Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/1995 z dne 30. 9. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/1995 z dne 30. 9. 1995

Kazalo

2600. Zakon o začasni oprostitvi plačila posebnega prometnega davka od alkoholnih pijač, zaradi omilitve posledic škode povzročene z neurjem s točo ali burjo, stran 4345.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi zakona o začasni oprostitvi plačila posebnega prometnega davka od alkoholnih pijač, zaradi omilitve posledic škode povzročene z neurjem s točo ali burjo
Razglašam zakon o začasni oprostitvi plačila posebnega prometnega davka od alkoholnih pijač, zaradi omilitve posledic škode povzročene z neurjem s točo ali burjo, ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 19. septembra 1995.
Št. 012-01/95-78
Ljubljana, dne 27. septembra 1995.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
Z A K O N
O ZAČASNI OPROSTITVI PLAČILA POSEBNEGA PROMETNEGA DAVKA OD ALKOHOLNIH PIJAČ, ZARADI OMILITVE POSLEDIC ŠKODE POVZROČENE Z NEURJEM S TOČO ALI BURJO
1. člen
Zavezanci za obračunavanje in plačevanje posebnega prometnega davka po zakonu o posebnem prometnem davku od alkoholnih pijač (Uradni list RS, št. 71/93) v letu 1995 in 1996 ne plačujejo posebnega prometnega davka od naravnega vina, proizvedenega iz grozdja s poreklom iz območij občin Republike Slovenije, ki jih je v letu 1995 prizadelo neurje s točo ali burjo.
Območja iz prvega odstavka tega člena določi Vlada Republike Slovenije.
Sorazmerno prihranku sredstev od prodaje vin zaradi oprostitve plačila posebnega prometnega davka so zavezanci za plačilo posebnega prometnega davka – proizvajalne pravne osebe – dolžne za polovico prihranka regresirati zaščitna sredstva in gnojila sorazmerno škodi, povzročeni oddajnikom grozdja.
2. člen
Oprostitev plačila posebnega prometnega davka od naravnega vina se nanaša na vsak promet naravnega vina, opravljen po izdaji sklepa Vlade Republike Slovenije o območjih občin, ki jih je v letu 1995 prizadelo neurje s točo ali burjo.
Podrobnejše predpise o izvajanju tega zakona predpiše minister, pristojen za kmetijstvo in gozdarstvo, v soglasju z ministrom, pristojnim za finance.
3. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 434-02/95-12/1
Ljubljana, dne 19. septembra 1995.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Jožef Školč l. r.