Uradni list

Številka 64
Uradni list RS, št. 64/1995 z dne 10. 11. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/1995 z dne 10. 11. 1995

Kazalo

2944. Pravilnik o usposabljanju zaposlenih za varstvo pred požarom in o usposabljanju odgovornih oseb za izvajanje ukrepov varstva pred požarom, stran 4966.

Na podlagi četrtega odstavka 20. člena ter tretjega odstavka 36. člena zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93) izdaja minister za obrambo
P R A V I L N I K
o usposabljanju zaposlenih za varstvo pred požarom in o usposabljanju odgovornih oseb za izvajanje ukrepov varstva pred požarom
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem pravilnikom se določajo:
1. vrste, način, periodičnost usposabljanja ter programi za usposabljanje in opravljanje preizkusa znanja zaposlenih na področju varstva pred požarom,
2. pogoji, ki jih morajo izpolnjevati pravne ali fizične osebe za usposabljanje zaposlenih za varstvo pred požarom (v nadaljnjem besedilu: izvajalec usposabljanja),
3. način ter program usposabljanja pravnih in fizičnih oseb, ki se lahko pooblastijo za izvajanje ukrepov varstva pred požarom.
II. USPOSABLJANJE ZAPOSLENIH ZA VARSTVO PRED POŽAROM
2. člen
Delodajalec mora poskrbeti, da je vsak, ki je redno ali začasno oziroma občasno zaposlen pri njem (v nadaljnjem besedilu: delavec) ob pogojih iz prvega odstavka 20. člena zakona o varstvu pred požarom poučen o varstvu pred požarom po programu, ki zajema teoretično in praktično znanje, predvsem pa o:
1. pogojih na delovnem mestu v posameznem poslovnem ali industrijskem objektu (delovnih razmerah),
2. nevarnostih za nastanek požara ali eksplozije,
3. preventivnih ukrepih,
4. normativih, standardih ter o tehničnih predpisih za varstvo pred požarom,
5. opremi, napravah in drugih sredstvih za varstvo pred požarom,
6. uporabi sredstev za gašenje začetnih požarov.
3. člen
(1) Delavce usposabljajo izvajalci usposabljanja, ki so si pridobili pooblastilo Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje (v nadaljnjem besedilu: uprava) v skladu z 8. členom tega pravilnika.
(2) V poslovnih, industrijskih in drugih objektih, kjer obstaja zelo majhna, majhna ali srednja požarna ogroženost, lahko usposabljajo delavce tudi delavci, ki so si od lastnika poslovnih, industrijskih in drugih objektov pridobili pooblastilo za izvajanje ukrepov varstva pred požarom (v nadaljnjem besedilu: strokovni delavci) in izpolnjujejo pogoje v skladu z 2. točko prvega odstavka 14. člena tega pravilnika.
(3) V poslovnih, industrijskih in drugih objektih, kjer obstaja srednja do povečana ali velika požarna ogroženost, lahko usposabljajo delavce tudi delavci, ki so si od lastnika poslovnih, industrijskih in drugih objektov pridobili pooblastilo za izvajanje ukrepov varstva pred požarom (v nadaljnjem besedilu: strokovni delavci) in izpolnjujejo pogoje v skladu z 3. točko prvega odstavka 14. člena tega pravilnika.
4. člen
(1) Izvajalec usposabljanja ali strokovni delavec iz drugega ali tretjega odstavka prejšnjega člena mora pred pričetkom usposabljanja delavcev izdelati ustrezen program usposabljanja, ki ga mora dati v potrditev delodajalcu.
(2) Vsebina in trajanje usposabljanja delavcev se prilagodita dejavnostim, ki se opravljajo v posameznih poslovnih in industrijskih objektih, ter požarni ogroženosti v objektih.
5. člen
Za delavce, ki se usposabljajo v skladu s prvim odstavkom 20. člena zakona o varstvu pred požarom, mora izvajalec usposabljanja ali strokovni delavec, ki izpolnjuje predpisane pogoje iz drugega ali tretjega odstavka 3. člena, in delodajalec voditi evidenco o tem, kdaj, o čem in na kakšen način je bil posamezen delavec seznanjen s predpisanimi vsebinami o varstvu pred požarom.
6. člen
(1) V poslovnih, industrijskih ali drugih objektih, kjer obstaja najmanj srednja požarna ogroženost, je treba delavce stalno usposabljati.
