalec požarnega varovanja mora vsakih šest mesecev pisno obvestiti Inšpektorat Republike Slovenije za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami o naročnikih, s katerimi ima sklenjeno pogodbo za opravljanje požarnega varovanja.
VI. INŠPEKCIJSKI NADZOR
17. člen
Nadzor nad izvajalci požarnega varovanja za tisti del zasebnega varovanja, ki se nanaša na požarno varovanje, opravlja Inšpektorat iz prejšnjega člena.
VII. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
18. člen
Vsak izvajalec požarnega varovanja je dolžan sprejemni center in sprejemnik s pripadajočo opremo prilagoditi vsem določbam iz tega pravilnika v enem letu po začetku veljavnosti.
19. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 223-510/95
Ljubljana, dne 16. oktobra 1995.
Minister
za obrambo
Jelko Kacin l. r.

AAA Zlata odličnost