Uradni list

Številka 62
Uradni list RS, št. 62/1995 z dne 30. 10. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 62/1995 z dne 30. 10. 1995

Kazalo

2897. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Zenkovci, stran 4886.

Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85) ter 3. in 56. člena zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94) in v skladu s statutom Krajevne skupnosti Zenkovci, je Svet Krajevne skupnosti Zenkovci dne 16. 10. 1995 po predhodni odločitvi na zborih občanov sprejel
S K L E P
o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Zenkovci
1. člen
Razpiše se referendum za območje Krajevne skupnosti Zenkovci, naselja Zenkovci, Beznovci, Puževci in Strukovci.
Referendum bo v nedeljo, dne 12. 11. 1995, na običajnih glasovalnih mestih v naseljih, od 7. do 19. ure.
2. člen
Sredstva, zbrana s samoprispevkom, se bodo uporabljala v naslednje namene:
– dokončanje modernizacije in asfaltiranja cest,
– gradnja in vzdrževanje mrliških vežic,
– vzdrževanje in urejanje pokopališč,
– gradnja vodovodnega omrežja v Zenkovcih in Beznovcih,
– ureditev odvodnjavanja in reguliranje kanalov v Strukovcih,
– tekoče vzdrževanje vseh ostalih komunalnih objektov,
– vse ostale potrebe v krajevni skupnosti.
3. člen
Samoprispevek bodo plačevali delovni ljudje in občani, ki imajo stalno prebivališče na območju KS Zenkovci, in sicer v naslednji višini:
a) v denarju:
– za naselje Zenkovci:
1% mesečno od neto plače zaposlenih oziroma nadomestila plače ter plačil po pogodbah,
5% od katastrskega dohodka,
1% mesečno obrtniki oziroma samostojni podjetniki od bruto zavarovalne osnove, od katere plačujejo prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje,
1% mesečno zaposleni v tujini od povprečne plače v gospodarstvu Republike Slovenije za preteklo trimesečje;
– za naselje Beznovci:
2% mesečno od neto plače zaposlenih oziroma nadomestila plače ter plačil po pogodbah,
8% od katastrskega dohodka,
2% mesečno obrtniki oziroma samostojni podjetniki od bruto zavarovalne osnove, od katere plačujejo prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje,
2% mesečno zaposleni v tujini od povprečne plače v gospodarstvu Republike Slovenije za preteklo trimesečje;
– za naselje Puževci:
2% mesečno od neto plače zaposlenih oziroma nadomestila plače ter plačil po pogodbah,
8% od katastrskega dohodka,
2% mesečno obrtniki oziroma samostojni podjetniki od bruto zavarovalne osnove, od katere plačujejo prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje,
2% mesečno zaposleni v tujini od povprečne plače v gospodarstvu Republike Slovenije za preteklo trimesečje;
– za naselje Strukovci:
3% mesečno od neto plače zaposlenih oziroma nadomestila plače ter plačil po pogodbah,
10% od katastrskega dohodka,
3% mesečno obrtniki oziroma samostojni podjetniki od bruto zavarovalne osnove, od katere plačujejo prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje,
3% mesečno zaposleni v tujini od povprečne plače v gospodarstvu Republike Slovenije za preteklo trimesečje;
b) v delovni sili za vsa naselja:
– občan – nosilec gospodinjstva ali njegovi družinski člani 3 delovne dni letno,
– od 0 do 2 ha skupne zemlje po 1 delovni dan, za vsaka nadaljnja 2 ha po 1 delovni dan.
Nadomestilo za neopravljen delovni dan, ki traja 8 ur, se bo obračunalo v višini, ki jo s sklepom določi svet KS.
4. člen
V primeru nesorazmerij iz postavk tega razpisa, ki bi eventualno nastale v času trajanja tega samoprispevka, bo svet KS Zenkovci nastala nesorazmerja uskladil tako, da bodo odražala dejanske obremenitve iz razpisa.
5. člen
Samoprispevek se uvede za dobo 5 let, od 1. 1. 1996 do 31. 12. 2000.
6. člen
Za izvršitev programa bo potrebno 40,000.000 SIT, višina sredstev, ki naj bi se zbrala s samoprispevkom, znaša 40,000.000 SIT.
7. člen
Pravico glasovanja na referendumu imajo občani, ki so vpisani v splošni volilni imenik in občani, ki še nimajo volilne pravice, pa so v delovnem razmerju.
8. člen
Sredstva samoprispevka se bodo zbirala na žiro računu KS Zenkovci, št. 51900-842-097-82250.
Nadzor nad zbiranjem in porabo sredstev samoprispevka opravlja svet KS Zenkovci. O realizaciji programa in porabi sredstev samoprispevka mora svet KS najmanj enkrat letno poročati na zborih občanov v KS.
9. člen
Volivci glasujejo tajno in neposredno na glasovnici, ki mora imeti pečat KS Zenkovci in naslov Krajevne skupnosti Zenkovci ter besedilo 2., 3., 4. in 5. člena tega razpisa.
Glasovalec izpolni glasovnico tako, da obkroži besedo “ZA”, če se strinja, oziroma besedo “PROTI”, če se ne strinja z uvedbo samoprispevka.
10. člen
Referendum vodi volilna komisija krajevne skupnosti, pri čemer smiselno uporablja določila zakona o volitvah in določila zakona o referendumu in o ljudski iniciativi.
11. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Zenkovci, dne 16. oktobra 1995.
Predsednik
Sveta Krajevne skupnosti Zenkovci
Koloman Benkič l. r.

AAA Zlata odličnost