(2) Stalna usposobljenost delavcev v objektih, kjer obstaja velika ali zelo velika požarna ogroženost, obsega občasno preverjanje znanja vsaki 2 leti. V objektih, kjer obstaja srednja ali srednja do povečana požarna ogroženost, pa je ta rok 3 leta.
7. člen
(1) Stalna usposobljenost delavcev iz prejšnjega člena se preverja pisno ali ustno pred izvajalci usposabljanja ali pred strokovnim delavcem, ki izpolnjuje predpisane pogoje iz 3. člena.
(2) Vsebino in način preverjanja znanja mora izvajalec usposabljanja ali strokovni delavec predhodno uskladiti z delodajalcem.
(3) Uspeh preverjanja znanja delavcev se oceni z “je opravil” ali “ni opravil”.
IV. IZVAJALEC USPOSABLJANJA
8. člen
Zaposlene za varstvo pred požarom lahko usposabljajo izvajalci usposabljanja, ki jih pooblasti uprava, in izpolnjujejo naslednje pogoje:
1. registrirani morajo biti za opravljanje dejavnosti izobraževanja in usposabljanja odraslih,
2. redno, začasno ali občasno zaposlenega morajo imeti vsaj enega delavca z visoko izobrazbo in najmanj 3 leti delovnih izkušenj na podobnih delih ter pridobljeno pedagoško-andragoško izobrazbo ali vsaj dva delavca, in sicer enega z visoko izobrazbo in najmanj 3 leti delovnih izkušenj na podobnih delih ter enega delavca z visoko izobrazbo pedagoško-andragoške smeri; ne glede na izobrazbo morajo imeti delavci opravljen strokovni izpit iz tretje točke 14. člena tega pravilnika,
3. imeti morajo reference s področja izobraževanja za varstvo pred požarom ali podobnega izobraževanja,
4. razpolagati morajo z ustreznimi prostori, kjer se poučuje varstvo pred požarom,
5. razpolagati morajo z ustreznimi avdiovizualnimi sredstvi in pripomočki za izvajanje poučevanja.
9. člen
Izvajalec usposabljanja, ki ga pooblasti uprava:
1. usposablja delavce za varstvo pred požarom in preverja znanje s tega področja,
2. organizira pripravljalne seminarje za preizkuse znanj in strokovne izpite za varstvo pred požarom,
3. organizira opravljanje preizkusa znanja in strokovnega izpita za varstvo pred požarom,
4. usposablja delodajalce ter lastnike ali uporabnike stanovanjskih, poslovnih in industrijskih objektov s področja varstva pred požarom,
5. ovrednoti usposabljanja in pripravljalne seminarje ter enkrat letno pripravi pisno poročilo o usposabljanjih in ga pošlje upravi.
10. člen
(1) Pravne in fizične osebe, ki želijo usposabljati za varstvo pred požarom, vložijo pri upravi vlogo in ji priložijo vse potrebne listine, iz katerih je razvidno, da izpolnjujejo pogoje iz 8. člena tega pravilnika. K vlogi morajo priložiti tudi:
1. poimenski seznam in podatke o vrsti in stopnji strokovne izobrazbe ter o delovnih izkušnjah delavcev, ki bodo izvajali posamezne oblike usposabljanja,
2. seznam opreme in učnih sredstev, potrebnih za izvajanje posameznih oblik usposabljanja, ter
3. podatke o prostorih in poligonih za izvajanje posameznih del usposabljanja.
(2) Uprava izda pooblastilo pravni ali fizični osebi, ki izpolnjuje pogoje za usposabljanje, v šestdesetih dneh, če ni potreben posebni ugotovitveni postopek. Če je potreben posebni ugotovitveni postopek, uprava izda pooblastilo v devetdesetih dneh.
11. člen
Pooblastilo velja pet let od dneva njegove izdaje.
12. člen
(1) Pooblastilo se lahko predčasno odvzame, če izvajalec usposabljanja ne izpolnjuje več predpisanih pogojev, na podlagi katerih mu je bilo izdano pooblastilo, ali če so pri izvajanju usposabljanja ugotovljene večje nepravilnosti.
(2) Izvajalce usposabljanja nadzoruje Inšpektorat Republike Slovenije za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami (v nadaljnjem besedilu: inšpektorat).
13. člen
(1) Kolikor izvajalec usposabljanja ne izpolnjuje več pogojev iz 2. točke prvega odstavka 8. člena tega pravilnika, ne sme opravljati usposabljanja za varstvo pred požarom.
(2) Izvajalec usposabljanja lahko nadaljuje z usposabljanjem za varstvo pred požarom po danem pooblastilu, če v roku 60 dni zaposli delavca, ki izpolnjuje pogoje iz 2. točke prvega odstavka 8. člena tega pravilnika.
