Uradni list

Številka 64
Uradni list RS, št. 64/1995 z dne 10. 11. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/1995 z dne 10. 11. 1995

Kazalo

2939. Uredba o priznanjih in nagradah na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, stran 4955.

Na podlagi 91. člena zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 64/94) ter 48. člena zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o priznanjih in nagradah na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta uredba ureja vrste priznanj in nagrad Civilne zaščite, merila in postopek za predlaganje kandidatov, sestavo komisije, postopek izbire kandidatov za priznanja in nagrade ter način njihove podelitve
2. člen
Priznanja in nagrade Civilne zaščite se podeljujejo pripadnikom Civilne zaščite ter drugim posameznikom, skupinam, občinam ter gospodarskim družbam, zavodom in drugim organizacijam za zasluge in prispevek pri razvijanju in krepitvi pripravljenosti, izvajanju zaščite, reševanja in pomoči ter odpravljanju posledic naravnih in drugih nesreč.
II. VRSTE PRIZNANJ IN NAGRAD
3. člen
Priznanja in nagrade Civilne zaščite so:
– kipec Civilne zaščite,
– plaketa Civilne zaščite,
– znak Civilne zaščite.
1. Kipec Civilne zaščite
4. člen
Kipec Civilne zaščite (v nadaljnjem besedilu: kipec) je umetniško oblikovan in simbolizira človekoljubno dejavnost.
5. člen
Kipec Civilne zaščite se podeljuje posameznikom, skupinam in organizacijam iz 2. člena te uredbe za življenjsko delo, posebne zasluge in izjemne dosežke pri delu na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.
S kipcem se podeli denarna nagrada in posebna listina.
2. Plaketa Civilne zaščite
6. člen
Plaketa Civilne zaščite (v nadaljnjem besedilu: plaketa), na kateri je reliefno upodobljena oznaka pripadnosti Civilni zaščiti Republike Slovenije, je pravokotne oblike s stranicami 100 mm x 105 mm.
7. člen
Plaketa se podeljuje posameznikom, skupinam in organizacijam iz 2. člena te uredbe za življenjsko delo, posebne zasluge in izjemne uspehe pri zaščiti in reševanju ljudi, živali, premoženja, kulturne dediščine ter varovanju okolja ob naravnih in drugih nesrečah.
S plaketo se podeli posebna listina.
3. Znak Civilne zaščite
8. člen
Znak civilne zaščite (v nadaljnjem besedilu: znak), na katerem je reliefno upodobljena oznaka pripadnosti Civilni zaščiti Republike Slovenije, je okrogle oblike s premerom 40 mm.
Znaki so zlati, srebrni in bronasti.
Namesto znaka nosi dobitnik priznanja nadomestno oznako, ki je izdelana v obliki priponke pravokotne oblike s stranicami 30 mm x 10 mm.
Zlatemu znaku pripada priponka zlato-modre barve, srebrnemu znaku priponka srebrno-modre barve, bronastemu znaku pa pipada priponka bronasto-modre barve.
Z znakom se podeli posebna listina.
9. člen
Zlati znak se podeljuje posameznikom, skupinam in organizacijam iz 2. člena te uredbe za dolgoletno uspešno delo pri razvijanju in krepitvi organiziranosti, usposobljenosti in pripravljenosti Civilne zaščite ter drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč, za pomembne dosežke pri razvojnem in raziskovalnem delu, ki je pomembno za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, hrabra dejanja ter druge izjemne dosežke pri zaščiti in reševanju ljudi, živali, premoženja, kulturne dediščine ter varovanja okolja ob naravnih in drugih nesrečah.
10. člen
Srebrni znak se podeljuje posameznikom, skupinam in organizacijam iz 2. člena te uredbe za posebne zasluge in izjemen prispevek pri razvijanju in krepitvi varnosti pred naravnimi in drugimi nesrečami, izjemne dosežke pri zaščiti in reševanju ljudi, živali, premoženja, kulturne dediščine ter varovanju okolja ob naravnih in drugih nesrečah ter za izume in inovacije, s katerimi je bil dosežen pomemben napredek pri razvijanju in krepitvi pripravljenosti za zaščito, reševanje in pomoč.
11. člen
Bronasti znak se podeljuje posameznikom, skupinam in organizacijam iz 2. člena te uredbe za požrtvovalno in uspešno opravljanje nalog zaščite, reševanja in pomoči.
12. člen
Priznanje sme nositi samo tisti, ki mu je bilo podeljeno.
III. RAZPIS TER POSTOPEK ZA PODELJEVANJE
13. člen
Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje vsako leto najpozneje do 15. decembra objavi razpis za podelitev priznanj in nagrad. Razpis mora vsebovati:
– navedbo možnih predlagateljev,
– merila za kandidiranje,
– število priznanj in nagrad,
– navedbo dokumentacije, ki jo je treba priložiti k predlogu,
– rok, do katerega je treba poslati predloge,
– naslov, na katerega je treba poslati predloge.
14. člen
Kandidate za priznanja in nagrade lahko predlagajo državni organi, občine, gospodarske družbe, zavodi, društva in druge organizacije ter poveljniki Civilne zaščite.
15. člen
Predlog za priznanja in nagrade mora poleg osnovnih podatkov o kandidatu vsebovati tudi predlog za vrsto priznanja oziroma nagrade ter utemeljitev predloga.
K utemeljitvi predloga so lahko priložena tudi mnenja organov in organizacij, ki podpirajo predlog.
16. člen
Predlog morajo predlagatelji poslati priporočeno v zapečateni ovojnici v roku, ki je določen v razpisu. Ta rok ne sme biti krajši od 30 dni.
17. člen
Poveljnik Civilne zaščite Republike Slovenije imenuje komisijo za izbiro kandidatov za priznanja in nagrade (v nadaljnjem besedilu: komisija).
Komisija ima predsednika in štiri člane. Predsednik in člani imajo svoje namestnike.
Komisijo sestavljajo predstavniki Štaba Civilne zaščite Republike Slovenije, Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje, Inšpektorata Republike Slovenije za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami ter občin, društev in drugih nevladnih organizacij.
Komisija ima sedež pri Upravi Republike Slvoenije za zaščito in reševanje, ki opravlja zanjo strokovno in administrativno delo.
18. člen
Komisija ima svoj poslovnik.
19. člen
Priznanja in nagrade podeljuje poveljnik Civilne zaščite Republike Slovenije praviloma ob svetovnem dnevu Civilne zaščite.
IV. FINANCIRANJE IN EVIDENCA
20. člen
Sredstva za izdelavo in podeljevanje priznanj ter za nagrade se zagotavljajo v proračunu Republike Slovenije v okviru sredstev za zaščito, reševanje in pomoč.
Vsakoletno višino nagrade določi poveljnik Civilne zaščite Republike Slovenije.
21. člen
Evidenco o podeljenih priznanjih in nagradah vodi Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje.
V. KONČNI DOLOČBI
22. člen
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati sklep o podeljevanju priznanj Republiškega štaba za Civilno zaščito (Uradni list RS, št. 13/92).
23. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 170-01/95-4/1-8
Ljubljana, dne 19. oktobra 1995.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina