Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/1995 z dne 26. 10. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/1995 z dne 26. 10. 1995

Kazalo

2860. Odlok o pokopališkem redu za pokopališča v Občini Šentjernej, stran 4853.

Na podlagi 25. člena zakona o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanja pokopališč (Uradni list SRS, št. 34/84) in 3. in 5. člena zakona o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, 42/85, 47/87, 5/90, Uradni list RS, št. 10/91, 13/93, 66/93), 11. in 17. člena statuta Občine Šentjernej (Uradni list RS, št. 43/95) je Občinski svet občine Šentjernej na 8. redni seji dne 25. 9. 1995 po hitrem postopku sprejel
O D L O K
o pokopališkem redu za pokopališča v Občini Šentjernej
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se določa pokopališki red, ki velja za pokopališča na območju Občine Šentjernej.
2. člen
Pokopališka ter pogrebna dejavnost ter urejanje pokopališč je komunalna dejavnost posebnega družbenega pomena.
Pokopališča na območju Občine Šentjernej so sanitarno-komunalni objekti, ki se urejajo in upravljajo po določilih zakona o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč in tega odloka.
3. člen
V Občini Šentjernej je na območju Šentjerneja pokopališče v Šentjerneju, ob Trubarjevi cesti ter pokopališča na območju naslednjih KS:
Krajevna skupnost Šentjernej:
Gradišče
Groblje
Šmarje
Krajevna skupnost Orehovica:
Orehovica
4. člen
S pokopališči na območju Občine Šentjernej upravlja Občina Šentjernej (v nadaljnjem besedilu: upravljalec).
5. člen
Pokopališča so namenjena pokopavanju umrlih, ne glede na njihovo veroizpoved, državljanstvo, narodnost in raso.
Pokopališče ima pokopališki okoliš, z območja katerega se praviloma pokopujejo umrli. Okoliš določijo sporazumno upravljalec pokopališča, komunalno podjetje in krajevna skupnost.
Neidentificirana trupla umrlih se pokopljejo na najbližjem pokopališču.
6. člen
O ustanovitvi novih, razširitvi in opustitvi obstoječih pokopališč odloči na predlog župana, v skladu s prostorsko dokumentacijo občinski svet, po predhodnem soglasju sanitarne inšpekcije.
II. UREDITEV POKOPALIŠČA IN NAČIN POKOPA
7. člen
Pokopališče mora biti ograjeno z zidom ali žično ograjo in živo mejo. Imeti mora prostor za hrambo orodja, urejen prostor za zbiranje in odvoz odpadkov, možno oskrbo z vodo in elektriko, dostop z motornim vozilom in prostor za odlaganje spomenikov in parkirišče.
8. člen
Pokopališča se ureja z ureditvenim načrtom, ki je sestavni del pravilnika o pokopališkem redu. Ureditveni načrt je sestavljen iz situacije pokopališča z vrisanimi grobnimi polji, objekti in komunalnimi priključki v merilu 1:500, in situacije grobnih polj z z vrisanimi oštevilčenimi grobovi, potmi in zelenicami v merilu 1:100.
Pravilnik o pokopališkem redu sprejme upravljalec pokopališča.
9. člen
Pokopališče je razdeljeno na:
a) grobna polja,
b) vrste grobov,
c) grobove.
Grobna polja so označena s črkami in številkami, vrste grobov z rimskimi številkami, grobovi pa z arabskimi številkami.
Vse oznake so vnešene v ureditveni načrt, knjigo pokopov, v kartoteko grobov in najemno pogodbo.
Na pokopališču so vidno postavljene oznake, ki označujejo grobna polja in vrste grobov.
10. člen
Upravljalec pokopališča vodi:
– ureditveni načrt s situacijo grobov,
– knjigo pokopov s podatki umrlih,
– kartoteko grobov z vsemi podatki,
– evidenco najemnih pogodb in vplačil najemnine za posamezne grobove.
11. člen
Na pokopališčih so glavne dostopne poti širine 1,50 m, oziroma prilagojene tehnologiji pokopavanja, poti med vrstami grobov so široke 1,20 m, poti med grobovi v vrsti pa 0,50 m. Globina groba mora biti najmanj 1,80 m.
Na pokopališčih so naslednji štirje tipi grobov:
1. dvojni grob, velikosti 1,80 x 2,40 m,
2. enojni grob, (poglobljen), velikosti 0,90 x 2,40 m,
3. enojni grob, velikosti 0,90 x 2,40 m,
4. enojni grob, velikosti 0,70 x 0,90 m do 0,90 x 1,20 m,
Žarni grob za hrambo žar.
Prostor za raztros pepela iz žar.
Višina spomenikov je največ 0,80 m, zasajenih grmovnic pa 2 m.
V primeru več zaporednih pokopov se jama poglobi tako, da znaša plast zemlje najmanj 1,50 m. Upravljalec pokopališča določi še druge primere, v katerih se mora jama poglobiti.
