Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/1995 z dne 26. 10. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/1995 z dne 26. 10. 1995

Kazalo

2854. Odločba o razveljavitvi 17. člena pravilnika o načinu prijavljanja in odjavljanja radijskih in televizijskih sprejemnikov, načinu vodenja evidence ter pogojih in načinu plačevanja RTV naročnine, stran 4849.

Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti in zakonitosti, začetem na pobudo Martina Ivaniča iz Ljubljane na seji dne 5. 10. 1995
o d l o č i l o :
Drugi odstavek 17. člena pravilnika o načinu prijavljanja in odjavljanja radijskih in televizijskih sprejemnikov, načinu vodenja evidence ter pogojih in načinu plačevanja RTV naročnine (Uradni list SRS, št. 38/86) se razveljavi.
O b r a z l o ž i t e v
A)
1. Pobudnik predlaga presojo ustavnosti in zakonitosti v izreku te odločbe navedene določbe pravilnika, ki določa način poravnavanja stroškov zapečatenja TV sprejemnika. Po citirani določbi izpodbijanega člena pravilnika gredo stroški zapečatenja sprejemnika v breme imetnika sprejemnika in sicer po ceniku RTV Ljubljana. Pobudnik navaja, da so citirane določbe pravilnika v nasprotju s 67. členom zakona o javnem obveščanju, ki določa vsebino pooblastila za izdajo izvršilnega predpisa in v nasprotju s 1. in 3. alineo 153. člena ustave, kjer so postavljena načela o skladnosti zakonov, podzakonskih predpisov in drugih splošnih aktov z ustavo in zakoni. Po 67. členu zakona o javnem obveščanju je RTV Ljubljana pooblaščena, da določi način prijavljanja in odjavljanja radijskih in televizijskih sprejemnikov in način vodenja evidence ter pogoje in način plačevanja radijske in televizijske naročnine za te sprejemnike. Iz navedene določbe pravilnika po mnenju pobudnika nedvoumno sledi, da je RTV Ljubljana pooblaščena le za določitev načina prijavljanja in odjavljanja sprejemnikov (kar je v pravilniku urejeno s pečatenjem) in ne tudi za določitev pogojev za odjavljanje sprejemnikov (s čimer bi bilo mogoče razumeti določitev pokrivanja stroškov pečatenja v breme naročnika). RTV Slovenija tako po mnenju pobudnika nima pooblastila, da poravnavanje stroškov za pečatenje sprejemnika naloži imetniku sprejemnika. Zato naj bi bile navedene določbe pravilnika v nasprotju z zakonom in določbami 153. člena ustave, po katerih morajo biti podzakonski akti v skladu z zakoni.
2. Na pobudo je odgovorila RTV Slovenija, ki navaja, da pečatenje sprejemnika temelji na obveznosti plačevanja naročnine, saj bi se sicer lahko lastniki izognili tej obveznosti. Zakon o Radioteleviziji Slovenija daje Svetu RTV Slovenije pooblastilo, da določi način prijave ali začasne ali trajne odjave sprejemnika. Enako je urejal zakon o javnem obveščanju, na katerem še vedno temelji izpodbijani pravilnik.
B)
3. Ustavno sodišče je pobudo sprejelo in po ugotovitvi, da so izpolnjeni pogoji po četrtem odstavku 26. člena zakona o ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 15/94 - v nadaljevanju: ZUstS) takoj nadaljevalo z odločanjem o stvari sami.
4. Po 67. členu zakona o javnem obveščanju (Uradni list SRS, št. 2/86 in 42/89) je bila RTV Ljubljana pooblaščena, da med drugim določi tudi način prijavljanja in odjavljanja radijskih in TV sprejemnikov. S takšnim pooblastilom je mišljena ureditev strokovnih in tehničnih vprašanj v zvezi s prijavljanjem in odjavljanjem sprejemnikov (kamor spada tudi zapečatenje v primeru odjave sprejemnika), ne pa tudi določitev materialnih obveznosti naročnikov v zvezi s prijavljanjem in odjavljanjem sprejemnikov. Z določitvijo obveznosti, da mora naročnik poravnavati stroške zapečatenja, je pravilnik posegel na področje urejanja materialnih obveznosti, za kar pa v zakonu nima pooblastila. Zato so določbe izpodbijanega člena pravilnika v nasprotju s 15. členom zakona o Radioteleviziji Slovenija (Uradni list RS, št. 18/94 in 73/94 - odl US), ki velja namesto 67. člena zakona o javnem obveščanju in tudi z določbami 153. člena ustave, po katerih morajo biti podzakonski akti v skladu z zakoni.
C)
5. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi četrtega odstavka 26. člena in tretjega odstavka 45. člena ZUstS v sestavi: predsednik dr. Tone Jerovšek in sodniki dr. Peter Jambrek, mag. Matevž Krivic, mag. Janez Snoj, dr. Janez Šinkovec, dr. Lovro Šturm, Franc Testen, dr. Lojze Ude in dr. Boštjan M. Zupančič. Odločbo je sprejelo soglasno.
Št. U-I-294/94-12
Ljubljana, dne 5. oktobra 1995.
Predsednik
dr. Tone Jerovšek l. r.