Uradni list

Številka 50
Uradni list RS, št. 50/1995 z dne 1. 9. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 50/1995 z dne 1. 9. 1995

Kazalo

2406. Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave, stran 3975.

Na podlagi 49. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94 in 14/95) je Občinski svet občine Trebnje na 7. seji dne 30. 6. 1995 sprejel
O D L O K
o organizaciji in delovnem področju občinske uprave
1. člen
S tem odlokom se določa organizacija, delovno področje in delovna mesta v upravi Občine Trebnje (v nadaljevanju: uprava), da se zagotovi:
– učinkovito uresničevanje del in nalog, za katere je uprava ustanovljena;
– zakonito in pravočasno uresničevanje pravic, interesov in obveznosti občanov, organizacij in drugih pravnih oseb;
– smotrno organizacijo dela in vodenja ter nadzorstva nad opravljanjem del in nalog;
– polno zaposlenost delavcev in njihovo razporejanje glede na potrebe dela.
2. člen
Naloge občinske uprave opravlja občinski urad.
Za izvajanje določenih nalog uprave so v okviru občinskega urada ustanovljeni oddelki.
3. člen
Delo občinskega urada vodi župan.
Za neposredno izvajanje nalog uprave skrbi tajnik občinske uprave.
4. člen
Delo v upravi je organizirano po naslednjih področjih:
– urad župana
– oddelek za okolje in prostor
– oddelek za občo upravo
– oddelek za proračun, finance ter gospodarske in družbene dejavnosti.
Oddelek vodi vodja oddelka, ki ima položaj višjega upravnega delavca.
5. člen
Urad župana opravlja:
– vse upravne zadeve iz pristojnosti občinske uprave, razen tistih, za katere so ustanovljeni oddelki;
– protokolarne zadeve;
– strokovne in organizacijske naloge za izvajanje odločitev občinskega sveta;
– strokovne in organizacijske naloge za župana.
6. člen
Oddelek za okolje in prostor opravlja naloge na naslednjih področjih:
– urejanje prostora in urbanizem;
– varstvo okolja;
– urejanje stavbnih zemljišč in skrb za sklad stavbnih zemljišč v občini;
– lokacijske in gradbene zadeve v pristojnosti občine;
– planiranje in razvoj komunalnega, stanovanjskega, vodnega, cestnega, železniškega, elektro in energetskega gospodarstva.
Oddelek opravlja tudi druge naloge na področju okolja in prostora, ki sodijo v pristojnost občinske uprave.
7. člen
Oddelek za občo upravo opravlja naloge na naslednjih področjih:
– upravno-pravne strokovne zadeve;
– naloge strokovnega, organizacijskega in servisnega značaja: kadrovske zadeve, pisarniška opravila, informatika, tehnične naloge – vzdrževanje in podobne naloge; strojepisne in druge naloge, ki so skupnega pomena za delovanje občinske uprave;
– naloge na področju civilne zaščite, gasilstva;
– poslovanje s strankami in arhiviranje spisov;
– splošne upravne zadeve in druge naloge, ki ne spadajo v pristojnost drugih oddelkov občinske uprave.
8. člen
Oddelek za proračun, finance ter gospodarske in družbene dejavnosti opravlja naloge na naslednjih področjih:
– proračun in zaključni račun;
– premoženjska bilanca občine;
– finančno in blagajniško poslovanje;
– računovodstvo in knjigovodstvo;
– ugotavljanje in zbiranje podatkov o potrebah uporabnikov sredstev proračuna;
– upravljanje občinskega premoženja;
– pospeševanje razvoja na področju gospodarstva;
– pospeševanje in določanje pogojev na področju obrti, podjetništva, pospeševanje kmetijstva, turizma in gostinstva;
– lokalne gospodarske javne službe, koncesije;
– planiranje socialnega razvoja občine in KS;
– zagotavljanje in spremljanje izvajanja in delovanja javnih služb na področju izobraževanja, športa, kulture, zdravstva, otroškega varstva, socialnega varstva in skrbstva.
9. člen
Naloge iz pristojnosti občinske uprave, ki niso naštete v 7., 8. in 9. členu tega odloka, opravlja tisti oddelek, v katerega delovno področje spada naloga po svoji naravi. Če je naloga takšna, da po svoji naravi ne spada v delovno področje nobenega izmed oddelkov, jo opravlja županov urad.
10. člen
Upravne naloge občinske uprave opravljajo tajnik, višji upravni, upravni in strokovno-tehnični delavci.
Delavce občinske uprave sprejema v delovno razmerje župan, oziroma po njegovem pooblastilu delavec v upravi, ki izpolnjuje predpisane pogoje.
Župan v skladu s sistemizacijo delovnih mest občinske uprave imenuje višje upravne, upravne in strokovno-tehnične delavce.
Župan tudi odloča o njihovem napredovanju v višji naziv oziroma v višji plačilni razred in o njihovi razrešitvi.
Koeficient za določanje plače in druge sestavine plače zaposlenih v občinski upravi določa župan.
O disciplinski odgovornosti delavcev v občinski upravi odloča župan, na drugi stopnji pa disciplinska komisija.
11. člen
Za delavce v občinski upravi se uporabljajo določbe zakona o delavcih v državnih organih (Uradni list RS, št. 15/90, 5/91, 18/91, 22/91, 2/91-I in 4/93), zakona o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih in v organih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 18/94), pravilnika o napredovanju zaposlenih v državni upravi (Uradni list RS, št. 41/94, 56/94), kakor tudi določbe uredbe o skupnih temeljih za notranjo organizacijo in sistemizacijo delovnih mest v upravnih organih (Uradni list RS, št. 8/91).
12. člen
Plača zaposlenega je sestavljena iz osnovne plače, dela plače za delovno uspešnost in dodatkov.
Osnovna plača se določi na podlagi osnove za obračun plač in količnika za posamezno delovno mesto. Količniki za določitev osnovnih plač delovnih mest so odvisni od zahtevane izobrazbe in zahtevnosti dela.
Osnova za obračun plače je določena s sklepom Vlade Republike Slovenije.
13. člen
Delovno uspešnost v oddelku ugotavlja vodja oddelka, glede na obseg in kakovost opravljenega dela v posameznem mesecu ob upoštevanju kriterijev, določenih v zakonih.
Skupen obseg sredstev za plačilo delovne uspešnosti mesečno znaša 3% sredstev za plače v občinski upravi.
Ocena delovne uspešnosti delavca, ki bistveno presega pričakovane delovne rezultate lahko mesečno znaša največ 20%.
14. člen
Delovna doba se vrednoti tako, da se plača zaposlenega v mesečnem znesku poveča za 0,5% za vsako začeto leto delovne dobe, vendar največ do 20%.
Za ženske, ki imajo več kot 25 let delovne dobe, se odstotek iz prvega odstavka tega člena poveča še za 0,25% za vsako začeto leto delovne dobe.
15. člen
Ostali dodatki, nadomestila, drugi prejemki in povračila, se izplačujejo v skladu in v višini določeni s kolektivno pogodbo in drugimi splošnimi predpisi.
16. člen
Delavci, ki po zakonu o upravi (Uradni list RS, št. 67/94) niso prešli v upravno enoto Trebnje in so ostali v delovnem razmerju v občini, imajo do končne razporeditve plačo, ki jim je bila določena na podlagi zakona o razmerjih plač (Uradni list RS, št. 18/94) in pravilnika o napredovanju (Uradni list RS, št. 41/94 in 56/94).
17. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 021-2/95-10
Trebnje, dne 30. junija 1995.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Trebnje
dr. Marjan Peter Pavlin l. r.