Določila prvega, drugega in tretjega odstavka tega člena veljajo le za ureditev grobov, ki se bodo urejali po uveljavitvi tega odloka. Ureditve grobov, ki so bile opravljene do uveljavitve tega odloka, ostanejo v veljavi še naprej.
12. člen
Novih grobnic na pokopališčih ni dovoljeno graditi.
13. člen
Grobovi enega tipa sestavljajo posamezna grobna polja. Na grobnih poljih, kjer je v načrtu predviden samo en tip grobov, ni možno urediti drug tip, pač pa se v že urejen enojni ali dvojni grob pokoplje žaro s pepelom.
14. člen
Upravljalec pokopališča skrbi za hortikulturno ureditev površine na pokopališču, ki je opredeljena z ureditvenim načrtom.
15. člen
Za skupna grobišča skrbijo: občina, krajevne skupnosti in šola. Vzdrževanje skupnih grobišč se uredi s posebnim programom.
K skupnim grobiščem spada tudi obstoječa kostnica.
Skupno grobišče tvori zaključno arhitektonsko celoto.
Pokopi na skupnih grobiščih se opravijo na osnovi soglasja pristojnega občinskega organa za notranje zadeve.
16. člen
Žare s pepelom umrlih se shranjujejo v žarnih grobovih ali obstoječih grobovih in grobnicah.
V enem žarnem grobu je lahko shranjenih tudi več žar v skladu z ureditvenim načrtom in pravilnika o pokopališkem redu.
17. člen
V obstoječe grobnice se sme umrle pokopavati le v krstah iz trdega lesa s kovinskim vložkom.
V druge grobove je dovoljen pokop v navadnih krstah iz mehkega ali trdega lesa brez kovinskega vložka.
18. člen
Na vseh grobovih velja obvezna mirovalna doba najmanj deset let. Ne glede na to je ponoven pokop v istem grobu dovoljen pred potekom mirovalne dobe, če je bil grob predhodno poglobljen, pri tem pa mora ostati najmanj 10 cm zemlje med krstami.
19. člen
Prevoz pokojnika se sme opraviti praviloma le s posebnim mrliškim vozilom, katerega preskrbi upravljalec pokopališča ali organizator pogrebne svečanosti.
III. PRIJAVA POKOPA IN SKLENITEV NAJEMNE POGODBE ZA GROB
20. člen
Pokop odredi mrliški preglednik po ugotovljeni smrti in tudi določi okvirni čas pokopa. Praviloma mora poteči od trenutka smrti do pokopa oziroma upepelitve najmanj 36 ur.
Točen čas pokopa določi upravljalec pokopališča.
Po ugotovljeni smrti se pokop prijavi upravljalcu pokopališča, s katerim se dogovori o vseh pokopaliških in pogrebnih storitvah. Pokop se lahko opravi, ko so predloženi vsi dokumenti, ki jih izda občinski upravni organ, pristojen za notranje zadeve.
21. člen
Sorodniki pokojnika oziroma najemniki groba sklenejo ob prijavi pokopa najemno pogodbo za grob z upravljalcem pokopališča. Ob sklenitvi pogodbe se vplača najemnina za grob, ki jo določi upravljalec pokopališča v soglasju z enotnimi merili, ki jih sprejme oddelek za komunalne zadeve.
Z vplačilom najemnine za grob je plačano tudi vzdrževanje pokopališča oziroma skupnih naprav.
Najemna pogodba traja od 1 do 5 let od zadnjega pokopa, lahko pa se podaljšuje z najemno pogodbo.
Cene pogrebnih storitev določa s posebnim cenikom upravljalec pokopališča.
22. člen
Najemnik pridobi pravico razpolaganja z grobom s sklenitvijo pogodbe z upravljalcem pokopališča, ki mora vsebovati:
– podatke o grobu,
– obveznosti najemnika in upravljalca,
– čas prvega najema, ki ne more biti krajši od 10 let,
– višino najemnine,
– rok rednega plačila,
– dolžnost najemnika, da pred iztekom pogodbe le-to obnovi.
23. člen
Po preteku najemne dobe se lahko grob odda novemu najemniku, posmrtni ostanki pokojnika tega groba se lahko preselijo v obstoječo kostnico.
Če se najemnik na poziv ne javi, upravljalec pokopališča nagrobnik oceni in proda, izkupiček pa naloži na poseben račun. Če se tudi po dveh letih po prodaji upravičenec ne javi, upravljalec pokopališča denar uporabi za vzdrževanje pokopališča.
IV. UREDITEV GROBOV
24. člen
Najemnik groba mora pred ureditvijo groba vložiti pri upravljalcu pokopališča prijavo s predlogom za ureditev groba.
Predlog ureditve mora biti v skladu z ureditvenim načrtom pokopališča.
Če upravljalec ugotovi, da grob ni urejen v skladu z ureditvenim načrtom pokopališča, o tem najemnika pisno opozori in mu določi rok za ureditev groba. Če najemnik v določenem roku groba ne uredi v skladu z ureditvenim načrtom, ga uredi upravljalec na stroške najemnika groba.
