Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/1995 z dne 26. 10. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/1995 z dne 26. 10. 1995

Kazalo

2858. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka v denarju za območje Krajevne skupnosti Žalna, stran 4851.

Na podlagi 3. in 56. člena zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94), 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85) in statuta Krajevne skupnosti Žalna, je Svet Krajevne skupnosti Žalna na seji dne 6. 10. 1995 sprejel
SKLEP
o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka v denarju za območje Krajevne skupnosti Žalna
1. člen
Razpiše se referndum o uvedbi samoprispevka v denarju za območje Krajevne skupnosti Žalna.
2. člen
Sredstva, zbrana s samoprispevkom, se bodo uporabila za vzdrževanje obstoječih komunalnih in infrastrukturnih objektov na območju KS Žalna: vzdrževanje krajevnih cest, upravljanje in vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic v Žalni in Veliki Loki, urejanje krajevnega smetišča, vzdrževanje javne razsvetljave (s tokovino), vzdrževanje peskokopa, zagotavljanje pluženja krajevnih cest, sofinanciranje preplastitev lokalnih cest in za financiranje drugih nalog, potrebnih za nemoten razvoj KS Žalna (na področju kulture, športa, gasilske dejavnosti).
3. člen
Referendum bo v nedeljo, dne 12. novembra 1995 od 7. do 19. ure na običajnih glasovalnih mestih:
– za vasi Žalna in Plešivica v klubski sobi Zadružnega doma v Žalni (nad trgovino);
– za vasi Velika in Mala Loka v gasilskem domu Velika Loka;
– za vas Luče v gasilskem domu Luče.
4. člen
Na referendumu se bodo delovni ljudje in krajani izrekli o uvedbi samoprispevka za obdobje 5 let, od 1. 1. 1996 do 31. 12. 2000.
5. člen
Pravico do glasovanja na referendumu imajo vsi krajani s stalnim bivališčem v Krajevni skupnosti Žalna, ki so vpisani v splošni volilni imenik, vsi krajani, ki še niso vpisani v volilni imenik, so pa v rednem delovnem razmerju in vsi občani, ki imajo nepremičnine (stanovanjske in počitniške hišice) v Krajevni skupnosti Žalna, čeprav nimajo stalnega bivališča na območju krajevne skupnosti.
6. člen
Samoprispevek bodo plačevali delovni ljudje in krajani, ki stalno prebivajo na območju Krajevne skupnosti Žalna ter občani, ki imajo na območju Krajevne skupnosti Žalna nepremičnine, t.j. stanovanjsko ali počitniško hišico, nimajo pa v njej stalnega bivališča in sicer:
– zavezanci, ki imajo plače iz delovnega razmerja oziroma nadomestila ter druge dohodke in prejemke, ki imajo značaj plače, po stopnji 1% od neto plače oziroma nadomestila;
– zavezanci, ki prejemajo pokojnino, po stopnji 1% od izplačane pokojnine, razen tistih, katerih pokojnina je enaka ali nižja od zneska najnižje pokojnine za polno pokojninsko dobo;
– zavezanci, ki imajo dohodek od kmetijske dejavnosti, po stopnji 1% letno od katastrskega dohodka in dohodka od gozdov;
– zavezanci, ki imajo dohodek od samostojnega opravljanja gospodarskih in poklicnih dejavnosti po stopnji 1% od neto osebnega dohodka in davčne osnove;
– zavezanci, ki dosegajo dohodke za priložnostno opravljanje storitev po stopnji 1% od davčne osnove, zmanjšanje za odmerjene davke;
– zavezanci, zaposleni v tujini, bodo plačevali samoprispevek v višini 150 DEM na leto v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju DEM Banke Slovenije na dan plačila;
– lastniki stanovanj in počitniških hišic, ki nimajo stalnega bivališča v Krajevni skupnosti Žalna, v višini 100 DEM na leto v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan 30. 6. v letu plačila.
7. člen
Samoprispevek se ne plačuje od socialnovarstvenih pomoči, od otroških dodatkov, invalidnin, od štipendij, od nagrad učencev in študentov, ki so na proizvodnem delu oziroma na delovni praksi, od regresa za letni dopust, od jubilejnih nagrad in odpravnin.
8. člen
Za zbiranje in pravilno ter namensko porabo sredstev samoprispevka po programu odgovarja svet Krajevne skupnosti Žalna.
Pravilnost obračunavanja in odvajanja samoprispevka kontrolira Agencija Republike Slovenije za plačilni promet, nadziranje in informiranje ter Republiška uprava za javne prihodke - izpostava Grosuplje, v okviru svojih pristojnosti.
9. člen
Referendum vodi volilna komisija Krajevne skupnosti Žalna. Volilna komisija ugotovi rezultate referenduma in izdela zaključno poročilo o izidu referenduma na območju Krajevne skupnosti Žalna. Glasovanje na referendumu vodijo na glasovalnih mestih volilni odbori, ki jih imenuje volilna komisija Krajevne skupnosti Žalna.
10. člen
Izid referenduma se objavi v Uradnem listu RS.
11. člen
Na referendumu glasujejo občani neposredno in tajno z glasovnicami.
Na glasovnici je naslednje besedilo:
.                   KRAJEVNA SKUPNOST ŽALNA
                        GLASOVNICA
Na referendumu, dne 18. novembra 1995, za uvedbo samoprispevka v denarju v višini 1% za območje Krajevne skupnosti Žalna za financiranje vzdrževanja obstoječih komunalnih in infrastrukturnih objektov na območju KS Žalna: vzdrževanje krajevnih cest, upravljanje in vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic v Žalni in Veliki Loki, urejanje krajevnega smetišča, vzdrževanje javne razsvetljave (s tokovino), vzdrževanje peskokopa, zagotavljanje pluženja krajevnih cest, sofinanciranje preplastitev lokalnih cest in za financiranje drugih nalog, potrebnih za nemoten razvoj KS Žalna (na področju kulture, športa, gasilske dejavnosti) za dobo od 1. 1. 1996 do 31. 12. 2000
.                   GLASUJEM
               “ZA”         “PROTI”
                     Žig
Na referendumu glasujete tako, da na glasovnici obkrožite besedo “ZA”, če se strinjate z uvedbo samoprispevka, oziroma obkrožite besedo “PROTI”, če se ne strinjate z uvedbo samoprispevka.
12. člen
Sredstva za izvedbo referenduma zagotovi Krajevna skupnost Žalna.
13. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 54/95
Žalna, dne 6. oktobra 1995.
Predsednik
Sveta Krajevne skupnosti
Žalna
Stane Kogovšek l. r.