Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/1995 z dne 26. 10. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/1995 z dne 26. 10. 1995

Kazalo

2861. Odlok o krajevnih skupnostih v Občini Zreče, stran 4856.

Na podlagi zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93 in 33/94) in na podlagi 9. in 20. in v zvezi z 38. členom statuta Občine Zreče (Uradni list RS, št. 30/95) je Občinski svet občine Zreče na seji dne 12. oktobra 1995 sprejel
O D L O K
o krajevnih skupnostih v Občini Zreče
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se določijo območja krajevnih skupnosti, pristojnosti ter sestava, število članov in način volitev članov organov krajevnih skupnosti v Občini Zreče.
II. OBMOČJA KRAJEVNIH SKUPNOSTI
2. člen
Občina Zreče ima šest krajevnih skupnosti, ki obsegajo naslednja območja:
1. Krajevna skupnost Zreče obsega območje naselij: Boharina, Gračič, Loška gora, Osredek, Radana vas, Zlakova in Zreče.
2. Krajevna skupnost Gorenje obsega območje naselij: Bezovje, Črešnova, Gorenje nad Zrečami, Koroška vas, Padeški vrh in Planina na Pohorju.
3. Krajevna skupnost Resnik obsega območje naselij Resnik in Rogla.
4. Krajevna skupnost Skomarje obsega območje naselja Skomarje-del.
5. Krajevna skupnost Stranice obsega območje naselij: Bukovlje pri Stranicah, Križevec in Stranice.
6. Krajevna skupnost Dobrovlje obsega območje naselja Dobrovlje.
III. PRISTOJNOSTI KRAJEVNIH SKUPNOSTI
3. člen
Krajevna skupnost je pravna oseba, ki lahko nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj račun, kadar v tem prometu nastopa s svojimi sredstvi.
Krajevna skupnost ima svoj žiro račun.
Krajevna skupnost se lahko zadolži le s soglasjem občinskega sveta.
4. člen
Pristojnosti krajevne skupnosti:
– organizira prostovoljno delo in zbira finančna sredstva v obliki krajevnega samoprispevka ter v drugih oblikah za urejanje lokalnih potreb na svojem območju,
– upravlja in vzdržuje komunalne objekte in naprave, ki jih ima v upravljanju,
– skrbi za oskrbo naselij s pitno vodo, za javno kanalizacijo, javno razsvetljavo,
– skrbi za ohranitev naravnih lepot in zgodovinskih zanimivosti, zlasti spominskih obeležij,
– organizira in opravlja pokopališko in pogrebno dejavnost,
– izvaja posamezne naloge v miru in v vojni ter na področju zaščite in reševanja občanov, ter za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami v sodelovanju s pristojnimi organi občine, za katere jih določi občina,
– izvensodne poravnave (poravnalni sveti),
– druge zadeve iz pristojnosti krajevne skupnosti in naloge, katere ji prenese in poveri občinski svet in župan.
5. člen
V upravljanje in pristojnost se krajevni skupnosti lahko prenese:
– prostori in objekti, ki so namenjeni kulturni dejavnosti
– šolski objekti, ki ne služijo več svojemu namenu
– drugi objekti za določene namene oziroma opravljanje dejavnosti v krajevni skupnosti,
– športni objekti in naprave.
6. člen
Za realizacijo nalog, ki so določene z zakonom ter nalog, ki jih v letnem planu opredeli Občina Zreče, so sredstva zagotovljena v občinskem proračunu. S temi sredstvi krajevna skupnost razpolaga v imenu in za račun Občine Zreče.
Če predstavljajo sredstva občinskega in državnega proračuna več kot 50% vrednosti investicije, nastopa kot investitor take investicije Občina Zreče.
Občina Zreče ne prevzema finančnih obveznosti za naloge oziroma programe, ki jih krajevna skupnost ni predhodno uskladila z občino.
7. člen
Za zadovoljevanje in uresničevanje potreb in interesov krajanov lahko KS pridobiva sredstva iz drugih virov, kot so: prostovoljni prispevki krajanov, podjetij, drugih organizacij in skupnosti, s samoprispevkom, z delom in na druge načine. S tako pridobljenimi sredstvi KS razpolaga v svojem imenu in za svoj račun.
