Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/1995 z dne 26. 10. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/1995 z dne 26. 10. 1995

Kazalo

2862. Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov organov krajevnih skupnosti na območju Občine Zreče, stran 4858.

Na podlagi 109. in 114. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94 in 33/94) in 20. člena statuta Občine Zreče (Uradni list RS, št. 30/95), je Občinski svet občine Zreče na seji dne 12. 10. 1995 sprejel
O D L O K
o določitvi volilnih enot za volitve članov organov krajevnih skupnosti na območju Občine Zreče
1. člen
Za volitve članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Zreče se v posamezni krajevni skupnosti oblikujejo volilne enote tako, da se en član voli na približno enako število prebivalcev oziroma po naseljih.
2. člen
Za volitve članov sveta Krajevne skupnosti Zreče se oblikuje 6 volilnih enot, v katerih se voli skupno 11 članov sveta krajevne skupnosti.
1. volilna enota obsega naselja Loška gora in Boharina.V 1. volilni enoti se volita 2 člana sveta krajevne skupnosti.
2. volilna enota obsega Bork, Cankarjevo ulico, Jamniško cesto, Mladinsko ulico, Obvozno cesto, Pohorsko cesto, Prešernovo cesto, Štajersko ulico, Vodnikovo ulico, Vodovodno cesto, Cesto na Roglo številke: 10, 12, 23, 27, 29, 31, 33, 35, 39, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, Cesto talcev 2, Ulico bratov Mernik, Ulico Pohorskega bataljona številke: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, Osredek.
V 2. volilni enoti se volita 2 člana sveta krajevne skupnosti.
3. volilna enota obsega Cesto na Roglo od številke 1 do 11 H, številko 17 A do 17 D, 19 in 21, Cesto talcev, Obrtniško cesto, Šarhovo ulico, Ulico Pohorskega bataljona številke: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, Ulico Jurija Vodovnika številke: 3, 5, 7, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 27, Ulico 12. oktobra številke: 3, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25.
V 3. volilni enoti se volita 2 člana sveta krajevne skupnosti.
4. volilna enota obsega naselje Gračič, Radano vas, Brinjevo goro, Dravinjsko cesto številka 2 in 3, Kovaško cesto številke: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 29 B in Rudniško cesto.
V 4. volilni enoti se voli ta 2 člana sveta krajevne skupnosti.
5. volilna enota obsega Breg, Cesto na Gorenje, Cesto na Roglo številke: 18, 20, 22, 28, 59 in 59 A, 63, 65, 67, 69, 71, 73, Ilirsko pot, Kovaško cesto številke: 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 36, 38, 40, 42, Strmo cesto, Šolsko cesto, Tovarniško cesto, Ulico Borisa Vinterja, Vinogradno cesto, Zlakovško cesto.
V 5. volilni enoti se volita 2 člana sveta krajevne skupnosti.
6. volilna enota obsega naselje Zlakova. V 6. volilni enoti se voli 1 član sveta krajevne skupnosti.
3. člen
Za volitve članov sveta Krajevne skupnosti Gorenje se oblikujejo 3 volilne enote, v katerih se voli skupno 7 članov sveta krajevne skupnosti.
1. volilna enota obsega območje naselij Planina na Pohorju in Padeški vrh.
V 1. volilni enoti se volita 2 člana sveta krajevne skupnosti.
2. volilna enota obsega območje naselij Gorenje in Koroška vas.
V 2. volilni enoti se volijo 3 člani sveta krajevne skupnosti.
3. volilna enota obsega območje naselij Črešnova in Bezovje.
V 3. volilni enoti se volita 2 člana sveta krajevne skupnosti.
4. člen
Za volitve članov sveta Krajevne skupnosti Resnik se oblikuje ena volilna enota, ki obsega naselje Resnik in Rogla.
V volilni enoti se voli 5 članov sveta krajevne skupnosti.
5. člen
Za volitve članov sveta Krajevne skupnosti Skomarje se oblikuje ena volilna enota, ki obsega območje naselja Skomarje – del.
V volilni enoti se voli 5 članov sveta krajevne skupnosti.
6. člen
Za volitve članov sveta članov Krajevne skupnosti Stranice se oblikuje ena volilna enota, ki obsega območja naselij Bukovlje, Križevec in Stranice.
V volilni enoti se voli 9 članov sveta krajevne skupnosti.
7. člen
Za volitve članov sveta Krajevne skupnosti Dobravlje se oblikuje ena volilna enota, ki obsega območje naselja Dobrovlje.
V volilni enoti se voli 5 članov sveta krajevne skupnosti.
8. člen
Člani svetov krajevnih skupnosti se volijo po večinskem načelu.
Vsaka politična stranka in vsaka skupina volivcev lahko predlaga največ toliko kandidatov, kolikor se jih voli v posamezni krajevni skupnosti oziroma v volilni enoti.
V svet posamezne krajevne skupnosti so izvoljeni kandidati skladno z določbami o številu članov v svetu posamezne krajevne skupnosti. Izvoljeni so kandidati, ki so dobili največ glasov. V primeru, da je iz posameznega naselja kandidiralo več kandidatov, kot se jih voli, so izvoljeni tisti, ki so dobili največ glasov.
V primeru, ko se za posamezno naselje voli več članov, pa dobijo enako število glasov, odloči o izvolitvi med njimi žreb.
9. člen
Volitve v svete krajevnih skupnosti izvajajo občinska volilna komisija, volilne komisije krajevnih skupnosti in volilni odbori.
Volilno komisijo posamezne krajevne skupnosti imenuje svet krajevne skupnosti. V primerih, ko je v KS eno volišče, lahko opravlja volilna komisija tudi naloge volilnega odbora.
Sedež volilne komisije krajevne skupnosti je na sedežu krajevne skupnosti.
10. člen
Občinska volilna komisija:
– skrbi za zakonitost volitev,
– skrbi za enotno smiselno uporabo določb zakona o lokalnih volitvah, ki se nanašajo na volitve v občinske svete,
– daje volilnim komisijam krajevnih skupnosti strokovna navodila v zvezi z izvajanjem zakona,
– predpiše obrazce za izvrševanje zakona o lokalnih volitvah,
– določa enotne standarde za volilni material in določa druge materialne pogoje za izvedbo volilnih opravil,
– določa volišča in območja volišč,
– potrjuje kandidature in sestavlja sezname kandidatov,
– objavlja sezname potrjenih kandidatov na krajevno običajen način,
– obvešča volivce o dnevu glasovanja in o volišču, kjer so vpisani v volilni imenik,
– objavi izide glasovanja v svete krajevnih skupnosti,
– opravlja druge naloge, ki jih določa zakon o lokalnih volitvah.
11. člen
Volilna komisija krajevne skupnosti:
– imenuje volilne odbore,
– zbira zahteve za sklice zborov volivcev in predloge kandidatur,
– ugotavlja izid glasovanja v volilni enoti,
– ugotavlja rezultate glasovanja v krajevni skupnosti in razglasi, kateri člani sveta krajevne skupnosti so bili izvoljeni,
– daje poročilo o izidu volitev v krajevni skupnosti,
– opravlja in vodi neposredno tehnično delo v zvezi z volitvami,
– opravlja druge naloge, za katere jo pooblasti občinska volilna komisija.
12. člen
Volilni odbor:
– vodi glasovanje na volišču,
– ugotavlja izid glasovanja na volišču.
13. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 023-2/95
Zreče, dne 12. oktobra 1995.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Zreče
Gorazd Korošec, dipl. ek. l. r.