(3) Izvajalec usposabljanja je dolžan obvestiti upravo o vsaki spremembi, ki bi lahko vplivala na izvajanje usposabljanja, v tridesetih dneh.
III. POGOJI, KI JIH MORAJO IZPOLNJEVATI PRAVNE IN FIZIČNE OSEBE, KI SE LAHKO POOBLASTIJO ZA IZVAJANJE UKREPOV VARSTVA PRED POŽAROM (STROKOVNI DELAVCI)
14. člen
(1) Strokovni delavec, ki izvaja ukrepe varstva pred požarom, mora izpolnjevati naslednje pogoje:
1. za izvajanje ukrepov varstva pred požarom v večstanovanjskih hišah mora imeti najmanj končan program srednjega izobraževanja četrte stopnje zahtevnosti in opravljen preizkus znanja iz varstva pred požarom;
2. za izvajanje ukrepov varstva pred požarom v poslovnih in industrijskih objektih, kjer obstaja zelo majhna, majhna ali srednja požarna ogroženost, mora imeti najmanj V. stopnjo izobrazbe tehnične ali gasilske smeri in opravljen splošni del strokovnega izpita iz varstva pred požarom;
3. za izvajanje ukrepov varstva pred požarom v poslovnih, industrijskih in drugih objektih, kjer obstaja srednja do povečana, velika ali zelo velika požarna ogroženost, mora imeti najmanj višjo izobrazbo ustrezne tehnične ali gasilske smeri (VI. stopnja zahtevnosti) ter opravljen splošni in posebni del strokovnega izpita iz varstva pred požarom.
(2) Za razvrščanje objektov v posamezne stopnje požarne ogroženosti se uporablja metodologija za ugotavljanje požarne ogroženosti, ki jo določi pristojni minister na podlagi 28. člena zakona o varstvu pred požarom.
V. IZPITNA KOMISIJA
15. člen
(1) Preizkuse znanj ali strokovne izpite iz varstva pred požarom opravljajo kandidati pred komisijo za preizkuse znanj in strokovne izpite (v nadaljnjem besedilu: izpitna komisija). Izpitno komisijo imenuje za 4 leta direktor uprave v sodelovanju z inšpektoratom.
(2) Izpitna komisija ima predsednika, namestnika predsednika, tri člane in zapisnikarja, ki ni izpraševalec. Če izpitna komisija ne more dovolj strokovno preveriti znanja posebnega dela strokovnega izpita, lahko direktor uprave na predlog predsednika izpitne komisije imenuje za posamezni primer dodatnega izpraševalca.
(3) Predsednik, namestnik predsednika, člani komisije in dodatni izpraševalci morajo imeti najmanj visoko strokovno izobrazbo in opravljen splošni in posebni del strokovnega izpita za varstvo pred požarom.
16. člen
Članom izpitne komisije pripada plačilo za efektivne ure, opravljene za izpitno komisijo, ter povračilo stroškov v zvezi z delom v izpitni komisiji.
VI. PRIJAVA K PREIZKUSU ZNANJA ALI K STROKOVNEMU IZPITU
17. člen
(1) Kandidat, ki želi opravljati preizkus znanja ali strokovni izpit, vloži prijavo pri upravi. K prijavi mora kandidat predložiti dokazilo o strokovni izobrazbi ter o končani pripravniški dobi.
(2) Vse prijave za strokovni izpit obravnava izpitna komisija. Kandidati, ki ne izpolnjujejo pogojev za opravljanje strokovnega izpita, se obvestijo pisno.
18. člen
Kandidat, ki je opravil splošni del strokovnega izpita in je z nadaljnjim izobraževanjem dosegel višjo stopnjo izobrazbe (VI. ali VII. zahtevnostno stopnjo), opravlja samo posebni del strokovnega izpita.
19. člen
Izvajalec usposabljanja lahko organizira najmanj 20 dni pred pričetkom opravljanja preizkusa znanja ali strokovnega izpita pripravljalni seminar.
20. člen
Stroške preizkusa znanja, strokovnega izpita in pripravljalnega seminarja krije tisti, ki je kandidata prijavil k preizkusu znanja ali k strokovnemu izpitu. Višino stroškov preizkusa znanja in strokovnega izpita določi uprava, višino stroškov pripravljalnega seminarja pa izvajalec usposabljanja.
VII. OPRAVLJANJE PREIZKUSA ZNANJA IN STROKOVNIH IZPITOV
21. člen
(1) Preizkus znanja iz 1. točke prvega odstavka 14. člena tega pravilnika opravi strokovni delavec pri izpitni komisiji. Preizkus znanja se opravlja pisno. Rezultate preizkusa znanja sporoči izpitna komisija pisno kandidatu in pravni ali fizični osebi, ki je kandidata prijavila k preizkusu znanja, v 14 dneh.
(2) Ocena uspeha preizkusa znanja je “je opravil” ali “ni opravil”.
22. člen
