Uradni list

Številka 50
Uradni list RS, št. 50/1995 z dne 1. 9. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 50/1995 z dne 1. 9. 1995

Kazalo

2405. Odlok o proračunu Občine Trebnje za leto 1995, stran 3974.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93; 6/94 – odločba US RS, 45/94 – odločba US RS in Uradni list RS, št. 57/94 in 14/95) in na podlagi 45. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94) je Občinski svet občine Trebnje na 8. seji dne 19. 7. 1995 sprejel
O D L O K
o proračunu občine Trebnje za leto 1995
1. člen
S proračunom Občine Trebnje za leto 1995 (v nadaljnjem besedilu: občinski proračun) se zagotavljajo sredstva za financiranje zagotovljene porabe in drugih nalog v Občini Trebnje (v nadaljnjem besedilu: občina) v letu 1995.
2. člen
Z občinskim proračunom se ureja upravljanje s prihodki in odhodki ter upravljanje z občinskim premoženjem in dolgovi.
3. člen
Občinski proračun sestavljata bilanca prihodkov in odhodkov in račun financiranja.
V računu financiranja se izkazuje odplačevanje dolgov, pokrivanje primanjkljaja iz leta 1994 in zadolževanje občine, ki je povezano s financiranjem salda bilance prihodkov in odhodkov.
Občinski proračun za leto 1995 se določa v naslednjih zneskih:
---------------------------------------------------------------
.          Bilanca prihodkov    Račun financiranja
           in odhodkov
---------------------------------------------------------------
Prihodki       755,333.000 SIT       53,000.000 SIT
Odhodki       741,526.089 SIT       66,806.911 SIT
Presežek       13,806.911 SIT
Primanjkljaj                   13,806.911 SIT
---------------------------------------------------------------
Pregled prihodkov občinskega proračuna in njihova razporeditev sta zajeta v bilanci prihodkov in odhodkov in računu financiranja, ki sta sestavni del občinskega proračuna.
4. člen
Od prihodkov občinskega proračuna se izloči 0,5% v proračunsko rezervo.
O uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz prvega odstavka 12. člena zakona o financiranju občin do višine 500.000 SIT za posamezen namen odloča župan.
5. člen
Uporabniki sredstev občinskega proračuna (v nadaljnjem besedilu: uporabniki) so dolžni uporabljati sredstva občinskega proračuna le za namene, ki so opredeljeni v posebnem delu občinskega proračuna, ki je sestavni del tega odloka.
Uporabniki ne smejo prevzemati na račun občinskega proračuna obveznosti, ki bi presegle z občinskim proračunom določena sredstva za posamezne namene.
6. člen
Če se v teku izvrševanja proračuna ugotovi, da so potrebna dodatna dela ali storitve, ki jih ob sprejemanju proračuna ni bilo mogoče predvideti, so pa nujna za izvrševanje predpisov ali za izvršitev storitev, se dodatni odhodki poravnajo v breme drugih postavk posameznega področja proračuna. O tem odloča občinski svet.
O prenosu sredstev med nameni posameznega področja, določenimi v bilanci odhodkov, če s tem ni bistveno ogroženo izvajanje nalog na posameznem področju, za katerega so bila zagotovljena sredstva z občinskim proračunom, odloča župan.
7. člen
Sredstva tekoče proračunske rezerve se dodeljujejo:
– za naloge, ki so neodložljive in za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva in ki po svoji vsebini sodijo v javno porabo na ravni občine in
– za naloge, za katere se med letom izkaže, da v proračunu zanje niso bila zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu.
Porabljena sredstva za tekočo proračunsko rezervo se razporedijo pri uporabnikih na postavko, na katero se nanašajo, če takšne postavke ni, pa se zanje odpre nova postavka.
O uporabi sredstev tekoče proračunske rezerve občinskega proračuna odloča občinski svet.
8. člen
Kot sredstva za delo se občinski upravi in izvajalskim organizacijam zagotavljajo:
– sredstva za plače,
– sredstva za druge osebne prejemke,
– sredstva za prispevke delodajalca,
– sredstva za materialne stroške,
– sredstva za amortizacijo,
– sredstva za druge odhodke in
– sredstva za investicijske izdatke.
Sredstva za plače delavcev in funkcionarjev se zagotavljajo mesečno glede na zasedeno število delavcev in funkcionarjev v sistemizaciji delovnih mest, koeficiente za določanje plač za posamezne skupine delovnih mest oziroma funkcij, osnovo za obračun plač, dodatke za delovno dobo in druge dodatke ter uspešnost oziroma dodatno obremenjenost.
Sredstva za materialne stroške in druge odhodke občinske uprave in izvajalskih organizacij se določijo v okviru potreb in možnosti občinskega proračuna.
Sredstva za amortizacijo se zagotavjajo v višini 50% amortizacije objektov in opreme.
9. člen
Sredstva za opravljanje nalog na posameznih področjih dejavnosti se zagotavljajo v skladu s predpisi, ki urejajo posamezno področje dejavnosti.
Poraba sredstev za opravljanje naloge na posameznih področjih se dogovori s pogodbo v pisni obliki. Sredstva za posamezno nalogo se izplačajo na podlagi obračuna za izvršeno nalogo oziroma računa.
