Uradni list

Številka 50
Uradni list RS, št. 50/1995 z dne 1. 9. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 50/1995 z dne 1. 9. 1995

Kazalo

2411. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o najmanjšem znesku deviz, ki ga morajo imeti pooblaščene banke, stran 3978.

Na podlagi 42. člena zakona o deviznem poslovanju (Uradni list RS, št. 1/91-I in št. 71/93), drugega odstavka 20. člena in 44. člena zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91-I) in drugega odstavka 12. člena zakona o poravnavanju obveznosti iz neizplačanih deviznih vlog (Uradni list RS, št. 7/93), izdaja Svet Banke Slovenije
S K L E P
o spremembah in dopolnitvah sklepa o najmanjšem znesku deviz, ki ga morajo imeti pooblaščene banke
1
V prvem odstavku 1. točke sklepa o najmanjšem znesku deviz, ki ga morajo imeti pooblaščene banke (Uradni list RS, št. 80/94, 5/95, 11/95, 18/95, 22/95, 28/95, 37/95 in 44/95) se zamenja tabela z novo tabelo, in sicer:
-------------------------------------------------------------------------------
1.  Nova Ljubljanska banka d.d., Ljubljana           377,9 mio ECU
2.  Nova Kreditna banka Maribor d.d., Maribor          208,6 mio ECU
3.  Abanka d.d., Ljubljana                   108,0 mio ECU
4.  Banka Creditanstalt d.d., Ljubljana             14,6 mio ECU
5.  Hipotekarna banka d.d., Brežice                2,5 mio ECU
6.  Bank Austria d.d., Ljubljana                 89,9 mio ECU
7.  Probanka d.d., Maribor                    9,9 mio ECU
8.  Slovenska investicijska banka d.d., Ljubljana         9,1 mio ECU
9.  SKB banka d.d., Ljubljana                  148,0 mio ECU
10.  UBK banka d.d., Ljubljana                   5,8 mio ECU
11.  Slovenska zadružna kmetijska banka d.d., Ljubljana      9,0 mio ECU
12.  Komercialna banka Triglav d.d., Ljubljana           5,0 mio ECU
13.  Banka Celje d.d., Celje                   74,6 mio ECU
14.  Splošna banka Koper d.d., Koper               123,4 mio ECU
15.  Gorenjska banka d.d., Kranj                 80,8 mio ECU
16.  Dolenjska banka d.d., Novo mesto               46,8 mio ECU
17.  LB Banka Domžale d.d., Domžale                26,6 mio ECU
18.  LB Banka Zasavje d.d., Trbovlje               10,9 mio ECU
19.  LB Posavska banka d.d., Krško                 6,0 mio ECU
20.  LB Splošna banka Velenje d.d., Velenje            20,0 mio ECU
21.  LB Koroška banka d.d., Slovenj Gradec            25,2 mio ECU
22.  LB Pomurska banka d.d., Murska Sobota            46,6 mio ECU
23.  Banka Noricum d.d., Ljubljana                 2,5 mio ECU
24.  Ljudska banka d.d., Ljubljana                 6,6 mio ECU
25.  M banka d.d., Ljubljana                    2,5 mio ECU
26.  Banka Vipa d.d., Nova Gorica                 26,2 mio ECU
27.  Krekova banka d.d., Maribor                 30,8 mio ECU
28.  Factor banka d.d., Ljubljana                 3,3 mio ECU
29.  Banka Societe Generale d.d., Ljubljana            2,5 mio ECU
30.  Poštna banka Slovenije d.d                  0,2 mio ECU
-------------------------------------------------------------------------------
   SKUPAJ                          1.523,8 mio ECU
-------------------------------------------------------------------------------
2
V 3. točki se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
“V primeru, da banka ne dosega predpisanega zneska in ta razlika ne znaša več kot 5% obveznosti, Banka Slovenije za vsak dan neizpolnjevanja predpisanega zneska zaračuna zakonite tolarske zamudne obresti. Pri preračunu se upošteva srednji tečaj Banke Slovenije.”
3
V drugem odstavku 5. točke sklepa se črta alinea, ki se glasi:
“– stanjem dolgoročnih finančnih kreditov in depozitov, ki jih ima banka najete v svojem imenu in za svoj račun z zapadlostjo nad enim letom do vključno pet let, pomnoženim s količnikom 0,4,”.
4
Spremeni se 6. točka tako, da se glasi:
“Banke, ki na dan uveljavitve tega sklepa ne dosegajo s tem sklepom predpisanega najmanjšega zneska deviz, morajo predpisani znesek doseči v naslednjih štirih tednih tako, da do 8. 9. 1995 povečajo najmanjši znesek za eno četrtino razlike med predpisanim in doseženim zneskom na dan uveljavitve tega sklepa in nato v vsakem nadaljnjem tednu nadaljnjo četrtino razlike. Celotni predpisani najmanjši znesek deviz morajo banke doseči najkasneje 29. 9. 1995.”
5
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 29. avgusta 1995.
Predsednik
Sveta Banke Slovenije
Guverner
dr. France Arhar l. r.