(1) Splošni del strokovnega izpita se opravlja ustno. Če je več kandidatov, se lahko splošni del izjemoma opravlja pisno.
(2) Če je splošni del strokovnega izpita zaradi velikega števila kandidatov v pisni obliki, mora biti pri strokovnem izpitu prisoten vsaj en član komisije.
23. člen
(1) Če se splošni del strokovnega izpita opravlja ustno, se kandidatom sporoči uspeh strokovnega izpita po končanem izpraševanju. Če se strokovni izpit opravlja pisno, se rezultat kandidatom sporoči pisno najkasneje v 14 dneh po opravljanju izpita.
(2) Ocena uspeha splošnega dela strokovnega izpita je “je opravil” ali “ni opravil”.
24. člen
Kandidati lahko opravljajo posebni del strokovnega izpita šele po uspešno opravljenem splošnem delu strokovnega izpita.
25. člen
Roke za opravljanje preizkusa znanja ter splošnega in posebnega dela strokovnega izpita določi izpitna komisija in o tem obvesti kandidate. Roka sta predvidoma dva na leto, pomladanski in jesenski. Če je dovolj prijav, lahko izpitna komisija razpiše tudi izredne roke.
26. člen
(1) Rok za izdelavo naloge za posebni del strokovnega izpita je največ 30 dni do oddaje naloge. Izpitna komisija mora v tem času obvestiti kandidata o datumu zagovora naloge, pri čemer mora biti kandidat o datumu zagovora obveščen najmanj 14 dni prej.
(2) Kandidat mora komisiji oddati nalogo vsaj 7 dni pred zagovorom.
(3) Člani izpitne komisije lahko na zagovoru kandidatu postavijo vprašanja iz teme naloge.
(4) Rezultate zagovora sporoči izpitna komisija kandidatu po končanem zagovoru. Ocena uspeha posebnega dela strokovnega izpita je “je opravil” ali “ni opravil”.
27. člen
(1) Kandidat, ki ni opravil preizkusa znanja ali splošnega dela strokovnega izpita iz enega predmeta, lahko tega ponavlja v roku, ki ga določi izpitna komisija. Če izpita iz tega predmeta tudi v drugem roku ni opravil, ponavlja preizkus znanja ali strokovni izpit v celoti.
(2) Kandidat, ki ni uspešno opravil preizkusa znanja ali splošnega dela strokovnega izpita iz dveh ali več predmetov, ponavlja preizkus znanja ali splošni del strokovnega izpita v celoti.
(3) Kandidat, ki je opravil splošni del strokovnega izpita, ni pa opravil posebnega dela, lahko tega ponavlja v roku, ki ga določi izpitna komisija. Če posebnega dela tudi v drugem roku ni opravil, ponavlja strokovni izpit v celoti.
(4) Kandidat se lahko ponovno prijavi k preizkusu znanja ali k celotnemu strokovnemu izpitu najprej po dveh mesecih od zadnje prijave k preizkusu znanja ali k strokovnemu izpitu.
28. člen
Če kandidat brez opravičenega razloga določenega dne ne opravlja strokovnega izpita, se šteje, da strokovnega izpita ni opravil. O upravičenosti razlogov presoja predsednik izpitne komisije.
29. člen
O poteku preizkusa znanja in strokovnih izpitov ter o rezultatih, ki so jih dosegli kandidati, se vodi zapisnik, ki ga trajno hrani uprava.
30. člen
(1) Kandidatu, ki je opravil preizkus znanja ali strokovni izpit, se izda potrdilo o opravljenem preizkusu znanja ali o opravljenem strokovnem izpitu na predpisanem obrazcu, ki je sestavni del tega pravilnika.
(2) Potrdilo se izda v dveh izvodih, od katerega dobi en izvod kandidat, drugi pa ostane v arhivu uprave.
(3) Potrdilo podpiše predsednik izpitne komisije.
VII. PROGRAM PREIZKUSA ZNANJA IN STROKOVNEGA IZPITA ZA VARSTVO PRED POŽAROM
31. člen
Program preizkusa znanja za varstvo pred požarom, ki je enak za vse kandidate, vsebuje:
1. osnove pravne ureditve varstva pred požarom,
2. osnove gorenja in gašenja,
3. preventivne ukrepe za preprečevanje nastanka požara,
4. poznavanje in uporabo sredstev, naprav in opreme, ki se uporabljajo za preprečevanje in gašenje požarov.
32. člen
(1) Strokovni izpit za varstvo pred požarom vsebuje splošni in posebni del.
(2) Splošni del strokovnega izpita je enak za vse kandidate, posebni del strokovnega izpita pa je pisna naloga, prilagojena vrsti in stopnji izobrazbe kandidata in dejavnosti pravne in fizične osebe, pri kateri bo kandidat izvajal ukrepe varstva pred požarom, ter delu, ki ga kandidat opravlja.