10. člen
Do sprejema zakona o javnih naročilih se morajo nabava opreme, investicijska, vzdrževalna dela in storitve oddajati s pogodbo in v skladu s predpisi, ki veljajo za državni proračun.
11. člen
Premoženjsko bilanco občine sestavi oddelek občine, pristojen za finance na podlagi premoženjskih bilanc vseh uporabnikov občinskega proračuna.
O začasni uporabi tekočih likvidnostnih proračunskih presežkih zaradi ohranitve njihove realne vrednosti in zagotovitve tekoče likvidnosti proračuna odloča župan na predlog oddelka, pristojnega za finance in o tem poroča občinskemu svetu.
12. člen
Občina lahko daje poroštva za izpolnitev obveznosti javnih podjetij in javnih zavodov.
O dajanju poroštev za izpolnitev obveznosti javnih podjetij in javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je občina, odloča občinski svet.
13. člen
Za realizacijo določenih investicij v gospodarski infrastrukturi se bo Občina Trebnje v letu 1995 zadolžila z najetjem posojila do višine, določene s proračunom, vendar ne več od 10% zagotovljene javne porabe Občine Trebnje v letu 1994.
O zadolžitvah iz prejšnjega odstavka odloča občinski svet. Pogodbo o najetju posojila v skladu s prejšnjim odstavkom sklene župan.
Javna podjetja in javni zavodi se lahko zadoložijo le s soglasjem občine. O dajanju soglasij k zadolževanju javnih podjetij in javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je občina, odloča občinski svet.
14. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. januarja 1995 dalje.
Št. 401-2/95-10
Trebnje, dne 19. julija 1995.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Trebnje
dr. Marjan Peter Pavlin l. r.
                  Bilanca
               prihodkov in odhodkov
--------------------------------------------------------------------------------
Zap.  Namen                              Plan 1995
št.
--------------------------------------------------------------------------------
    I. PRIHODKI
1.   Prihodki, ki se razporejajo med republiko in občino      295,000.000
2.   Prihodki, ki pripadajo občini                 13,370.000
3.   Finančna izravnava                      227,523.000
    Prihodki za zagotovljeno porabo                535,893.000
4.   Prihodki iz naslova davkov in drugih dajatev         108,650.000
5.   Prihodki od premoženja                     33,840.000
6.   Prihodki iz naslova sofinanciranj               62,200.000
    Prihodki za druge naloge                   204,690.000
    Prenos prihodkov iz preteklega leta -
    drugi računi                          14,750.000
--------------------------------------------------------------------------------
    Skupaj prihodki                        755,333.000
--------------------------------------------------------------------------------
    II. ODHODKI
1.   Plače, prispevki in drugi osebni prejemki           153,758.500
2.   Materialni in drugi stroški                  177,924.000
3.   Socialni transferi                       13,480.000
4.   Plačila storitev in dotacije javnim zavodom          81,955.325
5.   Druga plačila storitev                     69,015.560
6.   Plačila obresti                         1,717.104
7.   Subvencije in transferi gospodarstvu              27,513.600
8.   Drugi odhodki                          3,140.000
    Tekoči odhodki                        528,504.089
9.   Investicijski odhodki na področju delovanja občine       4,000.000
10.  Investicijski odhodki na področju družbenih 
    dejavnosti                           8,420.000
11.  Investicijski odhodki na področju gospodarske 
    infrastrukture                        140,822.000
12.  Investicijski odhodki na področju gospodarskega 
    razvoja in drugo                        54,780.000
--------------------------------------------------------------------------------
    Investicijski odhodki                     208,022.000
--------------------------------------------------------------------------------
    Rezerve                             5,000.000
--------------------------------------------------------------------------------
    Skupaj odhodki                        741,526.089
--------------------------------------------------------------------------------
    III. PRESEŽEK                         13,806.911
--------------------------------------------------------------------------------
            

                Račun financiranja
--------------------------------------------------------------------------------
Zap.  Namen                              Plan 1995
št.
--------------------------------------------------------------------------------
1.   Zadolževanje proračuna                     53,000.000
2.   Odplačila kreditov in pokrivanje primanjkljaja 1994      66,806.911
3.   Neto zadolževanje proračuna                       0
--------------------------------------------------------------------------------