25. člen
Ureditev groba predstavlja postavitev nagrobnika, zasaditev cvetja, pokrovnih grmovnic, ureditve trate, postavitev posode za cvetje ter ploščica za sveče, vse skladno z ureditvenim načrtom oziroma zasaditvenim načrtom za posamezna grobna polja.
V. PRAVICE IN DOLŽNOSTI UPRAVLJALCA POKOPALIŠČA
26. člen
Upravljalec pokopališča:
– ugotavlja pravilnost pokopaliških dokumentov za dovolitev pokopa,
– poskrbi za izdelavo ureditvenih načrtov,
– vodi ustrezno evidenco dohodkov in izdatkov ter v zvezi s tem tudi ustrezno finančno poslovanje,
– določa mesto, datum in uro pokopa praviloma v sporazumu z naročilom,
– opravlja pokope in prekope grobov,
– oddaja prostore za grobove in vodi evidenco sklenjenih pogodb,
– daje soglasje k načrtom za ureditve grobov in postavitev spomenikov,
– vodi evidenco o grobovih in pokopanih osebah,
– sklepa pogodbe in izdaja splošne akte, s katerimi se ureja opravljanje pogrebnih in pokopaliških storitev v skladu s tem odlokom,
– skrbi za izvrševanje določil odloka o pogrebnih svečanostih,
– opravlja druge naloge po veljavnih predpisih.
27. člen
Upravljalec je dolžan zavarovati vrednostne predmete, ki se najdejo ob prekopu grobov, ter jih shraniti. Najdene predmete mora upravljalec izročiti upravičencu.
VI. DRUGE DOLOČBE
28. člen
Čas, v katerem so odprte mrliške vežice na posameznih pokopališčih, se določi s pravilnikom o pokopališkem redu.
29. člen
Na pokopališčih in grobovih je prepovedano:
– nedostojno vedenje, vpitje, kričanje, razgrajanje,
– stopanje in hoja po grobovih,
– vodenje psov in drugih živali po pokopališču in v vežico,
– odlaganje odpadkov izven za to določenih mest,
– trganje cvetja in zelenja na grobovih,
– vožnja s kolesi in vozili na motorni pogon ali njihovo shranjevanje na pokopališčih,
– onesnažitve ali poškodbe pokopaliških objektov in naprav, nagrobnikov, grobov in nasadov,
– razmetavanje sveč, svetilk, vencev, cvetja in drugih predmetov,
– oddaja grobov brez soglasja upravljalca pokopališča,
– pokopavanje pokojnika na tujem grobu brez soglasja najemnika groba in upravljalca pokopališča,
– odstranjevanje drevesnih nasadov in okrasnega grmičevja ter sajenje dreves brez soglasja upravljalca in
– postavljanje in odstranjevanje nagrobnikov brez poprejšnjega soglasja upravljalca pokopališča.
30. člen
Pokopališke poti, zgradbe, ograje in druge komunalne naprave mora vzdrževati upravljalec pokopališča. Za cerkvene objekte v sklopu pokopališča skrbi cerkev sama.
Za red in vzdrževanje pokopališča je odgovoren upravljalec pokopališča.
Za red in vzdrževanje grobov so odgovorni najemniki grobov.
Upravljalec pokopališča in uporabnik oziroma najemnik groba lahko skleneta posebno pogodbo o vzdrževanju groba.
VII. KAZENSKE DOLOČBE
31. člen
Z denarno kaznijo od 75 do 60.000 SIT se kaznuje posameznik, če:
– pred ureditvijo groba ne vloži pri upravljalcu pokopališča prijave z predlogom ureditve oziroma če predlog ureditve ni v skladu z ureditvenim načrtom pokopališča (prvi odstavek 25. člena),
– krši določila 30. člena odloka,
– ne vzdržuje groba (tretji odstavek 30. člena odloka).
32. člen
Z denarno kaznijo od 300 do 360.000 SIT se kaznuje upravljalca pokopališča, če:
– ne vodi evidenc, določenih v 10. členu,
– ne izpolnjuje nalog, določenih v 26. členu,
– ne vzdržuje pokopaliških poti, zgradb, ograj in drugih komunalnih naprav (prvi odstavek 30. člena),
– ne vzdržuje reda na pokopališču (drugi odstavek 30. člena),
– ne sprejme pravilnika o pokopališkem redu, kot to določa 33. člen odloka.
VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
33. člen
V enem letu od uveljavitve tega odloka sprejme upravljalec pokopališča, pravilnik o pokopališkem redu. Upravljalec pokopališča uskladi svoje poslovanje s tem odlokom v roku dveh let od njegove uveljavitve.
34. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati osmi dan po objavi.
Št. 012-8/95-124
Šentjernej, dne 25. septembra 1995.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Šentjernej
Alojz Simončič l. r.