33. člen
Splošni del strokovnega izpita obsega znanje s področij:
1. normativna ureditev varstva pred požarom,
2. osnove gorenja in gašenja,
3. preventivni ukrepi varstva pred požarom,
4. aktivni ukrepi varstva pred požarom,
5. oprema, naprave in druga sredstva za varstvo pred požarom.
34. člen
Kandidati, ki opravljajo posebni del strokovnega izpita, si izberejo eno področje, ki je določeno v prejšnem členu, in pripravijo pisno nalogo. Naslov naloge jim določi izpitna komisija. Pisno nalogo morajo kandidati izdelati doma.
35. člen
Uprava vodi seznam strokovne literature in predpisov, ki se nanašajo na programe izpitov.
VII. EVIDENCA O PREIZKUSIH ZNANJA IN STROKOVNIH IZPITIH
36. člen
Za vsakega kandidata, ki se prijavi k opravljanju preizkusa znanja ali k opravljanju strokovnega izpita, se vodi evidenca (spis), ki vsebuje:
1. prijavo k preizkusu znanja ali k strokovnemu izpitu s prilogami,
2. datum opravljanja preizkusa znanja ali strokovnega izpita,
3. naslov in vsebina naloge posebnega dela strokovnega izpita,
4. vprašanja splošnega dela strokovnega izpita,
5. naloga preizkusa znanja,
6. potrdilo o opravljenem preizkusu znanja ali strokovnem izpitu.
37. člen
(1) Za vse kandidate, ki so opravili preizkus znanja ali strokovni izpit, se vodi knjiga, ki vsebuje:
1. zaporedno številko,
2. priimek in ime kandidata,
3. datum in kraj rojstva,
4. naziv gospodarske družbe, zavoda ali druge organizacije, kjer je zaposlen,
5. delovno mesto, ki ga opravlja,
6. številko spisa kandidata,
7. stopnjo in vrsto strokovne izobrazbe,
8. vrsto strokovnega izpita,
9. datum opravljanja preizkusa znanja ali strokovnega izpita,
10. datum izdaje in številka potrdila.
38. člen
Evidenco o usposabljanjih ter o preizkusih znanj in strokovnih izpitih vodi uprava, ki jo hrani trajno.
VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
39. člen
(1) Strokovnim delavcem, ki že opravljajo oziroma so odgovorni za izvajanje ukrepov varstva pred požarom in izpolnjujejo pogoje v skladu z določili pravilnika o organiziranosti varstva pred požarom in o strokovni usposobljenosti delavcev, odgovornih za izvajanje požarnovarstvenih ukrepov v temeljnih in drugih organizacijah združenega dela in delovnih skupnostih (Uradni list SRS, št. 42/85), ni treba ponovno opravljati strokovnega izpita.
(2) Strokovni delavci, ki imajo do uveljavitve pravilnika o usposabljanju in pogojih, ki jih morajo izpolnjevati odgovorne osebe za varstvo pred požarom, že opravljen preizkus znanja v skladu s 3. členom pravilnika o organiziranosti varstva pred požarom in o strokovni usposobljenosti delavcev, odgovornih za izvajanje požarnovarstvenih ukrepov v temeljnih in drugih organizacijah združenega dela in delovnih skupnostih in še ne opravljajo nalog oziroma še niso odgovorni za varstvo pred požarom pri pravnih in fizičnih osebah, se lahko pooblastijo za izvajanje ukrepov varstva pred požarom v večstanovanjskih hišah ali v poslovnih in industrijskih objektih z zelo majhno, majhno ali srednjo požarno ogroženostjo.
40. člen
Izvajalci usposabljanja, ki do sprejetja tega pravilnika že usposabljajo za varstvo pred požarom in po novem pravilniku ne izpolnjujejo pogojev o izobrazbi delavcev, ki bodo usposabljali, lahko, če imajo zaposlenega delavca, ki usposablja, z višjo izobrazbo ter 5 let delovnih izkušenj na tem področju, pridobijo pooblastilo za izvajalca usposabljanja največ za 5 let od sprejetja tega pravilnika.
41. člen
Sestavni del tega pravilnika so priloge 1, 2 in 3.
42. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati pravilnik o organiziranosti varstva pred požarom in o strokovni usposobljenosti delavcev, odgovornih za izvajanje požarnovarstvenih ukrepov v temeljnih in drugih organizacijah združenega dela in delovnih skupnostih (Uradni list SRS, št. 42/85).
43. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 012-183/95
Ljubljana, dne 18. oktobra 1995.
Minister
za obrambo
Jelko Kacin l. r.
PRILOGA 1
 