IV. ORGANI KRAJEVNE SKUPNOSTI
8. člen
Organ krajevne skupnosti je svet krajevne skupnosti.
Svet krajevne skupnosti odloča o zadevah v okviru nalog, ki jih samostojno opravlja krajevna skupnost in tistih, ki mu jih prenese župan ali občinski svet.
Za delo sveta krajevne skupnosti se smiselno uporabljajo določbe statuta Občine Zreče in poslovnika občinskega sveta.
9. člen
Svet krajevne skupnosti ima najmanj 5 in največ 11 članov.
Sveti krajevnih skupnosti štejejo:
Svet Krajevne skupnosti Zreče – 11 članov.
Svet Krajevne skupnosti Gorenje – 7 članov.
Svet Krajevne skupnosti Resnik – 5 članov.
Svet Krajevne skupnosti Skomarje – 5 članov.
Svet Krajevne skupnosti Stranice – 9 članov.
Svet Krajevne skupnosti Dobrovlje – 5 članov.
10. člen
Svet krajevne skupnosti izvoli izmed sebe predsednika in podpredsednika.
Svet imenuje tajnika in blagajnika, ki sta za svoje delo odgovorna svetu krajevne skupnosti.
Tajnik pomaga predsedniku sveta pri njegovem delu, vodi zapisnik in opravlja druge naloge po nalogu predsednika.
Blagajnik vodi finančno poslovanje krajevne skupnosti.
Funkcije se v krajevni skupnosti opravljajo neprofesionalno.
11. člen
Svet krajevne skupnosti:
– sprejema statut krajevne skupnosti,
– sprejema letni finančni načrt in zaključni račun KS,
– sprejema letni program dela KS,
– daje predloge za razvoj in reševanje komunalne, stanovanjske in prostorske problematike v KS,
– predlaga razpis referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka,
– sodeluje z županom in občinskim svetom in njegovimi delovnimi telesi pri izvrševanju nalog, predvsem tistih, ki mu jih prenese občina.
V. VOLITVE ČLANOV SVETA KRAJEVNE SKUPNOSTI
12. člen
Člane sveta krajevne skupnosti volijo volivci, ki imajo volilno pravico in imajo stalno prebivališče na območju posamezne krajevne skupnosti.
Člani sveta krajevne skupnosti so lahko le volivci s stalnim prebivališčem na območju posamezne krajevne skupnosti.
Za volitve članov sveta krajevne skupnosti se smiselno uporabljajo določbe zakona o lokalnih volitvah.
Volitve razpiše župan.
13. člen
Člani sveta krajevne skupnosti se volijo po večinskem načelu.
Za večinske volitve se v krajevni skupnosti lahko oblikujejo volilne enote.
Če območje krajevne skupnosti ne obsega več naselij, je volilna enota območje celega naselja oziroma krajevne skupnosti ali dela naselja.
14. člen
Postopek kandidiranja poteka v skladu z zakonom in se zaključi v skladu z določili rokovnika za izvedbo volitev.
Kandidate lahko določijo volivci v volilni enoti ali politične stranke.
15. člen
Mandatna doba izvoljenih traja 4 leta, oziroma do zaključka mandata članov občinskega sveta.
16. člen
Volitve v svete krajevnih skupnosti vodijo in izvajajo občinska volilna komisija, volilne komisije krajevnih skupnosti in volilni odbori.
VI. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
17. člen
Dosedanji organi krajevnih skupnosti nadaljujejo z delom do izvolitve novih organov.
Prve volitve v svete krajevnih skupnosti se opravijo najkasneje do 31. 12. 1995.
Prvo sejo novoizvoljenih svetov krajevnih skupnosti skliče predsednik volilne komisije krajevne skupnosti najkasneje v 20 dneh po opravljenih volitvah.
Novoizvoljeni predsednik sveta krajevne skupnosti prevzame dolžnost najkasneje v roku 30 dni po opravljenih volitvah.
18. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 023/1-95
Zreče, dne 12. oktobra 1995.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Zreče
Gorazd Korošec, dipl. ek. l. r.