           MINISTRSTVO ZA OBRAMBO
        UPRAVA RS ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE
              LJUBLJANA
 
           
            P O T R D I L OIme in priimek  ______________________________________________

rojen(a) _________________________________ v kraju ____________

izobrazba _____________________________________________________

je dne _____________________ v _______________________opravil(a)


    
            STROKOVNI IZPIT

          iz varstva pred požaromKandidat(ka) je opravil(a) SPLOŠNI DEL strokovnega izpita iz
varstva pred požarom (po 33. členu pravilnika o usposabljanju za
varstvo pred požarom in o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati
odgovorni delavci za izvajanje ukrepov varstva pred požarom
(Uradni list RS, št. 64/95)).
Zap. št.

v knjigi: ________________

Datum: ___________________
                  Predsednik
                 izpitne komisije


               ŽIG
              upravePRILOGA 2

           MINISTRSTVO ZA OBRAMBO
        UPRAVA RS ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE
              LJUBLJANA


            P O T R D I L OIme in priimek  ________________________________________________

rojen(a) ________________________________________ v kraju ______

izobrazba ______________________________________________________

je dne _______________________ v ______________________ opravil(a)             STROKOVNI IZPIT

           iz varstva pred požaromKandidat(ka) je opravil(a) SPLOŠNI DEL in POSEBNI DEL strokovnega
izpita iz varstva pred požarom (po 33. in 34. členu pravilnika o
usposabljanju za varstvo pred požarom in o pogojih, ki jih morajo
izpolnjevati odgovorni delavci za izvajanje ukrepov varstva pred
požarom (Uradni list RS, št. 64/95)).

Posebni del je opravil z nalogo
_________________________________________________________________

_________________________________________________________________.Zap. št.

v knjigi: ________________

Datum: _________________


 
                       Predsednik
                     izpitne komisije

      
               ŽIG
              uprave

PRILOGA 3

 
           MINISTRSTVO ZA OBRAMBO
        UPRAVA RS ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE
              LJUBLJANA


             P O T R D I L O

Ime in priimek __________________________________________________

rojen(a) _____________________________________ v kraju _________

izobrazba _______________________________________________________

je dne _______________________ v _____________________ opravil(a)            PREIZKUS ZNANJA

          iz varstva pred požaromKandidat(ka) je opravil(a) PREIZKUS ZANANJA iz varstva pred
požarom (po 31. členu pravilnika o usposabljanju za varstvo pred
požarom in o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati odgovorni
delavci za izvajanje ukrepov varstva pred požarom (Uradni list
RS, št. 64/95)).Zap. št.

v knjigi: ________________

Datum: _________________
                     Predsednik
                    izpitne komisije                ŽIG
               uprave


AAA Zlata odličnost